Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 31-12-2014
Aflevering 10
RubriekOpinie
TitelNationaal rechtelijk ingrijpen en internationale onderhandelingskracht
CiteertitelM en R 2014/147
SamenvattingDe Stichting Urgenda en 886 andere eisers trachten via een civiele procedure de Nederlandse Staat te bewegen tot stringentere klimaatmaatregelen. De eis betreft onder meer een verklaring voor recht dat de Staat onrechtmatig handelt indien de Nederlandse broeikasgasemissies niet met 40% (althans minstens 25%) zijn gereduceerd in 2020 ten opzichte van het jaar 1990. Inmiddels is een lichtere eis toegevoegd, inhoudende dat de Staat onrechtmatig handelt indien de emissies niet per 2030 met 40% zijn verminderd
Auteur(s)M.G.W.M. Peeters
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSamen staan we sterk? Omgaan met de versplintering van internationaal recht op het gebied van klimaatverandering
CiteertitelM en R 2014/148
SamenvattingVanwege de complexiteit van het klimaatprobleem is het onmogelijk om het probleem in al zijn facetten aan te pakken middels één internationaal verdrag. Om succesvol te zijn moet het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (VN-Klimaatverdrag) daarom rekening houden met activiteiten binnen andere internationale juridische regimes. Dit artikel analyseert de bijdrage van andere internationale verdragen in de bestrijding van klimaatverandering, maar stipt tevens de risico’s aan van de aanpak buiten het Klimaatverdrag om.
Auteur(s)H.D. van Asselt
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelDuurzame handel in juridisch perspectief
CiteertitelM en R 2014/149
SamenvattingTijdens deze VMR Themamiddag is, onder leiding van Jonathan Verschuuren (Universiteit van Tilburg) gediscussieerd over het preadvies ‘Duurzame handel in juridisch perspectief’.[1] De auteurs belichten in het preadvies verschillende juridische vragen die spelen bij de ontwikkelingen rondom internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast de juridische vragen over de reikwijdte van de Guiding Principles on Business and Human Rights, de rol van zowel het civiele recht als van ‘grievance mechanisms’, onderzochten de auteurs ook vier productieketens: katoen, palmolie, mineralen en hout.
Auteur(s)N. Teesing
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-03-2014
CiteertitelM en R 2014/150
SamenvattingCovergisting: artikel 1 lid 2 Sr – kleurloos opzet – WED – milieurisico
Samenvatting (Bron)Economie. Co-vergister.
AnnotatorA.M.C.C. Tubbing
UitspraakECLI:NL:GHARL:2014:2143
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 28-05-2014
CiteertitelM en R 2014/151
SamenvattingVergunningvrij bestaand gebruik; bevoegdheid GS ex art. 19c alleen bij onherroepelijk beheerplan
Samenvatting (Bron)De Stichting heeft beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit door het college op haar bezwaarschrift van 24 mei 2012, gericht tegen het besluit van het college van 22 mei 2012, kenmerk 2012/21441, waarbij aan [vergunninghoudster] een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) is verleend voor uitbreiding van een veehouderij aan de [locatie] te Graft-De Rijp nabij het Natura 2000-gebied "Eilandspolder".
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1876
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 05-06-2014
CiteertitelM en R 2014/152
SamenvattingHinder door bomen van de gemeente; coming to the nuisance
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige hinder van bomen; artikel 5:37 BW
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2014:2524
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-06-2014
CiteertitelM en R 2014/153
SamenvattingKosten verwijdering asbestdeeltjes voor rekening van de buurman
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2012 heeft het college aan [appellant] een last onder bestuursdwang opgelegd wegens overtreding van artikel 13 van de Wet bodembescherming en overtreding van artikel 1a, eerste lid, van de Woningwet. Bij dit besluit heeft het college tevens bepaald dat de kosten van de toepassing van de bestuursdwang op [appellant] worden verhaald. Bij besluit van 22 augustus 2013 heeft het college het door [appellant] hiertegen gemaakte bezwaar, voor zover hier van belang, ongegrond verklaard. Tegen dit besluit heeft [appellant] bij de rechtbank Oost-Brabant beroep ingesteld. De rechtbank heeft het door [appellant] ingestelde beroep doorgezonden aan de Afdeling.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 01-07-2014, C-573/12, ECLI:EU:C:2014:2037
CiteertitelM en R 2014/154
SamenvattingDiscriminerende windenergie?
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 1 juli 2014.#Alands vindkraft AB tegen Energimyndigheten.#Verzoek van het forvaltningsratt i Linkoping om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Nationale steunregeling die voorziet in de toekenning van verhandelbare groenestroomcertificaten voor installaties die elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen produceren - Verplichting voor de elektriciteitsleveranciers en bepaalde verbruikers om jaarlijks bij de bevoegde autoriteit een bepaald aantal groenestroomcertificaten in te leveren - Weigering om groenestroomcertificaten toe te kennen voor buiten de betrokken lidstaat gelegen productie-installaties - Richtlijn 2009/28/EG - Artikel 2, tweede alinea, sub k, en artikel 3, lid 3 - Vrij verkeer van goederen - Artikel 34 VWEU.#Zaak C-573/12.
AnnotatorJ.H. Jans
UitspraakECLI:EU:C:2014:2037
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-07-2014
CiteertitelM en R 2014/155
SamenvattingVerantwoordelijkheid curator voor milieuverplichtingen leidt tot boedelschuld in faillissement. Ook indirecte lozingen zijn overtreding van de Waterwet
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 januari 2012, gericht aan de curator, heeft het dagelijks bestuur zijn beslissing om spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens het zonder vergunning krachtens artikel 6.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Waterwet brengen van verontreinigd bluswater in een oppervlaktewaterlichaam, op schrift gesteld. Daarbij heeft het dagelijks bestuur beslist dat de kosten van bestuursdwang ten laste komen van de boedel in het faillissement van Bavin.
AnnotatorE.H.P. Brans , J.H. van der Weide
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2728
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-07-2014
CiteertitelM en R 2014/156
SamenvattingVerantwoordelijkheid curator voor milieuverplichtingen geldt ook bij persoonsgebonden KeW-vergunning
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 maart 2013 heeft de minister de curatoren onder oplegging van een dwangsom gelast de overtreding van artikel 76a van de Kernenergiewet, gelezen in verbinding met voorschrift III, onder b, van de aan Thermphos op 6 februari 2012 krachtens die wet verleende vergunning, op te heffen.
AnnotatorE.H.P. Brans , J.H. van der Weide
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2752
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 27-08-2014
CiteertitelM en R 2014/157
SamenvattingBesluit dat vvgb nooit is vereist, is geen aanwijzing van een categorie van gevallen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 maart 2013 heeft het college aan Bam Woningbouw Noord omgevingsvergunning verleend voor de verbouwing/uitbreiding van een woongebouw op het perceel Torenstraat 14 te Drachten (hierna: het perceel).
AnnotatorS. Hillegers
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-09-2014
CiteertitelM en R 2014/158
SamenvattingDefinitie project en andere handeling
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 september 2012 heeft de staatssecretaris aan de Minister van Defensie een vergunning krachtens artikel 16 en artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor militaire vliegactiviteiten met helikopters binnen de daartoe aangewezen helikopterlaagvlieggebieden boven of nabij Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3380
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 10-10-2014
CiteertitelM en R 2014/159
SamenvattingHandhaving energiebesparingsvoorschrift in Activiteitenbesluit: de terugverdientijd moet voor de betreffende inrichting worden bepaald – toets op brancheniveau volstaat niet
Samenvatting (Bron)Last onder dwangsom; eiseres is gelast de overtreding van artikel 2.15, eerste lid, van het Activiteitenbesluit te beëindigen door de verticale koelmeubelen in de dagperiode af te dekken en afgedekt te houden; de vraag is of bij het bepalen van de terugverdientijd mag worden geabstraheerd van bedrijfsspecifieke omstandigheden, in dit geval het LESS-systeem; de rechtbank overweegt dat de vraag of een energiebesparende maatregel een terugverdientijd heeft van vijf jaar of minder voor de toepassing van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit voor de inrichting dient te worden bepaald; verweerder heeft niet kunnen volstaan met een toets van de terugverdientijd op het niveau van de branche; op de afdekking van koel- en vriesmeubelen had de invloed van het LESS-systeem op de terugverdientijd moeten worden betrokken; de rechtbank voorziet zelf in de zaak en herroept het primaire besluit.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2014:4889
Artikel aanvragenVia Praktizijn