Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 13-08-2014
Aflevering 5
RubriekAsbest
TitelHoge Raad 09-05-2014
CiteertitelJBO 2014/99
SamenvattingAsbest, Verhouding koper-verkoper.
Samenvatting (Bron)Klachtplicht. Art. 7:23 lid 1 BW. In het kader van sanering gebonden asbest wordt losgebonden (spuit)asbest aangetroffen. Koper gebouw legt alleen aanwezigheid van losgebonden (spuit)asbest aan vordering ten grondslag. Begon klachttermijn te lopen na eerdere ontdekking gebonden asbest? HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600. Geldt klachtplicht ook ten aanzien van gebrek waarop koper geen beroep doet? Kan, indien een gebrek groter of van andere aard is dan aanvankelijk gedacht, aan een beroep op dat andere gebrek in de weg staan dat is nagelaten onderzoek te doen na ontdekking van het aanvankelijke gebrek? Stelplicht.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:HR:2014:1077
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 07-05-2014
CiteertitelJBO 2014/100
SamenvattingKostenverhaal, Asbestbrand.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2013 heeft het college de kosten van de verwijdering van de asbestdeeltjes op het perceel aan de [locatie 1], kadastraal bekend als sectie H, perceelnummers 64 en 65, te Leende, vastgesteld op een bedrag van 41.927,56.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1661
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-05-2014
CiteertitelJBO 2014/101
SamenvattingWoonboerderij, Conformiteit, Asbest.
Samenvatting (Bron)Non-conformiteit woonboerderij
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:GHARL:2014:4235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRaad van State 21-05-2014
CiteertitelJBO 2014/102
SamenvattingMestverwerkingsinstallatie, Varkenshouderij, Ammoniak.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 januari 2013 heeft het college aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een varkenshouderij aan de [locatie] te Rijkevoort.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1782
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 30-04-2014
CiteertitelJBO 2014/103
SamenvattingEvenredigheid boete.
Samenvatting (Bron)Hoger beroep Bestuurlijke boete wegens overschrijding gebruiksnormen Meststoffenwet. Fosfaatschuif/fosfaatcompensatie. Artikel 11, lid 6 van de Meststoffenwet en artikel 35 Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Evenredigheid boete.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 30-04-2014
CiteertitelJBO 2014/104
SamenvattingBestuurlijke boete wegens overschrijding gebruiksnormen: bewijslast bij afvoer mest van bedrijf.
Samenvatting (Bron)Hoger beroep. Bestuurlijke boete wegens overschrijding gebruiksnormen Meststoffenwet. Bewijslast bij gesteld afvoer mest van bedrijf.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Gelderland 15-04-2014
CiteertitelJBO 2014/105
SamenvattingBestuurlijke boete, Mestverantwoording.
Samenvatting (Bron)Meststoffenwet. Boetebesluit. Overtreding artikel 14 Msw. Vaststellen eindvoorraad. Eiser stelt dat de eindvoorraad hoger moet worden vastgesteld, omdat er wegens rioleringsproblemen alleen dunne mest is afgevoerd en dikke mest op het bedrijf is achtergebleven. De rechtbank stelt voorop dat sprake is van het opleggen van een punitieve sanctie, waarbij het in beginsel op de weg van verweerder ligt om, op basis van concrete feiten en omstandigheden, aan te tonen dat en zo ja, in hoeverre een vermeende overtreder de gebruiksnorm dierlijke mest heeft overtreden. Echter, aangezien artikel 14, eerste lid, van de Msw op eiser een verantwoordingsplicht legt, is de onschuldpresumptie hierop niet van toepassing. Het is aan eiser om de hoeveelheid fosfaat, respectievelijk stikstof in de geproduceerde en afgevoerde mest te verantwoorden Naar het oordeel van de rechtbank mocht verweerder uitgaan van de in het thans bestreden besluit berekende eindvoorraad op basis van de forfaitaire waarden. Met hetgeen eiser heeft aangevoerd en zonder de eindvoorraad te bemonsteren, heeft hij niet aannemelijk gemaakt dat deze benaderingswijze niet voldoet voor de bepaling van het voorraadsaldo op zijn bedrijf.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2014:2454
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 23-05-2014
CiteertitelJBO 2014/106
SamenvattingJachthaven, Ontgronding, Bever.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "De Rosslag" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1964
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 07-05-2014
CiteertitelJBO 2014/107
SamenvattingArcheologische waarden, Onderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 mei 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Stad Veere" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1684
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 14-05-2014
CiteertitelJBO 2014/108
SamenvattingArcheologische waarden, Weidegrond.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van10 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Kraaijenbergse Plassen" vastgesteld
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1740
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 28-05-2014
CiteertitelJBO 2014/109
SamenvattingArcheologische waarden, Dubbelbestemming.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 maart 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Woongebieden Oisterwijk" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1871
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 28-05-2014
CiteertitelJBO 2014/110
SamenvattingDubbelbestemming, Archeologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen Born: Holtum Noord I & II en Sluisweg e.o." vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1909
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 14-05-2014
CiteertitelJBO 2014/111
SamenvattingOmgevingsvergunning (bouwen en afwijken), Archeologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 oktober 2012 heeft het college aan de stichting Stichting Sint Lucas ter bevordering van Katholiek Beroepsonderwijs (hierna: vergunninghoudster) omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een onderwijsgebouw op de percelen Burgakker 88 en 90 te Boxtel (hierna: de percelen).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1759
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 14-05-2014
CiteertitelJBO 2014/112
SamenvattingOmgevingsvergunning (bouwen en afwijken), Archeologische waarden, Ensemblewaarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 oktober 2012 heeft het college aan de stichting Stichting Sint Lucas ter bevordering van Katholiek Beroepsonderwijs (hierna: vergunninghoudster) omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een onderwijsgebouw op de percelen Burgakker 88 en 90 te Boxtel (hierna: de percelen).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1759
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRaad van State 26-03-2014
CiteertitelJBO 2014/113
SamenvattingLozing zand, Opslag zand, Onderwaterdepot, Toepasselijke regeling, Tijdelijkheid, Eindbestemming, Zorgplicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 oktober 2009 heeft het dagelijks bestuur het verzoek van [belanghebbende] van 21 september 2009 om jegens [appellante sub 2] handhavingsmaatregelen te treffen wegens het overtreden van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: Wvo), afgewezen.
AnnotatorH.J. de Vries , P. Jong
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1036
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRaad van State 19-03-2014
CiteertitelJBO 2014/114
SamenvattingBodembescherming, Bodembedreigende stoffen, Eindsituatie-onderzoek, Nulsituatie, Spoorwegemplacement.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2012 heeft het college aan ProRail een oprichtingsvergunning verleend als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor het spoorwegemplacement Born.
AnnotatorY. Flietstra
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:919
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 16-04-2014
CiteertitelJBO 2014/115
SamenvattingBodemverontreiniging Dongen, Nader onderzoek, Ernst, Interventiewaarde, Spoedeisendheid, Motivering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 augustus 2013 heeft het college, voor zover thans van belang, vastgesteld dat op de locatie Merwedelaan 4 te Dongen (hierna: de locatie) sprake is van een geval van ernstige verontreiniging en dat spoedige sanering daarvan niet noodzakelijk is.
AnnotatorY. Flietstra
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1370
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 09-04-2014
CiteertitelJBO 2014/116
SamenvattingBodemsanering, Spoedeisendheid, Verspreidingsrisico, Toename verspreiding, Herstel gebrek, Motivering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juli 2012 heeft het college vastgesteld dat ter plaatse van de percelen aan de Prins Bernhardlaan 1 te Alphen aan den Rijn een geval van ernstige bodemverontreiniging is, waarvan spoedige sanering noodzakelijk is en dat uiterlijk in 2014 met de sanering dient te worden aangevangen.
AnnotatorY. Flietsta
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1201
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 11-03-2014
CiteertitelJBO 2014/117
SamenvattingAanneming van werk, Richtprijs, Waarschuwingsplicht aannemer voor kostenoverschrijding.
Samenvatting (Bron)aanneming van werk, geen vaste prijs, maar richtprijs, voldaan aan de vereisten van artikel 7:752 lid 2 BW ?
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2014:676
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 11-03-2014
CiteertitelJBO 2014/118
SamenvattingTotstandkoming koopovereenkomst, Afgebroken onderhandelingen, Wils-vertrouwensleer.
Samenvatting (Bron)Beoordeeld is of een koopovereenkomst met betrekking tot een onroerende zaak is totstandgekomen. Ten onrechte afgebroken onderhandelingen.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2014:666
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Den Haag 06-05-2014
CiteertitelJBO 2014/119
SamenvattingDijkdoorbraak door droogte, Gebrekkige opstal, Aansprakelijkheid van de overheid, Beleidsvrijheid.
Samenvatting (Bron)Kadeverschuiving Wilnis; aansprakelijkheid waterschap. Oordeel na getuigenverhoor en deskundigenbericht. Opstalaansprakelijkheid (6:174 BW) en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (6:162 BW). Kadeverschuiving is volgens deskundige waarschijnlijk veroorzaakt door langdurige droogte; dat werd in 2003 niet als risico door waterschappen onderkend. Kade volgens deskundige voldoende stabiel onder natte omstandigheden. Waterschap niet onder de maat van een goed waterbeheerder gebleven. Eindarrest na verwijzing door Hoge Raad, 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN6236. Vervolg op tussenarresten van 17 april 2012, ECLI:GHSGR:201:BW1497, en 27 november 2012, ECLI:GHSGR:2012:BZ0872.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2014:1539
Artikel aanvragenVia Praktizijn