AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 29-11-2014
Aflevering 44
TitelRaad van State 03-09-2014
CiteertitelAB 2014/410
SamenvattingProcederen over procederen; een zwaluw maakt nog geen zomer.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 december 2011 heeft de minister het verzoek van [appellant] om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) afgewezen.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3283
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 27-08-2014
CiteertitelAB 2014/411
SamenvattingInvorderingsbeschikking. Verbeurte dwangsom voldoende aangetoond ondanks gebrek aan ondertekend verslag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juni 2011 heeft het college dwangsommen ten bedrage van in totaal 4.250,00 van Noba ingevorderd.
AnnotatorT.N. Sanders
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3215
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 17-09-2014
CiteertitelAB 2014/412
SamenvattingHuisvestingswet. Bewijslast en bewijsmaatstaf bij bestuurlijke boetes. Voordeel van de twijfel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 september 2012 heeft het college aan [wederpartij] een bestuurlijke boete opgelegd ter hoogte van 6.000,00 wegens overtreding van het bepaalde in artikel 7, tweede lid, van de Huisvestingswet.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3446
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 22-05-2014
CiteertitelAB 2014/413
SamenvattingVerjaring terugvorderingsbevoegdheid onverschuldigd betaalde bezoldiging. CRvB gaat om en zoekt bij vanaf 1 juli 2009 genomen terugvorderingsbesluiten aansluiting bij de verjaringsregeling van art. 3:309 BW.
Samenvatting (Bron)Herziening en terugvordering wachtgeld. Verrekening inkomsten uit eigen onderneming. Negatieve inkomsten niet verrekenen met het wachtgeld. De fiscale bijtelling voor het privťgebruik van de bedrijfsauto is terecht als inkomsten aangemerkt. Eigen toedoen. Verjaringstermijn 5 jaar.
AnnotatorC.N.J. Kortmann , W. den Ouden
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:1871
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 17-07-2014
CiteertitelAB 2014/414
SamenvattingDe norm bij maximumtarieven voor de levering van ontbundelde glastoegang aan concurrerende aanbieders is kostenoriŽntatie. Afwijking daarvan ter bevordering van concurrentie, door verlaging van de tariefplafonds, is niet vereist.
Samenvatting (Bron)Artikel 6a.2 Telecommunicatiewet. Tariefbesluit inhoudende tariefplafonds voor ontbundelde toegang tot glasvezelnet ("Fibre-to-the-Home"). Verhouding tot Marktanalysebesluit. KostenoriŽntatie. WACC. CAPEX-klassen. Investeringskosten als onderdeel van eenmalige aansluitbijdrage. Tariefverschil patching en telco-telcomigratie. Tariefstructuur Area-PoPs ("Point of Presence").
AnnotatorW. Sauter
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 25-09-2014
CiteertitelAB 2014/415
SamenvattingMisbruik van bevoegdheid tot het indienen van Wob-verzoeken. Lijfsdwang.
Samenvatting (Bron)Misbruik van recht jegens gemeente duurt voort ondanks eerder bij vonnis in kort geding gegeven verbod op straffe van verbeurte van een dwangsom. Thans verbod om zich meer dan 2 keer per kalendermaand met brieven e.d. tot de gemeente te wenden met enkele uitzonderingen en verbod om als gemachtigde op te treden of bijstand te verlenen bij aanvragen en het instellen van procedures waarbij de gemeente is betrokken, beide voor de duur van twee jaar en uitvoerbaar bij lijfsdwang.
AnnotatorT. Barkhuysen , L.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:RBROT:2014:7826
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 07-10-2014
CiteertitelAB 2014/416
SamenvattingMisbruik van bevoegdheid tot het indienen van Wob-verzoeken.
Samenvatting (Bron)Kern van het onderhavige geschil betreft de vraag of gedaagde door middel van zijn Wob-verzoeken misbruik maakt van zijn bevoegdheid ex artikel 3 Wob om aan de Gemeente informatie te verzoeken. Gelet op het fundamentele karakter van die bevoegdheid en het bepaalde in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden dient bij de beantwoording van die vraag terughoudendheid te worden betracht. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft gedaagde - ook indien de noodzakelijke terughoudendheid in acht wordt genomen - misbruik gemaakt van zijn bevoegdheid ex artikel 3 Wob.
AnnotatorT. Barkhuysen , L.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2014:12223
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGrondwettelijk Hof van BelgiŽ 08-05-2014, 74/2014
CiteertitelAB 2014/417
SamenvattingVlaamse bestuurlijke lus in VCRO ongrondwettig: in strijd met rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid, recht op tegenspraak, recht op gelijke toegang en rechten van de verdediging, motiveringsplicht en Verdrag van Aarhus.
AnnotatorCh.W. Backes , A.M.L. Jansen
LinkVolledige tekst uitspraak (const-court.be)
Artikel aanvragenVia Praktizijn