Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 15-10-2014
Aflevering 35 De staat van het recht
RubriekKronieken
TitelKroniek van het vermogensrecht
CiteertitelNJB 2014/1826
SamenvattingKomt de Hoge Raad uit zijn ivoren toren? Het gebeurt maar zelden dat de Hoge Raad terugkomt op zijn eerdere rechtspraak. Het is dan ook opvallend als de Hoge Raad in een arrest expliciteert dat het betreffende arrest niet afwijkt van een eerdere beslissing. Vervolgens is het dan weer merkwaardig wanneer de uitleg van de Hoge Raad in de rechtsliteratuur op dat punt dan niet wordt geloofd en verdedigd wordt dat de Hoge Raad – ondanks diens eigen zeggen – wél is afgeweken van eerder ingeslagen paden. Wat is hier aan de hand? In de kroniekperiode dient zich een aantal van dit soort gevallen aan, waarvan het Berzona-arrest van 11 juli jl. op dat punt het meest opvalt.
Auteur(s)J.G.J. Rinkes , T.H.M. van Wechem
Pagina2425-2435
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het straf(proces)recht
CiteertitelNJB 2014/1827
SamenvattingIn deze kroniek komt de (gestelde) daadkracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie veelvuldig aan de orde. Of het nu bijvoorbeeld gaat om het tegengaan van het uitreizen van Jihadgangers, het tegengaan van faillissementsfraude, of om langer toezicht op ex-gedetineerden, de minister en de staatssecretaris zijn van alle markten thuis. Dit komt terug in het aangekondigde beleid, lopende wetgeving en wetgeving die onlangs in werking is getreden. De misdaad moet en zal waar mogelijk worden bestreden – en dan ook nog effectief, als het even kan. Toch toonde het kabinet ook terughoudendheid, bijvoorbeeld waar het ging om het mogelijkerwijs strafbaar stellen van belediging van geloof of geloofsbeleving. En dan zijn er ook nog de conceptwetsvoorstellen om de Grondwet aan te vullen met onder meer het recht op een eerlijk proces. De Hoge Raad heeft op zijn beurt richtinggevende arresten gewezen aangaande het systeem van het oproepen van getuigen op verzoek van de verdediging en het (eenvoudiger) ten laste leggen van grootschalig bezit van kinderporno. Er is dus vooral weer meer strafrecht, maar toch soms ook minder (minder, minder).
Auteur(s)J.S. Nan
Pagina2436-2444
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het algemeen bestuursrecht
CiteertitelNJB 2014/1828
SamenvattingEindelijk is bekend hoe het kabinet invulling wil geven aan de aangekondigde splitsing van de Raad van State en de samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters. Meerdere ontwikkelingen op het gebied van de openbaarheid zijn het vermelden waard. Zo biedt de bestuursrechtspraak steeds meer handvatten om de problematiek van de verbeurde dwangsommen aan veelschrijvers enigszins te beperken, maar er liggen ook voorstellen die tot een meer actief openbaarheidsbeleid nopen. De toepassing van het relativiteitsvereiste heeft tot verduidelijkende en richtinggevende uitspraken geleid. En hoewel de bestuursrechter in toenemende mate is gericht op een spoedige en finale beslechting van het materiële geschil, wordt nog altijd veel geprocedeerd over formele aspecten. Bezwaar- en beroepstermijnen zijn in deze een rijke bron. Maar ook aloude vragen als wie of wat als belanghebbende kan worden aangemerkt en wat een bestuursorgaan of een besluit is kwamen aan de orde. En dan werd er natuurlijk gehandhaafd.
Auteur(s)E. Daalder , A. Geleijnse
Pagina2445-2456
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het burgerlijk procesrecht
CiteertitelNJB 2014/1829
SamenvattingHet burgerlijk procesrecht was het afgelopen jaar een rustig bezit. Die constatering staat evenwel in schril contrast met wat ons te wachten staat. Aangezien de voorjaarskroniek Rechtspleging is vervallen, wordt dat onderwerp in deze kroniek meegenomen. Daarnaast worden vanzelfsprekend de ontwikkelingen in rechtspraak en literatuur aangestipt ‘die u niet gemist mag hebben’.
Auteur(s)M.H. de Boer , M. Ynzonides
Pagina2457-2467
LinkVolledige tekst artikel (just-litigation.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht
CiteertitelNJB 2014/1830
SamenvattingOndanks alle aandacht voor het verhaal van de Grondwet, liet het afgelopen kroniekjaar weinig werkelijke constitutionele ontwikkeling zien, al zijn er wel flinke knelpunten en dilemma’s. Het kabinet-Rutte II moet bijvoorbeeld pluksgewijs meerderheden in de Eerste Kamer bij elkaar rapen, en lust om de rol van de Eerste Kamer te veranderen is er weinig. Ook de plannen om de provinciale kaart te herschikken of de gehele Grondwet na de laatste grote herziening van 1983 te moderniseren haalden het, na een toch al lauw onthaal, niet. Heeft dit te maken met een behoefte aan consolidatie en houvast in politiek en economisch lastige tijden, of moeten we de oorzaak elders zoeken?
Auteur(s)G. Boogaard , J. Uzman , M.L. van Emmerik , W.J.M. Voermans
Pagina2468-2475
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het belastingrecht
CiteertitelNJB 2014/1831
SamenvattingNever a dull moment. Ondanks haar imago onder degenen die er niet in geserveerd zijn gaat dit adagium ook in deze kroniekperiode weer onverminderd op voor het belastingrecht. In de actualiteit is meer dan genoeg te beleven. Belastingen verspreiden zich als een olievlek over het maatschappelijke leven en de tentakels van de fiscus blijken een groot en soms onverwacht bereik te hebben.
Auteur(s)L.J.A. Pieterse
Pagina2476-2485
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het migratierecht
CiteertitelNJB 2014/1832
SamenvattingTerwijl in de eerste helft van 2014 meer dan 50 000 bootmigranten in krakkemikkige bootjes naar Italië kwamen is van een gemeenschappelijk en solidair Europees asielbeleid nog lang geen sprake. Velen haalden het niet en kwamen om in de Middellandse Zee. Ook in deze kroniek weinig gemeenschappelijkheid, tamelijk uiteenlopende onderwerpen als grenscontrole, stroomlijning van procedures en rechtsbijstand, asiel, reguliere migratie, vreemdelingenbewaring en vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf passeren de revue.
Auteur(s)H. Battjes , P. Boeles , N. Ismaili , A.M. Reneman , T.P. Spijkerboer
Pagina2486-2494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het jeugdrecht
CiteertitelNJB 2014/1833
SamenvattingBij wijze van uitzondering zoomt de kroniek van het personen- en familierecht deze keer geheel in op het jeugdrecht en dan meer specifiek op de Jeugdwet. Deze ambitieuze en complexe wet zal tegelijkertijd in werking treden met de Wet verbetering kinderbeschermingsmaatregelen, de Participatiewet en de gewijzigde Wet maatschappelijke ondersteuning. Naar verwachting zal de Jeugdwet verregaande gevolgen hebben voor de maatschappij en het recht. Vele instanties en organisaties worden er door geraakt. Sommige, zoals de bureaus jeugdzorg, zullen een gedaantewisseling ondergaan. Rechtbanken en advocaten krijgen te maken met nieuwe terminologie en rechtsbegrippen. En het recht op zorg wordt omgezet in een jeugdhulpplicht van de gemeente.
Auteur(s)C.J. Forder
Pagina2495-2502
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het sociaal recht
CiteertitelNJB 2014/1834
SamenvattingIn deze kroniek aandacht voor zieke werknemers en voor de onderdelen van de Wwz die op 1 januari a.s. in werking treden, de maatregelen die de positie van flexwerkers moeten versterken, onder meer op het punt van de beëindiging van hun contracten. Daarna nog meer aandacht voor zieke werknemers, die een primeur beleefden bij de Hoge Raad: een prejudiciële procedure. Vervolgens oog voor het lang niet altijd met elkaar sporende Europese arbeidsrecht afkomstig uit Brussel/Luxemburg (EU) en uit Straatsburg (EVRM). Waarna wordt afgerond met een opmerkelijke casus, waarin een BMW, een modderige hond en verzekeringsrecht de hoofdrollen voor hun rekening nemen.
Auteur(s)B. Barentsen , S.F. Sagel
Pagina2503-2513
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het omgevingsrecht - De weg naar een nieuwe Omgevingswet
CiteertitelNJB 2014/1835
SamenvattingIn de vorige kroniek zijn vijf tendensen in het omgevingsrecht beschreven: 1. integratie van vergunningstelsels en van algemeen verbindende voorschriften, 2. het streven naar meer flexibiliteit en afwegingsruimte, 3. de programmatische aanpak, 4. vervanging van vergunningen door algemene regels en 5. rechtspraak gericht op belangenbescherming en finaliteit.2 Deze tendensen hebben zich in de afgelopen kroniekperiode voortgezet. Het belangrijkste moment in de afgelopen kroniekperiode was de dag waarop het wetsvoorstel voor een Omgevingswet werd ingediend.
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse , D. Korsse , B.J. Schueler
Pagina2514-2524
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek technologie en recht
CiteertitelNJB 2014/1836
SamenvattingTijdens de verslagperiode brachten de onthullingen van Edward Snowden over de digitale spionageprogramma’s van de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten een maatschappelijk debat teweeg over de verhouding tussen veiligheid en (digitale) grondrechten. De kritische aandacht voor de al dan niet vrijwillige medewerking van grote Amerikaanse technologiebedrijven aan surveillance en hun eigen omgang met persoonsgegevens, was onderdeel van een bredere tegenreactie onder de noemer ‘de Oude Wereld laat zich niet langer koloniseren door Silicon Valley’. Nederlandse internetaanbieders werden massaal bevolen de toegang tot de file sharing website The Pirate Bay te blokkeren, maar toen dat geen effect bleek te hebben op inbreukmakende bestandsuitwisseling werd de blokkade weer opgeheven. Het auteursrecht spoelde ondertussen nog iets verder weg door het elektronisch vergiet.
Auteur(s)R.D. Chavannes , N. van der Laan
Pagina2525-2540
LinkVolledige tekst (chavannes.net)
Artikel aanvragenVia Praktizijn