TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 02-09-2014
Aflevering 8/9
RubriekColumn
TitelStop proletarisch winkelen op de Europese arbeidsmarkt
CiteertitelTRA 2014/62
SamenvattingDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zit met een probleem: de Nederlandse/Europese arbeidsmarkt ervaart in toenemende mate de schaduwkanten van het vrije verkeer van werknemers in de EU. In augustus 2013 gaf Lodewijk Asscher met zijn Britse collega David Goodhart in de Volkskrant én The Independent een publiek noodsignaal af in de vorm van een ‘Code Orange’ tegen diverse misstanden. Oneerlijke concurrentie en oneigenlijke verdringing bij niet-tijdelijke tewerkstelling van arbeidsmigranten ondermijnen sociale bescherming van werknemers in de EU-lidstaten.
Auteur(s)H.W.M.A. Staal
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelVan re-integratie naar wederkerigheid: de verplichting om arbeid te verrichten zonder loon in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
CiteertitelTRA 2014/63
SamenvattingHoe verhoudt de verplichting om arbeid zonder loon te verrichten als voorwaarde voor het recht op een bijstandsuitkering zich met de Europese doelstelling van sociale insluiting? Aan de hand van een vergelijking tussen de bijstandswetgeving in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland concludeer ik dat de bijstandsregelgeving zich in plaats van sociale insluiting, zich steeds meer richten op het creëren van een moreel goede burger, de burger die werkt voor zijn uitkering. Nederland is wat dit betreft koploper.
Auteur(s)A. Eleveld
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe Wet werk en zekerheid: omgekeerde normalisering?
CiteertitelTRA 2014/64
SamenvattingHet arbeidsrecht, zowel in de publieke als de private sector, is volop in beweging. Allereerst is er het sedert eind 2010 aanhangige voorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Daarmee wordt beoogd de rechtspositie van ambtenaren gelijk te trekken met die van werknemers in de marktsector, ook – en naar het lijkt vooral – op het gebied van het ontslagrecht. Ten tweede is op 10 juni 2014 het voorstel Wet werk en zekerheid (Wwz) door de Eerste Kamer aanvaard. Daardoor zal medio 2015 een nieuw ontslagrecht in werking treden. Dit nieuwe ontslagrecht lijkt verdacht veel op het ambtenarenontslagrecht. Is sprake van omgekeerde normalisering ofwel verambtelijking van het ontslagrecht?
Auteur(s)D.M.A. Bij de Vaate , N. Hummel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe stage-overeenkomst: een juridisch zwart gat?
CiteertitelTRA 2014/65
SamenvattingDoor de hoge jeugdwerkloosheid lonkt de stage voor vele jonge werkzoekenden. Jongeren verrichten vaak stages om relevante werkervaring op te bouwen. De jongerenvakbond CNV Jongeren maakt zich druk om de problematiek van de stagiair die qua werkzaamheden niet goed te onderscheiden is van de reguliere werknemer. De minister benadrukt dat de stagiair zich onderscheid doordat het leeraspect centraal staat. In onderhavig artikel wordt beargumenteerd dat het leeraspect subjectief en onvoorspelbaar is. Daarnaast wordt beargumenteerd dat een onderscheid op basis van de elementen van art. 7:610 BW ontoereikend is. Ten slotte wordt ingegaan op de vraag hoe het onderscheid tussen stage- en arbeidsovereenkomst wel kan worden gemaakt.
Auteur(s)M.J. Hietkamp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelHoge Raad 06-06-2014
CiteertitelTRA 2014/66
SamenvattingDe loonsanctie voor de werknemer die passende arbeid weigert te verrichten ziet ook op de uren waarvoor hij arbeidsongeschikt is.
Samenvatting (Bron)Prejudiciële vraag; art. 392 Rv. Loonaanspraak bij ziekte. Verval loonaanspraak bij weigering passende arbeid; art. 7:629 lid 3, aanhef en onder c, BW. Komt loonaanspraak ook te vervallen over het deel van de werktijd waarvoor de werknemer arbeidsongeschikt is? Betekenis “voor de tijd, gedurende welke” in art. 7:629 lid 3 BW. Strekking.
AnnotatorM.D. Ruizeveld
UitspraakECLI:NL:HR:2014:1341
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelHoge Raad 02-05-2014
CiteertitelTRA 2014/67
SamenvattingIs integer ook echt integer als er integer op staat?
Samenvatting (Bron)Bank weigert aan oud-werknemer, die elders wil gaan werken, een integriteitsverklaring o.g.v. Integriteitscode banken. Moest het hof de weigeringsgronden in onderlinge samenhang beoordelen? Onvoldoende gemotiveerd oordeel?
AnnotatorJ.J.M. de Laat
UitspraakECLI:NL:HR:2014:1056
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelGerechtshof Amsterdam 15-05-2014
CiteertitelTRA 2014/68
SamenvattingVerplaatsing productie en verkoop onderneming zijn samenhangende besluiten. Inzicht in sociaal plan vereist.
Samenvatting (Bron)OK; art. 25 en 26 WOR; medezeggenschap; adviesrecht ondernemingsraad; COR niet-ontvankelijk verklaard; besluit tot verplaatsing van de productie naar een andere fabriek kennelijk onredelijk.
AnnotatorL.C.J. Sprengers
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:1979
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelCentrale Raad van Beroep 21-05-2014
CiteertitelTRA 2014/69
SamenvattingPassende arbeid, bedongen arbeid? De Centrale Raad spreekt.
Samenvatting (Bron)De wijziging in arbeidsduur is met ingang van 1 juni 2008 een weloverwogen, gezamenlijke keuze van werkneemster en werkgeefster geweest. Appellant heeft zich met juistheid op het standpunt gesteld dat de bedongen arbeid is gewijzigd, dat ten gevolge daarvan met ingang van 8 april 2009 een nieuwe periode van verplichte loondoorbetaling, als bedoeld in artikel 7:629 van het BW is ontstaan en dat de daaruit ontvangen inkomsten in mindering moeten worden gebracht op de uitkering van werkneemster. Het hoger beroep slaagt. De aangevallen uitspraak komt voor vernietiging in aanmerking en het beroep zal alsnog ongegrond worden verklaard.
AnnotatorM.J.A.C. Driessen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:1757
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelHandhavingsrichtlijn[1] ter versterking van de Detacheringsrichtlijn: effectief tegen misstanden en ‘sociale dumping’?
CiteertitelTRA 2014/70
SamenvattingRuim zes jaar nadat een politieke storm opstak over de arresten Viking, Laval, Rüffert en Commissie/Luxemburg, is de Handhavingsrichtlijn aangenomen. De richtlijn beoogt de handhaving van rechten van gedetacheerde werknemers te verbeteren. Ook is het doel de rechten en verplichtingen van dienstverlenende bedrijven en van nationale autoriteiten te verduidelijken en te uniformeren. Oorspronkelijk wilde de Europese Commissie ook de beperking van het stakingsrecht, die volgde uit Viking en Laval, regelen door middel van een ‘Monti II- verordening’ (COM/2012/0130); dit voorstel werd echter niet aangenomen. Op het voorstel voor de Handhavingsrichtlijn kwam ook forse kritiek van vakbondszijde en lidstaten met veel inkomende detachering, onder meer op de voorgestelde uitputtende lijst van toegestane controlemaatregelen voor het gastland. Daarentegen waren dienstverrichters uit de nieuwe lidstaten juist bevreesd dat het richtlijnvoorstel hun concurrentiepositie zou aantasten. De voorgenomen ketenaansprakelijkheid moest het van beide zijden ontgelden. In een gewijzigd voorstel was deze verdwenen, maar in het richtlijnvoorstel van eind december was het toch weer terug, mede onder druk van minister Asscher. Groot-Brittannië en Ierland wilden deze verplichting echter onder geen beding accepteren, waardoor de uiteindelijke tekst een alternatief voor ketenaansprakelijkheid bevat. Eind februari werd een gemeenschappelijk standpunt bereikt in de Raad en de richtlijn werd medio april aangenomen in het Europees Parlement.
Auteur(s)M.S. Houwerzijl
Artikel aanvragenVia Praktizijn