Jurisprudentie in Nederland

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie in Nederland
Datum 07-10-2014
Aflevering 7
RubriekArbeidsrecht
TitelHvJ EU 12-06-2014, C-118/13
CiteertitelJIN 2014/144
SamenvattingVakantiedagen, Financiële vergoeding, Dood werknemer
AnnotatorE. Kohne
LinkVolledige tekst (europa.eu)
UitspraakECLI:EU:C:2014:1517
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelHoge Raad 11-07-2014
CiteertitelJIN 2014/145
SamenvattingWerknemersaansprakelijkheid, Opzet en bewuste roekeloosheid, Privétijd, Diefstal leaseauto, Verzekering, Informatieplicht
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Diefstal van mede voor privé-gebruik verstrekte lease-auto. Schade valt niet onder beperkte dekking van door werkgever afgesloten (ongebruikelijke) verzekering. Kan werkgever schade verhalen op werknemer? Eis van goed werkgeverschap, art. 7:611 BW. Maatstaf. Geen analoge toepassing art. 7:661 lid 1 BW ingeval van privégebruik.
AnnotatorB. Schouten
UitspraakECLI:NL:HR:2014:1629
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Oost-Brabant 08-05-2014
CiteertitelJIN 2014/146
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag, Kostenbesparing, Zzp’ers, Redelijke overgangsregeling
Samenvatting (Bron)Kennelijk onredelijk ontslag. Ontslag van eigen personeel om aanwezig werk door goedkopere ZZP-ers te laten verrichten wordt kennelijk onredelijk geoordeeld, omdat de werkgever niet heeft aangetoond dat de uitvoering van het werk door aannemers goedkoper is en tot betere bedrijfsresultaten kan leiden. Grondslag voor de schadevergoeding. Niet bepalend is de omvang van het nadeel dat de werknemers lijden, maar de mate waarin de werkgever tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen. Die strekken niet verder dan tot het treffen van een redelijke overgangsvoorziening. Maatstaf voor de vaststelling daarvan en de berekening van de vergoeding.
AnnotatorE.M. Bevers
LinkVolledige tekst (clingendaeladvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2014:2436
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Den Haag 14-05-2014
CiteertitelJIN 2014/147
SamenvattingOntvankelijkheid, Gronden, Proceskostenveroordeling
Samenvatting (Bron)Niet-ontvankelijkverklaring bij gebrek aan gronden met een reële proceskostenveroordeling
AnnotatorP.M. de Vries
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2014:1689
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelRechtbank Overijssel 01-04-2014
CiteertitelJIN 2014/148
SamenvattingKinderalimentatie, Co-ouderschap, Verschillende verblijfplaatsen kinderen
Samenvatting (Bron)Hoofdverblijfplaats vamn het ene kind bij de man en van het andere kind bij vrouw, nu dit een evident financieel voordeel oplevert. Op de draagkracht van de man wordt de behoefte van het kind dat bij hem verblijft in mindering gebracht. Resterende draagkracht wordt (na vergelijking) aangewend voor betaling van kinderalimentatie voor het kind dat bij de vrouw verblijft.
AnnotatorT.C.P. Christoph
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2014:3362
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelRechtbank Oost-Brabant 24-07-2014
CiteertitelJIN 2014/149
SamenvattingVerbod verhuizen, Eenzijdig gezag
Samenvatting (Bron)Verbod aan moeder om met de kinderen naar Engeland te verhuizen. Moeder heeft alleen het gezag. Norm van artikel 1:247 BW ziet ook op het geval één van de ouders het gezag heeft. Noodzaak tot verhuizing voorshands niet aannemelijk gemaakt en onvoldoende nagedacht over de gevolgen voor de kinderen wegens verhuizing.
AnnotatorM.M. Schouten
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2014:4630
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 01-05-2014
CiteertitelJIN 2014/150
SamenvattingEnquêteprocedure, Wanbeleid, Corporate housekeeping, Informatieverstrekking
Samenvatting (Bron)Vaststelling wanbeleid alsmede veroordeling van bestuurder in de kosten van het onderzoek. art. 2:350 lid 3 , 354 , 355
AnnotatorP. Haas
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:1560
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 09-05-2014
CiteertitelJIN 2014/151
SamenvattingWanbeleid, Kennelijke fout in dictum, Herstel
Samenvatting (Bron)Herstel verschrijving op de voet van artikel 31 Rv
AnnotatorP. Haas
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:1685
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 13-06-2014
CiteertitelJIN 2014/152
SamenvattingTweede fase enquêteprocedure, Vaststellen wanbeleid en de verantwoordelijkheid daarvoor, Afwijzen definitieve voorzieningen
Samenvatting (Bron)OK; enqueteprocedure; tweede fase; wanbeleid vastgesteld; bestuur en belanghebbende verantwoordelijk voor wanbeleid; onmiddellijke voorziening opgeheven.
AnnotatorE.J.H. Zandbergen , M.C. van Rijswijk
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:2230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 03-07-2014
CiteertitelJIN 2014/153
SamenvattingEnquêteprocedure, Besluitvorming, Vaststelling jaarrekening
Samenvatting (Bron)OK, jaarrekening, deels niet-ontvankelijk, bevel tot in geding brengen nadere stukken, verwijzing naar latere datum
AnnotatorM. Poelsema
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:2562
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 09-07-2014
CiteertitelJIN 2014/154
SamenvattingEnquêteprocedure, Tegenstrijdig belang, Onderzoek bevolen, Onmiddellijke voorzieningen getroffen, Schorsing van een bestuurder, Benoeming van een onafhankelijke bestuurder
Samenvatting (Bron)OK; Enquete; onderzoek bevolen; onmiddellijke voorzieningen getroffen; schorsing van een bestuurder en benoeming van een onafhankelijke bestuurder; art. 2:345, 349a lid 2, 350 lid 1 BW.
AnnotatorF. Oostlander
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:2754
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 09-07-2014
CiteertitelJIN 2014/155
SamenvattingEnquêteprocedure, Wanbeleid, Onmiddellijke voorzieningen, Corporate governance, Tegenstrijdig belang, Informatieverstrekking aan AV, Minderheidsaandeelhouder
Samenvatting (Bron)De Ondernemingskamer heeft op 9 juli 2014 uitspraak gedaan op het verzoek van Eneco Retail B.V. (advocaten: mrs. R.B. Gerretsen en B.F. Assink) tot het vaststellen van wanbeleid bij Groene Energie Administratie B.V. (Greenchoice) (advocaten: mrs. A.N. Stoop en C.J. Scholten) en tot het treffen van bepaalde voorzieningen. De mondelinge behandeling van dit verzoek heeft plaatsgevonden op de zitting van de Ondernemingskamer van 17 april 2014. De Ondernemingskamer heeft bij beschikking van 9 juli 2014, op basis van het verslag van het door haar op 27 april 2012 gelaste onderzoek, wanbeleid vastgesteld bij Greenchoice in de periode vanaf 24 juli 2007 tot en met 27 april 2012. De Ondernemingskamer heeft vastgesteld welke personen daarvoor hoofdverantwoordelijk zijn en die personen veroordeeld tot betaling van de onderzoekskosten. De Ondernemingskamer heeft in de beschikking van 9 juli 2014 voorts: - Energie Concurrent B.V. ontslagen als bestuurder van Greenchoice; - de benoeming van F. van Westen tot bestuurder van Greenchoice met een periode van in beginsel drie jaar verlengd; - bepaald dat de aandelen die Energie Concurrent B.V. houdt in Greenchoice ten titel van beheer overgedragen blijven voor de duur van drie jaar aan W.P.M. van der Schoot; - voor een periode van drie jaar drie nader aan te wijzen commissarissen benoemd. De raad van commissarissen heeft onder meer tot taak een of meer kandidaat-bestuurders voor te dragen ter benoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders, ter vervanging van Van Westen.
AnnotatorR.A. Wolf
LinkVolledige tekst (rogierwolf.nl)
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:2705
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 23-07-2014
CiteertitelJIN 2014/156
SamenvattingEnquêteprocedure, Reikwijdte 403-verklaring
Samenvatting (Bron)Ondernemingskamer; verzoek om het verzet tegen de voorgenomen beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid ingevolge een '403-verklaring' (alsnog) ongegrond te verklaren
AnnotatorE. Baghery
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:2887
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 13-06-2014
CiteertitelJIN 2014/157
SamenvattingPrejudiciële vraag, Vergoeding buitengerechtelijke kosten, Veertiendagenbrief
Samenvatting (Bron)Prejudiciële vraag; art. 392 Rv. Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, art. 6:96 lid 2 onder c BW. Veertiendagenbrief, art. 6:96 lid 6 BW. Dubbele redelijkheidstoets; HR 16 oktober 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2740, NJ 1999/196. Normering hoogte verschuldigde vergoeding; Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, Stb. 2012/141. Bestaat na de veertiendagenbrief recht op vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, indien crediteur nadien geen nadere incassohandeling verricht?
AnnotatorJ. Blom , N.J. Meuwese
UitspraakECLI:NL:HR:2014:1405
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 27-06-2014
CiteertitelJIN 2014/158
SamenvattingProcesrecht, rentevordering, Uitleg dictum, Afwijzing van het ‘meer of anders’ gevorderde, Beroep op gezag van gewijsde
Samenvatting (Bron)Erfrecht. Verdeling. Vordering tot delen van vruchten en andere voordelen (art. 3:172 BW). Beroep op gezag van gewijsde. Uitleg dictum in het licht en met inachtneming van overwegingen die tot de beslissing hebben geleid (HR 21 januari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2553, NJ 1998/544). Uitleg afwijzing van het meer of anders gevorderde (HR 10 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2465, NJ 2009/183). Samenhang met HR 25 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0531.
AnnotatorG.J. de Bock
LinkVolledige tekst (scherpinnotariaat.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2014:1532
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 11-07-2014
CiteertitelJIN 2014/159
SamenvattingFaillissementsrecht, Pluraliteitsvereiste, Steunvordering, Huurgenot, Reikwijdte Nebula-arrest
Samenvatting (Bron)Faillissementsrecht. Pluraliteitsvereiste (HR 22 maart 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG4980, NJ 1985/548). Vorderingen tot verschaffen huurgenot en tot onderhoud aan het gehuurde. Eisen voor steunvordering; voldoende dat deze ter verificatie kan worden ingediend. Toekomstige vorderingen. Bevoegdheid curator overeenkomsten niet na te komen; HR 3 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ8838, NJ 2006/155 en HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108, NJ 2013/291. Is curator bevoegd het huurgenot te beëindigen als huurder reeds in het genot is van het gehuurde?
AnnotatorF.M. Guljé
UitspraakECLI:NL:HR:2014:1681
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 01-07-2014
CiteertitelJIN 2014/160
SamenvattingIMSI-catcher
Samenvatting (Bron)Gebruik IMSI-catcher ter lokalisatie verdachte. Art. 126nb (oud) Sv, art. 3.10 (oud) Telecommunicatiewet. Bij de opsporing is met toestemming van de OvJ een IMSI-catcher ingezet, teneinde het geografisch gebied af te bakenen waarbinnen de GSM-telefoon van verdachte, waarvan het nummer reeds bekend was, zich bevond. M.b.v. dit middel kan worden bepaald op welke plaats (de gebruiker van) de GSM-telefoon zich bevindt, zonder dat kan worden waargenomen wat de gebruiker doet of zegt. De opvatting dat de inzet van de IMSI-catcher zoals dat i.c. is gebeurd is geregeld in art. 126nb (oud) Sv is onjuist, nu dat art. slechts de bevoegdheid betreft om m.b.v. de in dat art. bedoelde apparatuur waaronder de IMSI-catcher - het nummer te verkrijgen waarmee de gebruiker van een communicatiedienst kan worden geïdentificeerd. Art. 126nb (oud) Sv en art. 3.10 (oud) Telecommunicatiewet sluiten naar tekst en strekking niet uit dat de IMSI-catcher ook buiten de in art. 126nb (oud) Sv genoemde gevallen mag worden gebruikt, zoals om het geografisch gebied af te bakenen waarbinnen (de gebruiker van) de GSM-telefoon zich bevindt. De inzet van de IMSI-catcher i.c. is als zodanig niet in een daarop toegesneden wettelijke bepaling geregeld. Voor een dergelijke wijze van opsporing moet worden aangenomen dat de opsporingsambtenaren o.g.v. art. 2 (oud) Politiewet 1993 (thans art. 3 Politiewet 2012) en art. 141 en 142 Sv, zoals in de rechtspraak van de HR uitgelegd, alleen bevoegd zijn haar in te zetten op een wijze die een beperkte inbreuk maakt op grondrechten van burgers en die niet zeer risicovol is voor de integriteit en beheersbaarheid van de opsporing. Toepassing van deze opsporingsmethode jegens de gebruiker van de GSM-telefoon kan i.h.b. onrechtmatig zijn indien zij i.v.m. de duur, intensiteit en frequentie ervan geschikt is om een min of meer compleet beeld te verkrijgen van bepaalde aspecten van het persoonlijk leven van de betrokkene. s Hofs oordeel dat de inzet van de IMSI-catcher i.c. slechts een zo beperkte inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van verdachte dat voor dat gebruik art. 2 (oud) Politiewet 1993 (thans art. 3 Politiewet 2012) een toereikende wettelijke grondslag biedt, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Of dat oordeel begrijpelijk is, is afhankelijk van de omst. Van het geval. Dat oordeel is i.c. niet onbegrijpelijk, mede in aanmerking genomen de korte duur van de inzet van het apparaat waarvoor toestemming is gegeven door de OvJ.
AnnotatorC.J.A. de Bruijn
UitspraakECLI:NL:HR:2014:1562
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 01-07-2014
CiteertitelJIN 2014/161
SamenvattingOverzichtsarrest oproepen en horen van getuigen
Samenvatting (Bron)HR wijst overzichtsarrest inzake het oproepen en horen van getuigen t.tz. op verzoek van de verdediging in gewone strafzaken. Ic heeft het Hof het horen van de getuigen niet noodzakelijk geacht. Dat is een beslissing ex. art. 328 en 331.1 jo art. 315 Sv welke bepalingen op de voet van art. 415 Sv ook in h.b. van toepassing zijn. Nu op die beslissing art. 322.4 Sv geen betrekking heeft, moet het middel buiten behandeling blijven. De bij de Rb. ingekomen brief met het verzoek tot oproeping van getuigen kan niet worden aangemerkt een appelschriftuur houdende de opgave van getuigen a.b.i. in art. 410.3 Sv en evenmin als een opgave van getuigen aan de AG a.b.i. art. 414.2 jo. art. 263 Sv. Op het in die brief vervatte verzoek behoefde niet te worden beslist, noch door de AG noch door het Hof.
AnnotatorM. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2014:1496
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 08-07-2014
CiteertitelJIN 2014/162
SamenvattingVordering wijziging tenlastelegging
Samenvatting (Bron)Vordering wijziging tll., art. 313 Sv. Hetzelfde feit a.b.i. art. 68 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2011:BM9102. De aan verdachte verweten gedraging is in de tll. omschreven als uitlokking van meineed d.m.v. bedreiging op 15 augustus 2006 kennelijk te Amsterdam, en in de vordering tot wijziging van de tll als uitlokking van diezelfde meineed d.m.v. het verschaffen van gelegenheid, (een) middel(en) en/of (een) inlichting(en) in de periode van 23 december 2005 tot en met 15 augustus 2006 te Amsterdam, althans in Nederland. Zowel de tll als de vordering tot wijziging van de tll. is toegesneden op art. 47.1.ahf.2 jo. art. 207 Sr. In aanmerking genomen dat het gaat om uitlokking van dezelfde meineed en dat het verschil tussen de omschreven gedragingen wat betreft de aard en de strekking daarvan en de tijd waarop, de plaats waar en de omstandigheden waaronder zij zijn verricht - alles bijeen genomen - van beperkte betekenis is, geeft het oordeel van het Hof dat door het toewijzen van de vordering tot wijziging van de tll. sprake blijft van hetzelfde feit i.d.z.v. art. 68 Sr, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dat oordeel is ook niet onbegrijpelijk. Conclusie AG: anders.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2014:1686
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelHoge Raad 28-03-2014
CiteertitelJIN 2014/163
SamenvattingFormele rechtskracht, Relativiteitsvereiste, Motiveringsplicht
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Burgemeester weigert aan exploitant prostitutiebedrijf vergunningen voor exploitatie raambordelen. Besluiten in beroep vernietigd wegens motiveringsgebrek (art. 7:12 Awb). Onrechtmatig jegens eigenaar panden die ruimtes verhuurt aan exploitant? Belanghebbende? Formele rechtskracht. Strekking geschonden norm (motiveringsplicht). Art. 6:163 BW.
AnnotatorD.G.J. Sanderink
UitspraakECLI:NL:HR:2014:767
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 16-04-2014
CiteertitelJIN 2014/164
SamenvattingBeroepschrift, Gronden van het beroep, Verzuimherstel, Digitale indiening van de stukken, Tijdstip van ontvangst van een elektronisch bericht door de bestuursrechter, Bereiken van systeem voor gegevensverwerking, Ontvangstbevestiging, Geen verschoonbare termijnoverschrijding
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 september 2012 heeft het college aan [belanghebbende] een vergunning verleend voor het varen met [rondvaartboot] richting de Kinderdijk te Alblasserdam.
AnnotatorG. Overkleeft-Verburg
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1384
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 23-04-2014
CiteertitelJIN 2014/165
SamenvattingReactie aanvrager op zienswijze derde, Zorgvuldigheid, Passeren gebrek
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2012 heeft het college aan [appellant] Metaalhandel een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend voor het veranderen van een inrichting voor onder meer metaalrecycling en metaalhandel aan de [locatie] te Haelen, gemeente Leudal.
AnnotatorJ.H. Keinemans
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1399
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 14-05-2014
CiteertitelJIN 2014/166
SamenvattingTermijnoverschrijding, Inwerkingtreding besluit, Verschoonbaarheid termijnoverschrijding, Niet met bezwaartermijn overeenkomende termijn van terinzagelegging
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 augustus 2011 heeft de burgemeester aan [appellant sub 1] vergunning verleend ten behoeve van de exploitatie van een horecabedrijf (hierna: de exploitatievergunning) in het pand aan de [locatie] te Lithoijen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1715
Artikel aanvragenVia Praktizijn