Uitspraken Sociale Zekerheid

Uitgever Sdu
Tijdschrift Uitspraken Sociale Zekerheid
Datum 22-01-2015
Aflevering 1
RubriekZiekte en re-integratie
TitelCentrale Raad van Beroep 26-11-2014
CiteertitelUSZ 2015/1
SamenvattingBenadelingshandeling, Verminderde verwijtbaarheid.
Samenvatting (Bron)Tussenuitspraak. ZW-uitkering blijvend geheel geweigerd. Conflictueuze situatie, die een belemmering vormde voor de re-integratie van appellant. Appellant heeft ingestemd met de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Gezien de omstandigheden wordt geoordeeld dat appellant niet in overwegende mate een verwijt kan worden gemaakt van de gepleegde benadelingshandeling. Het Uwv heeft de ZW-uitkering van appellant ten onrechte blijvend geheel geweigerd. De Raad draagt het Uwv op de gebreken in het bestreden besluit te herstellen.
AnnotatorM. Koolhoven
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:4054
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsongeschiktheid
TitelCentrale Raad van Beroep 21-11-2014
CiteertitelUSZ 2015/2
SamenvattingWerkvoorziening, Hoortoestel, Onvoldoende onderzoek naar specifieke werksituatie.
Samenvatting (Bron)Tussenuitdpraak. Afwijzing aanvraag voor vergoeding van de resterende kosten van de hoortoestellen, te weten 1.062,-. Het UWV heeft onvoldoende onderzocht of de hoortoestellen zijn geďndiceerd voor de specifieke werksituatie van appellant. Het Uwv zal tevens dienen te onderzoeken in hoeverre uit deze eisen voortvloeit dat appellant is aangewezen op gebruik van de hoortoestellen waarvoor een vergoeding is gevraagd. Om te kunnen komen tot een finale beslechting van het geschil ziet de Raad aanleiding om met toepassing van artikel 21, zesde lid, van de Beroepswet het Uwv opdracht te geven het gebrek in het bestreden besluit te herstellen.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:3853
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsongeschiktheid
TitelCentrale Raad van Beroep 03-12-2014
CiteertitelUSZ 2015/3
SamenvattingIntrekking erkenning jobcoachorganisatie.
Samenvatting (Bron)Intrekking van de erkenning van [B.V.] als jobcoachorganisatie. De B.V. heeft onjuiste informatie verstrekt aan het Uwv en gedurende een lange periode te veel uren gedeclareerd die zij niet kan verantwoorden. Het Uwv heeft op basis van deze onderzoeksresultaten geconcludeerd dat [B.V.] niet meer voldeed aan de in de Regeling erkenningscriteria voor jobcoachorganisaties (Erkenningsregeling) neergelegde voorwaarden. Gezien het aantal dossiers waarin onregelmatigheden zijn geconstateerd en de consequenties die daaruit voortvloeien heeft het Uwv bij een afweging van de betrokken belangen in redelijkheid gebruik kunnen maken van zijn bevoegdheid om de erkenning van [B.V.] als jobcoachorganisatie onvoorwaardelijk in te trekken en is een onvoorwaardelijke intrekking van de erkenning niet in strijd met artikel 3:4 van de Awb.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:4078
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsongeschiktheid
TitelCentrale Raad van Beroep 12-12-2014
CiteertitelUSZ 2015/4
SamenvattingIntrekking en heropening van uitkering, Beleidsregels.
Samenvatting (Bron)Intrekking en heropening van uitkering. Beleidsregels.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:4215
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWerkloosheid
TitelCentrale Raad van Beroep 19-11-2014
CiteertitelUSZ 2015/5
SamenvattingEigenrisicodrager, Toezending besluiten, Toezending gegevens.
Samenvatting (Bron)Eigenrisicodrager. Re-integratie. Verzoek om informatie met betrekking tot de WW-uitkeringen die zijn toegekend aan de werknemers. Tussen partijen is niet meer in geschil dat in het kader van het eigenrisicodragerschap van appellante alle besluiten van het Uwv met betrekking tot het recht, het geldend maken van het recht, de hoogte of de duur van werkloosheiduitkeringen van ex-werknemers van appellante door het Uwv aan appellante bekend moeten worden gemaakt. De verplichting daartoe vloeit rechtstreeks voort uit artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht en vereist geen voorafgaand verzoek van appellante.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:3821
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijstand
TitelCentrale Raad van Beroep 25-11-2014
CiteertitelUSZ 2015/6
SamenvattingKwalificatie beleidsregel, Geen buitenwettelijk beleid, Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand, Kosten premie aanvullende ziektekostenverzekering.
Samenvatting (Bron)Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand in de vorm van een tegemoetkoming in de premiekosten van de bij FBTO afgesloten aanvullende ziektekostenverzekering. Niet voldaan aan voorwaarden van Beleidsregel tegemoetkoming aanvullende ziektekostenverzekering. De rechtbank heeft deze Beleidsregel onjuist gekwalificeerd en zich ten onrechte beperkt tot een toetsing als ware sprake van buitenwettelijk begunstigend beleid. Het college heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat appellant geen zwaarwegende redenen heeft om elders verzekerd te blijven. Wat appellant heeft aangevoerd levert geen feiten en omstandigheden op grond waarvan het college van de Beleidsregel had moeten afwijken.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:3873
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijstand
TitelCentrale Raad van Beroep 25-11-2014
CiteertitelUSZ 2015/7
SamenvattingIn aanmerking te nemen middelen, Periodieke betalingen, Maand van bijschrijving, Lening of karakter van lening niet relevant.
Samenvatting (Bron)Intrekking en terugvordering bijstand. Schending inlichtingenverplichting door geen melding te maken van de ontvangst van structurele bijdragen van haar zus ter voorziening in de kosten van haar levensonderhoud. Niet aannemelijk gemaakt, dat sprake is van een lening.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:3872
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijstand
TitelCentrale Raad van Beroep 25-11-2014
CiteertitelUSZ 2015/8
SamenvattingAfwijzing aanvraag met terugwerkende kracht, Afhouden van een aanvraag, Geen bijzondere omstandigheden, Verwijtbaarheid aanvrager.
Samenvatting (Bron)Geen toekenning bijstand met terugwerkende kracht. Het college wijst er terecht op dat als appellant problemen ondervond met het doen van een digitale aanvraag, hij zich op dat moment had kunnen melden tot één van de op het Werkplein aanwezige medewerkers. Appellant heeft dat niet gedaan.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:3876
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijstand
TitelCentrale Raad van Beroep 25-11-2014
CiteertitelUSZ 2015/9
SamenvattingVermogen, In kluis aangetroffen geldbedrag, Toe te rekenen periode.
Samenvatting (Bron)Intrekking en terugvordering bijstand omdat betrokkene vanaf 15 maart 2011 niet meer woonachtig is in de gemeente [plaatsnaam] zodat jegens het college geen recht bestaat op bijstand, dat contant geld en sieraden in een kluis op het uitkeringsadres zijn aangetroffen en dat betrokkene gemachtigd was op een tweetal rekeningen van haar zoon. Zij heeft dit alles niet gemeld bij het college, zodat zij de op haar rustende inlichtingenverplichting heeft geschonden, waardoor het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld. Het komt de Raad onder de gegeven omstandigheden juist voor dat het college bevoegd wordt geacht de bijstand van betrokkene in te trekken over een periode waarin bijstand is verleend, terug te rekenen vanaf 15 maart 2011, gerelateerd aan het bedrag van 26.100,- minus het bedrag van het voor betrokkene op 15 maart 2011 (nog) geldende vrij te laten vermogen. Dit betekent vervolgens dat de terugvordering beperkt dient te blijven tot een bedrag van 26.100,- minus het bedrag van het voor betrokkene op 15 maart 2011 (nog) geldende vrij te laten vermogen.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:3897
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijstand
TitelCentrale Raad van Beroep 02-12-2014
CiteertitelUSZ 2015/10
SamenvattingVermogen, Overschrijden vermogensgrens, Verzwegen woning in Marokko, Concrete informatie, Ingangsdatum eigendom, Bewijsrisico.
Samenvatting (Bron)Intrekking en terugvordering bijstand. Overschrijding vermogensgrens. Ter uitvoering van de tussenuitspraak (ECLI:NL:CRVB:2014:1610) heeft het college zijn besluiten voorzien van een nadere motivering. Geen toereikende grondslag voor het standpunt van het college dat is komen vast te staan dat appellante sinds 1 januari 2006 een huis in Marokko heeft. Uitgaande van de verklaring van 18 januari 2011 stelt de Raad vast dat appellante in ieder geval vanaf 1 januari 2007 (mede)eigenaar was van de woning.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:4034
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijstand
TitelCentrale Raad van Beroep 02-12-2014
CiteertitelUSZ 2015/11
SamenvattingNieuwe aanvraag, Betwisting gezamenlijke huishouding, Onderzoekplicht.
Samenvatting (Bron)Intrekking en terugvordering bijstand. Gezamenlijke huishouding. Appellante heeft terecht aangevoerd dat de bevindingen van het onderzoek geen toereikende grondslag bieden voor het standpunt van het college dat A gedurende de hele periode vanaf 1 juni 2005 zijn hoofdverblijf heeft gehad op het uitkeringsadres. Anders dan het college heeft aangevoerd, zijn de verklaringen van de buurtbewoners hiertoe onvoldoende. De onderzoeksgegevens bieden, anders dan appellante heeft aangevoerd, wel een toereikende feitelijke grondslag voor de conclusie dat A in de periode vanaf 1 februari 2012 hoofdverblijf had op het uitkeringsadres. Hierbij komt zwaarwegende betekenis toe aan de waarnemingen ter plaatse en de stelselmatige observaties die in deze periode hebben plaatsgevonden bij het uitkeringsadres. Nieuwe bijstandsaanvraag. De Raad vooerziet zelf.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:4006
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijstand
TitelCentrale Raad van Beroep 02-12-2014
CiteertitelUSZ 2015/12
SamenvattingVerblijf in het buitenland in het weekend, Geen strijd met territorialiteitsbeginsel, Geen uitsluiting.
Samenvatting (Bron)Verblijf in buitenland in het weekend.
AnnotatorH.W.M. Nacinovic
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:3987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijstand
TitelCentrale Raad van Beroep 09-12-2014
CiteertitelUSZ 2015/13
SamenvattingVermogen, Redelijkerwijs beschikken over banktegoed, Bankmachtiging, Periode zonder transacties.
Samenvatting (Bron)Intrekking bijstand omdat appellanten de gevraagde bankafschriften van de Rabobankrekening niet hebben ingeleverd. Appellanten konden redelijkerwijs konden beschikken over vermogen ruim boven de vermogensgrens. Aangezien er geen aanknopingspunten zijn om aan te nemen dat appellanten zodanige schulden hadden dat daardoor hun vermogen lager was dan de toepasselijke vermogensgrens, is het recht op bijstand wel vast te stellen, namelijk op nihil. Het bestreden besluit berust op een onjuiste grondslag. Vernietiging bestreden besluit met instandlating rechtsgevolgen.
Annotator Redactie
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:4113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijstand
TitelCentrale Raad van Beroep 16-12-2014
CiteertitelUSZ 2015/14
SamenvattingHoogte maatregel, Vergelijking met strafrecht.
Samenvatting (Bron)Verlaging bijstand met 100%. Schending inlichtingenverplichting door geen melding te doen van inkomsten uit arbeid. Geen aanleiding de maatregel te matigen. Geen dringende redenen om af te zien van het opleggen van een maatregel. Rekening gehouden met draagkracht.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:4241
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijstand
TitelCentrale Raad van Beroep 16-12-2014
CiteertitelUSZ 2015/15
SamenvattingSchending inlichtingenverplichting, Vaststelling recht op bijstand.
Samenvatting (Bron)Afwijzing aanvraag om bijstand omdat betrokkene zijn inlichtingenverplichting heeft geschonden en daardoor het recht op bijstand niet is vast te stellen. Appellant heeft niet onzorgvuldig gehandeld door een besluit op de aanvraag te nemen drie keer 24 uur nadat de belbrief is achtergelaten. Omdat betrokkene niet tijdig heeft gereageerd op de belbrief, heeft betrokkene de op hem rustende inlichtingenverplichting geschonden.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:4235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVolksverzekeringen
TitelCentrale Raad van Beroep 19-12-2014
CiteertitelUSZ 2015/16
SamenvattingKorting toeslag wegens afkoopsom ouderdomspensioen, Kennelijk onredelijk resultaat.
Samenvatting (Bron)Afkoopsom pensioen is bedoeld voor periode ná pensioenleeftijd.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:4146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZiektekosten en voorzieningen
TitelCentrale Raad van Beroep 26-11-2014
CiteertitelUSZ 2015/17
SamenvattingTweede tussenuitspraak, Omvang huishoudelijke hulp op grond van de Wmo, Aanwezigheid AWBZ-zorgverlener.
Samenvatting (Bron)De Raad ziet ... aanleiding om ... het college op te dragen om met inachtneming van deze (tweede) tussenuitspraak een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen. Hierbij dient het college ook te betrekken dat de Wmo noch de regelgeving van de gemeente De Bilt steun biedt voor het ter zitting door het college ingenomen standpunt dat alleen tijd voor de maaltijdverzorging voor werkdagen kan worden toegekend en dat een betrokkene voor de maaltijdverzorging in het weekend aangewezen zou zijn op het eigen netwerk. Het staat partijen uiteraard vrij om in onderling overleg te treden en op die manier tot een oplossing van het geschil te komen, waarbij zij tevens het beroep op overschrijding van de redelijke termijn kunnen betrekken.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:3947
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZiektekosten en voorzieningen
TitelCentrale Raad van Beroep 26-11-2014
CiteertitelUSZ 2015/18
SamenvattingOnderzoeksplicht CIZ bij ernstige psychiatrische problematiek.
Samenvatting (Bron)Tussenuitspraak. Weigering indicatie voor de zorgfuncties persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding individueel. Onvoldoende onderzoek en een gebrekkige motivering. CIZ heeft niet overlegd en afgestemd met de behandelende sector. Het standpunt van de medisch adviseur dat het risico aanwezig is dat het inzetten van AWBZ-zorg tot gezondheidsschade zal leiden, is niet deugdelijk onderbouwd. De Raad draagt CIZ op om het gebrek te herstellen.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:3953
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDagloon
TitelCentrale Raad van Beroep 26-11-2014
CiteertitelUSZ 2015/19
SamenvattingDagloon, Overgangsrecht Dagloonbesluit werknemersverzekeringen.
Samenvatting (Bron)WAO-dagloon. De eerste uitkeringsdag is gelegen voor 1 juni 2013. Het Uwv heeft het dagloon terecht gebaseerd op het Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen. Geen gronden aangevoerd waaruit blijkt dat het dagloon onjuist zou zijn berekend door het Uwv. Geen aanspraak op vergoeding van immateriële schade. Geen sprake van overschrijding redelijke termijn.
AnnotatorA. Wit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:4056
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDagloon
TitelCentrale Raad van Beroep 03-12-2014
CiteertitelUSZ 2015/20
SamenvattingDagloon, Gewoonlijk uitgeoefend beroep, Breuk in het arbeidsverleden.
Samenvatting (Bron)WAO-dagloon. Gewoonlijk uitgeoefende beroep. Auto-ongeval in Australië, waar betrokkene verbleef en diverse werkzaamheden heeft verricht. Het Uwv heeft voor de berekening van de WAO-uitkering de door betrokkene in Australië genoten New Start Allowance in aanmerking genomen. Het Uwv is op goede gronden ervan uitgegaan dat het beroep van microbioloog ten tijde van het intreden van de arbeidsongeschiktheid niet als het gewoonlijk uitgeoefende beroep van betrokkene was aan te merken.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:4029
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeten, maatregelen, terug- en invordering
TitelCentrale Raad van Beroep 21-11-2014
CiteertitelUSZ 2015/21
SamenvattingTerugvordering voorschotten, Datum terugvorderingsbesluit tussen 1 juli 2009 en 1 januari 2013.
Samenvatting (Bron)1) Weigering WIA-uitkering. Geen sprake van een verboden reformatio in peius. Deugdelijke medische en arbeidskundige grondslag. 2) Terugvordering voorschotten. Vernietiging besluit met instandlating rechtsgevolgen omdat geen belangenafweging heeft plaatsgevonden. Het Uwv heeft het besluit nader gemotiveerd. Met het gevoerde beleid blijft het Uwv binnen de grenzen van een redelijke beleidsbepaling. Het Uwv had niet eerder een besluit kunnen nemen aangezien de behandeling van de aanvraag om WIA-uitkering vertraagd was omdat appellant niet op de geplande spreekuren was verschenen.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:3840
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeten, maatregelen, terug- en invordering
TitelCentrale Raad van Beroep 02-12-2014
CiteertitelUSZ 2015/22
SamenvattingTerugvordering, Onevenredig, Gevolgen ten onrechte melden van duurzaam gescheiden leven.
Samenvatting (Bron)Intrekking bijstand. Schending van de inlichtingenverplichting. Het college heeft aan appellante en K ieder afzonderlijk bijstand verleend. De schending van de inlichtingenverplichting van appellante ziet alleen op het ten onrechte melden van duurzaam gescheiden leven. Zou appellante de inlichtingenplicht wel zijn nagekomen, dan zou zij derhalve over de relevante periode onverminderd recht op bijstand hebben gehad, zij het naar de norm voor gehuwden. Door bij de vaststelling van de terugvordering hiermee geen rekening te houden heeft het college gehandeld in strijd met het evenredigheidsbeginsel. Beroep gegrond. Vernietiging besluit voor zover dit betrekking heeft op de terugvordering.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:3995
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeten, maatregelen, terug- en invordering
TitelCentrale Raad van Beroep 02-12-2014
CiteertitelUSZ 2015/23
SamenvattingVerhoging beslagvrije voet, Verhoging, Uitleg premie van een door de schuldenaar gesloten ziektekostenverzekering in art. 475d lid 5 onder a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
Samenvatting (Bron)Afwijzing verzoek om verhoging beslagvrije voet wegens 1) woonkosten en 2) zorgkosten. 1) De normhuur wordt overschreden met 45,96. Dit bedrag is niet hoger dan het maximale huurtoeslagbedrag voor de laagste inkomenscategorie. Dat betekent dat de beslagvrije voet moet worden verhoogd met 45,96. 2) Onjuiste feitelijke grondslag. Bestuursrechtelijke premie. Het college is er ten onrechte van uitgegaan dat betrokkene aanvullende premie ziektekosten betaalde. De Raad voorziet zelf en bepaalt dat de beslagvrije voet van betrokkene wordt verhoogd met een bedrag van 111,44 per maand.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:4073
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeten, maatregelen, terug- en invordering
TitelCentrale Raad van Beroep 10-12-2014
CiteertitelUSZ 2015/24
SamenvattingKwijtschelding geldschuld of afzien van (verdere) invordering onder de Vierde tranche, Geldschuld vastgesteld op basis van discretionaire bevoegdheid, Bevoegdheid tot vaststelling geldschuld sluit de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding in.
Samenvatting (Bron)Nu de geldschuld van betrokkene voortvloeit uit het besluit om de eerder vastgestelde eigen bijdrage met terugwerkende kracht te herzien, komt CAK, omdat het daarbij om de toepassing van een discretionaire bevoegdheid gaat, ook de bevoegdheid toe om de daaruit voortvloeiende geldschuld in de vorm van een eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. Het is aan betrokkene om te stellen en te onderbouwen welke omstandigheden aanleiding zouden moeten geven om zijn verzoek tot kwijtschelding te honoreren. Betrokkene heeft in dat verband niets aangevoerd. Van omstandigheden die voor CAK aanleiding hadden moeten vormen om het verzoek om kwijtschelding te honoreren, is niet gebleken.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:3671
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeten, maatregelen, terug- en invordering
TitelCentrale Raad van Beroep 11-12-2014
CiteertitelUSZ 2015/25
SamenvattingBoete, Afwijking ten nadele van bestuursorgaan.
Samenvatting (Bron)Overgangsrecht Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-regelgeving-uitgangspunten bij indringender beoordeling evenredigheid van de bestuurlijke boete. Uit de (...) artikelen 8:69 en 8:72a van de Awb, in onderlinge samenhang bezien met artikel 5:46, tweede en vierde lid, van de Awb, volgt dat de Raad gehouden is een aan zijn oordeel onderworpen boete te vernietigen, indien sprake is van feiten en omstandigheden die het oordeel rechtvaardigen dat die boete ten onrechte door de rechtbank is opgelegd of niet als een evenredige boete kan worden bestempeld. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht blijkt niet dat de wetgever de bevoegdheid van de Raad om een door de rechtbank opgelegde boete desgeraden ook ten nadele van het bestuursorgaan te vernietigen of te verlagen, heeft willen beperken met de invoering van incidenteel hoger beroep.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:4214
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInternationaal
TitelHvJ EU 05-11-2014, C-311/13
CiteertitelUSZ 2015/26
SamenvattingBescherming van werknemers bij insolventie van de werkgever, Werknemer die derdelander is en geen geldige verblijfsvergunning bezit, Weigering van het recht op een insolventie-uitkering. [ECLI:EU:C:2014:2337]
AnnotatorA.P. van der Mei
LinkVolledige tekst uitspraak (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInternationaal
TitelHvJ EU 11-11-2014, C-333/13
CiteertitelUSZ 2015/27
SamenvattingPrejudiciële beslissing. Staatsburger van een lidstaat die op het grondgebied van een andere lidstaat verblijft zonder economische activiteit, Uitsluiting van deze personen van de bijzondere, niet op bijdragebetaling berustende uitkeringen, Voorwaarde van voldoende bestaansmiddelen. [ECLI:EU:C:2014:2358]
AnnotatorP.E. Minderhoud
LinkVolledige tekst uitspraak (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInternationaal
TitelEuropees Comité voor Sociale Rechten 01-07-2014, 90/2013
CiteertitelUSZ 2015/28
SamenvattingIllegalen, Recht op bed, bad en brood.
LinkVolledige tekst (esc.coe.int)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInternationaal
TitelCentrale Raad van Beroep 28-11-2014
CiteertitelUSZ 2015/29
SamenvattingVolledig werkloze niet-grensarbeider, Inschrijving als werkzoekende, Woonadres, Inschrijving GBA.
Samenvatting (Bron)Weigering WW-uitkering. Appellant heeft naar nationaal recht geen aanspraak op een uitkering. Appellant kan evenmin aanspraak op een WW-uitkering ontlenen aan Vo 1408/71. Appellant heeft zich niet bij het Uwv aangemeld. Appellant voldeed van het begin van zijn werkloosheid tot in elk geval zijn aanvraag van een WW-uitkering niet aan de in artikel 71, eerste lid, aanhef en onder b, van Vo 1408/71 gestelde eis van het ter beschikking blijven van de Nederlandse dienst voor arbeidsbemiddeling, het Uwv, door zich aldaar in te schrijven en onder controle te blijven. Niet gebleken dat appellant met betrekking tot de mogelijkheid van inschrijving als werkzoekende door inlichtingen van het Uwv op het verkeerde been is gezet.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:4101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInternationaal
TitelCentrale Raad van Beroep 17-12-2014
CiteertitelUSZ 2015/30
SamenvattingVoorlopige voorziening, Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers, Invloed van twee beslissingen van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van 1 juli 2014 op de inhoud van het Nederlandse opvangrecht.
Samenvatting (Bron)De Voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep heeft in twee uitspraken van 17 december 2014 een ordemaatregel getroffen voor uitgeprocedeerde asielzoekers uit Amsterdam, die Nederland moeten verlaten. Op grond van de uitspraken moet de gemeente Amsterdam met ingang van 17 december 2014 nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd bieden. De Voorzieningenrechter heeft dit besloten, omdat hij niet uitsluit dat de twee beslissingen van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van 1 juli 2014 van invloed kunnen zijn op de inhoud van het Nederlandse opvangrecht. De ordemaatregel dat de gemeente sobere opvang moet bieden geldt tijdelijk en loopt door tot twee maanden nadat het Comité van Ministers van de Raad van Europa standpunt heeft ingenomen over de beslissingen van het ECSR.
AnnotatorM.J.A.C. Driessen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:4178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDiversen
TitelCentrale Raad van Beroep 22-05-2014
CiteertitelUSZ 2015/31
SamenvattingVerjaring bevoegdheid tot terugvordering van onverschuldigd betaalde bezoldiging, Aansluiting bij art. 3:309 BW.
Samenvatting (Bron)Herziening en terugvordering wachtgeld. Verrekening inkomsten uit eigen onderneming. Negatieve inkomsten niet verrekenen met het wachtgeld. De fiscale bijtelling voor het privégebruik van de bedrijfsauto is terecht als inkomsten aangemerkt. Eigen toedoen. Verjaringstermijn 5 jaar.
AnnotatorM.K.G. Tjepkema
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:1871
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDiversen
TitelCentrale Raad van Beroep 25-11-2014
CiteertitelUSZ 2015/32
SamenvattingOntvankelijkheid beroep, Verzenden beroepschrift per fax, Redelijkerwijs geen twijfel aan ontvangst, Ontvangstlijsten bij rechtbank niet meer aanwezig.
Samenvatting (Bron)Opschorting en intrekking bijstand. Maatregel. Er zijn geen omstandigheden op grond waarvan de ontvangst van de faxen door de rechtbank op 16 mei 2012 redelijkerwijs kan worden betwijfeld. Het college heeft zich op goede gronden op het standpunt gesteld dat - de uitgebrachte adviezen samengenomen - appellant in fysiek en psychisch opzicht in staat moest worden geacht re-integratieactiviteiten te verrichten en dat het hem kan worden verweten dat hij dat onvoldoende heeft gedaan dan wel daaraan onvoldoende heeft meegewerkt.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:3874
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDiversen
TitelCentrale Raad van Beroep 09-12-2014
CiteertitelUSZ 2015/33
SamenvattingAfwijzing incidentele aanvullende uitkering (IAU), Ontoereikend budget, Drempelwaarde, Uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt.
Samenvatting (Bron)Afwijzing verzoek voor een incidentele aanvullende uitkering (IAU) als bedoeld in artikel 74 van de WWB over 2010, onder verwijzing naar het advies van de Toetsingscommissie WWB (TC). Niet voldaan aan de criteria van artikel 15, vijfde lid, van de Regeling WWB en WIJ. De staatssecretaris heeft terecht het standpunt ingenomen dat de TC op overtuigende wijze heeft onderbouwd waarom er in Helmond in 2010 geen sprake is geweest van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. Appellant heeft niet onderbouwd dat en waarom de in 2009 van belang zijnde factoren ook in 2010 nog speelden en de overschrijding ook in 2010 wordt veroorzaakt door omstandigheden die appellant in het kader van de uitvoering van de WWB niet kon beďnvloeden en waarmee bij de vaststelling van het gemeentebudget geen rekening kon worden gehouden. Beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:4097
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDiversen
TitelCentrale Raad van Beroep 09-12-2014
CiteertitelUSZ 2015/34
SamenvattingTussenuitspraak, Afwijzing incidentele aanvullende uitkering (IAU), Geen uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt, Motivering advies van de Toetsingscommissie onvoldoende draagkrachtig.
Samenvatting (Bron)Tussenuitspraak. Afwijzing verzoek voor een incidentele aanvullende uitkering (IAU) als bedoeld in artikel 74 van de WWB over 2010, onder verwijzing naar het advies van de Toetsingscommissie WWB (TC). De staatsecretaris mag zich in beginsel verlaten op het advies van de TC. De motivering van het advies laat echter te wensen over omdat niet inzichtelijk is gemaakt waarom de inspanningen die appellant in 2010 heeft verricht op het gebied van uitstroombevordering en handhaving niet voldoende zijn en waarom de extra aandacht die aan jongeren is besteed niet van belang wordt geacht. Mede tegen de achtergrond van de extra informatie die appellant op verzoek van de TC en in reactie op de brief van de TC heeft gegeven, moet worden geconcludeerd dat het advies een onvoldoende draagkrachtige motivering bevat. De Raad draagt de staatssecretaris op om het gebrek in het besluit te herstellen.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:4090
Artikel aanvragenVia Praktizijn