Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 20-11-2014
Aflevering 7412
RubriekRedactioneel
TitelDe provincie
CiteertitelGst. 2014/105
SamenvattingIn het blad Binnenlands Bestuur van 10 oktober 2014 verscheen van de hand van voormalig vice-president van de Raad van State Tjeenk Willink een lezenswaardig essay over de staatsrechtelijke positie van de provincie. De titel is veelzeggend: “Lang leve de provincie”. Het uitspreken van deze hoop komt geen minuut te vroeg want de provincies staan onder grote druk. Er wordt gemorreld aan hun omvang (landsdelen, fusie van provincies) en aan hun takenpakket (de materieel gesloten huishouding), zij het nog zonder succes.
Auteur(s)S.A.J. Munneke
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe nieuwe Algemene groepsvrijstellingsverordening voor staatssteun (deel II)
CiteertitelGst. 2014/106
SamenvattingUit het eerste deel van deze bijdrage (Gst. 2014/99) mag duidelijk blijken dat decentrale overheden het overgrote deel van hun steunmaatregelen (subsidieverordeningen en ad-hocsteun) onder de nieuwe AGV kunnen brengen om daarmee aanmelden te voorkomen. In de oorspronkelijke AGV werden al duidelijke eisen gesteld die overheden in acht moeten nemen bij het benutten van de AGV. In de nieuwe AGV komen deels vergelijkbare en deels nieuwe vergaande eisen voor die overheden in acht moeten nemen. In dit tweede deel van de bijdrage gaan auteurs daarop in. Het zal blijken dat decentrale overheden even moeten doorzetten met de nieuwe AGV maar dat dat zeker de moeite waard zal zijn: langdurige aanmeldingsprocedures en terugvorderingsacties die ten koste gaan van gesteunde ondernemingen kunnen worden voorkomen.
Auteur(s)B. Hessel , M. Vidal
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 11-12-2013
CiteertitelGst. 2014/107
SamenvattingSluiting woning met hennepkwekerij voor zes maanden ex art. 13b Opiumwet. Hoeveelheid drugs bestemd voor verkoop. Verhouding tot art. 17 Woningwet (Purmerend)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2012 heeft de burgemeester [wederpartij A] en [wederpartij B] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de woning aan de [locatie] te Purmerend (hierna: de woning) te sluiten voor de periode van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012.
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2362
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 08-05-2014, C-15/13
CiteertitelGst. 2014/108
Samenvatting(Verticale) Publiek-publieke samenwerking. Horizontale en verticale (Quasi-)Inbesteding. Teckal -criteria. Toezichtscriterium.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 8 mei 2014.#Technische Universitat Hamburg-Harburg en Hochschul-Informations-System GmbH tegen Datenlotsen Informationssysteme GmbH.#Verzoek van het Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg om een prejudiciele beslissing.#Overheidsopdrachten voor leveringen - Richtlijn 2004/18/EG - Gunning van de opdracht zonder een aanbestedingsprocedure te beginnen - Zogeheten ,inhousegunning' - Opdrachtnemer juridisch onderscheiden van de aanbestedende dienst - Voorwaarde van ,toezicht zoals op eigen diensten' - Aanbestedende dienst en opdrachtnemer zonder onderlinge toezichtverhouding - Derde overheidsdienst die op de aanbestedende dienst een gedeeltelijk toezicht en op de opdrachtnemer een toezicht uitoefent dat zou kunnen worden aangemerkt als ,op eigen diensten' - ,Horizontale inhouseopdracht'.#Zaak C-15/13.
AnnotatorR.J.M.H. de Greef
UitspraakECLI:EU:C:2014:303
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 23-06-2014
CiteertitelGst. 2014/109
SamenvattingOntheffing nachtwinkel geweigerd wegens niet toegestane aanwezigheid sterke drank in avondwinkel. Ook sterke drank aangetroffen in opslagruimte. Preventieve weigering. Geen détournement de pouvoir. Toezichthouder in de zin van art. 5:11 Awb (Enschede)
Samenvatting (Bron)weigering ontheffing nachtwinkel wegens aantreffen sterke drank in avondwinkel van appellant
AnnotatorW.P. Adriaanse
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:232
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 18-08-2014
CiteertitelGst. 2014/110
SamenvattingRechtskarakter weigering om algemene maatregel van bestuur vast te stellen. Niet de vorm maar de inhoud van het besluit is bepalend voor de status van algemeen verbindend voorschrift. Materieel wetsbegrip.
Samenvatting (Bron)De Grondwet definieert de algemene maatregel van bestuur niet. Dat betekent dat de algemene maatregel van bestuur niet per definitie het rechtskarakter heeft van een algemeen verbindend voorschrift. Per geval dient beoordeeld te worden of een algemene maatregel van bestuur een algemeen verbindend voorschrift inhoudt. Uit artikel 27 Wta vloeit voort dat een accountant slechts externe accountant kan zijn, als hij ingeschreven is in het register en daarmee het lidmaatschap van het NIVRA of de NOvAA heeft verworven. Daarmee geldt deze bepaling voor een reeks van gevallen en is zij tot een open, in abstracto omschreven groep van personen gericht en houdt zij een zelfstandige normstelling in. Het gaat dus om een algemene maatregel. Artikel 28 Wta opent de mogelijkheid die algemene regel buiten toepassing te verklaren. Blijkens de toelichting is ook aan dat buitentoepassingverklaren een algemeen karakter toebedacht. Voor de mogelijkheid om op te treden als extern accountant is dan in het algemeen (voor zover hier van belang) de inschrijving in het register niet meer vereist. Derhalve is ook de buitentoepassingverklaring een besluit van algemene strekking. De weigering van de minister om tot buitentoepassingverklaring over te gaan, is derhalve niet vatbaar voor bezwaar en beroep.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:349
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek bestuurlijk organisatierecht
CiteertitelGst. 2014/111
SamenvattingDeze kroniek behandelt de ontwikkelingen op het terrein van het bestuurlijk organisatierecht voor zover dat voor decentrale overheden, in het bijzonder gemeenten, relevant is. De vorige kroniek over dit onderwerp behandelde de ontwikkelingen tot 1 oktober 2013 (Gst. 2013/130). In deze kroniek komen de ontwikkelingen aan de orde die zich tussen 1 oktober 2013 en 1 oktober 2014 hebben voorgedaan.
Auteur(s)S.A.J. Munneke
Artikel aanvragenVia Praktizijn