AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 18-10-2014
Aflevering 38
TitelHvJ EU 17-07-2014, C-141/12, C-372/12
CiteertitelAB 2014/365
SamenvattingInzage in minuut. Omvang inzagerecht/kennisnemingsrecht. Persoonsgegevens. PrejudiciŽle vragen.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 juli 2014.#YS tegen Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel en Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel tegen M en S.#Verzoeken van de Rechtbank Middelburg en van de Raad van State om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens - Richtlijn 95/46/EG - Artikelen 2, 12 en 13 - Begrip ,persoonsgegevens' - Omvang van het recht van de betrokkene op toegang - Gegevens betreffende de aanvrager van een verblijfstitel en juridische analyse in een bestuurlijk document ter voorbereiding van de beslissing - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikelen 8 en 41.#Gevoegde zaken C-141/12 en C-372/12.
AnnotatorM. van Graafeiland
UitspraakECLI:EU:C:2014:2081
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 16-07-2014
CiteertitelAB 2014/366
SamenvattingBestandsvraag bij (gedeeltelijk) geautomatiseerde gegevensverwerking irrelevant, conversie van Wbp/Wob-verzoeken, bestuurlijke aangelegenheid.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 28 maart 2013 heeft de rechtbank in de volgende zeven zaken uitspraak gedaan. Hierna is per zaak de nummering vermeld. Uitspraak van de rechtbank Oost-Nederland in zaak nr. 09/4143 (hierna: 09/4143). Bij besluit van 4 februari 2009 heeft het college het verzoek van [appellant] van 6 januari 2009 om openbaarmaking van een aantal stukken gedeeltelijk afgewezen. Bij besluit van 26 februari 2009 heeft het college een gelijkluidend besluit genomen ten aanzien van het verzoek van [appellant] van 29 januari 2009. Bij besluit van 4 september 2009 heeft het college de door [appellant] daartegen gemaakte bezwaren gedeeltelijk gegrond verklaard en de stukken verstrekt en voor het overige ongegrond verklaard.
AnnotatorM. van Graafeiland
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2594
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 07-05-2014
CiteertitelAB 2014/367
SamenvattingNaturalisatie. Vaststelling identiteit is voorwaarde voor naturalisatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 oktober 2012 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het verzoek van [appellante] om haar en haar minderjarig kind het Nederlanderschap te verlenen (hierna: het verzoek) afgewezen.
AnnotatorP.R. Rodrigues
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1693
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 24-12-2013
CiteertitelAB 2014/368
SamenvattingOnmiddellijke bevelsbevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 februari 2012 heeft de burgemeester de onmiddellijke sluiting bevolen van de voor het publiek openstaande ruimtes tussen Nice Passage 1a tot en met 6 in winkelcentrum Schalkwijk te Haarlem (hierna: de passage) vanaf 17 februari 2012 om 20:00 uur tot 20 februari 2012 om 08:00 uur.
AnnotatorJ.G. Brouwer
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 20-08-2014
CiteertitelAB 2014/369
SamenvattingBescherming rijksmonument. Handhaving. Reikwijdte omgevingsvergunningplicht. Verplichting tot het treffen van maatregelen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2011 heeft het college het verzoek van Wageningen Monumentaal Vereniging voor Stadsschoon (hierna: de vereniging) om handhavend op te treden tegen de verwaarlozing van het rijksmonument aan de [locatie] te Wageningen (hierna: het pand), afgewezen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3059
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 23-07-2014
CiteertitelAB 2014/370
SamenvattingKostenverhaal bestuursdwang. Curator als beheerder van boedel vanaf moment faillietverklaring verantwoordelijk voor uit milieuwetgeving voortvloeiende verplichtingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 januari 2012, gericht aan de curator, heeft het dagelijks bestuur zijn beslissing om spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens het zonder vergunning krachtens artikel 6.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Waterwet brengen van verontreinigd bluswater in een oppervlaktewaterlichaam, op schrift gesteld. Daarbij heeft het dagelijks bestuur beslist dat de kosten van bestuursdwang ten laste komen van de boedel in het faillissement van Bavin.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2728
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 23-07-2014
CiteertitelAB 2014/371
SamenvattingHandhaving persoonsgebonden vergunning. Curator als beheerder van boedel vanaf moment faillietverklaring verantwoordelijk voor naleving voorschriften Kernenergiewetvergunning. Dat die vergunning persoonsgebonden is, maakt dit niet anders.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 maart 2013 heeft de minister de curatoren onder oplegging van een dwangsom gelast de overtreding van artikel 76a van de Kernenergiewet, gelezen in verbinding met voorschrift III, onder b, van de aan Thermphos op 6 februari 2012 krachtens die wet verleende vergunning, op te heffen.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2752
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 10-04-2014
CiteertitelAB 2014/372
SamenvattingBoomkwekerijenkartel. Mededingingsboete. Verdedigingsbeginsel. Ambtshalve toepassing van art. 101 VWEU? Lex mitior. Geen gewijzigd inzicht ter zake van bagatelbepaling. Bij een voortdurende overtreding neemt de vervaltermijn een aanvang aan het einde van de overtreding. De vervaltermijn speelt geen rol bij het bepalen van de boetegrondslag.
Samenvatting (Bron)boete; kartel; verval van sanctiebevoegdheid; bagatelbepaling; schending rechten van verdediging; toerekening
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:118
Artikel aanvragenVia Praktizijn