Jurisprudentie Aanbestedingsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht
Datum 28-11-2014
Aflevering 7
TitelGerechtshof van Eerste Aanleg EU 16-07-2014 , -
CiteertitelJAAN 2014/171
SamenvattingHerbeoordeling, Transparantie- en gelijkheidsbeginsel, Overheidsopdracht voor vertaaldiensten, Besluit tot wijziging oorspronkelijk gunningsbesluit, Gunning van raamovereenkomst aan andere inschrijver, Herbeoordeling van één enkele inschrijving zonder opschorting procedure en zonder in kennis stelling overige inschrijvers in strijd met transparantie- en gelijkheidsbeginsel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 11-09-2014, -
CiteertitelJAAN 2014/172
SamenvattingVerzoek prejudiciële beslissing, Rechtsbeschermingsrichtlijn, Beroepsprocedure inzake plaatsing van overheidsopdrachten, Voorwaarden voor procedure van gunning door onderhandelingen zonder bekendmaking van aankondiging van opdracht niet vervuld, Bevoegdheid van voor beroepsprocedures verantwoordelijke instantie om gunningsovereenkomst onverbindend te verklaren, Draagwijdte van in art. 2 quinquies lid 4 Richtlijn 89/665/EG bedoelde uitzondering op grond waarvan die instantie de overeenkomst niet onverbindend mag verklaren, Beginsel van gelijke behandeling, Recht op doeltreffende voorziening in rechte
AnnotatorJ.W.A. Meesters
LinkVolledige tekst uitspraak (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Den Haag 15-07-2014
CiteertitelJAAN 2014/173
SamenvattingMotivering gunningsbeslissing, Vernietigingsgronden eenmaal tot stand gekomen overeenkomst, Beoordelingsvrijheid aanbestedende dienst, Beoordeling kwalitatieve criteria, Transparantie gunningscriterium, Enige mate van subjectiviteit inherent aan de beoordeling van een kwalitatief criterium, Transparantie minimum-eis, Rechtsverwerking
Samenvatting (Bron)overheidsaanbesteding; halffabricaten rijbewijzen; opdracht voor memorie van grieven definitief gegund; wijziging van eis na memorie van grieven toelaatbaar?; Voldoende motivering gunningsbeslissing?; transparantie bij beoordeling kwaliteitscriterium
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2014:2675
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 19-08-2014
CiteertitelJAAN 2014/174
SamenvattingIncidentele vorderingen tot schorsing van de tenuitvoerlegging van vonnis van de voorzieningenrechter waarin is geoordeeld dat drie zorgverzekeraars moeten worden aangemerkt als aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet 2012, Geen misbruik van recht of nieuwe omstandigheden, Incidentele vordering tot voeging of tussenkomst, Belang van verzoekers om benadeling of verlies van een hen toekomend recht te voorkomen
Samenvatting (Bron)Hoger beroep van het vonnis van de voorzieningenrechter waarin is geoordeeld dat drie zorgverzekeraars moeten worden aangemerkt als aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet. Incidentele vorderingen tot schorsing van de tenuitvoerlegging ex artikel 351 Rv en tot voeging of tussenkomst ex artikel 217 Rv.
AnnotatorM.J. Mutsaers
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2014:2804
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Gelderland 30-04-2014
CiteertitelJAAN 2014/175
SamenvattingMeervoudig onderhandse aanbesteding, Totstandkoming overeenkomst door voorlopige gunningsbeslissing, Transparantie aanbestedingsstukken, Cao-norm, Eén opdracht of verschillende (deel)opdrachten, Opdrachtnemer gehouden de overeenkomst na te komen, Dwangsom
Samenvatting (Bron)Onderhandse aanbesteding voor ontmanteling tijdelijke AZC-locatie.
AnnotatorT.H. Chen
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2014:5563
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 20-08-2014
CiteertitelJAAN 2014/176
SamenvattingOnderhandse aanbesteding, (On)geldigheid inschrijving, Transparantie beoordelingsmethodiek, Beoordelingsvrijheid aanbestedende dienst, Kwalitatieve criteria, Aanbestedende dienst volgde duidelijke beoordelingsprocedure, Inschrijver heeft de innovatieve manier van aanbesteden miskend
Samenvatting (Bron)Onderhandse aanbestedingsprocedure; gunningscriterium EMVI; vordering verklaring voor recht tekortschieten en schadevergoeding op te maken bij staat; geen ongeldige inschrijving, want Wegener kan voldoen aan eis van minimum 25% redactionele paginas; geen schending transparantie- en gelijkheidsbeginsel geschonden, want in de offerteaanvraag beschreven beoordelingssystematiek was voor BAR duidelijk en is door de gemeente gevolgd; Bar heeft inschrijvingen vergeleken, maar heeft de innovatieve manier van aanbesteden, waarbij ruimte is geboden aan inschrijvers om zich te onderscheiden, miskend; BAR heeft vragen alleen kort beantwoord, waar Wegener de mogelijkheid om extra punten te vergaren door het bieden van meerwaarde heeft benut.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2014:7378
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 24-09-2014
CiteertitelJAAN 2014/177
SamenvattingPrivate aanbesteding, Aanvulling subgunningscriterium, Schending transparantie- en gelijkheidsbeginsel, Contractsvrijheid, Wezenlijke wijziging, Level playing field, Vordering beëindiging/ontbinding overeenkomst, Schadevergoeding, Rechtsverwerking, Handelen in strijd met het transparantie- en gelijkheidsbeginsel leidt in een private aanbesteding niet steeds tot een gebrekkige of onrechtmatige aanbesteding en schadeplichtigheid
Samenvatting (Bron)Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken die de conclusie zouden kunnen rechtvaardigen dat Havenbedrijf Rotterdam B.V. jegens ECT c.s. misbruik heeft gemaakt van een economische machtpositie, wanprestatie heeft gepleegd, of onrechtmatig heeft gehandeld of nagelaten. Het havenbedrijf mocht een beleid voeren dat was gericht op het bevorderen van het ontstaan van meer concurrentie tussen containeroverslagbedrijven in de Rotterdamse haven.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2014:7824
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 20-05-2014, C/09/462999 / KG ZA 14-384
CiteertitelJAAN 2014/178
Samenvatting(On)geldige inschrijving, Herstel omissie inschrijving, Opgewekt vertrouwen, Gelijkheidsbeginsel prevaleert boven het vertrouwensbeginsel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 28-05-2014
CiteertitelJAAN 2014/179
SamenvattingTussenvonnis, Beoordelingsvrijheid aanbestedende dienst, Verzoek tot verstrekken informatie aan aanbestedende dienst, Bedrijfsvertrouwelijke informatie, Motivering gunningsbeslissing, Beoordelingsvrijheid aanbestedende dienst ten aanzien van de beoordeling van de inschrijvingen vindt een grens in het gerechtvaardigde belang van een niet winnende inschrijver op een effectieve rechtsbescherming
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Tussenvonnis. De Gemeente wordt verboden de Opdracht te gunnen, totdat zij aan eiseres openheid heeft gegeven mt betrekking tot de vraag hoe zij de door de tussenkomende partij ingediende referentieprojecten heeft beoordeeld. Weliswaar heeft de Gemeente een grote beoordelingsvrijheid, maar deze vindt een grens in het gerechtvaardigde belang van eiseres om te kunnen beoordelen of sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel en of de beoordeling juist is geweest. Dit geldt te meer nu eiseres gerede objectieve twijfels heeft met betrekking tot de vraag of de tussenkomende partij aan de gestelde Minimumeis kan voldoen.
AnnotatorC.G. van Blaaderen , R.S. Damsma
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2014:7930
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 28-05-2014, C/09/463181 / KG ZA 14-391
CiteertitelJAAN 2014/180
SamenvattingArchitectenprijsvraag met voorselectie, Opdracht onder de drempelwaarde, Geen grensoverschrijdend belang, Precontractuele redelijkheid en billijkheid, Algemene beginselen aanbestedingsrecht, (On)gewijzigde toepassing beoordelingsmethodiek, Beoordeling schetsontwerppresentatie geselecteerde architecten, Gunningssystematiek onjuist toegepast, Herbeoordeling
AnnotatorJ.W.H. Raadgever
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 06-06-2014
CiteertitelJAAN 2014/181
SamenvattingConcessie voor diensten, Wijziging prijsbeoordelingssystematiek, Wijzigen prijsbeoordelingssystematiek één dag voor indiening inschrijving, Rechtsverwerking
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. De vorderingen strekkende tot intrekking van de gunningsbeslissing en tot een verbod om de Concessie te gunnen wroden afgewezen. Door het toevoegen van een fictieve huursom is de prijsbeoordelingsystematiek niet op ontoelaatbare wijze gewijzigd. Dat eiseres een langere termijn voor inschrijving had moeten krijgen of dat de inschrijvingen niet zijn beoordeeld aan de hand van de in het bestek opgenomen formule is niet gebleken. De formule is ook niet als zodanig ongeschikt voor het berekenen van relatieve afwijkingen.
AnnotatorT.H. Chen
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2014:7937
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 19-06-2014
CiteertitelJAAN 2014/182
SamenvattingTransparantie gunningscriteria en beoordelingsmethodiek, (On)geldige inschrijving, Pre-Award fase, Conformiteitseis, Aanbieder legt conformiteitseis te beperkt uit, In de Pre-Awardfase mag de aanbestedende dienst de hele inschrijving, dus ook de geboden prijs, beoordelen, Winnende inschrijver alsnog van deelname uitgesloten
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. De vorderingen strekkende tot een verbod om de Opdracht te gunnen wordt afgewezen. Eiseres legt de conformiteitstoets in de pre-award fase te beperkt uit. In die fase mocht de aanbestedende dienst niet slechts de uitwerking van het plan van aanpak, maar de hele inschrijving, waaronder de geboden prijzen, beoordelen. Anders dan eiseres stelt heeft zij niet aan de conformiteitstoets voldaan. Zij heeft kosten onder de verkeerde post geprijsd en heeft bepaalde kosten niet in haar inschrijving meegenomen. Haar inschrijving is dan ook op goede gronden van deelname uitgesloten.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2014:7938
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 04-07-2014
CiteertitelJAAN 2014/183
SamenvattingRechtsverwerking/Grossmann-verweer, Percelenregeling, Gunningscriterium van de economisch meest voordelige inschrijving of criterium van de laagste prijs, Technische specificaties, Toetsing door de aanbestedende dienst aan de gestelde technische eisen behoeft, omdat de opdracht ook het ontwerp van een systeem inhoudt, pas plaats te vinden in de uitvoeringsfase
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding opdracht betreffende schietbanen en schietsimulatieruimten door Ministerie van Defensie. De verliezende partij (X) voert een drietal gronden aan waarom de aanbesteding niet rechtmatig zou zijn verlopen, maar de voorzieningenrechter volgt X hier niet in en wijst de vorderingen van X af.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2014:10785
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 10-07-2014
CiteertitelJAAN 2014/184
Samenvatting(Niet-)ontvankelijkheid, Opgewekt vertrouwen, Motivering gunningsbeslissing, Verstoring goede procesorde, Interventie in eerder kort geding niet van belang voor ontvankelijkheidsvraag in later kort geding, Nieuwe gunningsbeslissing op bevel van voorzieningenrechter impliceert ongeldigheid van alle eerdere gunningbeslissingen, Abnormaal lage inschrijving, Het eerst ter zitting aanvoeren van bezwaren tegen de gunningsbeslissing is niet verenigbaar met de noodzaak van vlot verloop van de aanbesteding en van snel en doeltreffend procederen over de vraag of een gunningsbesluit rechtsgeldig is
Samenvatting (Bron)Aanbesteding voor - kort gezegd - meerjarig werk in het beheergebied van Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland, waterdistrict Twentekanalen en lJsseldelta. Inschrijver De Jong bij eerste gunningbeslissing EMVI. Na kort geding komt verliezend inschrijver BAM bij nieuwe beoordeling evenwel als EMVI uit de bus. Tegen deze tweede gunningbeslissing spant De Jong kort geding aan. Dat De Jong niet bij eerste KG heeft geïntervenieerd, brengt niet mee dat zij nu niet-ontvankelijk is in haar vorderingen. Nieuwe gunningbeslissing op bevel van voorzieningenrechter impliceert ongeldigheid van alle eerdere gunningbeslissingen. Beslissing om aan BAM te gunnen daarom geen verrassingsbeslissing. Dat inschrijving van BAM nog steeds abnormaal laag is, is onvoldoende onderbouwd. Enkele stelling dat verschil in inschrijvingen astronomisch is, is onvoldoende. Het eerst ter zitting bij de voorzieningenrechter aanvoeren van bezwaren tegen de gunningbeslissing is niet verenigbaar met noodzaak van vlot verloop van de aanbesteding(procedure) en van snel en doeltreffend procederen over de vraag of een gunningsbesluit rechtsgeldig is.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2014:9732
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Limburg 28-07-2014
CiteertitelJAAN 2014/185
SamenvattingKeuze aanbestedingsprocedure, Past performance, Optie tot eenzijdig onderhandse gunning van vervolgopdrachten aan aanvankelijke winnaar niet benut, Discretionaire bevoegdheid aanbestedende dienst. Keuze voor meervoudig onderhandse aanbesteding zonder vooraankondiging in plaats van openbare procedure in casu juist, Opdracht onder drempel, Gids Proportionaliteit, 'Past performance' mag reden zijn voor uitsluiting van vervolgopdrachten
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsrecht. Gegadigde wordt buiten de selectie gehouden voor aan te besteden vervolgopdrachten op basis van past performance.
AnnotatorM.J. Vidal
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2014:6754
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Overijssel 04-08-2014
CiteertitelJAAN 2014/186
Samenvatting(Niet-)ontvankelijkheid, Rechtsverwerking, Grossmannverweer, (On)geldige inschrijving, (Niet) besteksconforme inschrijving, Transparantie minimum-eis, Transparantie gunningscriteria/wensen, Alcateltermijn is geen vervaltermijn, Enkel tijdsverloop of stilzitten niet voldoende voor aannemen rechtsverwerking naar nationaal recht, Geen sprake van schending van het transparantie- en gelijkheidsbeginsel
Samenvatting (Bron)Aanbesteding ontvankelijkheid geen schending aanbestedingsrechtelijke beginselen eisen zijn duidelijk en transparant.
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2014:4201
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Limburg 05-08-2014
CiteertitelJAAN 2014/187
SamenvattingOngeldige, niet besteksconforme inschrijving, Minimum geschiktheidseis, Certificaat of gelijkwaardig bewijsstuk, Eigen verklaring, Geen herstel omissie mogelijk, Herbeoordeling
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsrecht. Geschiktheidseisen. Certificering. Gelijkwaardigheid. Niet op tijd voldoen aan eis overleggen bewijsstukken.
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2014:7010
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 11-08-2014, C/09/468742 / KG ZA 14-770
CiteertitelJAAN 2014/188
SamenvattingICT, Transparantie geschiktheidseisen, Kerncompetentie, Voldoet opgegeven referentieproject aan vereiste kerncompetentie, (On)geldige inschrijving
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 13-08-2014
CiteertitelJAAN 2014/189
SamenvattingRechtsverwerking, Verval van recht om in rechte te klagen, Transparantie beoordelingsmethodiek, Gelijkheidsbeginsel, Dwangsom
Samenvatting (Bron)Aanbesteding van leerlingenvervoer. Verval van recht. Tijdelijke overeenkomst. Gelijkheidsbeginsel.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2014:6822
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 21-08-2014
CiteertitelJAAN 2014/190
Samenvatting(On)geldigheid inschrijving, (Niet-)besteksconform
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Eiseres heeft onvoldoende aanemelijk gemaakt dat de door haar aangeboden sportkleding bekendheid geniet door reclame die direct op de consument is gericht. Derhalve is onvoldoende gebleken dat haar inschrijving voldoet aan het Programma van Eisen, zodat de inschrijving naar voorlopig oordeel op goede gronden ongeldig is verklaard.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2014:10788
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Nederland 27-08-2014
CiteertitelJAAN 2014/191
SamenvattingICT, Transparantie geschiktheidseis, Referentie-eis, Kerncompetentie, Cao-norm, (On)geldigheid inschrijving, Gebod tot ongedaan maken van intrekking aanbestedingsprocedure, Herbeoordeling
Samenvatting (Bron)Aanbesteding. Uitleg referentie-eis in Bestek; cao-nrom
AnnotatorL. Knoups
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2014:4220
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Limburg 28-08-2014
CiteertitelJAAN 2014/192
SamenvattingPrivate aanbesteding, Meervoudig onderhandse procedure, Technische specificaties, 'Of gelijkwaardig', (Niet-)besteksconform, Beoordelingsvrijheid private aanbesteder op grond van uitdrukkelijke bepaling in bestek
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsrecht. Vrijwillige aanbesteding door stichting samenwerkende ondernemers. Gelijkwaardigheid van het aangeboden alternatief.
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2014:7551
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam 02-09-2014
CiteertitelJAAN 2014/193
Samenvatting(On)geldigheid inschrijving, (Niet-)besteksconform, Transparantie minimum-eisen, Certificaat, ‘Of gelijkwaardig’, Herbeoordeling
Samenvatting (Bron)Aanbesteding afvalbakken voor de openbare ruimte gemeente Amsterdam. Gemeente heeft een van de inschrijvingen ten onrechte ongeldig verklaard. Vordering om opnieuw te beoordelen in kort geding toegewezen.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2014:5580
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Limburg 04-09-2014
CiteertitelJAAN 2014/194
SamenvattingHerstel fout, Social return, Fout leent zich voor eenvoudig herstel, Geen ongeldige of onvolledige inschrijving, Gebod tot gunning aan eiser
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsrecht. Gelijkheidsbeginsel. Herstel van kennelijke fout. Social return. Plan van aanpak. Een kennelijke, geringe of gemakkelijk te herstellen fout in een inschrijving mag gericht worden verbeterd als de wijziging niet tot een wezenlijke nieuwe inschrijving leidt en niet tot concurrentievervalsing. Gevraagd percentage op social return op totale aanneemsom is niet opgegeven bij inschrijving, maar geeft de aanbestedende dienst geen aanleiding om de inschrijving ongeldig te verklaren. Omdat de fout op eenvoudige wijze is te herleiden uit de opgegeven gegevens en de inschrijving daarmee niet wezenlijk wijzigt en de concurrentie niet vervalst, dienen gelet op het gelijkheidbeginsel punten te worden toegekend aan de inschrijving.
AnnotatorA.L. Appelman , S. Saric
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2014:7690
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Oost-Brabant 10-09-2014
CiteertitelJAAN 2014/195
SamenvattingVrijwillige nationale niet-openbare aanbesteding, Transparantie geschiktheidseisen, (On)gewijzigde toepassing geschiktheidseis, Formulering niveau VCA-certificaat of gelijkwaardig veiligheidssysteem niet duidelijk, precies en ondubbelzinnig, Strijd met beginselen van transparantie, gelijkheid en verbod van willekeur, Gebod tot intrekking voorlopige gunningsbeslissing
Samenvatting (Bron)nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure. De kwaliteitsnorm (VCA certificaat) inzake de veiligheidsminimumeisen (geschiktheidseis) om de opdracht uit te voeren zijn niet op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze in de aanbestedingsdocumenten geformuleerd en dit is in strijd met de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht. Beslissing: intrekken voorlopige gunningsbeslissing gelet op ongeldige geschiktheidseis.
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2014:5273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Overijssel 10-09-2014
CiteertitelJAAN 2014/196
SamenvattingOmissie inschrijving, Niet besteksconforme inschrijving, Transparantie beoordelingsmethodiek, Geen strijd met de beginselen van transparantie, zorgvuldigheid en gelijkheid
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsrecht. Zijn de gemeenten (bewust) afgeweken van de vooraf bekendgemaakte beoordelingsprocedure? Inschrijving onjuist beoordeeld? De voorzieningenrechter beantwoordt beide vragen ontkennend. De gemeenten hebben met de door hen gehanteerde beoordelingswijze gehandeld zoals door de inschrijvers redelijkerwijs kon en mocht worden verwacht en verlangd. De onderhavige aanbestedingsprocedure was voldoende transparant en niet voor meerdere uitleggen vatbaar. De gemeenten hadden niet de ruimte en niet de verplichting om de inschrijving op een andere wijze te beoordelen. Geen schending zorgvuldigheids- en/of gelijkheidsbeginsel. Inschrijver heeft met haar inschrijving niet voldaan aan de door de gemeenten gestelde eisen. Van onrechtmatig gedrag van de gemeenten is geen sprake. De gemeenten hebben niet ten onrechte de inschrijving voor gunning gepasseerd.
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2014:4750
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Overijssel 12-09-2014
CiteertitelJAAN 2014/197
SamenvattingICT, (On)rechtmatige gunning, Uitleg beoordelingsmethodiek, Inschrijver ging uit van een onjuiste uitleg van de beoordelingssystematiek, Proof of Concept
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsrecht. De vorderingen zijn gebaseerd op de stelling, dat gunning aan Centric jegens Pink Roccade onrechtmatig zou zijn, omdat de gemeente aan Pink Roccade op twaalf gunningswensen niet de juiste puntenscore heeft toegekend. De gemeente is daardoor ten onrechte afgeweken van de door haar aan de inschrijvers kenbaar gemaakte beoordelings- en gunningssystematiek. Pink Roccade heeft de door haar gestelde schendingen van het aanbestedingsrecht niet aannemelijk gemaakt, zodat haar vorderingen worden afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2014:4818
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Gelderland 18-09-2014
CiteertitelJAAN 2014/198
SamenvattingVoorlopige voorziening, Opschorten sluitingstermijn, Belangenafweging, Snelle voortgang aanbesteding versus duidelijkheid voor inschrijver
Samenvatting (Bron)-
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2014:6039
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 11-11-2013, 13
CiteertitelJAAN 2014/199
SamenvattingToelaatbaarheid gunningssystematiek, Formeel wordt het gunningscriterium van de economisch meest voordelige inschrijving gehanteerd, maar materieel is de facto sprake van het gunningscriterium van de laagste prijs
AnnotatorW.M. Ritsema van Eck
LinkVolledige tekst (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 24-12-2013, 40
CiteertitelJAAN 2014/200
SamenvattingICT, Toelaatbaarheid minimum geschiktheidseis, Verplichting tot afsluiten verzekering, Contractvoorwaarden, Gids Proportionaliteit, Proportionaliteit aansprakelijkheidsbeding
AnnotatorR.J.J. Westerdijk
LinkVolledige tekst (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 20-01-2014, 56
CiteertitelJAAN 2014/201
SamenvattingToelaatbaarheid geschiktheidseis, Referentie-eis, Kerncompetentie, Terughoudendheid geboden met het stellen van referentie-eisen op nieuwe markten
AnnotatorL. Knoups
LinkVolledige tekst (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 10-02-2014, 67
CiteertitelJAAN 2014/202
SamenvattingHerstel fout, Abnormaal lage inschrijving, Geobjectiveerde maatstaf voor besluit tot afwijzing inschrijving als abnormaal laag, Technische specificaties, Verwijzing naar merken in technische specificaties, Toevoeging 'of gelijkwaardig', Rechtsverwerking
AnnotatorA.L. Appelman , S. Saric
LinkVolledige tekst (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 03-03-2014, 63
CiteertitelJAAN 2014/203
SamenvattingMeervoudig onderhandse procedure, Transparantie aanbestedingsstukken, Plan van Aanpak, Herstel fout, Plan van Aanpak kan, naast toetsing in kader van gunningscriteria, ook functie vervullen bij toetsing of inschrijving voldoet aan gestelde normen en eisen, Vereiste van indienen van Plan van Aanpak ook mogelijk bij toepassing van gunningscriterium van de laagste prijs
AnnotatorW.M. Ritsema van Eck
LinkVolledige tekst (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 24-04-2014, 70
CiteertitelJAAN 2014/204
SamenvattingMeervoudig onderhandse procedure, Toelaatbaarheid beoordelingsmethodiek, Toepasselijkheid transparantiebeginsel en proportionaliteitsbeginsel op gunningscriteria bij meervoudig onderhandse procedure, Algemene beginselen behoorlijk bestuur, Precontractuele maatstaven van redelijkheid en billijkheid, Transparantie aanbestedingsstukken, Het bieden van ruime vrijheid aan inschrijver om inschrijving vorm te geven is toegestaan onder voorwaarde dat aanbestedende dienst transparant handelt, Marktconformiteit, Strategische inschrijving, Gemiddelde prijs, (Niet-) besteksconform
AnnotatorW.M. Ritsema van Eck
LinkVolledige tekst (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 26-05-2014, 102
CiteertitelJAAN 2014/205
SamenvattingOngeldigheid inschrijving, Overschrijding inschrijvingstermijn wegens storing TenderNed, Proportionaliteit uitsluiting, Art. 2.109 Aanbestedingswet 2012 biedt een aanbestedende dienst de bevoegdheid, en niet de verplichting, bij een storing van het elektronisch systeem de uiterste termijn te verlengen, Transparantie aanbestedingsstukken
LinkVolledige tekst (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 8-7-2014, 117
CiteertitelJAAN 2014/206
SamenvattingICT, Clusterverbod, Opdracht niet onnodig samengevoegd, Drie aspecten uit art. 1.5 Aanbestedingswet 2012, Motivering samenvoeging opdrachten, Toegang MKB tot opdracht gewaarborgd, Randvoorwaarden voor combinatievorming, CPV-codes
AnnotatorG. 't Hart
LinkVolledige tekst (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 17-7-2014, 94
CiteertitelJAAN 2014/207
SamenvattingMeervoudig onderhandse procedure, Opdracht onder of boven drempelwaarde, Aanbestedingsplicht, Kunstmatige splitsing van opdracht, Functionele uitleg art. 2.14 Aanbestedingswet 2012 bij berekening waarde opdracht, Opdeling in percelen
AnnotatorC.H. van Hulsteijn , L.M.J. van Bohemen
LinkVolledige tekst (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn