Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 20-11-2014
Aflevering 8
RubriekArcheologie
TitelRaad van State 24-09-2014
CiteertitelJBO 2014/182
SamenvattingOvertreding, Bomenplant, Archeologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 maart 2012 heeft het college geweigerd handhavend op te treden tegen het planten van bomen op het perceel [locatie] te Leens (hierna: het perceel).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Oost-Brabant 22-08-2014
CiteertitelJBO 2014/183
SamenvattingBestuurlijke boete, Afvoer mest.
Samenvatting (Bron)Meststoffenwet. Gebruiksnormen. Bewijs van afvoer van fractie rundveemest. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder aldus voldoende inzichtelijk gemaakt dat en waarom de door eiseres opgegeven hoeveelheid op 18 april 2011 afgevoerde dikke fractie van 105 ton geen fractie van gescheiden rundveemest kan zijn geweest. In hetgeen eiseres heeft aangevoerd bestaat geen grond voor het oordeel dat verweerder niet van de door hem gehanteerde gegevens mocht uitgaan. Eiseres heeft weliswaar gewezen op verschillen in scheidingsrendement in het rapport 284 en op de omstandigheid dat het door haar gebruikte scheidingsapparaat een nieuwe machine was, maar eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat dit apparaat een ander scheidingsrendement heeft dan het in het rapport 284 genoemde apparaat. Ter zitting van de rechtbank is duidelijk geworden dat het apparaat waarmee eiseres op 16 en 17 april 2011 stelt rundveemest te hebben gescheiden een schroefvijzelpers is en dat verweerder onweersproken heeft uiteengezet dat hij bij zijn berekeningen ook is uitgegaan van een schroefvijzelpers. Voorts heeft eiseres niet aannemelijk gemaakt dat de waarden van haar bedrijf zodanig bijzonder zijn dat verweerder bij zijn berekening niet mocht uitgaan van door hem gehanteerde forfaitaire waarden.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2014:5195
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 10-09-2014
CiteertitelJBO 2014/184
SamenvattingUitrijden mest, Toezichthouders, Proces-verbaal.
Samenvatting (Bron)Randvoorwaardenkorting, niet-emissiearm aanwenden mest, mest aanwenden op bevroren bodem
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:346
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 10-09-2014
CiteertitelJBO 2014/185
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2012 heeft raad het bestemmingsplan "Buitengebied Bernheze" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3335
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 10-09-2014
CiteertitelJBO 2014/186
SamenvattingArcheologische waarden, Dubbelbestemming, Planregels.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Eibergen, Centrum 2011, herziening 2013-1 (Kerkstraat 30 en [locatie])" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3364
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 17-09-2014
CiteertitelJBO 2014/187
SamenvattingKernwoorden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied, Zaltbommel" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3387
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 24-09-2014
CiteertitelJBO 2014/188
SamenvattingDubbelbestemming, Archeologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 september 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3481
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 24-09-2014
CiteertitelJBO 2014/189
SamenvattingDubbelbestemming, Archeologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 september 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3481
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 24-09-2014
CiteertitelJBO 2014/190
SamenvattingMestverwerking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 september 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3481
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Oost-Brabant 09-09-2014
CiteertitelJBO 2014/191
SamenvattingMestkorrels, Opslag mest, Geurhinder.
Samenvatting (Bron)De zaak betreft een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een fabriek voor de productie van mestkorrels, verleend door GS van Noord-Brabant. Zowel het bedrijf als twee omwonenden hebben beroep ingesteld. De rechtbank is van oordeel dat 1 omwonende niet merkbaar de milieugevolgen van de fabriek kan ondervinden en verklaart dit beroep niet ontvankelijk. De rechtbank houdt geen rekening met een in het verleden vernietigde vergunning op basis van de Afvalstoffenwet voor dezelfde locatie. De rechtbank is verder van oordeel dat de vergunning kan worden gebaseerd op het geurbeleid van de provincie Noord-Brabant voor industriŽle bedrijven. De rechtbank acht het uit oogpunt van rechtszekerheid echter niet juist dat in het bestreden besluit noch ter zitting eenduidig is aangegeven welke voorschriften gelden met betrekking tot de geurbelastende activiteiten van het bedrijf. Naar aanleiding van de klacht van het bedrijf oordeelt de rechtbank dat verweerder ten onrechte heeft verzuimd om na te gaan of aanleiding bestaat om af te wijken van de algemene eisen in de NeR en dat de strenge stofemissie-eis heeft opgelegd. In het verweerschrift hebben GS verzuimd om in overleg met eiseres na te gaan of een tweede nageschakelde techniek overeenkomt met het toepassen van de best beschikbare technieken. De rechtbank doet een tussenuitspraak en biedt GS de gelegenheid de gebreken in het besluit te herstellen door middel van een nieuw besluit.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2014:5424
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Oost-Brabant 23-09-2014
CiteertitelJBO 2014/192
SamenvattingOmgevingsvergunning (kappen).
Samenvatting (Bron)Een verleende omgevingsvergunning voor het kappen van bomen is niet in strijd met artikel 11 van de Flora- en faunawet (Ffw) vanwege de aanwezigheid van dwergvleermuizen in het gebied. Tussen partijen is niet in geschil dat het perceel waar de bomen zullen worden gekapt geen verblijfsgebied is van vleermuizen. De voorzieningenrechter is er niet van overtuigd geraakt dat de in geding zijnde locatie een essentieel foerageergebied betreft. Evenmin acht de voorzieningenrechter aannemelijk dat het gebied een essentiŽle vliegroute betreft. Er is dus geen sprake van handelingen als bedoeld in artikel 75b, eerste lid, van de Ffw. Een ontheffing op grond van deze wet is niet vereist.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2014:5483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 23-07-2014
CiteertitelJBO 2014/193
SamenvattingBodemkwaliteit, Protocol, Normdocument, Bodemsanering, Kritische werkzaamheden, Milieukundig toezicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juni 2013 heeft de staatssecretaris aan IBL een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 18, eerste lid, van het Besluit bodemkwaliteit.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2769
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 30-07-2014
CiteertitelJBO 2014/194
SamenvattingGedoogbevel, Bodemonderzoek, Belanghebbende, Ontbreken procesbelang, Beneficiaire aanvaarding erfenis, Eigenaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 april 2013 heeft het college aan [appellant] krachtens de Wet bodembescherming een gedoogbevel opgelegd.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2873
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-03-2014
CiteertitelJBO 2014/195
SamenvattingOnrechtmatige daad, Lozing op de gemeentelijke riolering, Inbreuk op eigendomsrecht.
Samenvatting (Bron)Een schroot verwerkend bedrijf heeft met PCB's verontreinigd afvalwater vanaf de bedrijfsriolering geloosd op de gemeentelijke riolering. De gemeente heeft in verband daarmee enkele voorzieningen aangebracht om de lozingen te monitoren en het gemeentelijk riool twee keer (gedeeltelijk) gereinigd. De gemeente heeft op grond van artikel 6:162 BW vergoeding gevorderd van de door haar gemaakte kosten. Met betrekking tot een deel van de vordering is het bedrijf met behulp van het rapport van een door het hof benoemde deskundige geslaagd in het haar eerder opgedragen tegenbewijs. De gemeente is ter zake van dit deel alsnog een bewijsopdracht verstrekt. Verder wordt de vordering voor een deel toegewezen en voor deel afgewezen. Dit laatste omdat een deel van de kosten niet is veroorzaakt door de lozingen.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHARL:2014:2419
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-05-2014
CiteertitelJBO 2014/196
SamenvattingAsbestverontreiniging, Non conformiteit, Verwachtingen koper, Wetenschap verkoper, Klachtplicht koper.
Samenvatting (Bron)Non-conformiteit woonboerderij
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHARL:2014:4235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 05-08-2014
CiteertitelJBO 2014/197
SamenvattingVoorkeursrecht van koop, Aanbiedingsplicht perceel, Nakoming, Ten onrechte gelegd conservatoir (leverings)beslag.
Samenvatting (Bron)voorkeursrecht
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2014:2655
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Den Haag 22-07-2014
CiteertitelJBO 2014/198
SamenvattingKlachtplicht, Waarschuwingsplicht, Voorgeschreven Ontwerp, Verzuim, Ingebrekestelling, Non conformiteit, Toepasselijkheid algemene voorwaarden.
Samenvatting (Bron)verzetzaak; lekkende dieseltanks; non-conformiteit; klachtplicht; exoneratie; eigen schuld; schade
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2014:2363
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Amsterdam 19-11-2013
CiteertitelJBO 2014/199
SamenvattingRestverontreiniging, Kadastrale aantekening, Publiekrechtelijke belemmering, Garantie verkoper, Toerekenbare tekortkoming, Aansprakelijkheid notaris.
Samenvatting (Bron)Verkoper pleegt wanprestatie door ondanks garantiebepaling geen melding te maken van in kadaster geschreven publiekrechtelijke beperking op grond van de Wet Bodembescherming. Notaris heeft beroepsfout gemaakt door de beperking niet te vermelden, terwijl hij wel van die beperking op de hoogte was. Nadere aktewisseling over wijze van schadebegroting. ECLI:NL:GHAMS:2014:2344, ECLI:NL:GHAMS:2016:2050, ECLI:NL:GHAMS:2016:4261.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2013:4879
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 17-06-2014
CiteertitelJBO 2014/200
SamenvattingFaillissement, Term Sheet, Definitieve vaststellingsovereenkomst, Belanghebbende in de zin van art. 69 Fw, Hoger beroep tegen beschikking rechter-commissaris in faillissement, Executiegeschil.
Samenvatting (Bron)Thermphos (inmiddels failliet) is een bedrijf in Vlissingen-Oost dat fosfor produceert. Vanwege de beŽindiging van de bedrijfsactiviteiten moet het terrein worden opgeruimd/gesaneerd. De curatoren, Zeeland Seaports NV (erfverpachter van het terrein) en de provincie Zeeland hebben afspraken gemaakt voor een te treffen regeling ter zake onder meer de sanering van het terrein en de opruimkosten. Deze afspraken zijn neergelegd in een term sheet. De rechter-commissaris heeft op 17 maart 2014 aan de daarin neergelegde afspraken haar goedkeuring verleend. De curatoren zijn voornemens op korte termijn over te gaan tot het sluiten van een definitieve overeenkomst op basis van de afspraken zoals neergelegd in de term sheet. AIMG (een van de grootste schuldeisers) heeft de rechter-commissaris op grond van artikel 69 Fw verzocht geen goedkeuring te verlenen voor het sluiten van de definitieve overeenkomst en de curatoren te bevelen het sluiten van deze overeenkomst op basis van de afspraken in de term sheet na te laten. De rechter-commissaris heeft AIMG niet-ontvankelijk verklaard in dit verzoek. Tegen deze beschikking heeft AIMG ex artikel 67 Fw hoger beroep ingesteld, onder meer in verband met de vraag of de door de rechter-commissaris op 17 maart 2014 verleende goedkeuring kan worden aangemerkt als een goedkeuring ex artikel 104 Fw. Hangende de beroepsprocedure heeft AIMG in kort geding een voorlopige voorziening gevraagd om de curatoren ervan te weerhouden de definitieve overeenkomst te sluiten. Geen executiegeschil. Vordering toegewezen omdat op voorhand onvoldoende aannemelijk is dat de rechtbank in hoger beroep het oordeel van de rechter-commissaris zal bekrachtigen. AIMG had voorafgaande aan de op 17 maart 2014 verleende goedkeuring geen verzoek ex artikel 69 Fw kunnen indienen. AIMG had niet in beroep kunnen gaan tegen de verleende goedkeuring.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2014:4258
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 27-06-2014
CiteertitelJBO 2014/201
SamenvattingPrivate Aanbesteding, Omzeiling Europese aanbestedingsregels, Deelsanering, Transparantiebeginsel bij aanbestedingen, Staatssteun, Contractsvrijheid bij private aanbestedingen.
Samenvatting (Bron)Sanering van het voormalig Thermphos-terrein in Vlissingen Oost. Kernvraag in dit kort geding is, of de opdracht tot sanering Europees aanbesteed had moeten worden.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2014:4421
Artikel aanvragenVia Praktizijn