Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 25-08-2014
Aflevering 6
RubriekArcheologie
TitelRaad van State 02-07-2014
CiteertitelJBO 2014/120
SamenvattingArcheologiepark.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 januari 2011 heeft de minister het Archeologiepark/Stadspark in Leidsche Rijn te Utrecht als een door het Rijk beschermd monument aangewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2392
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArcheologie
TitelRaad van State 02-07-2014
CiteertitelJBO 2014/121
SamenvattingArcheologiepark, Archeologische bescherming.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 januari 2011 heeft de minister het Archeologiepark/Stadspark in Leidsche Rijn te Utrecht als een door het Rijk beschermd monument aangewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2392
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRechtbank Oost-Brabant 23-07-2014
CiteertitelJBO 2014/122
SamenvattingAsbestgerelateerde delicten, Asbestverwijderingsbesluit.
Samenvatting (Bron)Veroordeling voor 6 economische delicten (kort gezegd asbest gerelateerde feiten) en valsheid in geschrift. Opgelegd wordt een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Verdachte negeerde stelselmatig aanwijzingen van autoriteiten. Hield zich niet aan een voorlopige maatregel (WED). Milieu en gezondheidsbelangen van medemensen in het geding. Motief geldelijk gewin. Vordering tot tenuitvoerlegging van een eerder voorwaardelijk opgelegde straf wordt afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2014:4153
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRechtbank Midden-Nederland 28-07-2014
CiteertitelJBO 2014/123
SamenvattingContainment, Onderdruk, Asbestvezelsverspreiding.
Samenvatting (Bron)Voorlopige voorziening hangende bezwaar. Stillegging van werkzaamheden op grond van artikel 28a van de Arbowet. Verweerder was bevoegd om na een herhaalde overtreding en na een waarschuwing stillegging van werkzaamheden die in een containment moeten plaatsvinden te bevelen voor de duur van één maand. Besluit is in lijn met beleid en niet onevenredig. Gevolgen van het besluit nadrukkelijke keuze van wetgever. Verweerder was tevens bevoegd om op grond van artikel 28a van de Arbowet te bevelen dat verzoekster geen opdracht mag geven aan anderen om de betreffende werkzaamheden uit te voeren. Verzoek afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2014:3181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 18-06-2014
CiteertitelJBO 2014/124
SamenvattingAsbestbrand, Asbestdeeltjes, Overtreder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2012 heeft het college aan [appellant] een last onder bestuursdwang opgelegd wegens overtreding van artikel 13 van de Wet bodembescherming en overtreding van artikel 1a, eerste lid, van de Woningwet. Bij dit besluit heeft het college tevens bepaald dat de kosten van de toepassing van de bestuursdwang op [appellant] worden verhaald. Bij besluit van 22 augustus 2013 heeft het college het door [appellant] hiertegen gemaakte bezwaar, voor zover hier van belang, ongegrond verklaard. Tegen dit besluit heeft [appellant] bij de rechtbank Oost-Brabant beroep ingesteld. De rechtbank heeft het door [appellant] ingestelde beroep doorgezonden aan de Afdeling.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 18-06-2014
CiteertitelJBO 2014/125
SamenvattingAsbestbrand, Bodemverontreinigde handelingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2012 heeft het college aan [appellant] een last onder bestuursdwang opgelegd wegens overtreding van artikel 13 van de Wet bodembescherming en overtreding van artikel 1a, eerste lid, van de Woningwet. Bij dit besluit heeft het college tevens bepaald dat de kosten van de toepassing van de bestuursdwang op [appellant] worden verhaald. Bij besluit van 22 augustus 2013 heeft het college het door [appellant] hiertegen gemaakte bezwaar, voor zover hier van belang, ongegrond verklaard. Tegen dit besluit heeft [appellant] bij de rechtbank Oost-Brabant beroep ingesteld. De rechtbank heeft het door [appellant] ingestelde beroep doorgezonden aan de Afdeling.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 18-06-2014
CiteertitelJBO 2014/126
SamenvattingBevoegde rechter, Asbestbrand.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2012 heeft het college aan [appellant] een last onder bestuursdwang opgelegd wegens overtreding van artikel 13 van de Wet bodembescherming en overtreding van artikel 1a, eerste lid, van de Woningwet. Bij dit besluit heeft het college tevens bepaald dat de kosten van de toepassing van de bestuursdwang op [appellant] worden verhaald. Bij besluit van 22 augustus 2013 heeft het college het door [appellant] hiertegen gemaakte bezwaar, voor zover hier van belang, ongegrond verklaard. Tegen dit besluit heeft [appellant] bij de rechtbank Oost-Brabant beroep ingesteld. De rechtbank heeft het door [appellant] ingestelde beroep doorgezonden aan de Afdeling.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 25-06-2014
CiteertitelJBO 2014/127
SamenvattingMetaalschroot, Overbrenging, Asbest.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 januari 2013 heeft de staatssecretaris aan Simmeren twee lasten onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 10.60, tweede lid, van de Wet milieubeheer, gelezen in verbinding met artikel 2, onder 35, aanhef en onder a en/of b en e, van de Verordening (EG) 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PB 2006 L 190; hierna: de Verordening) en met artikel 23 van de Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB 2008 L 312; hierna: de Richtlijn).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 23-07-2014
CiteertitelJBO 2014/128
SamenvattingRestanten asbest, Hechtgebonden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juli 2012 heeft het college de verzoeken van [appellante] om handhavend op te treden tegen de door haar gestelde overtredingen op de naastliggende percelen van [locatie] te De Kwakel afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2745
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Oost-Brabant 18-07-2014
CiteertitelJBO 2014/129
SamenvattingBestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Boetes overtreding artikel 7 Meststoffenwet: geen aanleiding om boetes te matigen. De door eiser aangevoerde omstandigheden (loonwerkers hebben varkensdrijfmest aangevoerd in plaats van rundveemest waartoe eiser opdracht had gegeven; in 2013 geen drijfmest aangevoerd om de in 2012 gemeten gehalten te compenseren en schade aan het milieu te voorkomen; niet eerder beboet voor overtredingen van bepalingen in de Meststoffenwet; geringe draagkracht; verwijzing naar boer-boertransport in artikel 90 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet) leiden niet tot matiging van de opgelegde boetes.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2014:4080
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRaad van State 09-07-2014
CiteertitelJBO 2014/130
SamenvattingRandvoorwaarden, Uitrijden mest, Emissiearm onderbrengen.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 25 juli 2012 in zaak nr. 201107869/1/T1/A2; hierna: de verwijzingsuitspraak) heeft de Afdeling het Hof van Justitie verzocht bij wege van prejudiciële beslissing uitspraak te doen op drie vragen, de behandeling van het hoger beroep van [appellant] geschorst tot het Hof uitspraak heeft gedaan en iedere verdere beslissing aangehouden. Voor het procesverloop voorafgaande aan deze uitspraak wordt naar de verwijzingsuitspraak, die is aangehecht, verwezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2489
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 13-04-2014
CiteertitelJBO 2014/131
SamenvattingGrond in eigendom van Drents landschap geen natuur. Grond telt wel mee als landbouwgrond in zin Meststoffenwet.
Samenvatting (Bron)natuurterrein; hoofdfunctie natuur; feitelijke omstandigheden; betreffende gronden vallen onder het regiem van de MSW. Snijmais aan rosékalveren; scenario's die zich redelijkerwijs laten denken; gebreken in het bestreden besluit; mogelijkheid tot herstel; 6 weken
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:227
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 20-06-2014
CiteertitelJBO 2014/132
SamenvattingOntheffing, Uitvoer meststoffen.
Samenvatting (Bron)Aanvraag ontheffing van de zgh. 12-uursmelding (artikel 57b Uitvoeringsregeling Meststoffenwet) voor uitvoer van meststoffen naar het buitenland
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 13-06-2014
CiteertitelJBO 2014/133
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 februari 2014, nummer 01.06 B6, heeft de raad het bestemmingsplan "Heumen, [locatie 1] 2013" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 11-06-2014
CiteertitelJBO 2014/134
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2013 heeft de raad de bestemmingsplannen "1ste partiële herziening Buitengebied 2008" en "2e partiële herziening Buitengebied 2008" gewijzigd vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2099
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 11-06-2014
CiteertitelJBO 2014/135
SamenvattingArcheologische waarden, Dubbelbestemming.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 mei 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Noord- en Zuid-Scharwoude" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2085
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 11-06-2014
CiteertitelJBO 2014/136
SamenvattingZandwinning, Afwerking, Natuurbestemming.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 maart 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2059
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 18-06-2014
CiteertitelJBO 2014/137
SamenvattingArcheologische waarden, Ruilverkaveling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Oldambt" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 18-06-2014
CiteertitelJBO 2014/138
SamenvattingDubbelbestemming, Archeologische waarden, Bewijslast.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2013, kenmerk nr. 41a, heeft de raad het bestemmingsplan "Kom Liessel, 2e herziening" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2223
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 18-06-2014
CiteertitelJBO 2014/139
SamenvattingOntgrondingslocatie, Grenzen plan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 mei 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Emmen" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2212
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 20-06-2014
CiteertitelJBO 2014/140
SamenvattingArcheologische waarden, Archeologische onderzoek, Verhouding onderzoek-bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 april 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2011" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 20-06-2014
CiteertitelJBO 2014/141
SamenvattingArcheologische waarden, Boomkweker, Dubbelbestemming.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 april 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2011" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 30-07-2014
CiteertitelJBO 2014/142
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 april 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Kernen Roerdalen" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2836
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 02-07-2014
CiteertitelJBO 2014/143
SamenvattingArcheologische waarden, Relativiteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 mei 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Landgoed Ottermeer" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2399
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 16-07-2014
CiteertitelJBO 2014/144
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Hortusbuurt - Noorderplantsoen" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 16-07-2014
CiteertitelJBO 2014/145
SamenvattingTracébesluiten, Explosieven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 april 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Kanaalpark" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 23-07-2014
CiteertitelJBO 2014/146
SamenvattingStrijdig gebruik, Legalisatiemogelijkheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 februari 2010 heeft het college het verzoek van Tien voor Texel om handhavend optreden tegen het in strijd met het bestemmingsplan exploiteren van een transportbedrijf/mesthandel met de aanwezigheid van een mestzak op het perceel De Zeshonderd 9 te Oudeschild (hierna: het perceel) afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2751
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 23-07-2014
CiteertitelJBO 2014/147
SamenvattingTijdelijke afwijking bestemmingsplan, Geluidhinder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juli 2012 heeft het college het verzoek van [appellante] om handhavend op te treden tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zandzuigbedrijf Gasselte B.V. (hierna: Zandzuigbedrijf Gasselte) wegens een overtreding van het bestemmingsplan "Zandwinning Gasselterveld" afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2772
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 22-07-2014
CiteertitelJBO 2014/148
SamenvattingOmgevingsvergunning (milieu), Asbest.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 september 2013 hebben gedeputeerde staten aan Ruigenhil Vastgoed B.V. een omgevingsvergunning verleend als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het nemen van proeven voor de duur van één jaar met het verwerken van in lichte mate asbesthoudend staalschroot in de staalsmelterij van Nedstaal B.V.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2903
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 11-06-2014
CiteertitelJBO 2014/149
SamenvattingOmgevingsvergunning (bouwen, aanleggen), Archeologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 mei 2012 heeft het college [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een uitkijktoren op het perceel [locatie 1] te Beek (hierna: het perceel).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2066
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRaad van State 28-05-2014
CiteertitelJBO 2014/150
SamenvattingBodembeschermende maatregel, Vloeistofdichte vloer. Metaalrecycling. Vloeistofkerende vloer. Incidentenmanagement, Verwaarloosbaar bodemrisico, Visueel toezicht, NRB, Vloeistofdichte containers.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 augustus 2013 heeft het college aan Europe Metals een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor (metaal)recycling, die gelegen is op de percelen aan de Industrieweg 103 en 111 te Heeze.
AnnotatorY. Flietstra
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1931
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Oost-Brabant 23-07-2014
CiteertitelJBO 2014/151
SamenvattingIllegale lozing.
Samenvatting (Bron)Het op de onbeschermde bodem of in oppervlaktewateren brengen van (varkens)mest, verontreinigd mestwater en/of verontreinigd afvalwater door een rechtspersoon. Veroordeling voor 4 misdrijven (WED). Opgelegd wordt een geldboete van EUR 20.000,- waarvan EUR 10.000,- voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2014:4224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 04-06-2014
CiteertitelJBO 2014/152
SamenvattingBodemverontreiniging, Nader onderzoek, Interventiewaarde, Indicatieve niveaus, Spoedeisendheid, Locatiespecifieke beoordeling, Motivering, Ernstige bodemverontreiniging, Bodemsanering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 oktober 2013 heeft het college vastgesteld dat op de locatie Ambachtsweg 6-8 te Boven-Leeuwen, gemeente West Maas en Waal (hierna: de locatie), sprake is van een geval van ernstige verontreiniging waarvan spoedige sanering noodzakelijk is.
AnnotatorY. Flietstra
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2027
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 16-07-2014
CiteertitelJBO 2014/153
SamenvattingHandhavingsverzoek, Bodemverontreiniging, Asbest.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 10 januari 2012 en 29 januari 2013 hebben burgemeester en wethouders onderscheidenlijk gedeputeerde staten verzoeken van [appellante] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmaatregelen afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2676
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 18-06-2014
CiteertitelJBO 2014/154
SamenvattingBodemonderzoek, Last onder dwangsom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2013 heeft het college aan [appellant] een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 13 van de Wet bodembescherming.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 02-07-2014
CiteertitelJBO 2014/155
SamenvattingPreventieve last, Klaarblijkelijk gevaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 februari 2013 heeft het dagelijks bestuur aan [appellant] een last onder dwangsom opgelegd met betrekking tot de afvoer van mesthoudend water naar oppervlaktewater.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2446
Artikel aanvragenVia Praktizijn