Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 08-09-2014
Aflevering 7408
RubriekRedactioneel
TitelSurvival of the fittest
CiteertitelGst. 2014/76
SamenvattingBij brief van 26 juni 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 29279, nr. 200) wordt een schets gegeven van de uitwerking van een beruchte passage uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte-Asscher. Hierin werd aangekondigd dat de Raad van State wordt gesplitst in een rechtsprekend en een adviserend deel. Het rechtsprekende gedeelte wordt samengevoegd met de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Kamerstukken II 2012/13, 33410, nr. 15). De brief geeft uitvoering aan het regeerakkoord en diverse moties waarin wordt gesteld dat de wetgevensadviserende en de rechtsprekende taak van de Raad van State twee verschillende taken zijn die niet binnen één orgaan ondergebracht dienen te zijn, dat het wenselijk is de derde fase van de herziening van de rechterlijke organisatie op te pakken en de rechtseenheid binnen het bestuursrecht en tussen het bestuursrecht en andere rechtsgebieden beter te waarborgen.
Auteur(s)L.J.M. Timmermans
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet maken van een omgevingsplan, deel 2
CiteertitelGst. 2014/77
SamenvattingIn deel 1 van dit artikel (Het maken van een omgevingsplan, deel 1: Waar beginnen we aan? Gst. 2014/70 ) hebben auteurs beschreven waarom de gemeente Bussum nu al bezig is met een omgevingsplan, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Auteurs zijn ingegaan op enkele achtergronden en het proces dat kan worden doorlopen om te komen tot een omgevingsplan. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is deregulering. Om te komen tot een gemakkelijk leesbaar en raadpleegbaar plan dat past binnen de huidige tijdsgeest, is het van belang kritisch te kijken naar nut en noodzaak van elke afzonderlijke bestaande regel. In deel 1 zijn de verschillende regelingen die in aanmerking komen voor opname in het omgevingsplan aan bod gekomen. Daarbij is aangegeven hoe in Bussum bepaald is welke regelingen wel en welke niet worden meegenomen en zijn enkele vragen en problemen aan de orde gekomen. Ook is alvast een doorkijk gegeven naar het vervolgproces binnen de gemeente, waar ook op andere terreinen, regelingen ingekort en samengevoegd zouden kunnen worden. Maar zover is het natuurlijk nog niet. Eerst moet in Bussum en de andere pilotgemeenten nog geëxperimenteerd worden met hetgeen de Omgevingswet mogelijk gaat maken. Hoe kunnen alle in deel 1 genoemde verordeningen, regelingen en beleidsnota’s worden vertaald in het omgevingsplan? Dat is de vraag die centraal staat in dit artikel.
Auteur(s)C.S. Cuppen , S.A. Renders , A. Snijders , K.B.J. Steenbakkers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-04-2014
CiteertitelGst. 2014/78
SamenvattingOf twee scholen bij de beoordeling van een aanvraag voor de vergoeding van (de kosten van) het leerlingenvervoer tot dezelfde richting behoren hangt in beginsel af van de BRIN-registratie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 september 2011 heeft het college aanvragen van [appellanten] om bekostiging van leerlingenvervoer voor [kinderen van appellanten] voor het schooljaar 2011-2012 naar de Ds. Joh. Groenewegenschool in Werkendam afgewezen.
AnnotatorP.W.A. Huisman , S. Philipsen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-04-2014
CiteertitelGst. 2014/79
SamenvattingReferendumverordening. Weigering referendum te houden. Beoordelingsvrijheid gemeenteraad bij toepassing uitzonderingsgronden. Besluit dat zijn grondslag vindt in een beslissing waarover al eerder een referendum heeft plaatsgevonden of kon worden gehouden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 december 2011 heeft de raad naar aanleiding van een verzoek van [appellant A] en anderen het voornemen tot het geven van een ontwerpopdracht voor de uitbreiding en verbouwing van het gemeentehuis in Overveen voor een bedrag van 401.500,00 niet referendabel geacht. Op dezelfde datum heeft de raad ingestemd met een voorlopig ontwerp voor de renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis en het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven te starten met de uitvoering van de definitieve ontwerpfase en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van 401.500,00, als onderdeel van de totale investeringslasten.
AnnotatorL. Hoegee
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1402
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-05-2014
CiteertitelGst. 2014/80
SamenvattingPlanschade. Ontvankelijkheid. Leges.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juni 2012 heeft het college een aanvraag van [appellante] om een tegemoetkoming in planschade niet-ontvankelijk verklaard.
AnnotatorL.J. Gerritsen , T.E.P.A. Lam
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1780
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 11-06-2014
CiteertitelGst. 2014/81
SamenvattingVoor raming inbrengwaarde uitgaan van grootte in basisregistratie kadaster en – als deze daarvan afwijkt – niet van een andere GEO-informatiebron. Vernietiging exploitatieplan heeft geen gevolgen voor bestemmingsplan; wel aanhoudingsplicht omgevingsvergunning. (Rijssen-Holten)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 februari 2013 heeft de raad het exploitatieplan "Het Opbroek fase 1" vastgesteld.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2051
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek openbare-orderecht
CiteertitelGst. 2014/82
SamenvattingIn deze kroniek beschrijven wij een aantal ontwikkelingen dat zich in de periode juni 2013 tot en met juni 2014[2] heeft voorgedaan in het openbare-orderecht. Wij bespreken hieronder eerst relevante wetgeving die op dit moment in de maak is of in het afgelopen jaar in werking is getreden. Vervolgens signaleren wij een aantal beleidsontwikkelingen en gebeurtenissen van het afgelopen jaar die vanuit openbare-ordeperspectief van belang zijn. Daarna schetsen wij de relevante jurisprudentie op het terrein van het openbare-orderecht en geven wij een overzicht van enige in de kroniekperiode verschenen literatuur op dit gebied. Wij sluiten deze kroniek af met een korte slotbeschouwing.
Auteur(s)J.H.A. van der Grinten , A.E.M. van den Berg
Artikel aanvragenVia Praktizijn