StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 10-08-2014
Aflevering 3
RubriekArtikel
TitelDe bescherming van de volksgezondheid in het omgevingsrecht
CiteertitelStAB 2014, p. 3
SamenvattingRond veehouderijen kan de volksgezondheid vanwege het risico op verspreiding van op mensen overdraagbare dierziekten (zogenaamde zo÷nosen), zoals Q-koorts, in het geding komen. In hun artikel gaan auteurs in op de vraag of de volksgezondheid op dit moment in het omgevingsrecht een rol kan en/of moet spelen. Zij bespreken de verhouding met andere wetten die voorzien in maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid en het dierenwelzijn. Tenslotte bespreken zij de wijze waarop het belang van de volksgezondheid materieel wordt meegenomen bij de beoordeling van agrarische activiteiten.
Auteur(s)J.K. van de Poel , M. van Harten
Pagina3-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 09-04-2014
CiteertitelStAB 2014/57
SamenvattingHet vervallen van de vergunning is uitputtend geregeld in de NB-wet 1998.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2013, heeft het college aan [appellante sub 2] een vergunning krachtens artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het houden van 23.620 (groot)ouderdieren van vleeskuikens dan wel het (niet tegelijkertijd) houden van 30.676 legkippen en (groot)ouderdieren van legrassen op een veehouderij aan de [locatie] te [plaats] (hierna: de veehouderij).
Pagina14
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 16-04-2014
CiteertitelStAB 2014/58
SamenvattingDe uitspraak laat zien dat de vergunningplicht uit artikel 19d lid 1 Nbw in de praktijk nog steeds niet altijd goed begrepen wordt. Op grond van artikel 19d lid 1 Nbw in combinatie met artikel 19f lid 1 Nbw is voor ieder project met mogelijk significant negatieve gevolgen een Nbw-vergunning vereist, waarbij deze vergunning alleen kan worden verleend op basis van een passende beoordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 augustus 2012 heeft het college een vergunning onder voorschriften als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend aan [vergunninghoudster], gevestigd te [plaats], voor het elektrovissen op aal in het Zwarte Meer (hierna: de Nbw-vergunning).
AnnotatorM. Kaajan
Pagina17
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 16-04-2014
CiteertitelStAB 2014/59
SamenvattingBevoegd gezag kan slechts vergunning ingevolge de NB-wet 1998 verlenen voor zover het project effecten heeft op in Nederland gelegen Natura 2000-gebieden. Daarbij moet tevens de zekerheid zijn verkregen dat het project de natuurlijke kenmerken van buiten Nederland gelegen Natura 2000-gebieden niet aantast. Instemming buitenlandse autoriteit is niet noodzakelijk. Consultatieplicht buitenlandse autoriteiten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2012, kenmerk 279063, heeft de staatssecretaris aan RWE Eemshaven Holding B.V. (hierna: RWE) een vergunning krachtens de artikelen 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het oprichten, in werking nemen, in werking houden en regulier onderhoud van een elektriciteitscentrale in de Eemshaven, alsmede voor daarmee samenhangende werkzaamheden tot verlenging van de Wilhelminahaven en het treffen van natuurmaatregelen in de Emmapolder alsmede in de buitendijkse kwelders en de uitkoop van garnalenvisserij in de Dollard.
Pagina20
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelGerechtshof Den Haag 06-05-2014
CiteertitelStAB 2014/60
Samenvatting (Bron)Kadeverschuiving Wilnis; aansprakelijkheid waterschap. Oordeel na getuigenverhoor en deskundigenbericht. Opstalaansprakelijkheid (6:174 BW) en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (6:162 BW). Kadeverschuiving is volgens deskundige waarschijnlijk veroorzaakt door langdurige droogte; dat werd in 2003 niet als risico door waterschappen onderkend. Kade volgens deskundige voldoende stabiel onder natte omstandigheden. Waterschap niet onder de maat van een goed waterbeheerder gebleven. Eindarrest na verwijzing door Hoge Raad, 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN6236. Vervolg op tussenarresten van 17 april 2012, ECLI:GHSGR:201:BW1497, en 27 november 2012, ECLI:GHSGR:2012:BZ0872.
AnnotatorW.J. van Doorn-Hoekveld
Pagina23
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2014:1539
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelHvJ EU 15-05-2014, C-521/12
CiteertitelStAB 2014/61
Samenvatting[ECLI:EU:C:2014:330]
Pagina30
LinkVolledige tekst uitspraak (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 28-05-2014
CiteertitelStAB 2014/62
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van onderscheidenlijk 23 april 2013, 25 augustus 2013 en 17 juli 2013 hebben het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland, de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Defensie (hierna: verweerders), op grond van de artikelen 19a en 19b van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) het beheerplan Solleveld en Kapittelduinen vastgesteld.
AnnotatorM. Kaajan
Pagina38
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1939
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Oost-Brabant 06-06-2014
CiteertitelStAB 2014/63
SamenvattingGeen strijd met artikel 8 EVRM. Rechtbank voorziet zelf in de zaak door vergunningvoorschrift op te nemen ter voorkoming van verspreiding van zo÷nosen.
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning milieu, volksgezondheid, zelf in de zaak voorzien. Het geschil betreft een omgevingsvergunning voor onder meer de activiteit milieu. De rechtbank acht de wet geurhinder niet in strijd met artikel 8 van het EVRM. De rechtbank verbindt zelf voorschriften ter voorkoming van de verspreiding van zo÷nosen aan de omgevingsvergunning. De inrichting kan met het aangevraagde aantal vleeskuikens niet voldoen aan de Wet geurhinder maar wel met aantal van 126.874 vleeskuikens Vergunninghouder heeft aangegeven dat hij hiermee kan volstaan. Daarom voorziet de rechtbank zelf in de zaak en weigert de aanvraag voor zover meer dan 126.874 vleeskuikens worden gehouden.
Pagina41
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2014:3163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 11-06-2014
CiteertitelStAB 2014/64
SamenvattingGeen overtreding van Waterwet nu het storten van grote stenen in zee niet is aan te merken als het zich ontdoen van afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 november 2011 heeft de staatssecretaris aan Greenpeace een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van de Waterwet.
Pagina44
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2089
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 11-06-2014
CiteertitelStAB 2014/65
SamenvattingDe IPPC-richtlijn is niet op juiste wijze omgezet in de Nederlandse wetgeving nu de in de Waterwet neergelegde co÷rdinatieverplichting zich beperkt tot de activiteit lozen. Rechtstreekse werking van artikel 7 IPPC-richtlijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2012 heeft het college aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet verleend voor het onttrekken en infiltreren van grondwater op verscheidene percelen aan de [locatie] te Dedemsvaart.
Pagina47
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2120
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 02-04-2014
CiteertitelStAB 2014/66
SamenvattingVoor aanname verhoogd maatschappelijk risico mocht differentiatie naar schadefactoren achterwege blijven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 september 2011 heeft het college geweigerd handhavend op te treden tegen de verloedering van de percelen [locaties] te Gulpen (hierna: de percelen) door onder meer begroeiing, en van de zich daarop bevindende leegstaande woningen.
Pagina52
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1168
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 09-04-2014
CiteertitelStAB 2014/67
SamenvattingBor. Dakkapel. Zijkanten van het dakvlak.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 november 2011 heeft het college het verzoek van [wederpartij] om handhavend op te treden tegen de dakkapel op het perceel [locatie 1] te Neede (hierna: het perceel) afgewezen.
Pagina54
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 16-04-2014
CiteertitelStAB 2014/68
SamenvattingToepassing Barro. Functiewijziging omliggende gronden. Doorwerking. Relativiteitsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 april 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied, herziening Waalbandijk 155-173" vastgesteld.
Pagina55
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 16-04-2014
CiteertitelStAB 2014/69
SamenvattingBezwaar van supermarkt. Detailhandelsbeleid. Leegstand. Relativiteitsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juni 2013, kenmerk Raad - 1301168, heeft de raad het bestemmingsplan "Centrum Zuid" vastgesteld.
Pagina58
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1335
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 23-04-2014
CiteertitelStAB 2014/70
SamenvattingStrijd met provinciale verordening. SER-ladder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Limes" vastgesteld.
AnnotatorT. Lam
Pagina60
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1398
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 23-04-2014
CiteertitelStAB 2014/71
SamenvattingVrijstellingsbesluit en verlening bouwvergunning. Aanwenden rechtsmiddelen na invoering Wabo. Ontvankelijkheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2012 heeft het college, met gebruikmaking van een bij besluit van 22 juli 2010 verleende vrijstelling, aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten bouwen, uitweg en kappen ten behoeve van de realisatie van zeven woningen aan de Bloemenlaan/Bennekomseweg te Heelsum (hierna: het plangebied).
Pagina64
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 23-04-2014
CiteertitelStAB 2014/72
SamenvattingUitbreiding zuivelproductenfabriek. Productiecapaciteit dan wel verwerkingscapaciteit. MER. Maximale mogelijkheden. SER-ladder. Strijd met omgevingsverordening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 maart 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "De Zuivelhoeve" vastgesteld.
Pagina65
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1421
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Gelderland 01-05-2014
CiteertitelStAB 2014/73
SamenvattingTijdelijkheid behoefte aan woonunits onvoldoende aangetoond.
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning voor een termijn van vijf jaar voor het plaatsen van vijf woonunits (zogenoemde Skaeve huse). Tijdelijkheid behoefte aan woonunits ter plaatse onvoldoende aangetoond.
Pagina69
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2014:2851
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 15-05-2014
CiteertitelStAB 2014/74
SamenvattingPermanente bewoning van recreatiewoningen.
Samenvatting (Bron)Last onder dwangsom tot het staken en gestaakt houden van de permanente bewoning van recreatiewoningen op Parc Patersven. Een begunstigingstermijn gerelateerd aan de duur van de overtreding is in strijd met artikel 5:32a, tweede lid, Awb. De begunstigingstermijn van 18 maanden is te lang; de rechtbank voorziet zelf en bepaalt de begunstigingstermijn op zes maanden na verzending uitspraak.
Pagina70
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2014:3170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Den Haag 16-05-2014
CiteertitelStAB 2014/75
SamenvattingVerplaatsing woning in relatie tot pensionstalling annex manege.
Samenvatting (Bron)Het bouwplan voorziet in de bouw van een woning op een ander deel van het perceel dan waar de huidige woning is gesitueerd. De nieuwe woning is verder naar voren, dichter bij de openbare weg, op het perceel geprojecteerd. Eisers exploiteren een pensionstalling annex manege naast dat perceel. Voor de inrichting geldt de omgevingsvergunning van 24 augustus 2010, destijds verleend als vergunning krachtens de Wet milieubeheer. Ter beoordeling staat of door de verplaatsing van de woning een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ontstaat en of de inrichting van eisers door het bouwplan wordt beperkt in uitbreidingsmogelijkheden, in exploitatiemogelijkheden of in de bestaande rechten. Niet in geschil is dat de inrichting van eisers nog steeds vergunningplichtig is op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, Wabo. De huidige woning is reeds op een zodanige afstand van de inrichting is gelegen dat iedere verdere uitbreiding van de inrichting onmogelijk is. De geprojecteerde nieuwe woning blijft buiten de geurcirkel van 25 meter, zodat de bestaande rechten voor het houden van 125 paarden in de op grond van de geldende vergunning daartoe bestemde stal niet worden aangetast. Verweerder is op goede gronden tot het oordeel gekomen dat de belangen van het bedrijf van eisers niet onevenredig worden benadeeld. Tevens zal de geprojecteerde nieuwe woning een aanvaardbaar woon- en leefklimaat krijgen. De beroepsgrond dat geen rekening is gehouden met de archeologische dubbelbestemming die ingevolge het bestemmingsplan op het perceel rust en dat het bouwplan daarom in strijd is met artikel 27.3.1. van de planregels, stuit af op artikel 8:69a Awb, aangezien dit voorschrift kennelijk niet is geschreven ter bescherming van de belangen van (het bedrijf van) eisers. Het beroep is ongegrond.
Pagina71
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2014:6010
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 21-05-2014
CiteertitelStAB 2014/76
SamenvattingPermanente bewoning. Verbindendheid beheersverordening. Overgangsrecht. Uitleg Bro.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 10 augustus 2011 heeft het college [wederpartij sub 1] en anderen gelast de permanente bewoning dan wel nachtverblijf van de tuinhuisjes op het volkstuinencomplex "Rijn Schie" aan de Westvlietweg 10 te Den Haag (hierna: de volkstuinhuizen) uiterlijk op 1 september 2012 dan wel 1 september 2016 te staken en gestaakt te houden, onder oplegging van een dwangsom van 6.000,00 per dag dat niet aan de last is voldaan met een maximum van 30.000,00.
Pagina72
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1821
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 28-05-2014
CiteertitelStAB 2014/77
SamenvattingVerschil sleufsilo en voedersilo. Bouwkundige hoedanigheid. Uitleg Bor.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 april 2012 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast de sleufsilo met een hoogte van meer dan twee meter op het perceel [locatie] te Meerkerk te verwijderen.
Pagina75
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1945
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 02-06-2014
CiteertitelStAB 2014/78
SamenvattingSER-ladder. Long-stayparking. Stedelijke ontwikkeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Longstayparking, Rijksweg 4a Milsbeek" vastgesteld.
Pagina76
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2143
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 11-06-2014
CiteertitelStAB 2014/79
SamenvattingExploitatieplan. Inbrengwaarde. Berekening groottes van percelen. Basisregistratie. Kadasterwet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 februari 2013 heeft de raad het exploitatieplan "Het Opbroek fase 1" vastgesteld.
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina77
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2051
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 25-06-2014
CiteertitelStAB 2014/80
SamenvattingSER-ladder. Relativiteitsbeginsel. [Zie ook de verzamelnoot bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 23-04-2014, nr. 201300172/1/R4, ECLI:NL:RVS:2014:1398.]
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 september 2013 heeft het college, voor zover hier van belang, aan Aprisco Retail Parks B.V. omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een bouw- en tuinmarkt volgens het Bauhaus-concept op het perceel, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie P, nummers 0718, 0339, 1185, 0449, 0865 en 1711 (hoek LŘbeckweg/Bornholmstraat).
Pagina83
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 02-07-2014
CiteertitelStAB 2014/81
SamenvattingSER-ladder. Belanghebbende. Relativiteitsvereiste. Haalbaarheid alternatieve locatie voor herstructurering. [Zie ook de verzamelnoot bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 23-04-2014, nr. 201300172/1/R4, ECLI:NL:RVS:2014:1398.]
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juli 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Torensteepolder" vastgesteld.
Pagina84
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 09-07-2014
CiteertitelStAB 2014/82
SamenvattingProvinciale verordening. Besluit begrenzing buitengebied. Bekendmaking. Concretiserend besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Feerwerd" vastgesteld.
AnnotatorD. Roelands-Fransen
Pagina87
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2523
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 02-04-2014
CiteertitelStAB 2014/83
SamenvattingVoor aanname verhoogd maatschappelijk risico mocht differentiatie naar schadefactoren achterwege blijven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 april 2011 heeft het college aan [belanghebbende] 13.100,00, te vermeerderen met de wettelijke rente en het voor het in behandeling nemen van de aanvraag betaalde recht, als tegemoetkoming in planschade toegekend.
AnnotatorB. van den Broek
Pagina92
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1151
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 09-04-2014
CiteertitelStAB 2014/84
SamenvattingOverwegingen ten aanzien van de omvang van het normaal maatschappelijk risico.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 23 juni 2011 heeft het college verzoeken van [appellant A], [appellant B] en [appellante C] om vergoeding van waardevermindering van hun appartementen als gevolg van de uitvoering van het kustversterkingsplan Versterking zwakke schakel Noordwijk afgewezen.
Pagina94
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1198
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 28-05-2014
CiteertitelStAB 2014/85
SamenvattingHet ligt in de rede dat de minister ten aanzien van verschillende typen weggebonden ondernemingen verschillende omzetdrempels voor het ondernemersrisico zou hanteren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 januari 2011 heeft de minister een verzoek om nadeelcompensatie voor schade als gevolg van groot onderhoud aan de Rijkswegen A4, A17 en A58 afgewezen.
Pagina99
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1868
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 04-06-2014
CiteertitelStAB 2014/86
SamenvattingBeoordeling normale maatschappelijke risico.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 mei 2011 heeft het college aan [belanghebbende A] en [belanghebbende B] (hierna: gezamenlijk en in enkelvoud: [belanghebbende]) een tegemoetkoming in planschade van 25.000, te vermeerderen met de wettelijke rente, toegekend.
Pagina102
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2009
Artikel aanvragenVia Praktizijn