Tijdschrift voor Ambtenarenrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Tijdschrift voor Ambtenarenrecht
Datum 30-08-2014
Aflevering 7/8
RubriekArtikel
TitelSchending hoorplicht kan fataal zijn
CiteertitelTAR 2014, 7/8, p. 455
SamenvattingIngevolge het bepaalde in artikel 4:8 Awb dient het bestuursorgaan, dat voornemens is een beschikking te geven waartegen een belanghebbende naar verwachting bedenkingen zal hebben, die belanghebbende in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze naar voren te brengen voor het de beschikking geeft, als ten minste die beschikking steunt op gegevens over feiten en belangen die die belanghebbende betreffen en die gegevens niet door de belanghebbende zelf zijn verstrekt.
Auteur(s)P.J. Schaap
Pagina455
UitspraakECLI:NL:CRVB:2013:2446
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 28-01-2014
CiteertitelTAR 2014/107
SamenvattingOntslag op andere gronden
Samenvatting (Bron)Ontslag op andere gronden. Er is sprake van een zodanig conflict, dat in redelijkheid niet anders meer kon worden geconcludeerd dan dat voortzetting van het dienstverband onmogelijk was geworden. Geen sprake van een overwegend aandeel van het bestuursorgaan. Met het bedrag ineens dat aan appellant boven de minimumregeling is toegekend, is hij niet tekort gedaan. Getuigenverhoor is niet bedoeld om een getuige publiekelijk op zijn gedrag aan te spreken.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:198
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 30-01-2014
CiteertitelTAR 2014/108
SamenvattingOntslag wegens ongeschiktheid voor haar functie, anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken
Samenvatting (Bron)Eervol ontslag wegens ongeschiktheid voor haar functie, anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:244
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 30-01-2014
CiteertitelTAR 2014/109
SamenvattingGeen bevoegdheid ontslag te verlenen wegens ongeschiktheid op andere dan medische gronden indien betrokkene op medische gronden ongeschikt is voor zijn functie
Samenvatting (Bron)Appellant was al vanaf ongeveer 2007 op grond van zijn medische beperkingen niet meer in staat om de veranderende werkwijze te volgen en zijn functie naar behoren uit te oefenen. Deze beperkingen zijn van blijvende aard en er is geen enkele reden om aan te nemen dat het werken met de geautomatiseerde systemen appellant in de toekomst gemakkelijker zal afgaan. Het college heeft zowel binnen als buiten de eigen organisatie gezocht naar mogelijkheden om passend werk voor hem te vinden, waarbij onder meer detachering, stages en externe begeleiding door de Feluagroep zijn beproefd. Gelet op dit alles moet worden geoordeeld dat ten tijde van de ontslagdatum aan de vereisten was voldaan. Het college was dus wŤl bevoegd om appellant te ontslaan met toepassing van artikel 94, eerste lid, aanhef en onder e, van het Barp. De Raad zal zelf in de zaak voorzien door alsnog deze bepaling aan het ontslag ten grondslag te leggen.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 30-01-2014
CiteertitelTAR 2014/110
SamenvattingVermelding als bedoeld in art. 70 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Samenvatting (Bron)Appellante heeft benadrukt dat haar voornaamste doel gedurende de afgelopen jaren van procederen het verkrijgen van excuses van de kant van de stichting is geweest. Het had de stichting gesierd als zij in dit opzicht enig gebaar zou hebben gemaakt. Dat alles neemt echter niet weg dat, zoals gezegd, van onrechtmatig handelen aan de zijde van de stichting geen sprake is geweest. Het beroep dat appellante wordt geacht te hebben ingesteld tegen het besluit van 8 april 2013 moet dus ongegrond worden verklaard.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 30-01-2014
CiteertitelTAR 2014/111
SamenvattingVerzoek op grond van de Wob; buitengewoon verlof; dwangsom; overplaatsing
Samenvatting (Bron)1) Verzoek op grond van de Wob. De Raad is niet bevoegd. Doorzending naar de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 2) Buitengewoon verlof. Het college heeft onvoldoende rekenschap gegeven van het advies van de bedrijfsarts. Hoewel geen sprake meer was van medische beperkingen in de zin van ziekte of gebrek, heeft de bedrijfsarts duidelijk in het advies neergelegd dat er nog grote belemmeringen gelegen in het rouwproces waren om het eigen werk volledig aan te kunnen. Het college heeft nagelaten naar de precieze betekenis te informeren en daardoor is een onduidelijkheid blijven voort bestaan die niet ten nadele van appellante mag worden uitgelegd. De Raad voorziet zelf en kent buitengewoonverlof toe. 3) Dwangsom. 4) Overplaatsing. Verstoorde verhoudingen. Passende functie. Geen plaats voor immateriŽle schadevergoeding.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:328
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 06-02-2014
CiteertitelTAR 2014/112
SamenvattingToekenning ambtsjubileumgratificatie
Samenvatting (Bron)Toekenning ambtsjubileumgratificatie. De stelling van appellant dat spaarverlof gelijk gesteld moet worden met onbetaald verlof volgt de Raad niet. Nu er geen redenen zijn om ambtsjubileumgratificaties uit te sluiten in geval van spaarverlof heeft de rechtbank op goede gronden de hoofdregel gehanteerd dat zo lang de ambtenaar een aanstelling heeft bij de overheid, dit meetelt bij de berekening van het aantal dienstjaren. Gelet hierop is betrokkene ten onrechte geen ambtsjubileumgratificatie toegekend.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 20-02-2014
CiteertitelTAR 2014/113
SamenvattingGeen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit inhoudende een beleidsregel
Samenvatting (Bron)Medewerkers met een tijdelijke aanstelling kunnen niet als interne kandidaat solliciteren. Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit inhoudende een beleidsregel. Appellante heeft nagelaten om, binnen de daarvoor geldende bezwaar- en beroepstermijnen, op te komen tegen ťťn of meer besluiten van de minister, waarbij haar sollicitatie werd afgewezen. In bezwaar tegen een dergelijke afwijzing had appellante kunnen bepleiten dat de beleidsregel niet had mogen worden toegepast.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:553
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 27-02-2014
CiteertitelTAR 2014/114
SamenvattingWeigering vergoeding lunchkosten
Samenvatting (Bron)Weigering vergoeding lunchkosten tijden cursus. De ambtenaar heeft geen aanspraak op vergoeding van de lunchcomponent, wanneer hij de mogelijkheid heeft binnen een gebouw van de politieorganisatie in een ruimte elders dan achter zijn bureau of op zijn (vaste) werkplek in alle rust te lunchen. De mogelijkheid tot het kopen van etenswaren is daartoe geen voorwaarde. Nu een dergelijke ruimte op de cursuslocatie aanwezig was, had appellant geen aanspraak op vergoeding van zijn lunchkosten.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:656
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 06-03-2014
CiteertitelTAR 2014/115
SamenvattingOntslag wegens ernstige ongeschiktheid voor het verrichten van de functie, anders dan wegens ziekte
Samenvatting (Bron)Oplegging ontslag wegens ernstige ongeschiktheid van functioneren, anders dan wegens ziekte. Appellante is gewezen op de competenties waar haar functioneren aan moet voldoen. Appellante is in de gelegenheid gesteld een coachingstraject te volgen. Zij is er niet in geslaagd zich te ontwikkelen tot het basisniveau van een leerkracht.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:759
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 06-03-2014
CiteertitelTAR 2014/116
SamenvattingOntslag op andere gronden
Samenvatting (Bron)Ontslag. Ten tijde van het ontslag was nog geen impasse ontstaan, zodat het college niet bevoegd was om betrokkene op grond van artikel 8:8 van de CAR/UWO ontslag te verlenen. Wettelijke rente. Geen vergoeding belastingschade.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:763
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 13-03-2014
CiteertitelTAR 2014/117
SamenvattingBeoordeling rechterlijk ambtenaar in opleiding
Samenvatting (Bron)Rechterlijk ambtenaar in opleiding. Beoordeling. Niet kan worden gezegd dat verweerder tekort is geschoten in de aan appellant geboden begeleiding. Omstandigheden (brand en huwelijk) die het functioneren negatief beÔnvloed zouden kunnen hebben, leiden niet tot hogere scores dan op grond van het feitelijk functioneren gerechtvaardigd is. Aannemelijk gemaakt dat een score B niet op onvoldoende gronden berust.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:905
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 20-03-2014
CiteertitelTAR 2014/118
Samenvatting (Bron)Disciplinair ontslag wegens ernstig plichtsverzuim bestaande uit o.a. het verrichten van (niet gemelde) werkzaamheden tegen betaling op basis van een arbeidsovereenkomst, terwijl hij arbeidsongeschikt was en overmatig privťgebruik van de zakelijke mobiele telefoon. Ondanks overspannenheid was gedrag hem te toe rekenen.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:931
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 20-03-2014
CiteertitelTAR 2014/119
SamenvattingBeŽindiging tijdelijke aanstelling
Samenvatting (Bron)Na een aaneengesloten reeks van uitzendcontracten en ambtelijke aanstellingen in dezelfde functie geen vaste aanstelling.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:930
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 03-04-2014
CiteertitelTAR 2014/120
SamenvattingOntslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid, anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken
Samenvatting (Bron)Ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid voor het vervullen van de functie, anders dan wegens ziekte. Onvoldoende grond voor de conclusie dat van het bieden van een verbetermogelijkheid mocht worden afgezien, hoe zeer ook geldt dat appellant ook toen, met name op het punt van de bereikbaarheid bij ziekte, kennelijk wat steken heeft laten vallen. Nu appellant ten onrechte een reŽle kans op verbetering van zijn functioneren is onthouden, was de minister niet bevoegd om hem vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid voor de vervulling van zijn functie te ontslaan.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:1098
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 10-04-2014
CiteertitelTAR 2014/121
SamenvattingDisciplinair ontslag politieambtenaar
Samenvatting (Bron)Strafontslag. De Raad is van oordeel dat appellant met het verrichten van de gedragingen 1, 3, 6 en 7 zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:1238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 04-06-2014, SGR 14/115, ECLI:NL:RBDHA:2014:6736
CiteertitelTAR 2014/122
SamenvattingOngeoorloofde afwezigheid tussen twee perioden van wegens ziekte geoorloofde afwezigheid
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 05-06-2014, AWB 14/1828, ECLI:NL:RBDHA:2014:6970
CiteertitelTAR 2014/123
SamenvattingEvenredigheid tussen ernst van de gedraging en straf
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 10-06-2014, SGR 14/1030, ECLI:NL:RBDHA:2014:7067
CiteertitelTAR 2014/124
SamenvattingOok geringe belasting ontduiking is plichtsverzuim
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 24-06-2014, SGR 13/8424, ECLI:NL:RBDHA:2014:8380
CiteertitelTAR 2014/125
SamenvattingBij het opleggen van de disciplinaire straf mag worden betrokken dat eiser op diverse cruciale momenten verkeerde keuzes heeft gemaakt
Artikel aanvragenVia Praktizijn