TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 15-02-2015
Aflevering 2
RubriekColumn
TitelDoorwerkende AOW’ers: altijd voordelig!
CiteertitelTRA 2015/11
SamenvattingIn de Verenigde Staten is verplicht pensioen verboden. Kennis en ervaring gelden er als een voordeel, niet als een handicap, aldus Pia de Jong in NRC Handelsblad van 30 december 2014. Ze haalt tv- en radiopresentatoren aan die werken tot hun 85ste en actieve hoogleraren van dik in de negentig. Daarentegen moet in Nederland volgens Pia: “je carrière zo rond je vijftigste pieken. Dan mag je het hoogstens tien jaar uitzingen, waarna de genadeloze glijvlucht naar het pensioen aanvangt (…)”. Dit stereotiepe beeld is aan verandering toe. Op basis van beleidsrapporten uit de tijd dat een structurele krapte op de arbeidsmarkt werd voorspeld, heeft de regering eind vorig jaar het wetsvoorstel ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ bij de Tweede Kamer ingediend (Kamerstukken II 2014/15, 34073, 2). Doel is het wegnemen van belemmeringen voor werkgevers om AOW-gerechtigden in dienst te nemen. De samenleving kan hierdoor langer gebruikmaken van de ervaring en kennis van oudere generaties, aldus de regering. Bovendien is dit goed voor de ontplooiing van AOW-gerechtigden zelf. De (gezonde) levensverwachting is immers toegenomen en doorwerken biedt hun een mogelijkheid voor aanvullende inkomsten.
Auteur(s)M.S. Houwerzijl
LinkVolledige tekst artikel (Kluwer)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelGrensarbeider tussen wal en schip
CiteertitelTRA 2015/12
SamenvattingDe lange Nederlandse loondoorbetalingsplicht bij ziekte zorgt voor coördinatieproblemen in grensoverschrijdende arbeidssituaties. Aan de hand van een casus uit de praktijk worden de problemen in kaart gebracht en mogelijke oplossingen besproken en beoordeeld.
Auteur(s)T. Dijkhoff , S. Montebovi
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelHet overgangsrecht van de Wet werk en zekerheid: technisch en belangrijk!
CiteertitelTRA 2015/13
SamenvattingHet overgangsrecht van de WWZ beslaat maar enkele artikelen, maar heeft veel implicaties voor de praktijk. In het eerste deel bespraken wij het overgangsrecht behorende bij de versterking van de positie van flexwerkers (art. XXIIa-art. XXIId en art. XXIII WWZ). Het overgangsrecht behorende bij de ketenregeling (art. XXIIe WWZ) en de hervorming van het ontslagrecht (art. XXII WWZ) staan in dit deel centraal. Aan bod komen vragen als: is het nog mogelijk een bepaaldetijdcontract aan te bieden zonder dat dit volgens het nieuwe recht converteert in een contract voor onbepaalde tijd? En: geldt na 1 juli 2015 het toepasselijk sociaal plan dat gebaseerd is op de kantonrechtersformule, de transitievergoeding of allebei?
Auteur(s)J.S. Engelsman , J.M. van Slooten
LinkVolledige tekst artikel (Kluwer)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe ‘Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ gewogen en te streng bevonden
CiteertitelTRA 2015/14
SamenvattingOp 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in werking getreden De Centrale Raad van Beroep heeft zich voor het eerst uitgesproken over de hoogte van de boetes en het overgangsrecht. De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat de 100%-boete er alleen is voor de echte fraudeurs en dat het overgangsrecht strijdig is met internationaal recht. Hij introduceert een nieuwe ‘regeling’ die meer recht doet aan de evenredigheid tussen sanctie en verwijt. Daar waar de wetgever overwoog dat de bestuurlijke boete in de Wet aanscherping handhaving in een juiste verhouding staat tot het strafrechtelijke sanctiesysteem laat de Centrale Raad van Beroep zien dat dit niet het geval is.
Auteur(s)P.S. Fluit
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 17-10-2014
CiteertitelTRA 2015/15
SamenvattingDe toekomst van de Baijingsleer na invoering van de WWZ
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Aanspraak op contractuele beëindigingsvergoeding na ontbinding arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen? Uitleg beding in arbeidsovereenkomst. Haviltex. Uitleg term ontslag verlenen in HR 25 juni 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP4365, NJ 2006/213. Beroep werkgever op beperkende werking redelijkheid en billijkheid en onvoorziene omstandigheden.
AnnotatorD.J. Buijs
LinkVolledige tekst annotatie (Tijdschriftrechtenarbeid.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2014:2991
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 31-10-2014
CiteertitelTRA 2015/16
SamenvattingDe beslagvrije voet en vakantiegeld.
Samenvatting (Bron)Cassatie in het belang der wet; vervolg op HR 6 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1342, NJ 2014/300. Valt eens per jaar uitgekeerd vakantiegeld onder de beslagvrije voet? Art. 475b e.v. Rv. Strekking regeling beslagvrije voet, minimaal noodzakelijke bestaanskosten, berekening. Karakter vakantiegeld, moment van uitbetaling. Overeenkomstige toepassing art. 475b lid 3 Rv; consequenties.
AnnotatorC.J. Frikkee
UitspraakECLI:NL:HR:2014:3068
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelScholingskamer Bedrijfscommissie 07-11-2014, MI 14.007
CiteertitelTRA 2015/17
SamenvattingEerste uitspraak Scholingskamer Bedrijfscommissie
Annotator Redactie
LinkVolledige tekst (ser.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 17-09-2014
CiteertitelTRA 2015/18
SamenvattingDe Ziektewet is geen echt vangnet. Consequenties voor de WWZ.
Samenvatting (Bron)Nu er nog twijfel bestaat over de vraag of betrokkene recht heeft op bezoldiging, heeft appellant met toepassing van artikel 47a, tweede lid, van de ZW terecht geweigerd om betrokkene een voorschot op een ZW-uitkering te verstrekken. Vernietiging besluit. Beroep ongegrond.
AnnotatorM.J.A.C. Driessen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:3051
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 05-11-2014, C-311/13, ECLI:EU:C:2014:2337
CiteertitelTRA 2015/19
SamenvattingTer waarborging van het sociale doel van de insolventierichtlijn is het werknemersbegrip in het civiele recht van een lidstaat leidend.
AnnotatorH.H. Voogsgeerd
LinkVolledige tekst uitspraak (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 04-12-2014, C-413/13
CiteertitelTRA 2015/20
SamenvattingMinimumtarieven voor zelfstandigen in cao's: in strijd met het verbod op kartelvorming?
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 4 december 2014.#FNV Kunsten Informatie en Media tegen Staat der Nederlanden.#Verzoek van het Gerechtshof te 's-Gravenhage om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Mededinging - Artikel 101 VWEU - Materiele werkingssfeer - Collectieve arbeidsovereenkomst - Bepaling die minimumtarieven voor zelfstandigen vastlegt - Begrip ,onderneming' - Begrip ,werknemer'.#Zaak C-413/13.
AnnotatorE.F. Grosheide
UitspraakECLI:EU:C:2014:2411
Artikel aanvragenVia Praktizijn