Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 04-09-2014
Aflevering 8
RubriekGastcolumn
TitelProjectontwikkelaar niet gehouden om in te staan voor de schulden van project-BV
CiteertitelTBR 2014/127
SamenvattingAdvocaat Frank Dijkslag pleit voor een moeder-dochtergarantie voor bouwbedrijven aan project-BV's. Auteur bespreekt enkele juridische haken en ogen van dit pleidooi.
Auteur(s)L.J.E. Timmer
Pagina694
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe ladder voor duurzame verstedelijking nader beschouwd (Deel A)
CiteertitelTBR 2014/128
SamenvattingOp 1 oktober 2012 trad de ladder voor duurzame verstedelijking in werking (art. 3.1.6 lid 2 Besluit ruimtelijke ordening). Auteurs bespreken de casu´stiek en Afdelingsjurisprudentie over de toepassing van deze bepaling bij stedelijke ontwikkelingen waarbij detailhandel en vergelijkbare stedelijke voorzieningen of diensten zijn betrokken en bij ontwikkelingen van bedrijventerreinen, kantoren en woningen.
Auteur(s)G.H.J. Heutink , A. Franken van Bloemendaal
Pagina696
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelUAV-GC 2005 (deel 2); Over de uitleg van enkele conflictgevoelige paragrafen
CiteertitelTBR 2014/129
SamenvattingDeel 1 van dit artikel gaat over de opzet van de UAV-GC, over de verstrekking van gegevens, de waarschuwingsplichten, vergunningen en bodemgesteldheid. In dit tweede deel komen wijzigingen aan de orde, kwaliteitswaarborging, overige aanspraken van opdrachtnemer en de aansprakelijkheid na oplevering, gevolgd door een korte conclusie.
Auteur(s)R.G.T. Bleeker
Pagina709
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAansprakelijkheid van de nevenaannemer die zijn retentierecht inroept; Een onderzoek naar de mogelijkheden en wenselijkheid van de vestiging van aansprakelijkheid in nevenaannemingsverhoudingen ingeval een van de nevenaannemers zijn retentierecht inroept
CiteertitelTBR 2014/130
SamenvattingIn de bijdrage bespreken auteurs de mogelijkheden van nevenaanneming op grond van wet- en regelgeving, literatuur en jurisprudentie om schade die een nevenaannemer lijdt doordat door een andere nevenaannemer retentierecht is uitgeoefend jegens een niet-betalende opdrachtgever te verhalen. Ze gaan in op vier mogelijke aansprakelijkheidsgrondslagen, te weten de coordinatieovereenkomst, redelijkheid en billijkheid, onrechtmatige daad en samenhangende rechtsverhoudingen. Ook bespreken ze de voorwaarden voor het uitoefenen van het retentierecht door de aannemer.
Auteur(s)C.C.M. Siebers , S. van Gulijk
Pagina717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe nieuwe aanbestedingsrichtlijnen (deel 1); De Klassieke Richtlijn - wijzigingen ten opzichte van Richtlijn 2004/18/EG
CiteertitelTBR 2014/131
SamenvattingAuteurs bespreken de belangrijkste nieuwigheden in de Klassieke Richtlijn, ten opzichte van Richtlijn 2004/18/EG.
Auteur(s)B.J.H. Blaisse-Verkooyen , F. Francois , E. Verweij
Pagina725
LinkVolledige tekst (stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelWetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen; Wildcard voor private bouwsector?
CiteertitelTBR 2014/132
SamenvattingAuteur bespreekt twee recente gebeurtenissen in verband met de Routekaart naar Private Kwaliteitsborging. Ten eerste de afloop van het Algemeen Overleg met de Tweede Kamercommissie voor Wonen op 27 maart 2014 waarbij de minister toezegde af te zien van een duaal stelsel privaat-publieke toetsing aan technische bouwvoorschriften. In de tweede plaats het verschijnen op 25 juni 2014 van de consultatieversie van het wetsvoorstel kwaliteitsboring voor het bouwen.
Auteur(s)H.C.W.M. Moesker
Pagina742
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 25-06-2014
CiteertitelTBR 2014/133
SamenvattingToepassing Dienstenrichtlijn op vestigingseisen detailhandel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juli 2012 heeft het college geweigerd [appellante] een omgevingsvergunning te verlenen voor het vestigen van een Albert Heijn supermarkt in een bestaand casco op de percelen Mira 23, 23a en 25 te Veldhoven (hierna: de percelen).
AnnotatorJ.C. van Oosten , I.L. Haverkate
Pagina749
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2286
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 09-07-2014
CiteertitelTBR 2014/134
SamenvattingWijzigingsbevoegdheid maakt prioritaire verplaatsing mogelijk van elders in de gemeente gevestigd motorbrandstofverkooppunt. Meeste bezwaren (onder meer over staatssteun en overaanbod van motorbrandstofverkooppunten) tegen wijzigingsbevoegdheid ongegrond. Objectieve begrenzing ontbreekt. Vernietiging onderdeel wijzigingsbevoegdheid. Zelf in de zaak voorzien door aanvulling wijzigingsbevoegdheid. Bewijsplicht voor degene die zich beroept op overgangsrecht. Geen proceskostenveroordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Hoofddorp Graan voor Visch Zuid" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina758
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2478
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelHvJ EU 03-04-2014, C-301/12
CiteertitelTBR 2014/135
SamenvattingPrejudiciele beslissing. Herroepen aanwijzing speciale beschermingszone (Natura 2000-gebied). Bevoegdheidsverdeling in de Lidstaat.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 3 april 2014.#Cascina Tre Pini Ss tegen Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e.a.#Verzoek van de Consiglio di Stato om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde flora en fauna - Richtlijn 92/43/EEG - Gebieden van communautair belang - Herziening van de status van een dergelijk gebied in geval van verontreiniging of verslechtering van het milieu - Nationale wettelijke regeling die niet voorziet in de mogelijkheid voor de betrokkenen om een dergelijke herziening aan te vragen - Verlening aan de bevoegde nationale autoriteiten van een discretionaire bevoegdheid tot de ambtshalve inleiding van een procedure tot herziening van die status.#Zaak C-301/12.
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina769
LinkVolledige tekst (europa.eu)
UitspraakECLI:EU:C:2014:214
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 28-05-2014
CiteertitelTBR 2014/136
SamenvattingReikwijdte van beroepsrecht van artikel 39, lid 2 Nbw 1998. Bestaand gebruik opgenomen in een beheerplan voor Natura 2000-gebieden is appellabel.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van onderscheidenlijk 23 april 2013, 25 augustus 2013 en 17 juli 2013 hebben het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland, de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Defensie (hierna: verweerders), op grond van de artikelen 19a en 19b van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) het beheerplan Solleveld en Kapittelduinen vastgesteld.
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina780
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1939
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRechtbank Rotterdam 21-05-2014
CiteertitelTBR 2014/137
SamenvattingOnteigening. Waardebepaling. Eliminatie. Verwachtingswaarde.
Samenvatting (Bron)Onteigening; schadeloosstelling - (ook) eliminatie van het bestemmingsplan als het werk waarvoor wordt onteigend wordt uitgevoerd door derden? - Wat is het werk waarvoor wordt onteigend?
AnnotatorJ.S. Procee
Pagina783
UitspraakECLI:NL:RBROT:2014:4822
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 11-06-2012, 32.414
CiteertitelTBR 2014/138
SamenvattingBouwteamovereenkomst. Tekortschieten opdrachtgever in waarschuwingsverplichting. Door aannemer geschatte hoeveelheden (niet verrekenbaar gesteld).
AnnotatorS. van Gulijk
Pagina789
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn