Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 03-09-2014
Aflevering 9 Kroniek Bestuursprocesrecht
RubriekKroniek
TitelKroniek Bestuursprocesrecht
CiteertitelAdv.bl. 2014-9 Kroniek 3, p. 3
SamenvattingDe digitalisering van de samenleving liet duidelijk sporen na in de jurisprudentie die in deze kroniekperiode1 verscheen: besluiten die als bericht worden achtergelaten in cliëntenportals, niet-aangekomen ‘serviceberichten’, elektronisch vervaardigde en daarom niet-ondertekende beroepschriften, maar ook digitaal ingediende zienswijzen en bezwaaren beroepschriften kwamen langs. Daarnaast is weer nadrukkelijk gestreefd naar rechtseenheid door afstemming tussen de verschillende bestuursrechtelijke appelrechters, en de eerste conclusies van de bestuursrechtelijke A-G. Ook de eerste uitspraak van de Grote Kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak, waarin alle appelrechters ‘formeel’ vertegenwoordigd zijn, was een feit. In komende kroniekperioden komt daar – denk aan het KEI-project en de Commissie rechtseenheid – vast nog meer bij. Verder: nieuwe ontwikkelingen in de finaliteitsgedachte, subjectivering en relativiteit, incidenteel hoger beroep en misbruik van recht. Aan de orde komen de volgende onderwerpen: + Belanghebbende en relativiteit (Stichtingen, verenigingen en groeperingen + Procesbelang + Rechtstreeks en afgeleid belang + Concurrentie + Actueel belang + Toevertrouwd belang + Rechtsopvolging + Afstand, zicht en ‘kleuring’ + Relativiteit), Bekendmaking, verzenden en ontvangen, Bezwaarschriftprocedure, Gronden van beroep, Goede procesorde en omvang van het geding, Finale geschilbeslechting en bestuurlijke lus, Herziening, Hoger beroep (Incidenteel hoger beroep + Devolutieve werking appel) Redelijke termijn, Misbruik van procesrecht.
Auteur(s)M. Dankbaar , J.C. Binnerts
Pagina3-14
LinkVolledige tekst (potjonker.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelFamilierecht
CiteertitelAdv.bl. 2014-9 Kroniek 3, p. 15
SamenvattingDeze kroniek bevat een overzicht van de ontwikkelingen op het terrein van het personen- en familierecht tussen 1 augustus 2013 en 1 augustus 2014. Aan de orde komen de volgende onderwerpen: Wet- en regelgeving, Bopz, Gezag en minderjarigheid, Huwelijksvermogensrecht, Kinderalimentatie, Partneralimentatie (Draagkracht + Niet-wijzigingsbeding + Artikel 1:60 BW), Omgang en informatie, Familieprocesrecht, Relatierecht.
Auteur(s)K. Boshouwers , T. Kreeftenberg
Pagina15-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelInsolventierecht
CiteertitelAdv.bl. 2014-9 Kroniek 3, p. 24
SamenvattingNet als voorgaande jaren is de kroniek op het insolventierechtelijke gebied opgesteld. De voor de rechtsontwikkeling in 2013 belangrijkste nieuwe arresten van de Hoge Raad en voor de praktijk relevante lagere rechtspraak worden behandeld. Overzicht van de onderwerpen die aan de orde zijn: Actio Pauliana, Bestuurdersaansprakelijkheid, Pandrecht, Cessie- en verpandingsverbod, Termijnstelling ex artikel 58 Fw, Faillissementsaanvraag/ontstaan faillissement, Artikel 23 Fw, Bodemrecht fiscus, 403-verklaring, Non-concurrentiebeding, Overgang van onderneming, Faillissement en overeenkomst, Artikel 39 Fw, Dwangsommen, Aansprakelijkheid curator (q.q. en/of pro se), Aansprakelijkheid doorstarter, Kredietopzegging bank, Bankgarantie, Formeel insolventierecht, Internationale aspecten, Schuldsanering.
Auteur(s)J. van der Meer , F. Dix , S. Winkels-Koerselman , A. Klerks-Valks , M. Brunschot-van der Sanden , I. Beulen , J. Quirijnen , A. van Haandel
Pagina24-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn