Berichten Industriële Eigendom

Uitgever Uitgeverij deLex
Tijdschrift Berichten Industriële Eigendom
Datum 31-10-2014
Aflevering 10
RubriekArtikelen
TitelInbreuk vs nietigheid in grensoverschrijdende gevallen; is de Nederlandse octrooirechter bevoegd?
CiteertitelBIE 2014, 10, p. 206
SamenvattingIn veel octrooigeschillen die worden uitgevochten voor de rechters van de Haagse rechtbank en het Haagse hof, wordt een grensoverschrijdend inbreukverbod gevorderd. De Nederlandse octrooirechter is sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw graag bereid beslissingen te geven waarvan de effecten zijn landsgrenzen overschrijden.
Auteur(s)L. Kelkensberg , J.E. Bremer
Pagina206
LinkVolledige tekst (barentskrans.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Merkenrecht
TitelHvJ EU 10-07-2014, C-421/13 (Interieur Apple-winkels)
CiteertitelBIE 2014/53
SamenvattingDe artikelen 2 en 3 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moeten aldus worden uitgelegd dat de voorstelling van de inrichting van een verkoopruimte voor waren door een gewone tekening zonder opgave van maten of verhoudingen kan worden ingeschreven als merk voor diensten die bestaan in verrichtingen betreffende deze waren maar niet integrerend deel uitmaken van de verkoop van deze waren, mits zij geschikt is om de diensten van de merkaanvrager te onderscheiden van die van andere ondernemingen en mits geen van de in deze richtlijn genoemde weigeringsgronden zich daartegen verzet.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 juli 2014.#Apple Inc. tegen Deutsches Patent- und Markenamt.#Verzoek van het Bundespatentgericht om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Merken - Richtlijn 2008/95/EG - Artikelen 2 en 3 - Tekens die een merk kunnen vormen - Onderscheidend vermogen - Voorstelling, door een tekening, van de inrichting van een ,flagship store' - Inschrijving als merk voor ,diensten' betreffende de in deze winkel te koop aangeboden waren.#Zaak C-421/13.
AnnotatorP.A.C.E. van der Kooij
UitspraakECLI:EU:C:2014:2070
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Merkenrecht
TitelHvJ EU 10-07-2014, C-420/13 (Netto Marken-Discount)
CiteertitelBIE 2014/54
SamenvattingHet DPMA heeft een inschrijvingsaanvraag afgewezen voor zover deze betrekking had op de diensten van klasse 35, omdat niet was voldaan aan de in § 20, lid 1 van het uitvoeringsbesluit van het Markengesetz gestelde voorwaarde, aangezien de in deze aanvraag vermelde diensten van deze klasse volgens het DPMA niet duidelijk konden worden onderscheiden van andere diensten, noch wat hun aard, noch wat hun omvang betreft.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 juli 2014.#Netto Marken-Discount AG & Co. KG tegen Deutsches Patent- und Markenamt.#Verzoek van het Bundespatentgericht om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Merken - Richtlijn 2008/95/EG - Identificatie van de waren of diensten waarvoor merkbescherming wordt gevraagd - Vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid - Classificatie van Nice - Kleinhandel - Samenbrengen van diensten.#Zaak C-420/13.
UitspraakECLI:EU:C:2014:2069
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Merkenrecht
TitelGerechtshof Den Haag 15-07-2014, 200.133.706/01 (Kettle Foods/Intersnack)
CiteertitelBIE 2014/55
SamenvattingKettle Foods ontwikkelt, produceert en verkoopt aardappelchips en is houdster van het Benelux-woordmerk KETTLE voor o.a. snacks en het Gemeenschapswoordmerk KETTLE voor o.a. snacks. Op de verpakking staat ‘Kettle chips’ vermeld. Intersnack Knabber produceert in Duitsland chips onder het merk CHIO. De verpakking vermeldt de woorden ‘Kettle Cooked’ (“CHIO-verpakking”).
LinkVolledige tekst (ie-forum.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Merkenrecht
TitelGerechtshof Den Haag 22-07-2014 (Recticel-WISSFLEX/Swiss Sense)
CiteertitelBIE 2014/56
SamenvattingRecticel Bedding is houdster van een aantal merkregistraties voor onder meer bedden en matrassen. Swiss Sense houdt zich bezig met de productie van en handel en detailhandel in bedden, slaapkamermeubilair, slaapkamerartikelen en producten die met de inrichting van slaapkamers te maken hebben. Swiss Sense heeft een aantal depots van Benelux-woord/beeldmerken verricht en is houdster van een aantal Benelux-woord/beeldmerken voor – onder meer – (slaapkamer)meubelen.
Samenvatting (Bron)Intellectuele eigendom; merkenrecht, handelsnaamrecht, misleidende reclame.
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2014:2418
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Handelsnaamrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-12-2013 (Bel Installatietechniek/ITW Eibergen)
CiteertitelBIE 2014/57
SamenvattingDe door Bel c.s. gevoerde handelsnaam wijkt slechts in zeer geringe mate af van de te beschermen oudere handelsnamen die de rechtsvoorgangers van ITW voor hun faillietverklaringen – en dus eerder dan Bel c.s. – voerden. Nu beide partijen voor dezelfde werkzaamheden dezelfde soort klanten in de regio Twente aanzoeken, en (twee van) de rechtsvoorgangers van ITW voorheen op het adres gevestigd waren waar nu Bel gevestigd is, is verwarring tussen de ondernemingen te duchten.
Samenvatting (Bron)Artikel 1019i Rv brengt niet met zich mee dat deze bodemprocedure als voorzien in artikel 6 Handelsnaamwet niet aanhangig mocht worden gemaakt na het verstrijken van de in het eerste artikel bepaalde termijn. Doorstart van onderneming van de gefailleerde vennootschappen met verkoop door de curator van handelsnamen. Handelsnamen Elektroburo H. Vos, H. Vos Materieel en Vos installateurs tegenover Vos Installatiebedrijven en Vos Installatietechniek.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2013:9630
Artikel aanvragenVia Praktizijn