Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 05-08-2014
Aflevering 7407
RubriekRedactioneel
TitelDecentralisatie en houdbare overheidsfinanciën
CiteertitelGst. 2014/69
SamenvattingBenjamin Barber, beroemd Amerikaans politicoloog en adviseur onder president Clinton, pleit in zijn boek If Mayors Rule The World (2013) voor machtigere steden. Hij is verheugd over Nederland.
Auteur(s)L.J.J. Rogier
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet maken van een omgevingsplan, deel 1
CiteertitelGst. 2014/70
SamenvattingIn dit artikel gaan auteurs in op de aanleiding voor het omgevingsplan Bussum en aan de hand van de ervaringen in Bussum, op het proces dat voor een omgevingsplan kan worden doorlopen. We belichten een aantal interessante aspecten en afwegingen in de beginfase van dat proces. In de literatuur is tot nu toe tamelijk veel aandacht besteed aan het onderbrengen van de diverse bestemmingsplannen (en beheersverordeningen) in één nieuw plan en is nog relatief weinig ingegaan op het integreren van andere gebiedsgerichte regelingen in dat ‘plan’. In de bijdrage gaan auteurs in het bijzonder in op dat aspect van de totstandkoming van het gemeentelijk omgevingsplan.
In deel 2 van de bijdrage, die in de volgende aflevering van De Gemeentestem verschijnt, zullen auteurs ingaan op de manier waarop het omgevingsplan kan worden vormgegeven.
Auteur(s)C.S. Cuppen , S.A. Renders , A. Snijders , K.B.J. Steenbakkers
LinkVolledige tekst (tonnaer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKansen voor de keten. Naar een balans tussen de bescherming van publieke belangen en doelmatigheid in het waterketenbeheer
CiteertitelGst. 2014/71
SamenvattingHet doel van deze bijdrage is tweeledig. In de eerste plaats strekt deze ertoe een bondig overzicht te geven van de huidige organisatie van het waterketenbeheer en de ontwikkelingen die zich op dat terrein voordoen. In de tweede plaats beoogt auteur inzicht te geven in de juridische betekenis van het begrip ‘doelmatigheid’, de wijze waarop dit zich verhoudt tot andere publieke waarden en belangen, en de wijze waarop daaraan binnen de juridische kaders vorm wordt en kan worden gegeven.
Auteur(s)H.K. Gilissen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 26-02-2014
CiteertitelGst. 2014/72
SamenvattingHerbegrenzing van de ecologische hoofdstructuur bij besluit van GS. Exceptieve toetsing van een besluit dat – naar het oordeel van de Afdeling – strekt tot vaststelling van een algemeen verbindend voorschrift. Geen strijd met Besluit algemene regels ruimtelijke ordening?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 maart 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Golfbaan De Hooge Vorssel Bernheze" vastgesteld.
AnnotatorC.W.M. van Alphen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:635
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 28-05-2014
CiteertitelGst. 2014/73
SamenvattingWet Bibob. Weigering en intrekking exploitatievergunning. Sprake van een mindere mate gevaar, zoals bedoeld in ‘a-grond’ en ‘b-grond’. Weigering en intrekking exploitatievergunning door burgemeester niet redelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 maart 2012 heeft de burgemeester geweigerd de door [wederpartij] gevraagde exploitatievergunning voor de exploitatie van [coffeeshop], gevestigd aan het [locatie] te Ede, te verlenen en de reeds geldende exploitatievergunning ingetrokken.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1866
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 28-05-2014
CiteertitelGst. 2014/74
SamenvattingEinduitspraak in de zaak De Wouwse Tol. Nadeelcompensatie bij tijdelijke omzetdaling wegens infrastructurele maatregelen. Differentiatie omzetdrempel ligt in rede. Vijftien procent omzetdrempel is te hoog. Zelf voorzien in de zaak en alsnog toekenning nadeelcompensatie met toepassing van een percentage van 10%.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 januari 2011 heeft de minister een verzoek om nadeelcompensatie voor schade als gevolg van groot onderhoud aan de Rijkswegen A4, A17 en A58 afgewezen.
AnnotatorE.J.M. Groenendijk , Ch. Lagerweij-Duits
LinkVolledige tekst (recht.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1868
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-06-2014
CiteertitelGst. 2014/75
SamenvattingUit structuurvisie vloeit voorzienbaarheid bebouwing naastgelegen perceel voort nu ten aanzien van lintbebouwing niet nader is gespecificeerd wat moet worden verstaan onder tegengaan van verdere verdichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 april 2009 heeft het college het verzoek van [belanghebbende] om vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1995
Artikel aanvragenVia Praktizijn