AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 16-08-2014
Aflevering 30
TitelHvJ EU 20-06-2013, C-568/11, ECLI:EU:C:2013:407
CiteertitelAB 2014/270
SamenvattingTerugvordering. Toepassing vertrouwensbeginsel overeenkomstig de voorschriften van het recht van de Unie.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 juni 2013.#Agroferm A/S tegen Ministeriet for F?devarer, Landbrug og Fiskeri.#Verzoek van het Vestre Landsret om een prejudiciele beslissing.#Tariefindeling - Gecombineerde nomenclatuur - Product op basis van suiker dat bestaat uit 65 % lysinesulfaat en 35 % onzuiverheden uit vervaardigingsproces - Verordening (EG) nr. 1719/2005 - Verordening (EG) nr. 1265/2001 - Productierestitutie voor bepaalde in chemische industrie gebruikte producten - Communautaire steun die ten onrechte is uitbetaald - Terugbetaling - Vertrouwensbeginsel.#Zaak C-568/11.
AnnotatorJ.E. van den Brink , W. den Ouden
UitspraakECLI:EU:C:2013:407
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 28-03-2014
CiteertitelAB 2014/271
SamenvattingDe bestuursrechter dient de hoogte van een bestuurlijke boete ex nunc te beoordelen.
Samenvatting (Bron)Art. 5:46 Awb. Beoordeling rechter hoogte bestuurlijke boete. Beoordeling ex nunc.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:HR:2014:685
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 21-02-2014
CiteertitelAB 2014/272
SamenvattingKan de Ontvanger langs privaatrechtelijke weg schade verhalen nadat het recht op dwanginvordering van de belastingschulden is verjaard?; ‘Open systeem’ art. 3 lid 2 (oud) Invorderingswet 1990 en art. 4:124 Awb; tweewegenleer; geen onaanvaardbare doorkruising; verjaringsregels Burgerlijk Wetboek; algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige daad. Fiscaal recht. Belastingadviseur heeft meegewerkt aan het wegmaken van voor verhaal vatbare vermogensbestanddelen. Kan de Ontvanger langs privaatrechtelijke weg schade verhalen nadat het recht op dwanginvordering van de belastingschulden is verjaard? Open systeem art. 3 lid 2 (oud) Iw 1990 en 4:124 Awb. Toepasselijke verjaringsregeling, art. 3:306 e.v. BW. Beroep op art. 27 § 2 Leidraad Invordering 1990? Beginselen behoorlijk bestuur.
AnnotatorP.J. Huisman
UitspraakECLI:NL:HR:2014:397
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 21-05-2014
CiteertitelAB 2014/273
SamenvattingBeleidsregel. Geen bijzondere omstandigheid om af te wijken van bekendmakingsbeleid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2012 heeft het college een aanvraag van [aanvrager] om verlening van een vergunning voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van bloemen aan de [locatie] te Haarlem (hierna: de standplaats) ingewilligd.
AnnotatorA. Drahmann
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1820
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 07-05-2014
CiteertitelAB 2014/274
SamenvattingRelativiteitsvereiste. Het achterliggende motief voor het indienen van het beroep is niet bepalend. Nadere stukken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 november 2013 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Chemelot Site Permit B.V. en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sitech Services B.V. (hierna tezamen en in enkelvoud: vergunninghoudster) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer verleend voor spoorwegactiviteiten binnen een deel van de inrichting "site Chemelot" te Sittard-Geleen.
AnnotatorA.T. Marseille , B.W.N. de Waard
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1669
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 07-05-2014
CiteertitelAB 2014/275
SamenvattingWob is alleen Wob als er Wob op staat.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 25 oktober 2011 heeft de korpsbeheerder aan [appellant] op diens verzoek enige documenten verstrekt en medegedeeld dat het verzoek wordt doorgezonden aan de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (hierna: CVOM) voor zover het informatie betreft die onder de verantwoordelijkheid van de CVOM valt.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1617
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 19-12-2013
CiteertitelAB 2014/276
SamenvattingProcesbelang. Licht inreisverbod leidt niet tot ontbreken procesbelang asielberoep.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2012 heeft de minister, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen. Dit besluit is aangehecht.
AnnotatorP. Boeles
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2539
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 18-02-2014
CiteertitelAB 2014/277
SamenvattingGeen procesbelang in beroep tegen afwijzing asielverzoek vanwege inreisverbod, toch effectief rechtsmiddel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 augustus 2012 heeft de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, voor zover thans van belang, een inreisverbod tegen de vreemdeling uitgevaardigd. Dit besluit is aangehecht.
AnnotatorP. Boeles
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:638
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 12-02-2014
CiteertitelAB 2014/278
SamenvattingBescherming persoonlijke levenssfeer. Anonimisering niet voldoende. Motivering in algemene bewoordingen afwijzing openbaarmaking van op gelijke wijze opgebouwde dossiers. Reeds openbare informatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2011 heeft de minister een verzoek van [appellant] om verstrekking van alle stukken in een zestal asieldossiers afgewezen.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:385
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 20-11-2013
CiteertitelAB 2014/279
SamenvattingLegaliteitsbeginsel. Bevoegdheid tot terugvordering op basis van een communautaire beschikking?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 november 2009 heeft de staatssecretaris van Justitie (thans: de staatssecretaris) de voor SOMVAO vastgestelde subsidie gewijzigd en lager vastgesteld op 11.085,13 en een bedrag van 188.675,87 van SOMVAO teruggevorderd.
AnnotatorJ.E. van den Brink , W. den Ouden
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2064
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 13-11-2013
CiteertitelAB 2014/280
SamenvattingEU-recht is zowel de verplichting als de bevoegdheidsgrondslag tot het nemen van de besluiten tot toepassing van bestuursdwang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 februari 2012 heeft de staatssecretaris besloten bestuursdwang zonder voorafgaande last toe te passen en daarbij besloten 25.200 planten behorende tot het genus Oncidium, die door [wederpartij] binnen het grondgebied van Nederland zijn gebracht, bestuursrechtelijk in bewaring te nemen.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1930
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 23-04-2014
CiteertitelAB 2014/281
SamenvattingTweede zitting na toepassing bestuurlijke lus. Hoe ver strekt de vrijheid van de rechter die achterwege te laten?
Samenvatting (Bron)Beroepsgrond gericht tegen het door de rechtbank gebruik maken van haar bevoegdheid om na bestuurlijke lus en een nieuw gewijzigd besluit zonder nadere zitting uitspraak op het beroep tegen het nieuwe besluit te doen.
AnnotatorA.T. Marseille
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:1379
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 06-03-2014
CiteertitelAB 2014/282
SamenvattingTariefbeschikking. Geen afwijking van beleidsregels.
Samenvatting (Bron)tariefbeschikking, artikel 4:84 Awb, in de beleidsregel is geabstraheerd van de mate waarin individuele ziekenhuizen aan de overschrijding van het BKZ hebben bijgedragen (...), de voor appellante geldende externe, autonome omstandigheden geven geen antwoord op de vraag of het handelen overeenkomstig de beleidsregels in dit geval voor haar onevenredige gevolgen heeft
AnnotatorH.E. Bröring
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:95
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam 03-07-2014
CiteertitelAB 2014/283
SamenvattingDiscriminatie. Zwarte Piet is inmenging privéleven.
Samenvatting (Bron)Evenementenvergunning voor de intocht van Sinterklaas in 2013 in Amsterdam. Toetsing aan het arrest Aksu tegen Turkije van het EHRM. Verweerder heeft niet getoetst aan artikel 8 van het EVRM. Vernietiging wegens strijd met de artikelen 3:2 en 7:12, eerste lid, van de Awb. In het kader van de finale geschillenbeslechting beoordeelt de rechtbank of de figuur van Zwarte Piet leidt tot een negatieve stereotypering van zwarte mensen. In de aanvraag en de vergunning is niets opgenomen over de figuur van Zwarte Piet, zodat deze er niet aan in de weg staat dat gebruik wordt gemaakt van het stereotype Zwarte Piet (zwart, dikke rode lippen, dom, knecht). De rechtbank komt tot op grond van e-mails van het College voor de rechten van de mens, een onderzoeksrapport van het bureau statistiek van de gemeente Amsterdam en de verklaringen van eisers tot de conclusie dat deze figuur van Zwarte Piet een negatieve stereotypering is van zwarte mensen. Omdat sprake is van een zekere mate van ernst, leidt dit ook tot een inbreuk op het privéleven. In dat geval dient een belangenafweging plaats te vinden tussen de belangen van de zwarte eisers en van de maatschappij. Het is aan verweerder om die belangenafweging te maken.
AnnotatorG. Boogaard , F.M.J. den Houdijker
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2014:3888
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Nederland 04-03-2014
CiteertitelAB 2014/284
SamenvattingOvergangsrecht. Voortdurende overtreding. Splitsing in periode voor en na inwerkingtreding Wet aanscherping.
Samenvatting (Bron)Naar het oordeel van de rechtbank is (toepassing van) artikel XXV, tweede lid, van de Wet aanscherping in strijd met de in artikel 7 EVRM en artikel 15, eerste lid, tweede volzin, van het IBPR vastgelegde bepaling dat geen zwaardere sanctie wordt opgelegd dan die welke gold ten tijde van het plegen van de overtreding. Eenzelfde bepaling is thans eveneens neergelegd in artikel 49, eerste lid, tweede volzin, van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Artikel XXV van de Wet aanscherping dient slechts buiten toepassing te worden gelaten voor zover dit in strijd is met bovengenoemde internationaalrechtelijke bepaling. Dit betekent dat uitsluitend voor de overtreding, voor zover die is begaan in de periode tot 1 januari 2013 moet worden uitgegaan van de regels omtrent de boetetoemeting zoals die golden tot 1 januari 2013.
AnnotatorH.E. Bröring
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2014:1412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 06-11-2013
CiteertitelAB 2014/285
SamenvattingVoorwaarden pedoseksueel.
Samenvatting (Bron)De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft geoordeeld dat de gemeente Veenendaal niet-ontvankelijk is in haar vordering tegen een veroordeelde zedendelinquent. De gemeente mag dus aan de man geen andere maatregelen opleggen dan de strafrechter al heeft gedaan. De gemeente wilde nog een elftal extra maatregelen aan de man opleggen en had daarom een kort geding bij de civiele rechter aangespannen.
AnnotatorJ.G. Brouwer , A.E. Schilder
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2013:5494
Artikel aanvragenVia Praktizijn