Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 07-01-2015
Aflevering 1 - Kronieken 1
RubriekKroniek
TitelKroniek Formeel strafrecht 2014
CiteertitelAdv.bl. 2015-1 Kroniek, p. 3
SamenvattingDeze kroniek is gebaseerd op uitspraken gepubliceerd in diverse vakbladen, waaronder de Nieuwsbrief Strafrecht (NbSr), de Nederlandse Jurisprudentie (NJ) en het Nederlands Juristenblad (NJB). Zij behandelt de verschillende deelonderwerpen alfabetisch en eindigt met een overzicht van nieuwe wet- en regelgeving. Aanwezigheid en gemachtigd raadsman. Beslag en beklag. Bevoegde rechter. Bewijs en motivering: Unus testis nullus testis, Schriftelijke bescheiden/anonieme getuigen, Bewijsmiddelen. Gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Getuigen. Klaagschrift tegen niet-vervolgen (art. 12 Sv). OM niet-ontvankelijk » Overschrijding redelijke termijn. Processtukken. Profijtontneming. Rechtsmiddelen: Artikel 80a R, Rechtsmiddelenperikelen, Appelschriftuur, (Verschoonbare) termijnoverschrijding. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt. Verschoningsrecht. Verzoeken ex artikel 89 Sv. Verzoeken ex artikel 591a Sv. Vordering benadeelde partij. Vormverzuimen artikel 359a Sv. Wet- en regelgeving: nieuwe wieuwe wetten en wetsvoorstellen.
Auteur(s)C. Flokstra , W. Geurts , C. Grijsen , D. de Jonge , R. Malewicz , S. Pijl
Pagina3-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Materieel strafrecht
CiteertitelAdv.bl. 2015-1 Kroniek, p. 23
SamenvattingDit is de tweede keer dat naast de Kroniek formeel strafrecht een Kroniek materieel strafrecht is geschreven. In de vorige editie is al aangegeven dat in de jurisprudentie van de Hoge Raad steeds meer nadruk is komen te liggen op het materiële strafrecht, in de zin dat daar voor de verdediging het meest lijkt te halen. Deze lijn trekt zich ook in deze Kroniek door: de Hoge Raad benadrukt dat de rechter voor het bewijs van de aanwezigheid van bepaalde strafverzwarende omstandigheden in de motivering duidelijk dient te laten blijken dat er ‘meer’ aan de hand is dan het gronddelict. Ook lijkt de Hoge Raad paal en perk te willen stellen aan de aanvankelijk ruim uitgelegde delictsomschrijvingen als witwassen. Daar staat tegenover dat men het op het gebied van wetgeving en beleid niet zo nauw lijkt te nemen met het afbakenen van de reikwijdte van strafbaarstellingen. Deze Kroniek vormt een bloemlezing van materieelrechtelijke onderwerpen. Algemene leerstukken: Opzet, Voorbedachten rade, Roekeloosheid, Causaliteit, Noodweer. Specifieke delicten: Uitingsdelicten (Belediging, Bedreiging), Mensenhandel, Mishandeling, Verduistering, Oplichting, Witwassen, Zedendelicten (Ontuchtige handelingen, Verkrachting), Opiumwet.
Auteur(s)C. Grijsen , D. de Jonge , P. van der Meij , S. Pijl
Pagina23-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn