Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk

Uitgever Sdu
Tijdschrift Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk
Datum 18-10-2014
Aflevering 7
RubriekArtikelen
TitelGeen verlenging wegens zwangerschap, wat nu?
CiteertitelTAP 2014/316
SamenvattingBijna de helft van het aantal zwangere vrouwen met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zegt vanwege de zwangerschap geen verlenging te hebben gekregen. Weigering van verlenging wegens zwangerschap is in strijd met het verbod op discriminatie op grond van geslacht. De minister wil de handhaving van dit verbod verbeteren. Welke sancties zijn op dit moment mogelijk? Welke alternatieve handhavingsmogelijkheden stelt hij voor, en hoe kunnen deze worden beoordeeld in het licht van de huidige rechtspraktijk en voorbeelden uit andere Europese landen?
Auteur(s)W.L. Roozendaal
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWerk aan loonbeslag…
CiteertitelTAP 2014/317
SamenvattingBijna driekwart van de werkgevers krijgt te maken met werknemers met schulden en loonbeslag waarvan er jaarlijks honderdduizenden worden gelegd. Een loonbeslag brengt wettelijke verplichtingen met zich mee die nauw luisteren. Als deze verplichtingen onvoldoende worden onderkend, dan kunnen de gevolgen groot zijn, tot zelfs een eigen aansprakelijkheid voor de schuld van de werknemer. Alle reden dus om het loonbeslag onder de loep te nemen. In dit artikel worden stapsgewijs de fasen voor, tijdens en na het loonbeslag toegelicht aan de hand van de toepasselijke wetgeving en jurisprudentie.
Auteur(s)J.M. Wisseborn
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWet werk en zekerheid in het bijzonder onderwijs: begin van een nieuw tijdperk
CiteertitelTAP 2014/318
SamenvattingOp 10 juni 2014 is de Wet werk en zekerheid (‘WWZ’) door de Eerste Kamer aangenomen. De WWZ bevat ingrijpende wijzigingen op het terrein van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet (‘WW’). De wijzigingen betreffende flexibele arbeid treden op 1 januari 2015 in werking, de wijzigingen in het ontslagrecht op 1 juli 2015 en de wijzigingen in de WW (aanpassing maximale duur WW-uitkering en vertraagde opbouw arbeidsverleden) treden op 1 januari 2016 in werking. De WWZ heeft voor het onderwijs, voornamelijk voor het bijzonder onderwijs, ingrijpende gevolgen. Zo wordt het bijzonder onderwijs geconfronteerd met een preventieve ontslagtoets vanwege het wegvallen van de uitzondering die thans op grond van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (‘BBA’) van toepassing is, afschaffing van de verplichte aansluiting bij een commissie van beroep als bekostigingsvoorwaarde en de mogelijkheid tot het instellen van een onderwijsontslagcommissie bij ontslag dat verband houdt met de uit de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag voorvloeiende identiteit van de school. In dit artikel worden de onderwijsspecifieke gevolgen en complicaties van de WWZ in kaart gebracht. Nadat eerst kort bij het onderwijsbestel in Nederland wordt stilgestaan, wordt de ketenregeling besproken en geanalyseerd welke consequenties de wijzigingen op het terrein van de ketenregeling zullen hebben voor het bijzonder onderwijs. Vervolgens wordt nader ingegaan op het ontslagrecht: de preventieve ontslagtoets, commissies van beroep, de cao-commissie, de onderwijsontslagcommissie en complicaties bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel. Tot slot worden de gevolgen van de wijzigingen in de WW besproken.
Auteur(s)E. van Vliet
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 12-08-2014
CiteertitelTAP 2014, sign. 320
SamenvattingWerkgever niet aansprakelijk voor aanrijding werknemer met haas of konijn op bedrijfsterrein, werkgever heeft wel een verzekeringsplicht
Samenvatting (Bron)Ongeval op bedrijfsterrein. Geen schending zorgplicht ex artikel 7:658 BW noch strijd met handelen als goed werkgever ex 7:611 BW (verzekeringsplicht)
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2014:2768
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 18-08-2014
CiteertitelTAP 2014, sign. 321
SamenvattingSchending zorgplicht door werkgever
Samenvatting (Bron)Deelgeschil. Arbeidsongeval. Valkenier glijdt uit in volière door een combinatie van glad beton, nattigheid en vogelpoep en loopt daarbij letsel op. Werkgever wegens schending van de zorgplicht ex artikel 7:658 lid 1 BW aansprakelijk voor de schade die de werknemer als gevolg van het arbeidsongeval heeft geleden of nog zal lijden.
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2014:5966
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 14-01-2013
CiteertitelTAP 2014, sign. 322
SamenvattingTerugbetaling studiekosten door werknemer
Samenvatting (Bron)studiekostenovereenkomst, toetsing cf. art. 6:248 lid 2 BW. Werknemer zegt op, werkgever stuurt een factuur voor studiekosten op basis van studiekostenovereenkomsten die vóór de studies schriftelijk zijn aangegaan. Onverkorte uitvoering daarvan is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. (Hof Haag 17 feb 2009). Niet aan de orde is wat redelijker zou zijn geweest. Het baat werknemer niet dat veel bedrijven een termijn voor terugbetaling van twee of drie jaren hanteren. Nu vier jaren is overeengekomen wordt vermoed dat werkgever nog gedurende die periode wordt geacht baat te hebben van de gevolgde MTS-opleiding. Niet wordt aanvaard dat werknemer gedwongen was modules leiding geven te volgen. Vordering werkgever wordt toegewezen.
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2013:159
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-08-2014
CiteertitelTAP 2014, sign. 323
SamenvattingGeen eenzijdige wijziging primaire arbeidsvoorwaarden
Samenvatting (Bron)Wijziging rooster personeel ambulancedienst mede op grond van de zogenaamde "15 minutennorm." Vraag of er sprake is van een eenzijdige wijziging van de primaire arbeidsvoorwaarden. Zowel rechtbank als hof beantwoorden die vraag negatief. Geen toetsing aan criteria Mammoet/Stoof (HR 11 juli 2008, ECLI:HR:2008:BD1847). Een afbouwregeling was niet vereist.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2014:6492
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 12-08-2014
CiteertitelTAP 2014, sign. 324
SamenvattingUitleg werkingssfeerbepaling verplichtstellingsbeschikkingen cao Metaal & Techniek
Samenvatting (Bron)Uitleg van Werkingssfeerbepaling in een verplichtstellingsbeschikking en diverse caos. Hof komt gedeeltelijk terug op eerdere uitleg.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2014:2769
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Midden-Nederland 23-07-2014
CiteertitelTAP 2014, sign. 325
SamenvattingUitleg inzet WTV-dagen bij ondercapaciteit in CAO NS 2010-2013
Samenvatting (Bron)uitleg collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) NS; werktijdverkorting; ondercapaciteit in bedrijfsonderdeel; goed-werkgeverschap.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2014:3177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Amsterdam 19-08-2014
CiteertitelTAP 2014, sign. 326
SamenvattingArbeidstijdverkortingsregeling voor oudere medisch-specialisten pro rata van toepassing op parttimers
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Uitleg CAO. Kan oudere werknemer in deeltijd deelnemen in seniorenregeling, die voorziet in arbeidstijdverkorting.CAO-norm. ZIE OOK: ECLI:NL:GHAMS:2014:3425
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:3424
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Amsterdam 04-08-2014
CiteertitelTAP 2014, sign. 327
SamenvattingWerknemers zijn aan nieuwe regeling prepensioen gebonden en kunnen geen aanspraak maken op de oude overgangsregeling. Geen eenzijdige wijziging, nu de overeenstemming over wijziging van de cao tussen cao-partijen is bereikt
Samenvatting (Bron)Een groep werknemers procedeert tegen hun (oud)werkgever, omdat ze aanspraak menen te kunnen maken op een prepensioen, zoals dat geregeld is in een overgangsregeling, die deel uitmaakt van de CAO. De CAO 2005 bepaalt dat CAO-partijen de betreffende regeling in toekomstige CAOs zullen herbevestigen. De kantonrechter overweegt dat de werknemers geen partij waren bij de CAO en dat daarom de bepaling van de CAO naar objectieve maatstaven moet worden uitgelegd: de bewoordingen van de bepaling, gelezen in het licht van de gehele CAO (plus eventuele toelichting) is van doorslaggevende betekenis. Aan de hand van die uitleg wordt geoordeeld dat de oude overgangsregeling is vervallen en dat CAO-partijen (daarvoor in de plaats) een nieuwe overgangsregeling (die voor enkele werknemers minder gunstig uitpakt) zijn overeengekomen. De werknemers kunnen dus geen aanspraak maken op de rechten uit de oude overgangsregeling.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2014:5345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Den Haag 05-08-2014
CiteertitelTAP 2014, sign. 328
SamenvattingBevoegdheid van de Nederlandse rechter
Samenvatting (Bron)Arbeidsovereenkomst? Kwalificatie. Internationale rechtsmacht. Forumkeuze. Art. 8 lid 3 Rv. Art. 767 Rv.
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2014:2538
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 08-07-2014
CiteertitelTAP 2014, sign. 329
SamenvattingBevoegdheid van de Nederlandse rechter
Samenvatting (Bron)Kantonrechter bevoegd gelet op artikel 21 en/of 24 van de EEX-vo. Geen sprake van een zo uitzonderlijke situatie dat, ondanks het bestaan van een opzegverbod bij ziekte, tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst dient te worden overgegaan.
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2014:4838
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelCRM 31-07-2014, 2014-90
CiteertitelTAP 2014, sign. 331
SamenvattingNiet verlengen arbeidsovereenkomst omdat de voorkeur uitgaat nar een jonger iemand is leeftijdsdiscriminatie
LinkVolledige tekst uitspraak (mensenrechten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelCRM 07-08-2014, 2014-93
CiteertitelTAP 2014, sign. 332
SamenvattingMontessorischool mag van docenten eisen dat zij leerlingen en ouders, ongeacht geslacht, een hand schudden
LinkVolledige tekst uitspraak (mensenrechten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelCRM 12-08-2014, 2014-95
CiteertitelTAP 2014, sign. 333
SamenvattingVerboden onderscheid door een sollicitant af te wijzen voor een stageplaats als zij een hoofddoek zou gaan dragen
LinkVolledige tekst uitspraak (mensenrechten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelCRM 22-08-2014, 2014-99
CiteertitelTAP 2014, sign. 334
SamenvattingWerven 18 tot 27-jarigen kan worden gebaseerd op kabinetsbeleid Aanpak Jeugdwerkloosheid
LinkVolledige tekst uitspraak (mensenrechten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelCRM 25-08-2014, 2014-100
CiteertitelTAP 2014, sign. 335
SamenvattingStellen van diploma-eis in vacature objectief gerechtvaardigd
LinkVolledige tekst uitspraak (mensenrechten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelCRM 01-09-2014, 2014-105
CiteertitelTAP 2014, sign. 336
SamenvattingMinister van Defensie discrimineert op grond van leeftijd door wachtgelduitkering op 65-jarige leeftijd te beëindigen
LinkVolledige tekst uitspraak (mensenrechten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelCRM 01-09-2014, 2014-107
CiteertitelTAP 2014, sign. 337
SamenvattingDe eis van een wederzijdse verzorgingsplicht voor partnerpensioen levert geen onderscheid wegens seksuele geaardheid op
LinkVolledige tekst uitspraak (mensenrechten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelCRM 02-09-2014, 2014-108
CiteertitelTAP 2014, sign. 338
SamenvattingDiscriminatie door een vrouw voor een stageplaats af te wijzen omdat zij een hoofddoek en een abaya draagt
LinkVolledige tekst uitspraak (mensenrechten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelHvJ EU 03-09-2014, C-318/13
CiteertitelTAP 2014, sign. 339
SamenvattingHogere schadevergoeding voor vrouwen wegens statistisch langere levensverwachting is discriminatoir
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 3 september 2014.#X.#Verzoek van de Korkein hallinto-oikeus om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 79/7/EEG - Gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid - Verzekering tegen ongevallen van werknemers - Bedrag van een forfaitaire vergoeding voor blijvende schade - Actuariele berekening gebaseerd op de gemiddelde levensverwachting naargelang van het geslacht van de ontvanger van die vergoeding - Voldoende gekwalificeerde schending van het Unierecht.#Zaak C-318/13.
UitspraakECLI:EU:C:2014:2133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Oost-Brabant 01-09-2014, AR 2014-0787
CiteertitelTAP 2014, sign. 341
SamenvattingBesluit tot instelling COR op goede gronden genomen; gekozen zetelverdeling niet evenredig
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Limburg 30-06-2014
CiteertitelTAP 2014, sign. 342
SamenvattingBesluiten inzake vaststelling aantal zetels BOR en zetelverdeling COR geschorst vanwege strijd met de WOR en het convenant
Samenvatting (Bron)Kort geding ex artikel 254 Rv, aanhangig gemaakt door de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR). De BOR vordert schorsing van het besluit van de ondernemer waarbij het aantal zetels van de Ondernemingsraad op elf leden is bepaald (eerste onderdeel besluit). Tevens vordert de BOR schorsing van het besluit van de ondernemer waarbij is bepaald dat het OR Zorgbedrijf Volwassenen vier vertegenwoordigers zal hebben binnen de Centrale Ondernemingsraad (tweede onderdeel besluit). Advies- en bemiddelingspoging van Bedrijfscommissie Markt II heeft geen resultaat opgeleverd. Alhoewel de verkeerde procedure (dagvaardingsprocedure en geen verzoekschriftprocedure ex artikel 36 WOR) aanhangig is gemaakt, wordt er (na nog een ander ontvankelijkheidsverweer te hebben gepasseerd) door de kantonrechter toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling. Omdat er één dag na de mondelinge behandeling van dit kort geding OR-verkiezingen gepland staan, is het spoedeisend belang gegeven. Het eerste onderdeel van het besluit wordt geschorst, nu dit in strijd is met de (strekking van de) WOR en (de strekking van) het convenant dat door de voorzitters van de vijf afzonderlijke ondernemingsraden enerzijds en de directie van het zorgbedrijf anderzijds is ondertekend. Het tweede onderdeel van het besluit wordt eveneens geschorst. Hiervoor is van doorslaggevend belang dat de zetels binnen de COR (de Centrale Ondernemingsraad) evenwichtig verdeeld dienen te zijn en een representatieve afspiegeling van de organisatie moeten zijn. De door de ondernemer voorgestane zetelverdeling binnen de COR voldoet daaraan niet. De omstandigheid dat dit vonnis in kort geding zowel juridische als praktische complicaties met zich brengt, kan niet tot een ander oordeel leiden. Er wordt in het dictum van het vonnis rekening gehouden met het feit dat de BOR een verkeerde procedure aanhangig heeft gemaaakt: de in het dictum uitgesproken schorsingen van de onderdelen van het besluit van de ondernemer (en het verbod aan de ondernemer om uitvoeringshandelingen van het besluit te verrichten) gelden totdat de kantonrechter van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, alsnog op een ex artikel 36 WOR ingediend verzoekschrift heeft beslist.
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2014:6022
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Limburg 06-08-2014
CiteertitelTAP 2014, sign. 343
SamenvattingOpzegging arbeidsovereenkomst kennelijk onredelijk wegens schending wederindiensttredingsvoorwaarde. Voor schadeberekening wordt niet toegepast tool www.hoelangwerkloos.nl, maar de kantonrechtersformule
Samenvatting (Bron)Kennelijk onredelijke opzegging wegens schending voorwaarde UWV-toestemmingsbeschikking, althans wegens daaraan te relateren valsheid in de ontslagmotivering. Gebrek aan volledige openheid over toekomstige werkwijze dierenkliniek. Werkgeefster (maatschap dierenartsen) stelt met drie actieve dierenartsen (van wie één in loondienst) zonder enige personele assistentie (behoudens een nieuw aangestelde hondentrimster) te kunnen functioneren. Zij heeft UWV WERKbedrijf voorgehouden dat de functie dierenartsassistente in de kliniek opgeheven werd en dat voor geen van de vijf werkneemsters meer emplooi zou zijn. Tot medio 2013 of einde 2013 waren er twee assistentes in vaste dienst naast drie assistentes met contract voor bepaalde duur. Voor bepalen omvang schadevergoeding acht kantonrechter in een geval als dit hulpmiddel UvA-website hoelangwerkloos.nl minder geschikt. Bij valse reden is immers schatting werkloosheidsduur na opzegging minder relevant omdat er van opzegging geen sprake had hoeven zijn. Omdat schadebegroting werkneemster uitkomt op een bedrag dat lager ligt dan de uitkomst van neutrale toepassing kantonrechtersformule, wordt het gevorderde bedrag integraal toegewezen. Habe-nichtsverweer werkgeefster gepasseerd.
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2014:6292
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Midden-Nederland 15-07-2014
CiteertitelTAP 2014, sign. 344
SamenvattingOntbinding arbeidsovereenkomst OR-lid wegens bedrijfseconomische redenen. Wederindiensttredingsvoorwaarde verdraagt zich niet met karakter van de ontbindingsprocedure
Samenvatting (Bron)Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Werkneemster verzoekt aan de ontbinding een herintredingsvoorwaarde te verbinden. Werkgever verzet zich daar op zich niet tegen. De kantonrechter volstaat met de bereidheid van de werkgever in de beschikking te vermelden. De voorwaarde wordt niet in het dictum opgenomen omdat deze zich moeilijk met het karakter van de ontbindingsprocedure verdraagt. Deze procedure is immers gericht op een spoedige en definitieve beslissing omtrent het voortbestaan van het dienstverband.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2014:2866
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Noord-Holland 01-07-2014
CiteertitelTAP 2014, sign. 345
SamenvattingOntbinding arbeidsovereenkomst zieke werknemer. Verzoek gebaseerd op bedrijfseconomische redenen dus in beginsel ontvankelijk. Omdat werkgever niet is verzekerd voor financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid indirect verband met ziekte. Afwijzing ontbindingsverzoek vanwege reflexwerking opzegverbod
Samenvatting (Bron)Verzoek ontbinding van de arbeidsovereenkomst met zieke werknemer. Verzoekster is wel ontvankelijk omdat een bedrijfseconomische reden de grondslag van het verzoek vormt, maar uiteindelijk wordt het verzoek toch afgewezen omdat indirect de bedrijfseconomische reden blijkt te zijn gelegen in de omstandigheid dat de werkgever de kosten van arbeidsongeschiktheid niet heeft verzekerd en deze kosten dus zwaar op hem drukken.
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2014:7729
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 26-08-2014
CiteertitelTAP 2014, sign. 346
SamenvattingVordering uit hoofde van kennelijk onredelijk ontslag bijna tien jaar na ontslag is niet verjaard; ook geen rechtsverwerking omdat verjaring via ‘standaardbrieven’ tijdig is gestuit. Ontslag is niet kennelijk onredelijk
Samenvatting (Bron)Vordering uit kennelijk onredelijk ontslag. Het gaat allereerst om de vraag of de werknemer gerechtigd is deze vordering in te stellen nu hij gedurende ruim negen jaar na het ontslag brieven aan de werkgever heeft gestuurd om de verjaring te stuiten. Het hof oordeelt dat dat het geval is en komt vervolgens toe aan de vraag of het ontslag kennelijk onredelijk is. Gelet op alle omstandigheden acht het hof het ontslag niet kennelijk onredelijk.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2014:2970
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Midden-Nederland 01-09-2014
CiteertitelTAP 2014, sign. 347
SamenvattingOntbinding arbeidsovereenkomst statutair directeur. Beide partijen treft een verwijt. Gelet op WNT en WWZ is toekenning vergoeding op grond van neutrale kantonrechtersformule niet opportuun
Samenvatting (Bron)Ontbinding arbeidsovereenkomst directeur woningbouwvereniging. Gemeenten zeggen de samenwerking met de woningbouwvereniging op vanwege de persoon van de directeur. Na de aankondiging schorsing in afwachting van een ontslagbesluit legt de directeur zijn functie als bestuurder neer. De ontstane situatie is aan beide partijen te wijten geweest. Geen toepassing van de kantonrechtersformule omdat dit zou leiden tot een bedrag dat ver uitstijgt boven de in de WNT en WWZ genoemde bedragen. Ontbindingsvergoeding: geen inkomensachteruitgang gedurende 24 maanden, waarbij rekening wordt gehouden met de naar verwachting te ontvangen WW uitkering en waarbij in mindering wordt gebracht het loon dat na het neerleggen van de functie en de ontbindingsdatum (ongeveer) is doorbetaald: 180.000,-- bruto.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2014:3826
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Midden-Nederland 17-07-2014
CiteertitelTAP 2014, sign. 348
SamenvattingOntbinding arbeidsovereenkomst op verzoek werknemer vanwege sluiting vestiging Marokko. Vergoeding conform oude kantonrechtersformule met C=1 is redelijk vanwege keuze werknemer niet naar Nederland terug te keren
Samenvatting (Bron)Ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst wegens sluiten vestiging werkgever (verzekeraar) in Marokko. Niet aannemelijk dat aan werknemer is toegezegd dat deze vestiging nooit zou worden gesloten. Dus de keuzes die werknemer in het verleden heeft gemaakt met betrekking tot de inrichting van zijn leven (o.a. het laten volgen van Engelstalig onderwijs door zijn kinderen aan een internationale school, waardoor geen goede aansluiting met het Nederlandse onderwijssysteem is ontstaan) die het volgens hem onmogelijk voor hem maken om naar Nederland terug te keren, komen voor zijn rekening. Het aanbod van werkgever van een vergoeding conform de oude kantonrechtersformule is redelijk.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2014:2963
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelHvJ EU 11-09-2014, C-328/13, ECLI:EU:C:2014:2197
CiteertitelTAP 2014, sign. 349
SamenvattingNawerkende cao-bepalingen vallen onder de handhavingsplicht van art. 3 lid 3 van de Richtlijn
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 11 september 2014.#Osterreichischer Gewerkschaftsbund tegen Wirtschaftskammer Osterreich - Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen.#Verzoek van het Oberste Gerichtshof om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 2001/23/EG - Behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen - Verplichting voor de verkrijger om de in een collectieve overeenkomst vastgelegde arbeidsvoorwaarden te handhaven tot aan de inwerkingtreding van een andere collectieve overeenkomst - Begrip ,collectieve overeenkomst' - Nationale wettelijke regeling volgens welke een beeindigde collectieve overeenkomst nawerkt tot aan de inwerkingtreding van een andere overeenkomst.#Zaak C-328/13.
UitspraakECLI:EU:C:2014:2197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Noord-Holland 04-04-2014
CiteertitelTAP 2014, sign. 350
SamenvattingVerdeling activiteiten over verschillende vennootschappen staat niet aan overgang in de weg
Samenvatting (Bron)Overgang van onderneming. Economische eenheid, behoud van identiteit. Betreft: overdracht activiteiten garagebedrijf. Werknemer voor wie ontslagvergunning bij UWV is aangevraagd, vordert tewerkstelling bij het overnemende bedrijf en doorbetaling salaris. De kantonrechter is van oordeel dat sprake is van overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 BW ten aanzien van een zelfstandig onderdeel van de onderneming, te weten het dealerschap en het herstelbedrijf betreffende het merk Hyundai.
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2014:7823
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Noord-Holland 20-12-2013
CiteertitelTAP 2014, sign. 351
SamenvattingInsourcing, maar geen identiteitsbehoud
Samenvatting (Bron)Overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 BW? Eisers zijn allen in dienst van werkgever die zich als General Sales Agent heeft bezig gehouden met de verkoop van vrachtruimte in vliegtuigen van Qatar Airways. Quatar Airways heeft de agentuurovereenkomst met werkgever beëindigd om verkoopactiviteiten zelf te gaan uitvoeren. Werknemers vorderen in kort geding tewerkstelling bij Quatar Airways. De kantonrechter wijst de vordering af, aangezien geen sprake is van behoud van identiteit.
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2013:14082
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 19-02-2014
CiteertitelTAP 2014, sign. 352
SamenvattingExhibitieplicht, aangaande de rechtsbetrekking, rechtmatig belang
Samenvatting (Bron)Exhibitieplicht ex artikel 843a Rv. Overtreding relatiebeding. Toewijzing exhibitieplicht. Vraag of de bescheiden die worden verzocht kunnen worden aangeduid als "aangaande de rechtsbetrekking waarin de gedaagde of zijn rechtsvoorgangers partij zijn". De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend. Rechtmatig belang bij inzage van de gevraagde en bepaalde bescheiden. Geen gewichtige redenen die aan de exhibitieplicht in de weg staan. Gesteld, noch gebleken is dat eiseres op andere wijze, voor gedaagden minder belastbare wijze, over de benodigde informatie kan beschikken. Het gerechtvaardigde belang van gedaagden bij geheimhouding dient te wijken voor het belang van eiseres bij de verzochte informatie, mede gelet op het feit dat de vordering van eiseres strekt tot benoeming van een derde die inzage in de bescheiden zal hebben en slechts de voor eiseres relevante informatie aan eiseres zal verstrekken.
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2014:1205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Den Haag 05-08-2014
CiteertitelTAP 2014, sign. 353
SamenvattingAansprakelijkheid voor ondergeschikte, aansprakelijkheid voor ondergeschikte in uitzendrelatie
Samenvatting (Bron)Uitzendrelatie. Uitlenend bedrijf jegens inlenend bedrijf op grond van artikel 6:170 BW aansprakelijk voor door uitgeleende werknemer aan inlener toegebrachte schade?
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2014:2519
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Amsterdam 05-08-2014
CiteertitelTAP 2014, sign. 354
SamenvattingWet Tijdelijke Verruiming Ketenregeling, strijd met Unierecht, rechtsvermoeden arbeidsduur
Samenvatting (Bron)Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten met werknemer jonger dan 27 jaar. Omvang overeengekomen arbeidsduur. Uitleg en toepassing rechtsvermoeden van artikel 7:610b BW. Toepasselijkheid Wet Tijdelijke Verruiming Ketenregeling. Beoordelingsvrijheid wetgever bij door wet nagestreefde doel. Artikel 7:668a BW.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:3164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Midden-Nederland 04-06-2014
CiteertitelTAP 2014, sign. 355
SamenvattingDiefstal uit kassa, videobeelden, vernietiging schuldbekentenis, misbruik van omstandigheden
Samenvatting (Bron)Ondertekening schuldbekentenis door werknemer is gebeurd onder misbruik van omstandigheden, volgt vernietiging instemming met het hierin opgenomen bedrag. Tevens ontbreken goedschrift. Bewijsopdracht schade werkgever.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2014:3036
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Amsterdam 25-06-2014
CiteertitelTAP 2014, sign. 356
SamenvattingDiefstal, videobeelden, vernietiging schuldbekentenis, misbruik van omstandigheden
Samenvatting (Bron)Hema vorderde in deze procedure van een inmiddels ex-werkneemster betaling van een bedrag van ongeveer EUR 115.000,- vanwege verduistering. De verduistering bestond eruit dat de ex-werkneemster, toen zij nog bij Hema in dienst was, goederen zonder betaling meegaf aan klanten van Hema. Tijdens een onaangekondigd verhoor onder werktijd, heeft de werkneemster de verduistering aan de bedrijfsrechercheur bekend. In de door de werkneemster tijdens dat verhoor tevens ondertekende schuldbekentenis, die door Hema was opgesteld, heeft de werkneemster erkend dat Hema als gevolg van de verduistering EUR 115.000,- schade had geleden. De rechtbank oordeelt dat Hema bij de ondertekening van de schuldbekentenis misbruik van omstandigheden heeft gemaakt en dat aan het door Hema gevorderde schadebedrag, dat was gebaseerd op een schatting van de schade door Hema, een voldoende reële basis ontbreekt. De rechtbank komt op basis van een eigen schatting vervolgens tot een veel lager schadebedrag.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2014:5335
Artikel aanvragenVia Praktizijn