Tijdschrift voor de Procespraktijk

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Tijdschrift voor de Procespraktijk
Datum 31-12-2014
Aflevering 6
RubriekRedactioneel
TitelBuitengerechtelijke incassokosten na vonnis?
CiteertitelTvPP 2014, 6, p. 165
SamenvattingSoms schrikt auteur ervan als hij zich realiseert dat hij alweer 25 jaar werkzaam is in de rechtspraktijk. Dat begon bij toeval op een gerechtsdeurwaarderskantoorin Den Haag omdat auteur daar via het uitzendbureau terecht kwam en zijn eerste praktijkervaring kon opdoen. 25 jaar later werkt auteur nog steeds met veel plezier in de deurwaarderij. Omdat auteur dus al weer een tijdje meeloopt heeft hij met eigen ogen het nodige zien veranderen in de rechtspraktijk. Auteur wil nu eens geen oordeel uitspreken over de vraag of die veranderingen ten goede of ten kwade zijn geweest. De wereld is veranderd en de rechtspraktijk verandert mee. Soms werden die veranderingen veroorzaakt door wijzigingen in wet- en regelgeving. Interessanter vind auteur eigenlijk dat tegen bepaalde zaken nu heel anders wordt aangekeken dan ‘vroeger’, zonder dat de wetgever eraan te pas is gekomen. En met ‘vroeger’ bedoelt auteur dus zo’n 25 jaar geleden.
Auteur(s)J.J.L. Boudewijn
Pagina165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen - Burgerlijk procesrecht
TitelBewijsbeslag: de zoektocht naar evenwicht
CiteertitelTvPP 2014, 6, p. 168
SamenvattingDe Hoge Raad heeft met zijn in september 2013 gewezen uitspraak het startsignaal gegeven voor ruimere toepassing van het leerstuk van het conservatoir bewijsbeslag. Sinds dit arrest is duidelijk geworden dat de mogelijkheid van het bewijsbeslag ook buiten het gebied van intellectuele eigendom bestaat.1 Ruim een jaar na dato is het tijd de balans op te maken: welke ontwikkelingen hebben met betrekking tot dit bewijsbeslag plaatsgevonden en wat is het resultaat van de zoektocht naar een processueel evenwicht tussen het bewijsbelang en het risico van fishing expeditions? In het licht van voornoemde ontwikkelingen wordt bekeken of het belang van bewijsbeslag de laatste jaren is toegenomen en zo ja, wat daar de redenen voor kunnen zijn.
Auteur(s)K.L. Maes
Pagina168
LinkVolledige tekst artikel (Van Benthem & Keulen)
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BZ9958
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen - Arbeidsrecht
TitelOnrechtmatig verkregen bewijs in het arbeidsrecht
CiteertitelTvPP 2014, 6, p. 175
SamenvattingIndien een werkgever een vermoeden heeft dat de werknemer zich schuldig maakt aan wangedrag zal hij daarnaar onderzoek willen instellen. Als uit het onderzoek blijkt dat dit inderdaad het geval is, zal dit reden kunnen zijn tot ontslag van de werknemer. Maar wat als de werkgever het onderzoek niet behoorlijk heeft verricht en hierdoor onrechtmatig handelt. Het bewijs zal dan onrechtmatig zijn verkregen. Kan dit dan toch gebruikt worden in een procedure tegen de werknemer? En zo ja, dient de onrechtmatigheid consequenties te hebben voor de werkgever? In dit artikel wordt de arbeidsrechtelijke jurisprudentie op dit gebied besproken. Er komt aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden aan de orde onder welke omstandigheden het bewijs onrechtmatig is verkregen. Vervolgens wordt besproken welke consequenties het onrechtmatig verkregen bewijs heeft voor de procedure.
Auteur(s)I. van der Helm
Pagina175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen - Verbintenissenrecht
TitelRechtsverwerking en het fait accompli. Enige rechtsvergelijkende opmerkingen over het leerstuk estoppel en het beginsel nemo auditur
CiteertitelTvPP 2014, 6, p. 182
SamenvattingIn deze bijdrage worden situaties besproken waarin een partij een beroep doet op een fait accompli waarin men zelf de hand heeft gehad. Aan de hand van het Engelse leerstuk estoppel wordt betoogd dat een rechtzoekende geen gehoor zal vinden als hij zich daarvoor moet beroepen op zijn eerdere contraire handelen. De betekenis van estoppel voor het Nederlandse recht is gelegen in de pragmatische wijze waarop de Engelse rechtspraak omgaat met situaties waarin formeel geen verbintenis bestaat maar een rechthebbende zich door zijn eigen houding en gedrag daar niet op kan beroepen.
Auteur(s)J.H. Ermers
Pagina182
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten - Procesrecht algemeen
TitelProcesrecht algemeen
CiteertitelTvPP 2014, 6, p. 190
SamenvattingIn deze rubriek worden kort wetgeving, jurisprudentie en literatuur toegelicht.
Auteur(s)D.C. Theunis , M.K.M. Enderink
Pagina190
LinkVolledige tekst (cms-dsb.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn