Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 31-10-2014
Aflevering 8 Themanummer Omgevingswet
RubriekOpinie
TitelOmgevingswet: dubbeltje kan eenvoudig beter een kwartje worden
CiteertitelM en R 2014/117
SamenvattingHet op 16 juni 2014 ingediende wetsvoorstel Omgevingswet (Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 1-2) rechtvaardigt alleszins een themanummer. We staan namelijk aan de vooravond van herschikking van omgevingsrecht, die bovendien een nieuwe kijk biedt op het omgevingsrecht en een cultuurverandering beoogt. Een prima initiatief, dat natuurlijk reacties oplevert. Veel dank aan alle auteurs en referenten die hieraan een bijdrage hebben geleverd! Minister Schultz en haar Ministerie van Infrastructuur en Milieu kunnen er hun voordeel mee doen om van het dubbeltje dat de Omgevingswet al is eenvoudig beter een kwartje te maken. Auteur maakt enkele opmerkingen bij de herschikking en de nieuwe visie om vervolgens aandacht te vragen voor een aantal in dit themanummer besproken kwesties.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWetsvoorstel Omgevingswet: op weg naar een nieuwe balans
CiteertitelM en R 2014/118
SamenvattingBij Koninklijke boodschap van 16 juni 2014 is het voorstel voor de Omgevingswet (Ow) ingediend bij de Tweede Kamer.[1] Dit is een belangrijke stap in de stelselherziening van het omgevingsrecht. Het nieuwe stelsel beoogt te voorzien in overzichtelijke, samenhangende en efficiënte regels voor een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. In deze bijdrage worden kort de hoofdlijnen van het wetsvoorstel geschetst. Naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is het wetsvoorstel op diverse punten aangepast. Het gewijzigde wetsvoorstel biedt daarmee, naar het oordeel van de regering, een bestendige en duurzame basis voor het nieuwe stelsel van omgevingsrecht. In het tweede deel van deze bijdrage wordt ingezoomd op de belangrijkste veranderingen sinds het advies van de Afdeling. Tot slot worden de vervolgstappen belicht. Deze bijdrage biedt daarmee een algemene inleiding op het wetsvoorstel en geeft een aftrap voor de overige bijdragen van dit themanummer.
Auteur(s)H.W. de Vos
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOmgevingswaarde en instructieregels – een combinatie van flexibiliteit en interbestuurlijke spanningen
CiteertitelM en R 2014/119
SamenvattingTwee nieuwe loten aan de boom van het omgevingsrecht zijn de omgevingswaarde en de instructieregel, die tot de kerninstrumenten van de Omgevingswet behoren. Hoewel deze instrumenten ook afzonderlijk bestaansrecht hebben, zullen deze in de praktijk veelal samen worden ingezet. Er is dus een bijzondere samenhang tussen deze twee. Dat rechtvaardigt een artikel waarin deze instrumenten, alsmede hun samenhang worden besproken.
Auteur(s)W.J. Bosma
LinkVolledige tekst artikel (feltz.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelReactie op W.J. Bosma - De betekenis van omgevingswaarden en instructieregels onder de Omgevingswet
CiteertitelM en R 2014/120
SamenvattingWillem Bosma heeft in zijn bijdrage een helder beeld geschetst van de regeling van omgevingswaarden en instructieregels in het wetsvoorstel Omgevingswet en het toepassen van instructieregels voor de doorwerking van omgevingswaarden naar besluiten van andere bestuursorganen. In reactie op zijn bijdrage gaan wij in het navolgende in op het subsidiariteitsbeginsel, de bestuurlijke aspecten van instructieregels en tot slot op enkele aspecten van omgevingswaarden.
Auteur(s)M. de Jager , S. Handgraaf
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet omgevingsplan. Een stap verder?
CiteertitelM en R 2014/121
SamenvattingHet bestemmingsplan heeft zijn langste tijd gehad. Tenminste, als het wetsvoorstel Omgevingswet (Ow) volgens planning in 2018 kracht van wet krijgt. In de Omgevingswet gaat het huidige bestemmingsplan op in een nieuwe rechtsfiguur: het omgevingsplan.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelReactie op A.G.A. Nijmeijer, Het omgevingsplan. Een stap verder?
CiteertitelM en R 2014/122
SamenvattingMet interesse hebben auteurs de bijdrage van Tonny Nijmeijer gelezen. Het verheugt schrijvers dat de auteur zijn waardering uitspreekt voor het met het wetsvoorstel beoogde bundelen van regels in één omgevingsplan. Het verminderen van het aantal planfiguren bestempelt de auteur als winst. Vanuit onze betrokkenheid bij de ambtelijke voorbereiding van de voor het omgevingsplan relevante delen van het wetsvoorstel van de Omgevingswet, maken auteurs graag gebruik van de geboden mogelijkheid op enige onderdelen van de bijdrage een reactie te geven.
Auteur(s)A.E. Kneepkens , K. Krijt , B. Rademaker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe omgevingsvergunning in het wetsvoorstel Omgevingswet . Voorlopig beoordeeld
CiteertitelM en R 2014/123
SamenvattingMet de Omgevingswet wordt de reikwijdte van de omgevingsvergunning verbreed en ook worden enkele inhoudelijke wijzigingen in de regeling voor de omgevingsvergunning voorgesteld. De inhoudelijke normen die de inhoud van de omgevingsvergunning zullen bepalen worden in een uitvoeringsregeling neergelegd en niet in de Omgevingswet zelf. Ik zal mij in deze bijdrage daarom beperken tot een voorlopig oordeel over de mogelijkheden die de regeling in het wetsvoorstel voor de omgevingsvergunning biedt voor de verbetering van de afstemming van de functies van de fysieke leefomgeving. Wordt door de voorgestelde regeling voor de omgevingsvergunning de afstemming in de besluitvorming van de belangen bij de deelaspecten van de leefomgeving bevorderd?
Auteur(s)R. Uylenburg
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelReactie op R. Uylenburg, De omgevingsvergunning in het wetsvoorstel Omgevingswet . Voorlopig beoordeeld
CiteertitelM en R 2014/124
SamenvattingAuteurs hebben het artikel van Rosa Uylenburg met veel belangstelling gelezen. Het artikel gaat met name in op vraag of de Omgevingswet, in het bijzonder de omgevingsvergunning, kan leiden tot een samenhangende beoordeling of tot een betere afstemming van de verschillende functies in de leefomgeving. Het eindigt met een oproep aan de makers van de uitvoeringsregelgeving om na te denken over ‘stimulansen’ voor een vroegtijdig meewegen van verschillende gevolgen van een project, ook wanneer de omgevingsvergunningen voor het project niet tegelijk worden aangevraagd. Dat is een mooie uitdaging voor de verdere uitwerking van de stelselherziening. Hieronder een korte reactie.
Auteur(s)E.C. Matiasen , H.W. de Vos
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVrijwillige acceptatie van omgevingsrisico’s: de burger moet het weten, willen en kunnen
CiteertitelM en R 2014/125
SamenvattingKan de overheid toelaten dat burgers meer extern risico verkiezen dan volgens algemene veiligheidsnormen aanvaardbaar zou zijn? Dat lijkt niet zo simpel, want vrijwilligheid is betrekkelijk en kan zich operationeel, tactisch of strategisch manifesteren. Risico heeft méér dimensies dan ‘kans’ en ‘effect’; veiligheid draait vaak om de beheersbaarheid van extern gevaar. Risico-acceptatie hangt minder op gelimiteerde overlijdenskansen dan op aantrekkelijke voordelen en zelfredzaamheid. Om de eigen veiligheid zeker te stellen moeten vrijwillige risiconemers voldoende weten, willen en kunnen; vaak zullen hun risicobesef, weerbaarheid en verantwoordelijkheidsgevoel versterking behoeven. Duidelijk moet ook zijn hoezeer de overheid (nochtans) aansprakelijk is bij eventuele calamiteiten.
Auteur(s)C.A.J. Vlek
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFlexibiliteit in de Omgevingswet: maatwerk, gelijkwaardigheid en experimenten
CiteertitelM en R 2014/126
SamenvattingHet streven naar meer flexibiliteit in het stelsel van omgevingsrecht krijgt in de Omgevingswet onder andere vorm door het creëren van mogelijkheden om af te wijken van algemeen geldende regels. In deze bijdrage inventariseren wij de afwijkingsmogelijkheden die het wetsvoorstel Omgevingswet bevat en bespreken vervolgens een aantal van deze flexibiliseringsinstrumenten (maatwerkvoorschriften, maatwerkregels, gelijkwaardigheidsbepaling, experimenteerbepaling). In onze analyse van deze instrumenten besteden wij aandacht aan de vraag in hoeverre het wetsvoorstel verschilt van het huidige recht en de toetsversie Omgevingswet.
Auteur(s)K.J. de Graaf , H.D. Tolsma
LinkVolledige tekst artikel (rug.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel(G)een integrale afweging op vergunningniveau
CiteertitelM en R 2014/127
SamenvattingDe procedurele integratie op vergunningniveau wordt vergroot en verkleind: meer activiteiten worden omgevingsvergunningplichtig en de onlosmakelijkheidseis wordt geschrapt. Er komt geen integraal toetsingskader dat had kunnen leiden tot verdere materiële integratie. Is integrale afweging toch mogelijk?
Auteur(s)S. Hillegers , T.E.P.A. Lam
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNatuurbescherming met de Omgevingswet, gaat er nu eindelijk echt iets veranderen?
CiteertitelM en R 2014/128
SamenvattingHet wetsvoorstel voor de Omgevingswet is aan de Tweede Kamer gezonden. Bestaande omgevingswetten zullen, geheel of gedeeltelijk, in deze nieuwe wet worden opgenomen. Dit artikel beschrijft de wijze waarop de Omgevingswet zal voorzien in de bescherming van de natuur. Na een beschrijving van de relevante onderdelen van het wetsvoorstel, ga ik in op de verhouding met het ook nu aanhangige wetsvoorstel voor de Wet natuurbescherming. Duidelijk zal worden dat op moment in ieder geval onduidelijk is welke inhoudelijke regels zullen gelden voor de natuurbescherming op het moment dat de Omgevingswet in werking is getreden. Niet geheel helder is verder welke samenhang de regering met de Wet natuurbescherming voor ogen heeft. Na een bespreking van voor- en nadelen van volledige dan wel gedeeltelijke integratie van beide wetten, concludeer ik dat iedere formele wijziging van het natuurbeschermingsrecht weliswaar enigszins kan bijdragen aan een eenvoudiger en praktischer systeem, maar dat de praktijk (waaronder de natuur zelf) het meest gebaat is bij effectieve regels, dat wil zeggen regels die in de praktijk ook echt zullen werken. Of dit doel wordt bereikt met de nu aanhangige wetsvoorstellen, kan alleen de toekomst uitwijzen. Daarmee is vooralsnog onduidelijk of de formele wijzigingen die de Omgevingswet voor ogen heeft, in de praktijk ook een voordeel zullen opleveren voor de natuurbescherming.
Auteur(s)M.M. Kaajan
LinkVolledige tekst artikel (envir-advocaten.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNu al Eenvoudig Beter dankzij het begrip ‘inrichting’
CiteertitelM en R 2014/129
SamenvattingDe Minister van Infrastructuur en Milieu zet haar voornemen door en wijzigt het aangrijpingspunt voor de vergunningplicht voor activiteiten met nadelige gevolgen voor het milieu. In het voorstel van wet houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) geeft ze aan afscheid te willen nemen van het begrip ‘inrichting’ en introduceert ze ‘milieubelastende activiteit’. Dit alles in het kader van Eenvoudig Beter. In de diverse toelichtende stukken bij het wetsvoorstel Omgevingswet worden nadelen van het begrip ‘inrichting’ genoemd en de voordelen van het verdwijnen ervan (even uitgezonderd de regeling rondom de Seveso-III bedrijven). Toch wel jammer dat daarbij uit het oog is verloren dat op diverse plaatsen in Nederland juist gebruik wordt gemaakt van het begrip ’inrichting’ om bedrijvigheid te faciliteren.
Auteur(s)E. Vogel-Jaartsveld
Artikel aanvragenVia Praktizijn