Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 29-01-2005
Aflevering 7222
TitelHet Handvest lokale autonomie en gemeenten: maakt onbekend onbemind?
CiteertitelGst. 2005, 9
SamenvattingVerdragen worden gesloten tussen nationale overheden en betreffen meestentijds ook wederzijdse rechten en verplichtingen van die nationale of centrale overheden. Voor decentrale overheden als gemeenten en provincies zijn zij vaak niet direct van belang. Dat ligt anders voor het Handvest inzake lokale autonomie dat in 1985 totstandkwam en waarbij Nederland medio 1991 partij werd. Maar kennen de decentrale overheden dit verdrag dat in ons land al ruim een decennium van kracht is, wel? Wellicht kan een grotere bekendheid ertoe bijdragen dat decentrale overheden in hun relaties met de centrale overheid vaker een beroep zullen doen op het Handvest. Daarom wordt hieronder de totstandkoming van het Handvest beschreven, worden het oogmerk en de inhoud besproken en wordt ingegaan op het toezichtsmechanisme van het Handvest.
Auteur(s)C.B. van Haaren-Dresens
Pagina29-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-02-2004, 200304318/1
CiteertitelGst. 2005, 10
SamenvattingToezicht burgmeester op voor het publiek openstaande gebouwen. Discretionaliteit. Uitleg begrip openbare orde. Motiveringsbeginsel. Met vernietiging van beslissing op bezwaar eindigt bezwaarschriftprocedure niet. (Delft)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juli 2001 heeft appellant (hierna: de burgemeester) besloten tot onmiddellijke sluiting van het door [verzoekers rechtbank] geëxploiteerde restaurant Jeruzalem, gevestigd aan de [locatie] te [plaats] (hierna: de inrichting), voor de duur van twee weken.
AnnotatorA.H.M. Dölle
Pagina35-37
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AO2894
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 10-11-2004, AWB 04/78
CiteertitelGst. 2005, 11
SamenvattingBewijslast risico's gokverslaving bij opleggen vergunningvoorwaarden. Discretionaire bevoegdheid. Rol van adviezen en onderzoeksrapport. Vrijheid voor ondernemers om te ondernemen. (Arnhem)
Samenvatting (Bron)Wet op de kansspelen Vergunning speelautomatenhal
AnnotatorJ.L.A. Kessen
Pagina37-42
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AR6473
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-05-2004, 200304627/1
CiteertitelGst. 2005, 12
SamenvattingAfwijzing planschadeclaim. Afwijking advies deskundige (SAOZ). Geen actieve risico-aanvaarding wanneer ten tijde van aankoop woning nog geen concrete beleidsvoornemens bestonden inzake schadeveroorzakende maatregel. Ook geringe schade valt onder art. 49 WRO. (Jacobswoude)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 april 2001 heeft appellant de verzoeken van [verzoekers] om een schadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO), in afwijking van de adviezen van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (hierna: de SAOZ) van februari 2001, afgewezen.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina42-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AO8857
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-09-2004, 200400366/1
CiteertitelGst. 2005, 13
SamenvattingPlanschadeclaims. Voorzienbaarheid op grond van structuurvisie? (Valkenburg ZH)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2001 heeft appellant een verzoek van, voorzover thans van belang, [10 verzoekers] om vergoeding van schade als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) afgewezen.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina44-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ9963
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-08-2004, 200306466/1
CiteertitelGst. 2005, 14
SamenvattingArt. 40 Wet WOZ bevat uitputtende regeling openbaarmaking.Daar niet genoemde gegevens vallen onder de WOB. (Renkum)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juli 2001 heeft appellant beslist op het verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur van de Vereniging WOZ-gedupeerden (hierna: de Vereniging) om informatie met betrekking tot de taxatie ingevolge de Wet waardering onroerende zaken, waarbij, voorzover hier van belang, hij heeft geweigerd een afschrift van een indeling van de waardegebieden en bijbehorende kengetallen te verstrekken.
AnnotatorR. Kooper
Pagina47-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ6645
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-03-2004, 200305174/1
CiteertitelGst. 2005, 15
SamenvattingVrijstelling ex art. 19 lid 3 WRO en bouwvergunning om schuren en stallen voormalige boerderij geschikt te maken voor uitbreiding woonfunctie. Voor vraag of sprake is van uitbreiding 'woongebouw' dan wel van 'ander gebouw met agrarische bestemming' is niet planologische bestemming maar feitelijke situatie beslissend. (Valkenburg)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 mei 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul (hierna: het college) aan appellant vrijstelling, met toepassing van artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO), en bouwvergunning verleend voor het intern verbouwen van het [pand] op het perceel, kadastraal bekend, gemeente Schin op Geul, sectie [], nr. [], plaatselijk bekend [locatie] (hierna: het perceel).
AnnotatorD.A.C. Slump
Pagina50-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AO6509
Artikel aanvragenVia Praktizijn