Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 07-10-2014
Aflevering 7409
RubriekRedactioneel
TitelDe gemeente als onzelfstandig filiaal
CiteertitelGst. 2014/83
SamenvattingDe grondwet borgt in artikel 124 het concept van de klassieke lokale autonomie en de daarbij horende open gemeentelijke huishouding. Er is veel aanleiding dat concept nog eens goed te overdenken en terug te keren naar beleidsvolgordes die in het verleden zoveel profijt hebben opgeleverd.
Auteur(s)D.J. Elzinga
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe ladder voor duurzame verstedelijking en de bestuursrechter
CiteertitelGst. 2014/84
SamenvattingSinds 1 oktober 2012 kent het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de zogenaamde Ladder voor duurzame verstedelijking. De in artikel 3.1.6 lid 2 Bro opgenomen ladder moet bewerkstelligen dat een zorgvuldige afweging wordt gemaakt over ruimtegebruik. Bestaat behoefte aan een voorgenomen stedelijke ontwikkeling? Zo ja, kan die dan binnen bestaand stedelijk gebied worden gerealiseerd? En als dat laatste niet zo is, komt de ontwikkeling dan op een locatie die passend ontsloten is? De ladder heeft sinds de inwerkingtreding gezorgd voor een behoorlijk aantal uitspraken, waarin de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitleg geeft aan de regeling en antwoord geeft op een aantal vragen dat daarover is gerezen. In dit artikel geven auteurs een overzicht van de hoofdlijn van de jurisprudentie en trekken daaruit een aantal conclusies.
Auteur(s)E.C. Berkouwer , S.H. van den Ende
LinkVolledige tekst (kvdl.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWat zijn wegen in de Wegenwet?
CiteertitelGst. 2014/85
SamenvattingWegen spelen in het dagelijks verkeer een zo belangrijke rol dat de vraag naar wat een weg is nauwelijks wordt gesteld, maar het antwoord daarop zonder meer verondersteld wordt. Voor de beoefenaar van het recht is een veronderstelling van de kennis van een begrip niet zonder gevaar. De betekenisleer, bekend als semantiek door sommigen wel eens in een negatief licht gesteld als gezocht of niet relevant, is een belangrijk aspect van de juridische discipline. Dat geldt ook voor de kennis van en het inzicht in het wegenrecht. De Wegenwet kent twee pijlers waarop haar rechtssysteem is gebouwd: de ene is de “weg” en de andere de “openbaarheid” daarvan. Uit theorie en praktijk, tot uitdrukking komende in jurisprudentie en literatuur blijkt bij herhaling dat de eerstgenoemde pijler, de weg, niet die aandacht krijgt die voor een goed begrip van de betekenis en werking van de Wegenwet noodzakelijk is. Om deze reden lijkt het de auteur van belang voor dit vraagstuk eens nader aandacht te vragen.
Auteur(s)H.Ph.J.A.M. Hennekens
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 04-04-2014
CiteertitelGst. 2014/86
SamenvattingWegbeheerdersaansprakelijkheid; art. 6:174 BW. Spleet tussen weg en (verharde) berm; gevaar voor fietsers; voldoet weg aan daaraan te stellen eisen? Stelplicht eiser dat wegbeheerder gevaar eenvoudig kon voorkomen. Onderbouwingsplicht verweer dat financiële middelen te beperkt waren. Domein overheidslichaam; aanknopingspunten slachtoffer. Voorshands oordeel of omkering bewijslast? Mening deskundige die hof overneemt. Onbegrijpelijk oordeel?
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid overheidslichaam als beheerder openbare weg; art. 6:174 BW. HR 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN6236, NJ 2012/155. Spleet tussen weg en (verharde) berm; gevaar voor fietsers; voldoet weg aan daaraan te stellen eisen? Stelplicht eiser dat wegbeheerder gevaar eenvoudig kon voorkomen. Onderbouwingsplicht verweer dat financiële middelen te beperkt waren. Domein overheidslichaam; aanknopingspunten slachtoffer. Voorshands oordeel of omkering bewijslast? Mening deskundige die hof overneemt. Onbegrijpelijk oordeel?
AnnotatorP.C.M. Heinen
LinkVolledige tekst annotatie (dekempenaer.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2014:831
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Den Haag 06-05-2014
CiteertitelGst. 2014/87
SamenvattingKadeverschuiving Wilnis in 2003; aansprakelijkheid waterschap. Oordeel na getuigenverhoor en deskundigenbericht. Opstalaansprakelijkheid (art. 6:174 BW) en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Kadeverschuiving is volgens deskundige waarschijnlijk veroorzaakt door langdurige droogte; dat werd in 2003 niet als risico door waterschappen onderkend. Kade volgens deskundige voldoende stabiel onder natte omstandigheden. Waterschap niet onder de maat van een goed waterbeheerder gebleven.
Samenvatting (Bron)Kadeverschuiving Wilnis; aansprakelijkheid waterschap. Oordeel na getuigenverhoor en deskundigenbericht. Opstalaansprakelijkheid (6:174 BW) en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (6:162 BW). Kadeverschuiving is volgens deskundige waarschijnlijk veroorzaakt door langdurige droogte; dat werd in 2003 niet als risico door waterschappen onderkend. Kade volgens deskundige voldoende stabiel onder natte omstandigheden. Waterschap niet onder de maat van een goed waterbeheerder gebleven. Eindarrest na verwijzing door Hoge Raad, 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN6236. Vervolg op tussenarresten van 17 april 2012, ECLI:GHSGR:201:BW1497, en 27 november 2012, ECLI:GHSGR:2012:BZ0872.
AnnotatorP.C.M. Heinen
LinkVolledige tekst annotatie (dekempenaer.nl)
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2014:1539
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-06-2014
CiteertitelGst. 2014/88
SamenvattingBeleidsregels voor toepassing van bestuursrechtelijke bevoegdheden tot handhaving. Het stellen van prioriteiten kan niet tot gevolg hebben dat tegen sommige overtredingen niet zal worden opgetreden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 april 2012 heeft het college het verzoek van [wederpartij] om handhavend op te treden tegen een door [belanghebbende] in het verlengde van het perceel aan de [locatie] te Zaandam geplaatste meerpaal, afgewezen.
AnnotatorC.W.M. van Alphen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1982
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 25-06-2014
CiteertitelGst. 2014/89
SamenvattingDe door burgemeester en wethouders aan Novadic-Kentron gestelde subsidieverplichting dat zij geen salarissen mag hanteren die hoger liggen dan de Balkenendenorm is in strijd met artikel 4:38 en 4:39 van de Awb.
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 7 juli 2011 heeft het college de door Novadic-Kentron aangevraagde subsidie voor beleidsgestuurde contractfinanciering (hierna: BCF) en medische heroïnebehandeling voor de jaren 2010 en 2011 gedeeltelijk geweigerd.
AnnotatorR. Benhadi , T.E.P.A. Lam
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2348
Artikel aanvragenVia Praktizijn