Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Datum 08-09-2014
Aflevering 6
RubriekRedactioneel
TitelToetsing euthanasie
CiteertitelTvGR 2014, 6, p. 437
SamenvattingIn de tweede evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) komen de onderzoekers tot de conclusie dat de Wtl in grote lijnen bijdraagt aan het vergroten van de zorgvuldigheid en transparantie van levensbeëindigend handelen door artsen. Desalniettemin zijn er signalen dat de Wtl, en met name de Regionale Toetsingscommissies euthanasie (RTE's), onder vuur liggen. Het gaat auteur evenwel te ver om te stellen dat daarmee het toetsingssysteem onvoldoende waarborgen biedt om te voldoen aan de op de overheid rustende onderzoeksplicht bij overlijdensgevallen op grond van artikel 2 EVRM. Het OM kan immers zelfstandig ingrijpen door een opsporingsonderzoek te starten en informatie te vorderen.
Auteur(s)W.R. Kastelein
Pagina437-437
LinkVolledige tekst (nysingh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe afhandeling van schadeclaims door de Geschillencommissie Zorginstellingen
CiteertitelTvGR 2014, 6, p. 438
SamenvattingVolgens het voorstel voor de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg zullen zorgaanbieders worden verplicht zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie. Een voorbeeld van zo’n geschilleninstantie is de Geschillencommissie Zorginstellingen (GCZ). In dit artikel wordt een overzicht en analyse gegeven van de gepubliceerde jurisprudentie van de GCZ en haar voorgangster over de periode 1996–2013. De belangrijkste bevindingen worden tegen het licht gehouden en er wordt verkend wat een en ander betekent voor de komende klachtwet.
Auteur(s)L.H.M.J. van de Laar , J.C.J. Dute
Pagina438-450
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerslag jaarvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht 2014
CiteertitelTvGR 2014, 6, p. 451
SamenvattingOp 25 april 2014 vond te Amsterdam de jaarvergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht plaats. Tijdens deze vergadering hield prof. mr. J.A.H.M. Hubben de zesde Henk Leenen-lezing, getiteld ‘Bewaken de media de kwaliteit van de zorg?’. Het wetenschappelijke gedeelte van de jaarvergadering stond in het teken van een preadvies in twee delen: ‘Ethiek en gezondheidsrecht’ van prof. dr. G.A. den Hartogh en ‘Morele en immorele religieus gelegitimeerde praktijken in het gezondheidsrecht’ van prof. dr. P.B. Cliteur. Deze delen werden ingeleid door de verantwoordelijke preadviseur, waarna zij in een coreferaat van kritische kanttekeningen werden voorzien en vervolgens door de aanwezige deelnemers werden bediscussieerd. De vergadering werd besloten met de voordracht ‘Technologische ontwikkelingen. Uitdagingen voor het gezondheidsrecht – perspectief vanuit de ethiek’ van prof. dr. F.W.A. Brom.
Auteur(s)C. van Balen
Pagina451-457
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelKroniek rechtspraak Scheidsgerecht Gezondheidszorg
CiteertitelTvGR 2014, 6, p. 458
SamenvattingIn deze kroniek worden de belangrijkste uitspraken van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg in de periode januari 2012 – mei 2014 behandeld. Het gaat dan om uitspraken in het kader van geschillen over de arbeidsovereenkomst, de toelatingsovereenkomst, vernietigingsperikelen en tot slot procesrechtelijke aspecten.
Auteur(s)T.A.M. van den Ende , F. Lijffijt
Pagina458-474
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 06-05-2014
CiteertitelTvGr 2014/31
SamenvattingTariefbeschikkingen NZa; beroep tegen ongegrondverklaring van het bezwaar; rechtstreeks beroep; zorg op afroep van de patiënt; huisartsenzorg; te onderscheiden prestatie; beroep ongegrond.
Samenvatting (Bron)Beroep tegen de ongegrondverklaring van het bezwaar tegen een tariefbeschikking voor 2011 (12/1048) en rechtstreeks beroep tegen een tariefbeschikking voor 2014 (14/27) over "zorg op afroep van de patiënt" een van de huisartsenzorg te onderscheiden prestatie is. Het College beantwoordt deze vraag bevestigend. Beroepen ongegrond.
Pagina475-479
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelScheidsgerecht Gezondheidszorg 01-05-2014, 13/49
CiteertitelTvGr 2014/32
SamenvattingConflict tussen stafmaatschap en KNO-artsen; aantal fte’s; toepassing leidraad OMS; niet zonder meer gebonden aan besluiten van de stafmaatschap; terughoudende toetsing; redelijkheid en billijkheid; vorderingen afgewezen.
LinkVolledige tekst (scheidsgerechtgezondheidszorg.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 15-05-2014, C2013.259
CiteertitelTvGr 2014/33
SamenvattingPsychiater; bemoeizorg; gegevensuitwisseling; relevantievereiste. (ECLI:NL:TGZCTG:2014:198)
Pagina486-493
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 15-05-2014, C2013.312
CiteertitelTvGr 2014/34
SamenvattingTuchtklacht tegen huisarts; seksueel grensoverschrijdend gedrag; IGZ in beroep; verzoek zwaardere maatregel; doorhaling in het BIG-register. (ECLI:NL:TGZCTG:2014:190)
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 13-06-2014, 035-039/2014
CiteertitelTvGr 2014/35
SamenvattingVoormalig Inspecteur IGZ (chirurg); voormalige patiënten Jansen Steur; ontvankelijk; waarschuwing. (ECLI:NL:TGZRZWO:2014:76)
Pagina500-514
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Nederland 13-05-2014
CiteertitelTvGr 2014/36
SamenvattingMaagchirurg; achtergebleven gaasje; (voorwaardelijk) opzet mishandeling niet bewezen; geen zwaar lichamelijk letsel door schuld; vrijspraak.
Samenvatting (Bron)Naar het oordeel van de rechtbank kan niet worden vastgesteld dat verdachte wist dat de aanmerkelijke kans bestond dat door het achterblijven van een gaasje aangeefster (zwaar lichamelijk) letsel zou bekomen of pijn zou ondervinden, noch dat hij deze kans bewust heeft aanvaard. Van voorwaardelijk opzet is met andere woorden evenmin sprake. De rechtbank is van oordeel dat op basis van het dossier niet kan worden vastgesteld dat aangeefster lichamelijk letsel van een zodanige ernst heeft bekomen, dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van haar ambts- of beroepsbezigheden is ontstaan in de zin van artikel 308 van het Wetboek van Strafrecht.
Pagina514-520
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2014:2384
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Amsterdam 17-06-2014
CiteertitelTvGr 2014/37
SamenvattingGynaecoloog; dood baby; zwaar lichamelijk letsel moeder; schuld; geen strafoplegging.
Samenvatting (Bron)Gynaecoloog in hoger beroep schuldig verklaard zonder oplegging van straf of maatregel wegens een fataal verlopen bevalling in 2009.
Pagina520-535
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:2280
Artikel aanvragenVia Praktizijn