Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 31-10-2014
Aflevering 10
RubriekArtikelen
TitelDe grote voordelen van de Omgevingswet
CiteertitelTBR 2014/162
SamenvattingHet IBR heeft auteur gevraagd onder bovenstaande titel een presentatie te houden op het symposium van 19 september jl. Gegeven de beperkte tijd die auteur vergund was, heeft hij zich op hoofdlijnen moeten beperken tot de belangrijkste voordelen van het wetsvoorstel. Dit artikel is een uitgeschreven weergave van de presentatie.
Auteur(s)J.A.E. Nijenhuis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBeoordelingsregels in het wetsvoorstel Omgevingswet
CiteertitelTBR 2014/163
SamenvattingEen kenmerk van het wetsvoorstel voor de Omgevingswet is dat ten aanzien van de toetsingskaders die gelden bij de beslissing op een aanvraag om omgevingsvergunning - in het wetsvoorstel ‘beoordelingsregels’ genoemd - wordt voorzien in een delegatiebevoegdheid. Door middel van die bevoegdheid kunnen materiële normen die door het bevoegd gezag bij de beslissing op een vergunningaanvraag moeten worden betrokken, bij algemene maatregel van bestuur (amvb) worden vastgesteld. De toetsversie van de Omgevingswet oogstte (onder meer) op dit onderdeel stevige kritiek van de Afdeling advisering van de Raad van State. In het wetsvoorstel komt de regering aan die kritiek tegemoet. Dat valt toe te juichen, maar roept tevens enkele vragen op die te maken hebben met de toegevoegde waarde van regelstelling bij amvb en de mogelijkheid van subdelegatie. Auteur licht dat in het artikel toe.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet omgevingsplan
CiteertitelTBR 2014/164
SamenvattingIn deze bijdrage staat het gemeentelijke kerninstrument uit de Omgevingswet centraal: het omgevingsplan. In het omgevingsplan stellen de gemeenten hun regels op het terrein van de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan komt in de plaats van de vele bestemmingsplannen die gemeenten vaak hebben en zal ook de andere regels die gemeenten stellen op het terrein van de fysieke leefomgeving (en nu nog in andere verordeningen zijn opgenomen) gaan bevatten. Het omgevingsplan lijkt juridisch in een aantal opzichten op de figuur van het bestemmingsplan.
Auteur(s)A.E. Kneepkens , K. Krijt , B. Rademaker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe instructieregelbevoegdheid in de Omgevingswet
CiteertitelTBR 2014/165
SamenvattingIn de Omgevingswet is een belangrijke plaats ingeruimd voor de bevoegdheid om instructieregels vast te stellen. Instructieregels zijn algemeen verbindende voorschriften waarin inhoudelijke eisen kunnen worden gesteld aan de uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet. Zij zullen voor het overgrote deel tot bestuursorganen van lagere overheden worden gericht en hebben in die zin een interbestuurlijk karakter. Deze bevoegdheid, die momenteel onder meer is terug te vinden in art. 4.1 Wro, is niet onomstreden. Verschillende auteurs zijn van mening dat instructieregels een te grote aanslag vormen op de decentralisatie van de ruimtelijke besluitvorming. Het gebruik van het instrument zou een grotere vlucht hebben genomen dan ten tijde van de inwerkingtreding van de Wro de bedoeling was, de gemeentelijke beleidsvrijheid zou daarmee van binnenuit worden uitgehold en het zou een middel zijn om het gemeentebestuur onder een permanente voogdij te plaatsen.
Auteur(s)D. Korsse
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel Over(heid) tot actie: programma’s in de Omgevingswet
CiteertitelTBR 2014/166
SamenvattingDe programmatische aanpak heeft de afgelopen jaren enorm aan belangstelling gewonnen. Het succes met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (‘NSL’) heeft daarbij als grote aanjager gefungeerd. Niet onbegrijpelijk is dan ook dat de regering dit instrument een vaste basis in de Omgevingswet heeft willen geven. De programmatische aanpak valt in de Omgevingswet onder het kerninstrument van het programma. Het programma kenmerkt zich door een pakket van beleidsvoornemens en maatregelen om een bepaald doel (op onderdelen) van de fysieke leefomgeving te bereiken, waartoe veel meer wordt gerekend dan de programmatische aanpak. De uitvoering van het programma is in handen van de overheid.
Auteur(s)M.C. Brans
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe omgevingsvergunning en het projectbesluit
CiteertitelTBR 2014/167
SamenvattingDe Omgevingswet (Ow) is opgebouwd rond zes kerninstrumenten, te weten de omgevingsvisie, het programma, decentrale regelgeving (waaronder het omgevingsplan), algemene rijksregels over activiteiten, de omgevingsvergunning en het projectbesluit. Deze bijdrage gaat over de omgevingsvergunning en het projectbesluit. In paragraaf 1 staat de omgevingsvergunning centraal. In paragraaf 2 wordt aandacht besteed aan het projectbesluit.
Auteur(s)T.E.P.A. Lam
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHandhaving in de Omgevingswet
CiteertitelTBR 2014/168
SamenvattingEr zit een zekere logica in het feit dat handhaving altijd nagenoeg, of zelfs helemaal, achteraan komt, zowel in de wet als op congressen. Handhaving is immers het sluitstuk van de beleidscyclus: eerst komt het nadenken over een mogelijk te stellen regel, daarna de vaststelling van die regel, dan de uitvoering ervan en ten slotte de handhaving ingeval de regel onverhoopt niet wordt nageleefd. In een toenemend aantal gevallen is de uitvoering in klassieke zin - de vergunningverlening - er tussen uit gevallen en richt de regelgever zich met verplichtingen rechtstreeks tot de burger. Ook dan echter is de handhaving het sluitstuk.
Auteur(s)F.C.M.A. Michiels
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe AVA 2013 (1992): wijzigingen en rechtspraak (Deel 1)
CiteertitelTBR 2014/169
SamenvattingDe Algemene Voorwaarden voor Aanneming van Werk 1992 (AVA) zijn in 2013 door de opsteller ervan, Bouwend Nederland, herzien. Wat houdt de herziening in? Aan die vraag is dit artikel gewijd. In deel 2 wordt een overzicht gegeven van recente uitspraken waarbij de AVA 1992 aan de orde is geweest. Rechtspraak betreffende de AVA 2013 is auteur niet bekend.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
LinkVolledige tekst (tudelft.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 06-08-2014 (Beheersverordening Zundert)
CiteertitelTBR 2014/170
SamenvattingBeheersverordening. Beschikbaarstelling op algemeen toegankelijke wijze. Bekendmaking. Bestaand gebruik. Lage ruimtelijke dynamiek. Ruimtelijke ontwikkeling
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 augustus 2012 heeft het college geweigerd aan [wederpartij] omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een kassencomplex, drie warmteopslagtanks en een bedrijfsgebouw met laad- en loskuil op de percelen, kadastraal bekend Zundert, sectie B, nummers 4560, 4711 en 4713.
AnnotatorK.L. Markerink , J.L. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2972
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 03-09-2014 (Bestemmingsplan Nijmegen)
CiteertitelTBR 2014/171
SamenvattingAfwijzing aanvraag om herziening bestemmingsplan. B en W waren bevoegd om namens raad verweerschrift in te dienen. Gebleken is dat raad niet binnen planperiode van 10 jaar de percelen van appellanten zal verwerven. Raad heeft tijdens zitting te kennen gegeven dat inpassing van bestaande legale bedrijfsactiviteiten met enige uitbreidingsruimte voor de slachterij wel in overeenstemming zou kunnen zijn met een goede ruimtelijke ordening. Wijziging standpunt raad ten opzichte van bestreden besluit. Strijd met art. 3:2 Awb (zorgvuldigheidsbeginsel). Proceskostenveroordeling
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 oktober 2011 heeft de raad de aanvraag van de besloten vennootschappen om het bestemmingsplan "Nijmegen Waalfront" te herzien ten behoeve van een bedrijfsbestemming voor de bedrijven op de percelen [locaties] te Nijmegen afgewezen.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3289
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 17-09-2014 (Proactieve aanwijzing Montfoort)
CiteertitelTBR 2014/172
SamenvattingWro: art. 3:8 lid 2, art. 4.2; Gw: art. 14; Protocol bij EVRM: art. 1; Awb: art. 1 van bijlage 2, onderdeel Wro onder d, art. 2 van bijlage 2, onderdeel Wro onder f, art. 8:1, art. 8:6, art. 8:74 lid 2 en art. 8:75
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2013, kenmerk 80F018A7, heeft het college van gedeputeerde staten besloten de raad van de gemeente Montfoort een aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen overeenkomstig de bij de aanwijzing gegeven voorschriften.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3436
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelKoninklijk Besluit 12-05-2014, 2014.000922 (Onteigeningsplan Ericaterrein)
CiteertitelTBR 2014/173
SamenvattingOnteigening natuurterrein. Noodzaak. Zelfrealisatie
AnnotatorB.S. ten Kate
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 07-05-2014, 71.860 (Problematiek bij te klein geleverd perceel (water))
CiteertitelTBR 2014/174
SamenvattingTe klein geleverd perceel (water). Inhoud en uitleg van de overeenkomst. Schadeberekening. 5% regel
AnnotatorE.M. Bruggeman
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRechtbank Rotterdam 26-03-2014 (Bijzondere clausule CAR-verzekering)
CiteertitelTBR 2014/175
SamenvattingUitleg polisvoorwaarden in CAR verzekering. Verzekerde liet zich bijstaan door deskundig assurantiemakelaar bij het sluiten van de verzekering
Samenvatting (Bron)Uitleg poliswaarden in CAR verzekering: directe kosten bij HDD boringen. Verzekerde liet zich bijstaan door deskundig makelaar bij het sluiten van de verzekering.
AnnotatorT.J. Dorhout Mees
UitspraakECLI:NL:RBROT:2014:2224
Artikel aanvragenVia Praktizijn