StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 17-12-2014
Aflevering 4
RubriekArtikel
TitelBeschermde stads- en dorpsgezichten
CiteertitelStAB 2014, p. 7
SamenvattingIn dit artikel wordt enige jurisprudentie rondom het rijksbeschermde stads- en dorpsgezicht (hierna: het beschermde gezicht) besproken. In het bijzonder wordt ingegaan op de vraag tot hoever de bescherming zich uitstrekt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het bij het beschermde gezicht behorende bestemmingsplan. Vervolgens komen de mogelijkheden voor wijzigingen van het beschermde gezicht aan de orde. Het artikel sluit af met een beschouwing over de keuze tussen een beschermd gezicht en/of monumentenstatus.
Auteur(s)J. Teters
Pagina7-12
LinkVolledige tekst (stab.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 16-07-2014
CiteertitelStAB 2014/57
SamenvattingDocumenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten, hoeven in principe niet openbaar te worden gemaakt. Dat kan anders zijn wanneer het gaat om milieu-informatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juli 2011 heeft het college een verzoek van Greenpeace, tot openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op de vergunningverlening voor de bouw van energiecentrales van Nuon/Vattenfall en Essent/RWE in de Eemshaven en de aanpassingen op en rond de Eemshaven van haven en vaargeul voor kolenschepen, gedeeltelijk afgewezen.
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2621
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 23-07-2014
CiteertitelStAB 2014/58
SamenvattingOvertreding kan aan curator worden toegerekend. Kosten bestuursdwang komen ten laste van faillissementsboedel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 januari 2012, gericht aan de curator, heeft het dagelijks bestuur zijn beslissing om spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens het zonder vergunning krachtens artikel 6.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Waterwet brengen van verontreinigd bluswater in een oppervlaktewaterlichaam, op schrift gesteld. Daarbij heeft het dagelijks bestuur beslist dat de kosten van bestuursdwang ten laste komen van de boedel in het faillissement van Bavin.
AnnotatorV. van 't Lam
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2728
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 30-07-2014
CiteertitelStAB 2014/59
SamenvattingBij wijzigingen in een vergunningplichtige inrichting kan niet worden volstaan met een melding op grond van het Activiteitenbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2012 heeft het college aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor de inrichting aan de [locatie] te Gendt, gemeente Lingewaard.
AnnotatorM. Kaajan
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2823
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 06-08-2014
CiteertitelStAB 2014/60
SamenvattingSpoedeisende bestuursdwang wegens bodembedreigende handelingen. Het storten van drugsafval op het perceel van appellante kan niet aan haar worden toegerekend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juni 2013 heeft het college zijn beslissing om vanaf 23 mei 2013 spoedeisende bestuursdwang toe te passen, wegens overtreding van de artikelen 10.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer en 13 van de Wet bodembescherming op het perceel [locatie] te Valkenswaard, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang voor rekening van [appellante] komen.
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2978
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 20-08-2014
CiteertitelStAB 2014/61
SamenvattingVakantiepark is geluidgevoelig object. Normstelling in beleidsnota inzake militair schietgeluid biedt onvoldoende bescherming tegen geluidhinder vanwege de schietbaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2012 heeft de staatssecretaris aan de minister van Defensie een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een schietbaan aan de Witterhaar 16 te Assen.
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 27-08-2014
CiteertitelStAB 2014/62
SamenvattingHersteltermijn voldoende lang, gelet op de aard en omvang van de benodigde gegevens.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2012 heeft het college de aanvraag van [appellante] om een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) voor het uitbreiden en exploiteren van een geitenhouderij aan de [locatie] te Ambt Delden, buiten behandeling gelaten.
AnnotatorM. Kaajan
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3213
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Oost-Brabant 03-09-2014
CiteertitelStAB 2014/63
SamenvattingBeleidsnotitie is een beleidsregel waartegen geen beroep openstaat. De juistheid van de norm kan echter wel in een handhavingsprocedure dan wel een maatwerkvoorschriftenprocedure aan de orde worden gesteld.
Samenvatting (Bron)Binnen Helmond ligt een horecaconcentratiegebied. Hierover is een beleidsnotitie vastgesteld door Burgemeester en wethouders. Deze omvat om ten aanzien van individuele horecagelegenheden maatwerkvoorschriften vast te stellen, zulks op basis van de uitgevoerde meting van het referentieniveau. Hierbij wordt een etmaalwaarde van 55 dB(A) voorgesteld. De rechtbank beschouwt de beleidsnotitie als een beleidsregel in de zin van artikel 1:3, vierde lid, van de Awb. Weliswaar wordt in de beleidsnotitie het maximale toelaatbare geluidsniveau in de individuele horeca-inrichtingen aangegeven maar volgens de rechtbank bevat de beleidsnotitie gn rechtstreekse normstelling gericht tot individuele inrichtingen. De normstelling voor de individuele inrichtingen staat namelijk in artikel 6.16 van het Activiteitenbesluit of in maatwerkvoorschriften die aan individuele inrichtingen worden opgelegd op basis van de beleidsnotitie. Dit neemt overigens niet weg dat de juistheid van de vaststelling van het referentieniveau en het veronderstelde toegestane binnen niveau van een individuele inrichting door de betreffende inrichting in een handhavingsprocedure dan wel in een procedure naar aanleiding van het opleggen van maatwerkvoorschriften aan de orde kan worden gesteld.
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2014:5234
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 10-09-2014
CiteertitelStAB 2014/64
SamenvattingTreinverkeer is gemotoriseerd verkeer; grondwaterbeschermingsvoorschrift is van toepassing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2012 heeft het college aan ProRail een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen en het in werking hebben van het spoorwegemplacement Zwolle aan Stationsplein 16 te Zwolle.
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3340
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 10-09-2014
CiteertitelStAB 2014/65
SamenvattingGeen nieuwe beroepsgronden in hoger beroep.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 december 2012 heeft het college aan [belanghebbende] een omgevingsvergunning eerste fase verleend voor de oprichting van een vleeskalverenhouderij op het perceel [locatie] te Lunteren.
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 11-06-2014
CiteertitelStAB 2014/67
SamenvattingBor. Uitleg begrip oorspronkelijk hoofdgebouw.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2012 heeft het college geweigerd aan [appellant] omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van een veranda tot uitbreiding van de woonkamer van de woning op het perceel [locatie] te Oss.
AnnotatorT. Nijmeijer
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2122
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 25-06-2014
CiteertitelStAB 2014/68
SamenvattingHuisvesting arbeidsmigranten. Maatwerk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "huisvesting arbeidsmigranten" vastgesteld.
AnnotatorT. Lam
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 16-07-2014
CiteertitelStAB 2014/69
SamenvattingHuisvesten werknemers. Afwijkingsbevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 mei 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Roerdalen" vastgesteld.
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2618
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Limburg 14-08-2014
CiteertitelStAB 2014/70
SamenvattingOmgevingsvergunning bouwen, hoofdgebouw en bijbehorend bouwwerk.
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning voor het bouwen van een verpleeghuis. Voorlopige voorziening met kortsluiting. Verweerder was niet bevoegd om met toepassing van artikel 4, aanhef en onder 1, onder a, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen, nu geen sprake is van een bijbehorend bouwwerk. Het bouwplan betreft immers het nieuw bouwen van een verpleeghuis inclusief de ruimte voor technische installaties op het dak, zijnde het oprichten van een hoofdgebouw. Voorts kan het bouwplan als geheel niet worden aangemerkt als bijbehorend bijgebouw. Het bestaande verpleeghuis, dat zal worden gesloopt, kan in dit geval niet als hoofdgebouw worden aangemerkt. Het bouwplan is noodzakelijk voor de verwezenlijking van de geldende bestemming.
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2014:7321
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 20-08-2014
CiteertitelStAB 2014/71
SamenvattingWabo. Aanvraag om een beschikking tweede fase. Overgangsrecht Bouwbesluit 2012.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juli 2012 heeft het college besloten een aanvraag van [appellant sub 1] om een beschikking tweede fase niet in behandeling te nemen.
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 20-08-2014
CiteertitelStAB 2014/72
SamenvattingTurboverkeersplein. Voorwaardelijke verplichting. Maximale mogelijkheden. Geluid en bouwhoogte.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2013 hebben provinciale staten het inpassingsplan "Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard" en het daarbij behorende exploitatieplan gewijzigd vastgesteld.
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3060
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Oost-Brabant 22-08-2014
CiteertitelStAB 2014/73
SamenvattingOmgevingsvergunning foodcluster, relativiteitsvereiste van toepassing voor verkeer en mer niet voor ladder duurzame verstedelijking en branchering detailhandel.
Samenvatting (Bron)Het geding gaat over de locatie N.C.B-laan 52g, gelegen aan de Noordkade te Veghel, dat deel uitmaakt van het voormalige terrein van mengvoederproducent CHV. Ten behoeve van de herinrichting van het terrein en de daarop aanwezige bedrijfsgebouwen als een cultuurcluster en een foodcluster met bijbehorende voorzieningen en parkeergelegenheid heeft verweerder een omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten bouwen en gebruiken in strijd met het bestemmingsplan. De rechtbank komt tot het oordeel dat het besluit in rechte stand houdt. Anders dan eiseressen hebben betoogd, acht de rechtbank voldoende duidelijk waarvoor vergunning is verleend en zijn naar haar oordeel de effecten van het verlenen van de vergunning op de bestaande detailhandelsstructuur voldoende in kaart gebracht en voldoende beoordeeld. De stellingen dat het besluit in strijd zou zijn met de provinciale Verordening ruimte, met provinciaal en met gemeentelijk beleid slagen niet. Beroepsgronden met betrekking tot verkeer en de verplichting een milieueffectrapport op te stellen stranden op de relativiteitsvereiste.
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2014:5092
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 27-08-2014
CiteertitelStAB 2014/74
SamenvattingToepassing Bor. Verklaring van geen bedenkingen. Aanwijzing onverbindend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 maart 2013 heeft het college aan Bam Woningbouw Noord omgevingsvergunning verleend voor de verbouwing/uitbreiding van een woongebouw op het perceel Torenstraat 14 te Drachten (hierna: het perceel).
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 03-09-2014
CiteertitelStAB 2014/75
SamenvattingWijzigingsbevoegdheid. Landschappelijke inpassing. Voorwaardelijke verplichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2013 heeft het college het wijzigingsplan "[locatie]" vastgesteld.
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 10-09-2014
CiteertitelStAB 2014/76
SamenvattingGezondheidsaspecten; de planregeling met vaste afstanden tussen woningen en intensieve veehouderijen is onvoldoende gemotiveerd. De voorwaarde van een gezondheidseffectscreening bij toepassing van wijzigingsbevoegdheid voor uitbreiding is onvoldoende objectief begrensd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2012 heeft raad het bestemmingsplan "Buitengebied Bernheze" vastgesteld.
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3335
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 17-09-2014
CiteertitelStAB 2014/77
SamenvattingOmgevingsvergunning voor bedrijfshal en scheepshelling. Splitsing bouwplan. Bouwvlak. Onlosmakelijke samenhang. Inrichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 oktober 2011 heeft het college aan [appellante sub 2] omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een bedrijfshal, een kantoor en een scheepshelling op het perceel [locatie] te Maasbracht (hierna: het perceel).
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3429
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 25-06-2014
CiteertitelStAB 2014/78
SamenvattingMaximale invulling van de planologische mogelijkheden is uitgesloten door evident privaatrechtelijke belemmering.
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 15 maart 2012 heeft het college aan [appellant sub 3] en [appellant sub 2] een tegemoetkoming in planschade van 130.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente, toegekend.
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2269
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 02-07-2014
CiteertitelStAB 2014/79
SamenvattingVoor de beoordeling van een verzoek om nadeelcompensatie op grond van de regeling dient een vergelijking te worden gemaakt tussen de feitelijke situaties met en zonder de uitvoering van het projectplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 augustus 2012 heeft de minister een verzoek om nadeelcompensatie van [appellant] afgewezen.
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2396
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 24-09-2014
CiteertitelStAB 2014/80
SamenvattingMaximale invulling aan de hand van een rele prognose, niet aan de hand van de milieuvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 mei 2011 heeft het college een verzoek van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorB. van den Broek
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3480
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 24-09-2014
CiteertitelStAB 2014/81
SamenvattingUit te werken bestemming, wetsgeschiedenis artikel 6.1 Wro, rechtszekerheid en planologische vergelijking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 augustus 2012 heeft het college onderscheiden aanvragen van [appellant] en anderen om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
LinkVolledige tekst (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3485
Artikel aanvragenVia Praktizijn