AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 27-12-2014
Aflevering 48
TitelHvJ EU 22-05-2014, C-56/13, ECLI:EU:C:2014:352
CiteertitelAB 2014/444
SamenvattingNadeelcompensatie naar aanleiding van Unierechtelijke maatregelen. Zowel de rechtspraak van het Hof als de beschikkingen 2006/105 en 2006/115 bevatten geen (algemene) verplichting tot schadeloosstelling. Het Hof is onbevoegd om te oordelen over de rechtsgeldigheid van nationale wetgeving in het licht van het Handvest.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 22 mei 2014.#Ersekcsanadi Mezogazdasagi Zrt tegen Bacs-Kiskun Megyei Kormanyhivatal.#Verzoek van de Szegedi Itelotabla om een prejudiciele beslissing.#Richtlijnen 92/40/EEG en 2005/94/EG - Beschikkingen 2006/105/EG en 2006/115/EG - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikelen 16, 17 en 47 - Maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza - Vergoeding van de schade.#Zaak C-56/13.
AnnotatorF.M.J. den Houdijker , M.K.G. Tjepkema
UitspraakECLI:EU:C:2014:352
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 08-10-2014
CiteertitelAB 2014/445
SamenvattingOngewoon voorval. Kosten spoedeisende bestuursdwang vanwege asbestsanering mogen worden verhaald op overtreder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 augustus 2013 heeft het college zijn beslissing tot toepassing van spoedeisende bestuursdwang wegens overtreding van artikel 17.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer naar aanleiding van asbestverontreiniging als gevolg van een brand op het perceel [locatie] te Grootegast, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college bepaald dat de kosten van de toepassing van de bestuursdwang voor rekening van [appellant] komen.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 01-10-2014
CiteertitelAB 2014/446
SamenvattingOpenbaarheid vertrekregeling ambtenaar. Persoonlijke levenssfeer.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2012 heeft SVHW op verzoek van [appellant] onder meer de vertrekregeling die het met een voormalig ambtenaar is overeengekomen, gedeeltelijk openbaar gemaakt.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3559
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 15-08-2014
CiteertitelAB 2014/447
SamenvattingTegenstrijdige interpretaties Dublinverordening. Motiveringsplicht bij het voeren van geschrapt beleid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2013 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen afgewezen.
AnnotatorC.A.F.M. Grütters
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 06-08-2014
CiteertitelAB 2014/448
SamenvattingVeronderstelling van immateriële schade wegens spanning en frustratie vanwege lange behandelingsduur geldt niet in de aanvraagfase. Belanghebbende moet stellen en bewijzen dat hij door de lange behandelingsduur van zijn aanvraag zodanige schade heeft geleden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 augustus 2012 heeft de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel een verzoek van [appellant] om schadevergoeding afgewezen.
AnnotatorA.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2954
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 06-08-2014
CiteertitelAB 2014/449
SamenvattingBestemmingsplan. Voorwaardelijke verplichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 april 2012 heeft de raad [van de gemeente Venlo] het bestemmingsplan "Kazernekwartier" vastgesteld (hierna: het bestemmingsplan).
AnnotatorT.E.P.A. Lam , R. Benhadi
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2929
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 09-07-2014
CiteertitelAB 2014/450
SamenvattingDienstenrichtlijn; ziet de Dienstenrichtlijn op zuiver interne situaties?; evenredigheid; taaleis
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juli 2011 heeft de burgemeester de aanvragen van [appellant] voor vergunningen ten behoeve van de exploitatie van twee raamprostitutiebedrijven aan de [locatie 1] en [locatie 2] te Amsterdam (hierna: de verzochte exploitatievergunningen) afgewezen.
AnnotatorM.R. Botman
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 04-06-2014
CiteertitelAB 2014/451
SamenvattingHandhavingsverzoek. Lage prioritering van de overtreding in beleidsregel. Lage prioriteit is geen bijzondere omstandigheid die op zichzelf uitzondering op beginselplicht rechtvaardigt. Noodzaak tot belangenafweging. Geen strijd met gelijkheidsbeginsel ten opzichte van andere vergelijkbare gevallen waarin geen handhavingsverzoek is gedaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 april 2012 heeft het college het verzoek van [wederpartij] om handhavend op te treden tegen een door [belanghebbende] in het verlengde van het perceel aan de [locatie] te Zaandam geplaatste meerpaal, afgewezen.
AnnotatorF.R. Vermeer
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1982
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 05-02-2014
CiteertitelAB 2014/452
SamenvattingSluitingsbevel hennepkwekerij. Schadevergoeding. Causaal verband en hypothetisch rechtmatig besluit. Verlengde besluitvorming.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 oktober 2011 heeft de burgemeester een verzoek van [appellante] om vergoeding van schade als gevolg van de sluiting van een bedrijfspand afgewezen.
AnnotatorC.N.J. Kortmann
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 03-07-2014
CiteertitelAB 2014/453
SamenvattingBrief over erfopvolging in bestuursrechtelijke schuld niet op rechtsgevolg gericht, maar zuiver informatief.
Samenvatting (Bron)Terugvordering Wuv-uitkering. Bij brief van 20 april 2011 heeft verweerder de erven meegedeeld dat het nog openstaande bedrag van € 1.025,19 bij hen wordt neergelegd, omdat de vordering volgens de regels van het erfrecht overgaat op de erven die de nalatenschap hebben aanvaard. Op grond van artikel 4:182, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek worden bij het overlijden van de erflater zijn erfgenamen van rechtswege schuldenaar van de schulden van de erflater die niet met zijn dood tenietgaan. De overgang op appellant van het nog openstaande gedeelte van de schuld aan verweerder, waarop het besluit van 27 oktober 2008 ziet, heeft dus van rechtswege plaatsgevonden. Het is niet de brief van 20 april 2011 geweest die tot die overgang heeft geleid. Deze brief is daarmee niet op rechtsgevolg gericht, maar zuiver informatief van aard. Dat betekent dat de brief niet is te beschouwen als een besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het was dus niet mogelijk om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar tegen deze brief te maken.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:2300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 14-08-2014
CiteertitelAB 2014/454
SamenvattingMededeling dat een ingebrekestelling niet is ingeboekt, is een mededeling van feitelijke aard.
Samenvatting (Bron)Niet-ontvankelijkverklaring bezwaar. De Raad is met de rechtbank en de minister van oordeel dat de mededeling van de minister, dat de ingebrekestelling niet is ingeboekt, omdat een ingebrekestelling schriftelijk moet worden ingediend, slechts een mededeling van feitelijk aard is en geen besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Evenmin is sprake van een andere handeling als bedoeld in artikel 8:2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Awb.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:2744
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 28-01-2014
CiteertitelAB 2014/455
SamenvattingOntslag ambtenaar. Oproepen weigerachtige getuige, verzoek afgewezen. Gebruik van processuele bevoegdheid voor een ander doel dan waarvoor deze is gegeven; misbruik van procesrecht.
Samenvatting (Bron)Ontslag op andere gronden. Er is sprake van een zodanig conflict, dat in redelijkheid niet anders meer kon worden geconcludeerd dan dat voortzetting van het dienstverband onmogelijk was geworden. Geen sprake van een overwegend aandeel van het bestuursorgaan. Met het bedrag ineens dat aan appellant boven de minimumregeling is toegekend, is hij niet tekort gedaan. Getuigenverhoor is niet bedoeld om een getuige publiekelijk op zijn gedrag aan te spreken.
AnnotatorY.E. Schuurmans
LinkVolledige tekst annotatie (leidenuniv.nl)
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:198
Artikel aanvragenVia Praktizijn