Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 22-01-2015
Aflevering 1
RubriekArcheologie
TitelRaad van State 03-12-2014
CiteertitelJBO 2015/1
SamenvattingArcheologische waarde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 november 2013 heeft het college een vergunning onder voorschriften als bedoeld in de Ontgrondingenwet verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sagrex Holding B.V. (hierna: Sagrex) voor het ontgronden van een aantal percelen in de gemeente Druten.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 12-11-2014
CiteertitelJBO 2015/2
SamenvattingBevoegd gezag, Positie gemeentebestuur.
Samenvatting (Bron)Het college heeft de minister verzocht om handhavend op te treden vanwege het boren van gaten in asbesthoudende dakplaten voor het bevestigen van zonnepanelen op de panden aan de Oudijk 12 te Westwoud en de Zuiderdracht 22 te Oosterblokker. De minister heeft dit verzoek op 2 oktober 2013 afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4084
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 26-11-2014
CiteertitelJBO 2015/3
SamenvattingWet openbaarheid van bestuur.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2011 heeft de RvA de door [wederpartij] verzochte documenten openbaar gemaakt met uitzondering van de daarin opgenomen namen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4262
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 17-12-2014
CiteertitelJBO 2015/4
Samenvatting Zorgplicht, Asbest .
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2013 heeft het college aan [appellant] een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 13 van de Wet bodembescherming (hierna: Wbb).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4567
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRechtbank Oost-Brabant 23-12-2014
CiteertitelJBO 2015/5
SamenvattingAsbest. Graafwerkzaamheden op voormalig vuilstort.
Samenvatting (Bron)Verdachte heeft gedurende een langere periode graafwerkzaamheden verricht op het terrein van een voormalige vuilstort met asbest in het stortlichaam, waardoor asbest(vezels) op of in de bodem en in de lucht werden gebracht en gevaar voor de gezondheid is ontstaan. Verdachte heeft haar werknemers, andere personen op het terrein en de omgeving op een volstrekt onaanvaardbare manier blootgesteld aan niet-hechtgeboden asbestvezels, en geen van de (onder)aannemers hiervoor gewaarschuwd. Verdachte heeft hierdoor mensen onnodig blootgesteld aan ernstige gezondheidsrisico's alsmede hen mogelijk levenslang angst bezorgd dat zij een dodelijke asbestgerelateerde ziekte kunnen ontwikkelen. De rechtbank veroordeelt verdachte voor deze feiten tot een geldboete van EUR 150.000,- waarvan EUR 50.000,- voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2014:7876
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 24-10-2014
CiteertitelJBO 2015/6
SamenvattingFosfaatcompensatie, Voorwaarde.
Samenvatting (Bron)Bestuurlijke boete. Overschrijding gebruiksnormen. Verwijtbaarheid. Fosfaatcompensatie.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:401
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 14-11-2014
CiteertitelJBO 2015/7
SamenvattingBestuurlijke boete, Fosfaat.
Samenvatting (Bron)Boete. Overschrijding gebruiksnormen
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:428
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 03-12-2014
CiteertitelJBO 2015/8
SamenvattingUitrijden van mest. Korting op inkomenssteun.
Samenvatting (Bron)niet emissiearm aanwenden van mest opzet arrest HvJEU 27 februari 2014 (C-396/12) langdurig bestendig beleid
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Overijssel 03-11-2014
CiteertitelJBO 2015/9
SamenvattingBestuurlijke boete, Forfaitaire getallen, Termijnoverschrijding.
Samenvatting (Bron)Verlaging bestuurlijke boete wegens een drietal overtredingen van de meststoffenwetgeving wegens overschrijding van de behandeltermijn met een periode van 43 maanden; rechtbank acht vermindering van de boete met 30% niet onredelijk.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2014:5821
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 05-11-2014
CiteertitelJBO 2015/10
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Centrum Deurne" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3916
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 12-11-2014
CiteertitelJBO 2015/11
Samenvatting Archeologische waarden .
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 april 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4030
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 12-11-2014
CiteertitelJBO 2015/12
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 april 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4030
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 12-11-2014
CiteertitelJBO 2015/13
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 februari 2014 hebben provinciale staten het inpassingsplan "N244" vastgesteld
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4079
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 12-11-2014
CiteertitelJBO 2015/14
SamenvattingInpassingsplan, Hedwigepolder, Verdronken dorp, Archeologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 februari 2014 hebben de staatssecretaris van EZ en de minister van Infrastructuur en Milieu het rijksinpassingsplan "Hertogin Hedwigepolder" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4074
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 12-11-2014
CiteertitelJBO 2015/15
SamenvattingOntpoldering Hedwigepolder, Doelstelling, Natura 2000-gebied.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 februari 2014 hebben de staatssecretaris van EZ en de minister van Infrastructuur en Milieu het rijksinpassingsplan "Hertogin Hedwigepolder" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4074
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 19-11-2014
CiteertitelJBO 2015/16
SamenvattingArcheologische waarden, Roeren grond.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied voormalige gemeente Niedorp" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 19-11-2014
CiteertitelJBO 2015/17
SamenvattingVerhouding met bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 12 maart 2014, in zaak nr. 201300252/1/R4, heeft de Afdeling het beroep van Latrusco en [verzoeker B] tegen de weigering een vergunning als bedoeld in de Ontgrondingenwet te verlenen voor het ontgronden van een perceel in Heerlen, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie [.], nr. [.] (hierna: perceel [.] [....]) ongegrond verklaard. De uitspraak is aangehecht.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4176
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 26-11-2014
CiteertitelJBO 2015/18
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 mei 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Drechthoek" en het exploitatieplan "Drechthoek II" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4222
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 10-12-2014
CiteertitelJBO 2015/19
SamenvattingArcheologische waarden. Beleidsplan Erfgoed. Planregels niet goed geformuleerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Landelijk Gebied" vastgesteld
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4418
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 10-12-2014
CiteertitelJBO 2015/20
SamenvattingArcheologische waarden. Grond later opgebracht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Heel Panheel" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4430
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 10-12-2014
CiteertitelJBO 2015/21
SamenvattingArcheologische waarden, Normaal onderhoud.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Landelijk Gebied" vastgesteld
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4418
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 10-12-2014
CiteertitelJBO 2015/22
SamenvattingArcheologische waarden, Overgangsrecht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Landelijk Gebied" vastgesteld
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4418
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 17-12-2014
CiteertitelJBO 2015/23
Samenvatting Archeologisch park .
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Burgemeester Manderslaan 8 te Zundert" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4616
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 24-12-2014
CiteertitelJBO 2015/24
SamenvattingArcheologische waarden, Onderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Peel en Maas" vastgesteld (hierna: het oorspronkelijke besluit).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 24-12-2014
CiteertitelJBO 2015/25
SamenvattingOnderzoek archeologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Peel en Maas" vastgesteld (hierna: het oorspronkelijke besluit).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 24-12-2014
CiteertitelJBO 2015/26
SamenvattingOnderzoek archeologische waarden. Verwachtingen- en overzichtskaart.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Peel en Maas" vastgesteld (hierna: het oorspronkelijke besluit).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 24-12-2014
CiteertitelJBO 2015/27
SamenvattingOnderzoek archeologische waarden. Hoge verwachtingswaarde bij oude boerderijen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Peel en Maas" vastgesteld (hierna: het oorspronkelijke besluit).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 24-12-2014
CiteertitelJBO 2015/28
SamenvattingOnderzoek archeologische waarden. Niet inzichtelijk gemaakt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Peel en Maas" vastgesteld (hierna: het oorspronkelijke besluit).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 24-12-2014
CiteertitelJBO 2015/29
SamenvattingOnderzoek archeologische waarden. Lage verwachtingswaarde. Kosten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Peel en Maas" vastgesteld (hierna: het oorspronkelijke besluit).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 24-12-2014
CiteertitelJBO 2015/30
SamenvattingOnderzoek archeologische waarden. Verruiming ondergrens artikel 41a van de Monumentenwet. Plan in strijd met vereiste zorgvuldigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Peel en Maas" vastgesteld (hierna: het oorspronkelijke besluit).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 24-12-2014
CiteertitelJBO 2015/31
SamenvattingCultuurhistorische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Peel en Maas" vastgesteld (hierna: het oorspronkelijke besluit).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 24-12-2014
CiteertitelJBO 2015/32
SamenvattingReactieve aanwijzing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juli 2013 heeft het college de raad van de gemeente Oss een aantal aanwijzingen gegeven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening met betrekking tot het door de raad bij besluit van 20 juni 2013 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Lith 2013" (hierna: het plan).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4712
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 24-12-2014
CiteertitelJBO 2015/33
SamenvattingUitvoerbaarheid, Voorzienbaarheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 februari 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Huissensche Waarden" (hierna: het plan) vastgesteld. Bij besluit van 30 januari 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders aan [appellante sub 6B] een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het winnen van klei en zand en daarvoor benodigde voorzieningen op een aantal percelen aan de linkeroever van het Pannerdensch Kanaal en de Nederrijn tussen kmr 872.285 en kmr 879.655 in de gemeente Lingewaard. Bij besluit van 4 februari 2014 heeft het college van gedeputeerde staten aan [appellante sub 6B] een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet verleend voor het ontgronden van een aantal percelen in de Huissensche Uiterwaard en de Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder in de gemeente Lingewaard.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4663
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 21-11-2014
CiteertitelJBO 2015/34
SamenvattingOmgevingsvergunning (slopen), Archeologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 september 2013 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GKB Realisatie B.V. een omgevingsvergunning verleend voor de activiteit slopen aan de Waterloostraat 164 te Rotterdam (hierna: het perceel).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 19-11-2014
CiteertitelJBO 2015/35
SamenvattingVeehouderij, Ammoniak.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2012 heeft het college aan [appellante] een omgevingsvergunning eerste fase verleend voor het veranderen van een pluimveehouderij aan de [locatie] te Doornenburg.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 26-11-2014
CiteertitelJBO 2015/36
SamenvattingNazorg ontgronding, Onderwatertalud.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 september 2011 heeft het college van gedeputeerde staten (hierna: het college) het bezwaar van [appellant sub 3] tegen het afwijzen van zijn verzoek om handhaving gedeeltelijk gegrond verklaard en een last onder dwangsom opgelegd aan [appellante sub 2] voor het niet conform de dwarsprofielen 2, 3 en 4 van de ontgrondingsvergunning van 16 april 2002 en bijbehorende tekening 02-ong-2011.fh7 aanleggen van de taluds van deel B van de zandwinplas.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 10-12-2014
CiteertitelJBO 2015/37
SamenvattingAfwerking, Specie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 februari 2013, kenmerk 2013/7286, heeft het college de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Centrale Zandwinning Weert B.V. (hierna: CZW) toestemming gegeven voor de aanvoer van in totaal 220.000 m3 specie van elders tot mei 2018, met als voorwaarde dat de totale aanvoer van specie sinds 2009 niet meer mag bedragen dan 500.000 m3.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4419
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 10-12-2014
CiteertitelJBO 2015/38
SamenvattingDelfstoffen, Werkplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 februari 2013, kenmerk 2013/5393, heeft het college goedkeuring verleend aan het werkplan "Werkplan Grondstofwinning en herinrichting periode 2013, ontgronding centrale zandwinning in de gemeente Weert, De IJzeren Man" (hierna: het werkplan 2013).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4486
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 10-12-2014
CiteertitelJBO 2015/39
SamenvattingEmissies van asbest.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 september 2013 hebben gedeputeerde staten aan [vergunninghoudster] een omgevingsvergunning verleend als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het nemen van proeven voor de duur van één jaar met het verwerken van in lichte mate asbesthoudend staalschroot in de staalsmelterij van Nedstaal B.V. (hierna: Nedstaal).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4531
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 10-12-2014
CiteertitelJBO 2015/40
Samenvatting Herontwikkeling, Bos .
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 oktober 2011 heeft het college het verzoek van Stichting Groen Weert om handhavend op te treden tegen het overschrijden van de termijn voor het ontwikkelen van nieuw bos ter plaatse van het zandwingebied Herenvennenweg te Weert, als bedoeld in voorschrift 5 van de bij besluit van 22 mei 2001 verleende vergunning op grond van de Ontgrondingenwet, afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4420
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 10-12-2014
CiteertitelJBO 2015/41
SamenvattingM.e.r.-plicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 september 2013 hebben gedeputeerde staten aan [vergunninghoudster] een omgevingsvergunning verleend als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het nemen van proeven voor de duur van één jaar met het verwerken van in lichte mate asbesthoudend staalschroot in de staalsmelterij van Nedstaal B.V. (hierna: Nedstaal).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4531
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 10-12-2014
CiteertitelJBO 2015/42
SamenvattingMestbassin, Onlosmakelijkheid, Omgevingsvergunning (bouwen, milieu), Afstand.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 januari 2012 heeft het college aan [appellante sub 3] een omgevingsvergunning verleend voor een melkrundveehouderij aan de [locatie] te Schagen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 10-12-2014
CiteertitelJBO 2015/43
Samenvatting Nuttige toepassing of verwijderen .
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 september 2013 hebben gedeputeerde staten aan [vergunninghoudster] een omgevingsvergunning verleend als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het nemen van proeven voor de duur van één jaar met het verwerken van in lichte mate asbesthoudend staalschroot in de staalsmelterij van Nedstaal B.V. (hierna: Nedstaal).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4531
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Gelderland 16-12-2014
CiteertitelJBO 2015/44
SamenvattingOmgevingsvergunning (milieu), M.e.r.-beoordelingsplicht.
Samenvatting (Bron)omgevingsvergunning oprichten biogasinstallatie; BREF op- en overslag van bulkgoederen; significant risico op bodem- en oppervlaktewaterverontreiniging.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2014:7797
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Gelderland 19-12-2014
CiteertitelJBO 2015/45
SamenvattingOmgevingsvergunningsvrij.
Samenvatting (Bron)Is zij-erf achtererfgebied?
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2014:7889
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Oost-Brabant 29-12-2014
CiteertitelJBO 2015/46
SamenvattingOmgevingsvergunning (bouwen, afwijken, milieu).
Samenvatting (Bron)m.e.r.-beoordeling. Depositiebank Verweerder heeft een omgevingsvergunning verleend en hiervoor beoordeeld of een milieueffectrapport moest worden opgesteld. Het m.e.r-beoordelingsbesluit is gebaseerd op de veronderstelling dat de toename van ammoniakemissie als gevolg van de aangevraagde wijziging zou kunnen worden gesaldeerd door middel van de provinciale depositiebank. Uit de uitspraken van de Raad van State op 13 november 2013 en 7 mei 2014 volgt dat deze veronderstelling onjuist is. De rechtbank is van oordeel dat de uitkomst van een m.e.r.-beoordeling niet kan afhangen van de uitkomst van een mogelijke uitkomst van de besluitvorming op een aanvraag om een Nbw 1998-vergunning. Daargelaten dat in dit geval gedeputeerde staten bevoegd zijn te beslissen omtrent verlening van deze apart aangevraagde vergunning, dient verweerder een eigen m.e.r-beoordelingsbesluit te nemen. De rechtbank ziet hierin reden om de omgevingsvergunning te vernietigen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2014:8050
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRechtbank Den Haag 09-05-2014
CiteertitelJBO 2015/47
SamenvattingKrakers, Huisrecht, Strafrechtelijke ontruiming, Belangenafweging, Belangen eigenaar.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Vordering strekkende tot verbod strafrechtelijke ontruiming afgewezen. Geen aanleiding voor een andere dan de door de wetgever al in abstracto gemaakte afweging.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2014:8809
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Gelderland 02-07-2014
CiteertitelJBO 2015/48
SamenvattingAanneming van werk, Resultaatsverplichting, Inspanningsverplichting, Verjaring, Daad van rechtsvervolging, Lastgeving.
Samenvatting (Bron)Broekhuis Harderwijk legt het volgende aan de schadevordering ten grondslag. Tussen Broekhuis Holding en Hazelaar is een overeenkomst van aanneming van werk tot stand gekomen, op grond waarvan Hazelaar saneringswerkzaamheden heeft uitgevoerd. Hazelaar is toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van die overeenkomst. Als gevolg daarvan heeft Broekhuis Holding schade geleden. Hazelaar betwist dat de overeenkomst tot het uitvoeren van saneringswerkzaamheden een overeenkomst van aanneming van werk is. Voor het geval dat zou worden geoordeeld dat die overeenkomst wel een overeenkomst van aanneming van werk is, beroept Hazelaar zich op verjaring.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2014:5555
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOnteigeningen mbt bodemverontreiniging en bodemkwaliteit
TitelRaad van State 26-11-2014
CiteertitelJBO 2015/49
SamenvattingRuimte voor de rivier, Eigendomsverwerving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 oktober 2013 heeft het college een vergunning als bedoeld in de Ontgrondingenwet verleend voor het ontgronden van een aantal percelen binnen de gemeente Bergen (L).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4230
Artikel aanvragenVia Praktizijn