Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 30-11-2014
Aflevering 9
RubriekOpinie
TitelDe ‘beginselplicht’ tot handhaving en prioriteringsbeleid: een verdere stap in de subjectivering van het bestuurs(proces)recht
CiteertitelM en R 2014/130
SamenvattingMet de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het accent verschoven van de toetsing van besluiten op hun rechtmatigheid (het ‘recours objectif’), mede in het algemeen belang, naar de rechtsbescherming van de burger (het ‘recours subjectif’). Dit wordt wel aangeduid als de ‘subjectivering’ van het bestuurs(proces)recht. Nadien is verder koers gezet in die richting. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de invoering per 1 januari 2013 van het relativiteitsvereiste in artikel 8:69a Awb.
Auteur(s)L.F. Wiggers-Rust
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVan Externe veiligheid naar Omgevingsveiligheid en Omgevingswet
CiteertitelM en R 2014/131
SamenvattingDe laatste decennia is ingezet op het optuigen van een formeel juridisch kader voor externe veiligheid en de harmonisering en uniformering van beleid. Recente evaluaties en doorlichting van het beleid bevestigen de waarde hiervan voor de uitvoeringspraktijk. Tegelijkertijd legden deze ook enkele terugkerende vragen en dilemma’s bloot, die een opgave vormen voor het nieuwe Omgevingsveiligheidsbeleid en de ontwikkeling van de Omgevingswet.
Auteur(s)J.H.K.C. Soer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelAmvb’s in het omgevingsrecht: oceaanstomers!
CiteertitelM en R 2014/132
SamenvattingDeze bijdrage aan de rubriek Uit de praktijk[2] beschrijft hoe een algemene maatregel van bestuur (amvb) procedureel tot stand komt. De bedoeling is om duidelijk te maken dat hierbij heel wat komt kijken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hiermee gemiddeld 2 tot 3 jaar is gemoeid. Betrokkenheid van stakeholders en andere overheden is een belangrijk element van de procedure van totstandkoming.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 07-05-2014
CiteertitelM en R 2014/133
SamenvattingBij de vaststelling van een bestemmingsplan dat voorziet in een dierenpension in een woonboerderij is uitsluitend uitgegaan van richtafstanden in de VNG-brochure. Ten onrechte is akoestisch onderzoek achterwege gelaten. Louter functiewijziging van bebouwing en de in het buitengebied passende aard van het plan zijn onvoldoende om in afwijking van gemeentelijk beleid bedrijven in de milieucategorie 3.2 van de VNG-Brochure toe te staan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "[locatie 1]" vastgesteld
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-05-2014
CiteertitelM en R 2014/134
SamenvattingHogere waarde. Begrip “zeehavennorm”. Herstructurering, planmatige verdichting en beperkte uitbreiding bestaand woongebied.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 november 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Hoek van Holland - Woongebied" vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1709
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Overijssel 16-06-2014
CiteertitelM en R 2014/135
SamenvattingForse vuurwerkstraf (18 maanden gevangenisstraf) na recidive. Toewijzing vordering tenuitvoerlegging van een eerder opgelegde straf (12 maanden gevangenisstraf). Uitgebreide strafmotivering.
Samenvatting (Bron)De rechtbank Overijssel veroordeelt twee broers uit Wierden wegens handel en opslag van grote hoeveel illegaal vuurwerk in Wierden. De rechtbank legt deze verdachte een gevangenisstraf op van 18 maanden en 1 jaar voorwaardelijk voor een voorwaardelijke straf uit een eerdere zaak. Zij sloegen het op in een garagebox waardoor het potentiële gevaar voor omwonenden aanzienlijk was. Eerdere veroordelingen voor soortgelijke feiten weerhielden de man er niet van om zich opnieuw met verboden, zwaar vuurwerk in te laten. Zie ook uitspraak ECLI:NL:RBOVE:2014:3248
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2014:3249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-04-2014
CiteertitelM en R 2014/136
SamenvattingToepassing Wet bibob m.b.t. bouwvergunning; gevolg weigering om rechtbank toestemming te verlenen van het bibob-advies kennis te nemen - geen eigen deskundigenbericht
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 maart 2010 heeft het college een aanvraag van [appellant] om verlening van een bouwvergunning afgewezen.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1513
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 08-05-2014, C-329/13, ECLI:EU:C:2014:815
CiteertitelM en R 2014/137
SamenvattingOpenbaarheid en rechtsbescherming
Samenvatting (Bron)Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 8 mei 2014.#Ferdinand Stefan tegen Bundesministerium fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.#Verzoek van de Unabhangige Verwaltungssenat Wien om een prejudiciele beslissing.#Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering - Richtlijn 2003/4/EG - Geldigheid - Toegang van het publiek tot milieu-informatie - Uitzondering op de verplichting om milieu-informatie openbaar te maken wanneer door openbaarmaking afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid voor eenieder om een eerlijk proces te krijgen - Facultatief karakter van deze uitzondering voor de lidstaten - Artikel 6 VEU - Artikel 47, tweede alinea, van het Handvest.#Zaak C-329/13.
AnnotatorJ.H. Jans
UitspraakECLI:EU:C:2014:815
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Den Haag 03-06-2014
CiteertitelM en R 2014/138
SamenvattingVordering tegen de Staat tot ontpoldering van de Hedwigepolder
Samenvatting (Bron)Overheidsaansprakelijkheid. Habitatbescherming Westerschelde; al dan niet ontpolderen Hedwigepolder e.a. Omvang uit Habitatrichtlijn voor Staat jegens burgers voortvloeiende verplichtingen. Rechtsstreekse werking Scheldeverdrag?
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2014:1736
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 11-06-2014
CiteertitelM en R 2014/139
SamenvattingStenen laten zinken op de Noordzee: verschillende benaderingen van ‘zich ontdoen van’
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 november 2011 heeft de staatssecretaris aan Greenpeace een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van de Waterwet.
AnnotatorJ.J.H. van Kempen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2089
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 23-07-2014
CiteertitelM en R 2014/140
SamenvattingOmvangrijke asbestzaak; gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk
Samenvatting (Bron)Veroordeling voor 6 economische delicten (kort gezegd asbest gerelateerde feiten) en valsheid in geschrift. Opgelegd wordt een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Verdachte negeerde stelselmatig aanwijzingen van autoriteiten. Hield zich niet aan een voorlopige maatregel (WED). Milieu en gezondheidsbelangen van medemensen in het geding. Motief geldelijk gewin. Vordering tot tenuitvoerlegging van een eerder voorwaardelijk opgelegde straf wordt afgewezen.
AnnotatorE.J. van Ham
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2014:4153
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Limburg 11-07-2014
CiteertitelM en R 2014/141
SamenvattingToetsingskader watervergunning. Bij watervergunning te betrekken belangen beperkt tot waterstaatkundige belangen.
Samenvatting (Bron)Over de vrees van eiseres dat haar percelen als gevolg van de vergunde activiteiten zullen vernatten en dat verweerder onvoldoende rekening heeft gehouden met het belang van een goede waterhuishouding op haar percelen, is de rechtbank van oordeel dat dit geen belang is dat in artikel 2.1, eerste lid, van de Waterwet wordt genoemd. Weliswaar zien de doelstellingen onder meer op het voorkomen van wateroverlast, maar de rechtbank volgt verweerder in diens standpunt dat dit ziet op mogelijke effecten van de vergunde activiteiten op de waterstand van de Maas (met andere woorden: het voorkomen van hoogwater). Bescherming tegen mogelijke vernatting van de percelen van eiseres door extra regenwater indien de naastgelegen percelen worden geherprofileerd of opgehoogd, is geen waterstaatkundig belang zoals in artikel 2.1, eerste lid, van de Waterwet is omschreven.
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2014:6167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-07-2014
CiteertitelM en R 2014/142
SamenvattingWijziging inrichting type C: melding én wijziging omgevingsvergunning
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2012 heeft het college aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor de inrichting aan de [locatie] te Gendt, gemeente Lingewaard.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2823
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 06-08-2014
CiteertitelM en R 2014/143
SamenvattingReikwijdte plan-m.e.r. beperkt tot m.e.r.-plichtige onderdelen; bestemmingsplanregels waarin wordt aangesloten bij de Natuurbeschermingswet 1998 ter verzekering dat aan die wet wordt voldaan, zijn om verschillende redenen rechtens niet toegestaan; strekking reparatieplan onduidelijk
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juli 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Westerveld" gewijzigd vastgesteld.
AnnotatorM.M. Kaajan , M.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2942
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 03-09-2014
CiteertitelM en R 2014/144
SamenvattingZonevrije (30 km)wegen. Begrip “verkeer van en naar de inrichting”. Verhouding APV en Wet geluidhinder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2011 heeft het college het verzoek van [appellant] handhavend op te treden in verband met geluidhinder afgewezen.
AnnotatorW.J.B. Claassen-Dales
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-09-2014
CiteertitelM en R 2014/145
SamenvattingOmgevingsvergunning voor motorcrossterrein. Verklaring van geen bedenkingen GS. Wijziging voorschriften omgevingsvergunning. Toerekening aan bevoegd gezag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 maart 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders op verzoek van het college van gedeputeerde staten van Utrecht een aantal voorschriften van de geldende omgevingsvergunningen voor een motorcrossterrein met clubhuis aan de Isotopenweg 27 te Utrecht gewijzigd.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3354
Artikel aanvragenVia Praktizijn