Tijdschrift voor Internetrecht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Internetrecht
Datum 11-08-2014
Aflevering 3
RubriekRedactioneel
TitelHet Europese Hof houdt ons bij de les
CiteertitelIR 2014-3, p. 69
SamenvattingHalverwege het jaar kan nu al de conclusie getrokken worden dat er na afloop van dit jaar een kroniek over internetrecht geschreven kan gaan worden van aanzienlijke omvang. Er lijkt deze maanden sprake te zijn van een ware stortvloed aan nieuwe relevante uitspraken van het Europese Hof van Justitie.
Auteur(s)M. Paapst
Pagina69
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDaar kon je op wachten: richtlijn bewaarplicht ongeldig verklaard
CiteertitelIR 2014-3, p. 70
SamenvattingIn wat door verschillende commentatoren wordt aangeduid als een Ďlandmark decisioní heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie op 8 april jl. de Europese dataretentierichtlijn (2006/24/EG) ongeldig verklaard. Daarmee zijn er serieuze twijfels ontstaan over de houdbaarheid van de bewaarplicht op grond waarvan telecom- en internetaanbieders in Nederland gehouden zijn om bel- en internetgegevens te bewaren voor gebruik door politie, justitie en inlichtingendiensten.
Auteur(s)G.J. Zwenne , F. Simons
Pagina70
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Wbp als toetssteen voor uitingen op internet: een jurisprudentieanalyse van Kleintje Muurkrant tot nu
CiteertitelIR 2014-3, p. 75
SamenvattingIn het verleden kon men bij zaken met betrekking tot onrechtmatige publicaties een onderscheid maken in enerzijds zaken waar een beroep werd gedaan op aantasting van de eer en goede naam en anderzijds zaken waar een beroep werd gedaan op aantasting van de persoonlijke levenssfeer. De omvangrijke jurisprudentie die zich in de loop der jaren op dit gebied heeft ontwikkeld laat zien dat een publicatie moet worden beoordeeld door een genuanceerde afweging van de omstandigheden van het geval. Wat opvalt is dat benadeelden van publicaties op internet tegenwoordig steeds vaker ook een beroep doen op de Wet bescherming persoonsgegevens.
Auteur(s)R. van de Laak
Pagina75
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelNaweeŽn bij de implementatie van de Richtlijn consumentenrechten: de levering van digitale content revisited
CiteertitelIR 2014-3, p. 80
SamenvattingDe omzetting van de Richtlijn consumentenrechten - en daarmee de introductie van een nieuw regime voor overeenkomsten op afstand - is een feit. Vanaf 13 juni 2014 geldt de nieuwe wetgeving voor alle vanaf dit tijdstip gesloten overeenkomsten.
Auteur(s)C. Jeloschek
Pagina80
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotatie
TitelHeling eindexamens Ibn Ghaldoun
CiteertitelIR 2014-3, p. 83
SamenvattingVerdachte is veroordeeld voor opzetheling van onder meer fotoís van een Ďgestolení eindexamen Engels (art. 416 Sr). De rechtbank concludeert dat ondanks het feit dat het examen is teruggelegd toch sprake is geweest van diefstal, omdat het wezenskenmerk van het eindexamen (de vertrouwelijkheid van de inhoud van het examen) aan de school is ontnomen op het moment dat het examen terecht is gekomen bij deelnemers aan dat examen.
Auteur(s)J. Nan , B. Schermer
Pagina83
UitspraakECLI:NL:RBROT:2014:976
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 12-12-2013
CiteertitelIR 2014/49
SamenvattingBelastingrecht, e-mail, oproep per e-mail, art. 8:37 Awb
Samenvatting (Bron)Belanghebbende maakt wisselend gebruik van een adres in Nederland en een adres in de Verenigde Staten. Het Hof is van oordeel dat de Rechtbank de oproep voor de zitting naar het juiste bij haar bekende adres heeft gezonden. Rechtbank is niet verplicht de oproeping per email te verzenden. De uitspraak op bezwaar tegen de naheffingsaanslag is naar het op het bezwaarschrift vermelde adres gezonden. Het beroepschrift is te laat ingediend en van verschoonbare redenen voor de termijnoverschrijding is niet gebleken. Het bezwaar tegen de eerste beschikking ex. artikel 24a Wet MRB is te laat ingediend en niet-ontvankelijk. Het beroep tegen de tweede beschikking ex. artikel 24a Wet MRB is voortijdig ingediend. De uitspraak op bezwaar was nog niet tot stand was gekomen, en belanghebbende kon redelijkerwijs ook niet menen dat dit wel reeds het geval was (artikel 6:10 Awb).
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2013:6908
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam 08-01-2014
CiteertitelIR 2014/50
SamenvattingE-commerce, B2B, algemene voorwaarden, black letter rules, Opinion 13 Inclusion of Standard Terms, CISG Advisory Council, toegankelijk
Samenvatting (Bron)Op een overeenkomst inzake de verkoop van een partij bloembollen door een Nederlandse aan een Amerikaanse partij is het Weens Koopverdrag van toepassing. De rechtbank haakt aan bij de black letter rules geformuleerd in Opinion 13 Inclusion of Standard Terms van de CISG Advisory Council bij de beoordeling van de vraag of algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Nu bij de totstandkoming van de overeenkomst naar de algemene voorwaarden is verwezen en deze op dat moment toegankelijk waren via een website, wordt geoordeeld dat de algemene voorwaarden onderdeel zijn geworden van de overeenkomst.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2014:7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Limburg 29-01-2014
CiteertitelIR 2014/51
SamenvattingAuteursrecht, foto op internet, beeldcitaat, doorklikken, hyperlink, link, art. 15a Aw
Samenvatting (Bron)Eiser vordert schadevergoeding wegens inbreuk op het auteursrecht. Gedaagde heeft een beroep gedaan op het citaatrecht als bedoeld in artikel 15a Aw. Kantonrechter oordeelt dat de op de website van gedaagde opgenomen beeldcitaten toelaatbaar waren en hij geen inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van eiser. De vorderingen van eiser zijn afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2014:926
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam 11-02-2014
CiteertitelIR 2014/52
SamenvattingE-commerce, algemene voorwaarden, vliegtickets
Samenvatting (Bron)Kort voor vertrek boeken passagiers via internet vliegreis naar India. Bij aankomst in India blijken passagiers niet over de vereiste visa te beschikken. De passagiers worden niet tot India toegelaten en op de eerstvolgende vlucht via Londen naar Nederland teruggevlogen. De passagiers verwijten de vliegmaatschappij dat bij het boeken en het inchecken niet is gecontroleerd of de passagiers de vereiste visa voor India hebben en dat de passagiers bij het boeken niet zijn gewaarschuwd dat voor India een visumplicht geldt. Geen schending van EU verordening 261/2004. Kantonrechter is van oordeel dat op de lichtvaartmaatschappij de verplichting rust hetzij te wijzen op een visumvereiste hetzij de consument er expliciet op te wijzen dat de consument zelf heeft na te gaan of er een visum vereist is en zo ja dat de passagier dit zelf tijdig heeft te regelen. Bij overeenkomst kan in ieder geval ten voordele van de consument van deze verplichting worden afgeweken. Is door consument niet gesteld of gebleken. In dit geval heeft luchtvaartmaatschappij passagiers erop gewezen dat zij zelf hebben na te gaan of er een visumvereiste geldt. Geen tekortkoming vliegmaatschappij. De kantonrechter is voorts van oordeel dat op een vliegmaatschappij de verplichting rust bij het inchecken te controleren of een passagier een geldig visum heeft. De luchtvaartmaatschappij heeft die verplichting in dit geval geschonden, zodat er sprake is van een tekortkoming. De door de passagiers gevorderde schadevergoeding staat niet in causaal verband met deze tekortkoming. Vordering afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2014:2063
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 17-03-2014
CiteertitelIR 2014-3, p.
SamenvattingBestuursrecht, bericht op website, AFM, spoedeisend belang
Samenvatting (Bron)Verzoek tot treffen van een voorlopige voorziening inhoudende dat AFM de op het boetebesluit betrekking hebbende samenvatting en verwijzingen daarnaar van haar website verwijdert en een rectificatie plaatst vanwege vernietiging van de boete. Inmiddels is het boetebesluit verwijderd van de website van AFM. Geen spoedeisend belang.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2014:1889
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Limburg 26-03-2014
CiteertitelIR 2014/54
SamenvattingAuteursrecht, MyP2P, livestream, mededeling aan nieuw publiek, omzeilen
Samenvatting (Bron)Het plaatsen van een hyperlink naar (een website met) illegale livestreams van sportwedstrijden is een inbreuk op het auteursrecht. Het arrest van het HvJEU van 13 februari 2014 (Svenssonarrest) is in deze zaak niet van toepassing.
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2014:2781
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam 27-03-2014
CiteertitelIR 2014/55
SamenvattingBurgerlijk procesrecht, digitale editie krant, relatieve competentie, plaats waar schade is ingetreden, onrechtmatige uiting
Samenvatting (Bron)Rectificatie Leeuwarder Courant. Het thans beschikbare feitenmateriaal bevat onvoldoende aanknopingspunten voor de beschuldigingen aan het adres van eisers.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2014:1926
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 27-03-2014, C-314/12
CiteertitelIR 2014/56
SamenvattingAuteursrecht, openbaar maken, internetprovider, tussenpersoon, filteren, blokkeren, art. 8 lid 3 Auteursrechtrichtlijn
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 27 maart 2014.#UPC Telekabel Wien GmbH tegen Constantin Film Verleih GmbH en Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH.#Verzoek van het Oberste Gerichtshof om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Harmonisatie van wetgevingen - Auteursrecht en naburige rechten - Informatiemaatschappij - Richtlijn 2001/29/EG - Website waarop cinematografische werken voor het publiek beschikbaar worden gesteld zonder toestemming van de houders van naburige rechten - Artikel 8, lid 3 - Begrip ,tussenpersonen wier diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op auteursrechten of naburige rechten' - Internetprovider - Beschikking gericht tot een internetprovider waarbij deze wordt verboden om zijn klanten toegang tot een website te verschaffen - Afweging van grondrechten.#Zaak C-314/12.
UitspraakECLI:EU:C:2014:192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam 28-03-2014
CiteertitelIR 2014/57
SamenvattingOnrechtmatige uiting, artikel op website, vrijheid van meningsuiting, nieuwsmedium, onrechtmatige daad, art 10 EVRM, art. 6:162 BW
Samenvatting (Bron)In kort geding wordt bepaald dat De Telegraaf twee artikelen die zijn gepubliceerd over eiser niet hoeft te rectificeren. Er is geen sprake van onrechtmatige publicaties.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2014:1518
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 01-04-2014
CiteertitelIR 2014/58
SamenvattingVerbintenissenrecht, algemene voorwaarden op internet, B2B, ter hand stellen, redelijke mogelijkheid bieden kennis te nemen
Samenvatting (Bron)Onderzoeken naar bodemverontreiniging. Is het onderzoeksbureau toerekenbaar tekortgeschoten of heeft zij onrechtmatig gehandeld bij de uitvoering van de onderzoeken?
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2014:929
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam 02-04-2014
CiteertitelIR 2014/59
SamenvattingHandelsnaamrecht, domeinnaam, extensie, verwarringsgevaar, misleidende handelspraktijk, overdrijving
Samenvatting (Bron)Geschil of met handelsnaam kleding.com inbreuk wordt gemaakt op handelsnaamrecht kleding.nl
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2014:1822
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 02-04-2014
CiteertitelIR 2014/60
SamenvattingMerkenrecht, online magazine, soortgelijkheid, domeinnaam, verwarringsgevaar
Samenvatting (Bron)NCRV maakt met de titel van haar online magazine NCRV Paperclip geen inbreuk op het merk PAPERCLIP. Er is sprake van slechts geringe overeenstemming tussen merk en teken (het bestanddeel NCRV leidt tot een ander totaalbeeld) en soortgelijkheid tussen de waren en diensten waarvoor het PAPERCLIP-merk is ingeschreven en het online magazine waarvoor NCRV gebruik maakt van haar teken. Er is dan ook geen reŽel verwarringsgevaar bij het in aanmerking te nemen publiek te duchten, althans daarvoor is onvoldoende onderbouwing verschaft.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2014:5261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-04-2014
CiteertitelIR 2014/61
SamenvattingBestuursrecht, op internet te raadplegen documenten
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juli 2012 heeft BFT geweigerd een aantal documenten openbaar te maken.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam 04-04-2014
CiteertitelIR 2014/62
SamenvattingOnrechtmatige uiting, website, weblog, openbare media, namen van medewerkers.
Samenvatting (Bron)Uitlatingen huurder over woningcorporatie Stadgenoot deels onrechtmatig. Gedaagde wordt veroordeeld deze uitlatingen van internet te verwijderen en ook namen van medewerkers te verwijderen, en zich in de toekomst te onthouden van het doen van dergelijke uitlatingen.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2014:1680
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam 07-04-2014
CiteertitelIR 2014/63
SamenvattingDomeinnaam, handelsnaam, merkenrecht
Samenvatting (Bron)kort geding; inbreuk op handelsnaam; 'Garbo Amsterdam'
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2014:1764
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 08-04-2014, C-293/12 en C-594/12
CiteertitelIR 2014/64
SamenvattingTelecommunicatierecht, dataretentie, dataretentierichtlijn
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 april 2014.#Digital Rights Ireland Ltd tegen Minister for Communications, Marine and Natural Resources e.a. en Karntner Landesregierung e.a.#Verzoeken om een prejudiciele beslissing, ingediend door de High Court (Ierland) en het Verfassungsgerichtshof.#Elektronische communicatie - Richtlijn 2006/24/EG - Openbaar beschikbare elektronischecommunicatiediensten of openbare communicatienetwerken - Bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in het kader van de aanbieding van dergelijke diensten - Geldigheid - Artikelen 7, 8 en 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.#Gevoegde zaken C-293/12 en C-594/12.
UitspraakECLI:EU:C:2014:238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Overijssel 09-04-2014, C/08/142441
CiteertitelIR 2014/65
SamenvattingOnrechtmatige uiting, online archief, vrijheid van meningsuiting, pers, publieke waakhond
LinkVolledige tekst (boek9.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 10-04-2014
CiteertitelIR 2014/66
SamenvattingBestuursrecht, spyware, worm, DolllarRevenue, criminal charge, nemo tenetur, niet-medewerking, wilsafhankelijk materiaal, weigeringsmogelijkheid, algemene waarschuwing, art. 6 EVRM, art. 4.1 Bude
Samenvatting (Bron)Telecommunicatiewet
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:116
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 10-04-2014, C-435/12
CiteertitelIR 2014/67
SamenvattingAuteursrecht, downloaden, downloaden uit illegale bron, prive-kopie, billijke compensatie, heffing, art. 5 Auteursrechtrichtlijn
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 10 april 2014.#ACI Adam BV e.a. tegen Stichting de Thuiskopie en Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding.#Verzoek van de Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Intellectuele eigendom - Auteursrecht en naburige rechten - Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij - Richtlijn 2001/29/EG - Artikel 5, lid 2, sub b, en lid 5 - Reproductierecht - Uitzonderingen en beperkingen - Reproductie voor privegebruik - Geoorloofdheid van de bron van de kopie - Richtlijn 2004/48/EG - Werkingssfeer.#Zaak C-435/12.
UitspraakECLI:EU:C:2014:254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 15-04-2014
CiteertitelIR 2014/68
SamenvattingStrafprocesrecht, notice-and-take-down, positie tussenpersoon, ISP, internet service provider, vervolgingsuitsluitingsgrond, art. 54a Sr, art. 552 lid 1 Sv
Samenvatting (Bron)Beklag. Art. 552a Sv. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Gelet op de bewoordingen van art. 552a.1 Sv heeft de Rb met juistheid geoordeeld dat art. 552 Sv niet voorziet in de mogelijkheid een klaagschrift a.b.i. art. 552.1 Sv in te dienen tegen een in art. 54a Sr bedoeld bevel van de OvJ tot ontoegankelijk maken van gegevens. De Rb heeft klaagster terecht n-o verklaard in haar klaagschrift, zodat klaagster niet kan worden ontvangen in haar cassatieberoep.
UitspraakECLI:NL:HR:2014:908
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Nederland 15-04-2014
CiteertitelIR 2014/69
SamenvattingFout op overheidswebsite, overheidswebsite, officiŽle publicatie
Samenvatting (Bron)fout op overheidswebsite; vertrouwen gewekt dat gevangenisstraf niet 4 jaar maar 4 keer 360 dagen duurt?
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2014:2074
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 15-04-2014
CiteertitelIR 2014/70
SamenvattingStrafrecht, Google Street View, bewijs
Samenvatting (Bron)Een 22-jarige man is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor het plegen van een gewelddadige overval op een juwelier in winkelcentrum Kanaleneiland op 3 april 2013 in Utrecht.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2014:1465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Den Haag 15-04-2014, 200.119.617/01
CiteertitelIR 2014/71
SamenvattingOnrechtmatige uiting, klaagsite, spoedeisend belang, vrijheid van meningsuiting, verbod op de toekomst gericht, mond snoeren
LinkVolledige tekst (boek9.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 15-04-2014
CiteertitelIR 2014/72
SamenvattingVerbintenissenrecht, Teleroute, CMR, Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route, digitaal vrachtuitwisselingssysteem
Samenvatting (Bron)CMR art, 3, 17; 23 lid 4, 27 lid 1, 29; Diefstal lading via Teleroute-fraude, aansprakelijkheid vervoerder voor opzet nep-ondergeschikten op de voet van art. 3 CMR jo 29 CMR; geen overmacht vervoerder; Art. 23 lid 4 CMR nvt nu sprake van opzet; accijnsschade is gevolgschade en verschuldigd, buitengerechtelijke kosten en exertisekosten verschuldigd; ingangsdatum CMR rente na schriftelijke bekendmaking omvang vordering; geen samengestelde rente
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2014:1068
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam 16-04-2014
CiteertitelIR 2014/73
SamenvattingOnrechtmatige uiting, vooraankondiging op website, steun in het beschikbare feitenmateriaal, vrijheid van meningsuiting
Samenvatting (Bron)Geen onrechtmatige publicatie. De twee uitzendingen die KROs Brandpunt Reporter uitzond over Ryanair waren niet onrechtmatig. De omroep hoeft de uitzendingen over de gebrekkige veiligheid bij de vliegmaatschappij dan ook niet te rectificeren en van internet halen. De rechtbank oordeelt dat de beschuldigingen uit het programma over het brandstofbeleid en de bedrijfscultuur van Ryanair voldoende worden gestaafd door het beschikbare feitenmateriaal.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2014:2003
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 17-04-2014
CiteertitelIR 2014/74
SamenvattingBestuursrecht, e-commerce, overeenkomst via internet, kinderopvangtoeslag, schriftelijke overeenkomst, langs elektronische weg tot stand gekomen overeenkomst, art. 1.52 Wet op de kinderopvang, art. 6:227a BW
Samenvatting (Bron)Allereerst stelt de rechtbank vast dat artikel 1.52 van de Wko louter een schriftelijke overeenkomst verlangt en geen ondertekende schriftelijke overeenkomst. Dat neemt niet weg dat voor het recht op kinderopvangtoeslag van belang is dat voldoende gebleken is dat daadwerkelijk een overeenkomst tussen het gastouderbureau en de ouder is gesloten. Dit kan evenwel ook op andere wijze blijken dan door ondertekening. In het onderhavige geval heeft eiseres via internet contact gehad met gastouderbureau Mr Nosey. Eiseres heeft een uitdraai van de algemene voorwaarden van Mr Nosey overgelegd, zoals deze te vinden zijn op de website van het gastouderbureau. In artikel 2.2 van de algemene voorwaarden is onder meer opgenomen: De Overeenkomst komt tot stand voor de Ouder, doordat de Ouder zich aanmeldt via de Website en een keuze maakt voor het abonnement. Daarna ontvangt de Ouder een bevestigingse-mail met inloggegevens en activeringscode. De Overeenkomst met de Ouder wordt digitaal bevestigd en bij Mr Nosey geregistreerd doordat de Ouder de inloggegevens en activeringscode invoert bij de inschrijving van een Basis en Plus abonnement. Bij de inschrijving voor een Compleet abonnement wordt de overeenkomst na digitale bevestiging ook schriftelijk bevestigd doordat de Ouder de Offerte, ondertekend aan Mr Nosey terug zendt. De Overeenkomst met de Gastouder komt tot stand doordat de Gastouder na inschrijving de uitnodiging van een Ouder digitaal accepteert. Op dat moment wordt het contract digitaal geregistreerd bij Mr Nosey. De dienstverlening door Mr Nosey gaat onmiddellijk bij het sluiten van de Overeemkomst van start. Eiseres heeft een uitdraai van de digitale overeenkomst overgelegd evenals facturen van Mr Nosey. Naar het oordeel van de rechtbank kan uit de door eiseres overgelegde stukken voldoende worden afgeleid dat zij een overeenkomst heeft gesloten met Mr Nosey en dat daaraan uitvoering is gegeven. Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die aanleiding geven tot twijfel hierover. Voorts wijst de rechtbank op artikel 6:227a van het Burgerlijk Wetboek waarin een overeenkomst die langs elektronische weg tot stand is gekomen gelijk wordt gesteld met een schriftelijke overeenkomst.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2014:2821
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Den Haag 22-04-2014
CiteertitelIR 2014/75
SamenvattingInternationaal privaatrecht, business-to-business, Weens Koopverdrag, algemene voorwaarde, algemene voorwaarden op website, redelijke mogelijkheid tot kennisname
Samenvatting (Bron)Weens Koopverdrag. Arbitraal beding in algemene voorwaarden. Eis van een redelijke mogelijkheid tot kennisname.
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2014:1341
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 30-04-2014
CiteertitelIR 2014/76
SamenvattingArbeidsrecht, pornografische websites, aanstootgevende e-mails, seksafspraken, ontslag op staande voet, dringende reden, art. 7:678 BW
Samenvatting (Bron)Ontslag op staande voet wegens bekijken pornografische websites en versturen en ontvangen van aanstootgevende e-mails. Geen dringende reden gelet op de omstandigheden van het geval.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2014:1751
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 08-05-2014
CiteertitelIR 2014/77
SamenvattingStrafrecht, handel in XTC-pillen via internet, Silkroad, anoniem aanbieden, internetmarktplaats, witwassen, bitcoins, bitcoinwallet
Samenvatting (Bron)Rechtbank legt vijf jaar gevangenisstraf op aan verdachte wegens grootschalige en grensoverschrijdende handel in XTC-pillen en witwassen. Verdachte en zijn medeverdachte hebben als anonieme aanbieder op de internetmarktplaats Silkroad XTC pillen verkocht. Zij namen zelf de productie van de pillen ter hand in een tabletteerruimte bij de woning van de medeverdachte, en verstuurden deze op bestelling naar de onder andere buitenlandse afnemers. Partieel ontslag van rechtsvervolging voor zover het betreft witwassen van een bedrag in bitcoins, aangetroffen in een bitcoinwallet op een usb-stick in de woning van verdachte.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2014:3504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam 12-05-2014
CiteertitelIR 2014/78
SamenvattingArbeidsrecht, onrechtmatig verkregen bewijs, fishing expedition, inloggen, e-mailaccount, WhatsApp, privacy
Samenvatting (Bron)Werknemer wordt op staande voet ontslagen wegens verboden nevenwerkzaamheden en overtreding van het geheimhoudingsbeding. Werknemer vordert in kort geding schadevergoeding wegens inbreuk op de privacy en de gefixeerde schadevergoeding wegens onregelmatig ontslag. De kantonrechter oordeelt het onrechtmatig dat de werkgever in de privťmail van werknemer heeft gezocht naar verboden activiteiten; hij acht een schadevergoeding van 7500 euro (te betalen door werkgever) daarvoor op zijn plaats. De werkgever mag wel gebruik maken van die (onrechtmatig verkregen) gegevens, en uit die gegevens blijkt dat werknemer tekort is geschoten. Hij was betrokken bij verkoop van horloges voor de concurrent (waar hij inmiddels in dienst was getreden); ook had hij aan een concurrent de locatie in China doorgegeven waar zijn (oud) werkgever haar horloges liet maken. De vordering wegens de gefixeerde schadevergoeding wordt afgewezen, omdat de kantonrechter het aannemelijk acht dat het ontslag op staande voet in stand zal blijven.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2014:2751
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-05-2014
CiteertitelIR 2014/79
SamenvattingVerbintenissenrecht, online telefoongids, dwaling, cold calling, art. 6:288 BW
Samenvatting (Bron)De Wet op de oneerlijke handelspraktijken is alleen van toepassing op consumenten. Het begrip consument moet gelet op de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie restrictief worden uitgelegd. De Wet op de oneerlijke handelspraktijken heeft geen relflexwerking wat betreft de omwerking van de bewijslast zoals neergelegd in art. 6:193j BW. Het beroep van de stichting op dwaling is gegrond. Nu in de offerte noch in het verificatiegesprek duidelijk wordt gemaakt dat de telefoongids van Telefoongids.com iets anders is dan de bekende telefoongids van KPN, behoort de dwaling, anders dan Telefoongids.com heeft betoogd niet voor rekening van Stichting Gilde te blijven.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2014:3884
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 13-05-2014, C‑131/12
CiteertitelIR 2014/80
SamenvattingPrivacy, Google, zoekmachine, verwerking van persoonsgegevens, verantwoordelijke, resultatenlijst, verwijderen van zoekresultaat uit resultatenlijst, recht om vergeten te worden, richtlijn 95/46/EG
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 13 mei 2014.#Google Spain SL en Google Inc. tegen Agencia Espanola de Proteccion de Datos (AEPD) en Mario Costeja Gonzalez.#Verzoek van de Audiencia Nacional om een prejudiciele beslissing.#Persoonsgegevens - Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van deze gegevens - Richtlijn 95/46/EG - Artikelen 2, 4, 12 en 14 - Materiele en territoriale werkingssfeer - Internetzoekmachines - Verwerking van op websites te vinden gegevens - Opzoeking, indexering en opslag van deze gegevens - Verantwoordelijkheid van de exploitant van de zoekmachine - Vestiging op het grondgebied van een lidstaat - Omvang van de verplichtingen van deze exploitant en van de rechten van de betrokken persoon - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikelen 7 en 8.#Zaak C-131/12.
UitspraakECLI:EU:C:2014:317
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 14-05-2014
CiteertitelIR 2014/81
SamenvattingE-commerce, algemene voorwaarden, elektronische toegankelijkheid, dienstverlening
Samenvatting (Bron)Kennisneming van algemene voorwaarden bij dienstverlening. Aan vereiste van gemakkelijke elektronische toegankelijkheid is voldaan als de voorwaarden zich achter een knop bevinden op de site waarnaar de gebruiker in de schriftelijke overeenkomst heeft verwezen. De wet noch de Dienstenrichtlijn schrijven voor dat de voorwaarden toegankelijk moeten zijn voor latere kennisneming en dat deze door de wederpartij moeten kunnen worden opgeslagen.
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2014:2886
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 14-05-2014
CiteertitelIR 2014/82
SamenvattingOnrechtmatige uiting, Adword, publicatie op website, vrijheid van meningsuiting
Samenvatting (Bron)Vordering schadevergoeding in verband met publicaties op het internet met betrekking tot wanbeleid bestuurder investeringsmaatschappij bij eerdere projecten. Maatstaf: HR in arresten Politieke Vereniging Leefbaar Delft en Hemelrijk. Wanbeleid eerdere projecten niet gemotiveerd weersproken. Voldoende aanleiding om (ook) voor de nieuwe projecten te waarschuwen.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2014:1698
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Overijssel 14-05-2014
CiteertitelIR 2014/83
SamenvattingVerbintenissenrecht, Bitcoins, wettig betaalmiddel, gangbaar geld, ruilmiddel, wanprestatie, art. 6:112 BW, art. 6:125 BW
Samenvatting (Bron)Aan de vordering ex artikel 6:125 BW ligt de stelling ten grondslag dat de Bitcoin als geld in de zin van Afdeling 6.1.11 BW kan worden aangemerkt. De rechtbank komt tot de conclusie dat de Bitcoin niet kan worden aangemerkt als geld in de zin van Afdeling 6.1.11 BW, maar dient te worden gezien als ruilmiddel. De rechtbank wijst de vordering uit hoofde van de ongedaanmakingsverplichting ex artikel 6:271 BW en de vordering tot schadevergoeding wegens gederfde winst toe. Voor vergoeding komt in aanmerking de schade die tot het moment van ontbinding van de overeenkomst is veroorzaakt.
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2014:2667
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam 20-05-2014
CiteertitelIR 2014/84
SamenvattingOnrechtmatige uiting, artikel op internet, Google, wetenschapper, cache
Samenvatting (Bron)Kort geding, onrechtmatige publicaties Gedaagde 1 heeft de vrijheid om kritiek te uiten op BJAA, maar de wijze waarop dat is gebeurd in een artikel op de opiniepagina van de Volkskrant en in een column op de site van RTLNieuws, is onrechtmatig. Gedaagde 1, een bekend en gerenommeerd wetenschapper, heeft feiten aangaande een onder toezicht staande minderjarige eenzijdig en enkel vanuit de optiek van de moeder gepresenteerd. Zo schreef hij dat de minderjarige vredig en naar ieders tevredenheid bij zijn moeder woonde en naar een goede school ging totdat hij zonder aanleiding vanaf zijn school is ontvoerd en naar een geheime plek is gebracht. Daardoor is de andere kant van het verhaal, te weten dat na een langdurige echtscheidingsstrijd en nadat de moeder de minderjarige drie-en-een-half jaar geen omgang met de vader toestond, de rechtbank en het hof hebben bepaald dat vader alleen met het gezag werd belast en dat de minderjarige voortaan bij zijn vader het hoofdverblijf zou hebben, niet belicht. Gedaagde 1 heeft zonder noodzaak de namen van bij de minderjarige betrokken individuele medewerkers van BJAA in zijn column genoemd. De vergelijking van het handelen van BJAA met gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog is vanwege de manier waarop dat is gebeurd ongepast, onnodig kwetsend en grievend. Voor zover gedaagde 1 het handelen van BJAA kwalificeert als strafbaar, misdadig of crimineel, geldt dat deze beschuldiging onvoldoende steun vindt in de feiten. Het artikel en de column dienen te worden verwijderd en de cache in de zoekmachine van Google die verwijst naar die publicaties eveneens.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2014:2848
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 20-05-2014
CiteertitelIR 2014/85
SamenvattingInternationaal privaatrecht, toepasselijk recht, laster, Google, ambtshalve onderzoek
Samenvatting (Bron)Schending eer en goede naam. Toepassing Engels recht. Rechter verricht zelf onderzoek (google) en stelt partijen in de gelegenheid zich hierover uit te laten.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2014:1415
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-05-2014
CiteertitelIR 2014/86
SamenvattingArbeidsrecht, e-mail, controle door werkgever, kenbaarheid, laptop
Samenvatting (Bron)Controle e-mailberichten van werknemer door werkgever. Overtreding geheimhoudingsbeding door werknemer?
UitspraakECLI:NL:GHARL:2014:4043
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Nederland 21-05-2014
CiteertitelIR 2014/87
SamenvattingOnrechtmatige daad, YouTube, MSN, naaktfotoís, naaktfilmpje, bekende TV-presentratice, immateriŽle schade, persoonlijke levenssfeer, nieuwe uploads
Samenvatting (Bron)Zonder toestemming plaatsen van een filmpje op Youtube en delen van foto's via MSN; onrechtmatige daad; verjaring; vermogensschade; inbreuk op een recht en smartengeld.
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2014:2592
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 22-05-2014, 2200054/221
CiteertitelIR 2014/88
SamenvattingHandelsnaamrecht, websites van derden, metatags, broncode, vaststellingsovereenkomst, inspanningsverplichting
LinkVolledige tekst (boek9.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 05-06-2014, C‑360/13
CiteertitelIR 2014/89
SamenvattingAuteursrecht, tijdelijke kopieŽn, cachegeheugen, internetcachegeheugen, voorbijgaande of incidentele aard, art. 5 Auteursrechtrichtlijn
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 5 juni 2014.#Public Relations Consultants Association Ltd tegen Newspaper Licensing Agency Ltd e.a.#Verzoek van de Supreme Court of the United Kingdom om een prejudiciele beslissing.#Auteursrechten - Informatiemaatschappij - Richtlijn 2001/29/EG - Artikel 5, leden 1 en 5 - Reproductie - Beperkingen en restricties - Maken van kopieen van een internetsite op het scherm en in het cachegeheugen van de harde schijf tijdens het surfen op internet - Tijdelijke reproductiehandeling - Handeling van voorbijgaande of incidentele aard - Integraal en essentieel onderdeel van een technisch procede - Rechtmatig gebruik - Zelfstandige economische waarde.#Zaak C-360/13.
UitspraakECLI:EU:C:2014:1195
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 10-06-2014
CiteertitelIR 2014/90
SamenvattingStrafrecht, valsheid in geschrifte, opmaken, intypen, e-mail, versturen e-mail, art. 225 lid 1 S
Samenvatting (Bron)Valsheid in geschrift, art. 225.1 Sr. Falende bewijsklacht. Het oordeel van het Hof dat verdachte, gelet op de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen, kan worden aangemerkt als iemand die de in de tll. genoemde persberichten heeft opgemaakt en daarmee het tlgd. feit heeft gepleegd, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.
UitspraakECLI:NL:HR:2014:1358
Artikel aanvragenVia Praktizijn