Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 08-09-2014
Aflevering 7
RubriekOpinie
TitelCeterum senseo…
CiteertitelM en R 2014/98
SamenvattingOp 1 januari 2013 werden veehouderijen onder het stelsel van algemene regels in het Activiteitenbesluit gebracht. In principe, omdat voor de wat grotere gevallen het nieuwe stelsel in een OBM voorziet teneinde te kunnen toetsen aan de gevolgen voor de luchtkwaliteit (PM10). Inrichtingen die voor 1 januari 2013 al een omgevingsvergunning hadden, hoeven niet alsnog deze ‘ja/nee-OBM’ aan te vragen; de oude vergunning wordt o.g.v. art. X lid 1 van Staatsblad 2012, nr. 441 met deze ‘lucht-OBM’ gelijkgesteld.
Auteur(s)B. Arentz
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInspraak bij planvorming inzake hernieuwbare energie
CiteertitelM en R 2014/99
SamenvattingHet Aarhus Verdrag stelt regels voor het bieden van inspraak bij de totstandkoming van milieuplannen,-programma’s en -beleid. Of deze regels goed worden toegepast wordt beoordeeld door het nalevingscomité dat is ingesteld door partijen bij het Aarhus Verdrag. Dit nalevingscomité van het Aarhus Verdrag is van mening dat bij de ontwikkeling van de op grond van het Europese recht verplichte “nationale actieplannen hernieuwbare energie” inspraak dient plaats te vinden zoals voorgeschreven door artikel 7 van het Verdrag. Op grond hiervan is geconstateerd dat zowel door de EU als ook door het Verenigd Koninkrijk niet is voldaan aan de inspraakvereisten van artikel 7. Ook het Nederlandse actieplan vertoont deze tekortkoming. In deze bijdrage worden de beslissingen van het nalevingscomité geanalyseerd, en geconcludeerd dat men voor een andere optie had kunnen kiezen waardoor sprake zou zijn van een minder rigide toepassing van de internationale inspraakregels. De besproken zaken illustreren voorts dat op EU-niveau, indien aan lidstaten wordt voorgeschreven programma’s, plannen of beleid te ontwikkelen, wordt nagegaan welke inspraakvereisten deze lidstaten ten minste zouden moeten naleven. En uiteraard zullen ook Nederlandse centrale en decentrale overheden zich moeten realiseren dat er internationale inspraakregels gelden voor bijvoorbeeld gemeentelijke milieuplannen, zoals vrijwillige klimaatplannen.
Auteur(s)M.G.W.M. Peeters
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel‘To Disclose or Not to Disclose, That’s the Question’
CiteertitelM en R 2014/100
SamenvattingVoor aan bestuursorganen gerichte verzoeken tot openbaarmaking van ‘milieu-informatie’ gelden verdergaande openbaarmakingsverplichtingen dan bij overige informatie. Voor informatie met betrekking tot ‘emissies in het milieu’ gaan de openbaarmakingsverplichtingen nog verder. Deze openbaarmakingsverplichtingen kunnen serieuze gevolgen hebben voor bedrijven, die zich geconfronteerd kunnen zien met verplichte openbaarmaking van bedrijfsvertrouwelijke gegevens. In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende (Europeesrechtelijke en Nederlandse) wettelijke regimes die op de openbaarmaking van milieu-informatie en emissiegegevens van toepassing zijn. De vraag welke informatie precies openbaar moet worden gemaakt, speelt al langere tijd, maar is recent aan de orde gesteld in een arrest van het Gerecht van het Europese Hof van Justitie van 8 oktober 2013. De uitleg die het Gerecht in dit arrest aan het begrip ‘emissiegegevens’ heeft gegeven, strekt ver. Zoals wij in dit artikel zullen betogen aan de hand van de wet, de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie, strekt deze uitleg van het Gerecht zelfs te ver.
Auteur(s)R.J.G. Bäcker , P.H.J. van Aardenne , A.J.G. Vegt
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
Titel‘Op een dorre vlakte bloeit niet één bloem’
CiteertitelM en R 2014/101
SamenvattingInterview met Jit Peters over het Verdrag van Aarhus
Auteur(s)H.E. Woldendorp , N.M. van der Grijp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelProgrammatische Aanpak Stikstof: passende oplossing in theorie én praktijk
CiteertitelM en R 2014/102
SamenvattingVerslag van een VMR Themamiddag
Auteur(s)F.H. Damen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie Kort
TitelHoge Raad 08-04-2014
CiteertitelM en R 2014/103
SamenvattingFalende bewijsklacht met betrekking tot de bewezenverklaring van ‘beschermde inheemse diersoort’ als bedoeld in artikel 13, eerste lid , van de Flora- en faunawet, wat betreft de ‘ondersoorten’ afrikaanse vink en noordse goudvink.
Samenvatting (Bron)Economische zaak. Flora- en faunawet. 1. De klacht dat het Hof de grondslag van de tll. heeft verlaten, behoeft geen bespreking nu niet wordt aangevoerd dat blijkens de gebezigde bewijsmiddelen s Hofs bewezenverklaring méér dan 8 vinken en 55 goudvinken betreft. 2. Het opzettelijk onder zich hebben van vogels, behorende tot een inheemse beschermde diersoort, te weten afrikaanse vinken en een noorse goudvink. Falende bewijsklacht.
UitspraakECLI:NL:HR:2014:853
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie Kort
TitelRechtbank Gelderland 16-05-2014
CiteertitelM en R 2014/104
SamenvattingArtikel 461 Wetboek van Strafrecht. Het stellen van de voorwaarde aan het betreden van grond dat honden op het terrein (fysiek) zijn ‘aangelijnd’.
Samenvatting (Bron)Artikel 461 Wetboek van Strafrecht. Terreineigenaar stelt voorwaarden aan betreden van zijn grond. De eigenaar kan bepalen dat een bezoeker met een hond die op een anders dan met een halsband en riem onder controle staat zoals in dit geval met een elektronische voorziening (halsband en zender) niet gerechtigd is het terrein te betreden. Deze wijze van controle valt niet onder het begrip aanlijnen zoals dat in het spraakgebruik wordt gebruikt. Kantonrechter rechtbank Gelderland bepaalt dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd.
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2014:3346
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie Kort
TitelRaad van State 16-05-2014
CiteertitelM en R 2014/105
SamenvattingSchorsing uitspraak rechtbank inzake mestvergistingsinstallatie Sterksel (M en R 2014/95 , m.nt. B. Arentz)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2012 heeft het college [verzoekster] omgevingsvergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend voor het veranderen of veranderen van de werking van haar inrichting op het perceel [locatie] te Sterksel.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1861
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 05-02-2014
CiteertitelM en R 2014/106
SamenvattingBij overtreding Ffw kan worden opgedragen om de situatie te herstellen in de toestand zoals die was voordat de overtreding plaatsvond
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juni 2009 heeft de staatssecretaris het verzoek van de KNNV om handhavend op te treden tegen de peilverlaging in het deel van de polder Reeuwijk en Sluipwijk aangeduid als blok 2, afgewezen.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:281
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 05-03-2014
CiteertitelM en R 2014/107
SamenvattingBij geluidhinder ten gevolge van spelvoorzieningen is aansluiting bij de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening mogelijk. Niet alleen door bestuursrechtelijke handhaving kan voldaan worden aan een positieve verplichting tot optreden tegen geluidhinder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juli 2011 heeft het college het verzoek van [appellant sub 2] om handhavend op te treden tegen geluidshinder veroorzaakt door het gebruik van de voetbalkooi aan het Handjesgras te Veenendaal, afgewezen.
AnnotatorW.J.B. Claassen-Dales
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:731
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 19-03-2014
CiteertitelM en R 2014/108
SamenvattingGebruik convenant bij vergunningvoorschriften.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2012 heeft het college aan ProRail een oprichtingsvergunning verleend als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor het spoorwegemplacement Born.
AnnotatorA. Collignon
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:919
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 08-04-2014
CiteertitelM en R 2014/109
SamenvattingSlagende bewijsklacht met betrekking tot ‘kleurloos opzet’ zoals bedoeld in de WED
Samenvatting (Bron)Economische zaak. Art. 8.40 Wmb, art. 5 Besluit landbouw milieubeheer. Slagende bewijsklacht m.b.t. het opzet. De enkele omstandigheid dat het Besluit landbouw milieubeheer inhoudt dat degene die de inrichting drijft ervoor zorg draagt dat de in de bijlage bij dat Besluit opgenomen voorschriften worden nageleefd, kan de verwerping van het verweer dat verdachte niet wist dat de IBC-tanks en de olie op de inrichting aanwezig waren niet dragen. Ook uit de door het Hof gebezigde bewijsmiddelen kan niet worden afgeleid dat het opzet van verdachte al dan niet in voorwaardelijke vorm was gericht op het tlgd. en bewezenverklaarde niet ervoor zorgdragen dat een viertal kunststoffen bovengrondse opslagtanks, zgn. IBCs, elk met een inhoud van 1000 liter, welke waren gevuld met gasolie, waren voorzien van een geïntegreerde lekbak.
UitspraakECLI:NL:HR:2014:851
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-04-2014
CiteertitelM en R 2014/110
SamenvattingRisico’s voor mens, plant of dier bij verspreiding van grondwaterverontreiniging
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juli 2012 heeft het college vastgesteld dat ter plaatse van de percelen aan de Prins Bernhardlaan 1 te Alphen aan den Rijn een geval van ernstige bodemverontreiniging is, waarvan spoedige sanering noodzakelijk is en dat uiterlijk in 2014 met de sanering dient te worden aangevangen.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1201
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 16-04-2014
CiteertitelM en R 2014/111
SamenvattingSysteembenadering en mitigerende maatregelen; effectbeoordeling Duitse Natura 2000-gebieden; cumulatie met bestemmingsplannen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2012, kenmerk 279063, heeft de staatssecretaris aan RWE Eemshaven Holding B.V. (hierna: RWE) een vergunning krachtens de artikelen 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het oprichten, in werking nemen, in werking houden en regulier onderhoud van een elektriciteitscentrale in de Eemshaven, alsmede voor daarmee samenhangende werkzaamheden tot verlenging van de Wilhelminahaven en het treffen van natuurmaatregelen in de Emmapolder alsmede in de buitendijkse kwelders en de uitkoop van garnalenvisserij in de Dollard.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 15-05-2014, C-521/12
CiteertitelM en R 2014/112
SamenvattingVerschil tussen mitigerende en compenserende maatregelen
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 15 mei 2014.#T. C. Briels e.a. tegen Minister van Infrastructuur en Milieu.#Verzoek van de Raad van State (Nederland) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Richtlijn 92/43/EEG - Artikel 6, leden 3 en 4 - Instandhouding van natuurlijke habitats - Speciale beschermingszones - Beoordeling van de gevolgen van een plan of een project voor een beschermd gebied - Vergunning voor een plan of een project voor een beschermd gebied - Compenserende maatregelen - Natura 2000-gebied ,Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek' - Project voor het trace van Rijksweg A2 ,'s-Hertogenbosch-Eindhoven'.#Zaak C-521/12.
AnnotatorM.M. Kaajan
UitspraakECLI:EU:C:2014:330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-04-2014
CiteertitelM en R 2014/113
Samenvatting‘Opzet en vormgeving’-criterium; geringe wijziging planologische regeling voor bestaand industrieterrein behelst geen wijziging in de zin van Besluit m.e.r.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2013, kenmerk 13.00314, heeft de raad het bestemmingsplan "Lorentz I en II 2013" vastgesteld.
AnnotatorM.A.A. Soppe
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2014
CiteertitelM en R 2014/114
SamenvattingStrafzaak (vrijspraak) over het gewasbeschermingsmiddel Topsprout (werkzame stof D-carvon)
Samenvatting (Bron)art. 20 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden Overgangsrecht ex artikel 129, zesde lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen. Toepassing EG recht. Verdachte wordt vrijgesproken van het (opzettelijk) op de markt brengen, voorhanden hebben, in voorraad hebben en binnen Nederland brengen en of gebruiken van het gewasbeschermingsmiddel Topsprout, bevattende de werkzame stof Carvon. Niet kan worden bewezen dat dit gewasbeschermingsmiddel ten tijde van het tenlastegelegde niet ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden was toegelaten. Het beroep dat de AG doet op doorwerking van EG recht ten nadele van verdachte wordt verworpen.
AnnotatorE. Broeren
UitspraakECLI:NL:GHARL:2014:3361
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-04-2014
CiteertitelM en R 2014/115
SamenvattingWaardevolle groenstructuur deels bestemd voor bijgebouwen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Dorp Hoog Soeren" vastgesteld.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1576
Artikel aanvragenVia Praktizijn