Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 05-10-2004
Aflevering 1
TitelRaad van State, 22-09-2004, 200401506/1
CiteertitelJBa 2004/2
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 november 2002  heeft het college van burgemeester en wethouders van Breukelen (hierna: het college) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een kantoorgebouw als voorbebouwing voor de brandweergarage op het perceel kadastraal bekend gemeente Breukelen Nijenrode, sectie [], nummer [], plaatselijk bekend [locatie].
Pagina6
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2503
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-09-2004, 200400511/1
CiteertitelJBa 2004/3
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 maart 2003 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum (hierna: het dagelijks bestuur) een vergunning als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988 verleend voor het veranderen van de fundering van het gebouw [locatie 1] te Amsterdam.
Pagina6
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2516
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-09-2004, 200402408/1
CiteertitelJBa 2004/4
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 mei 2002 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht (hierna: het college) het natuurgebiedsplan Eemland (hierna: het natuurgebiedsplan) vastgesteld.
Pagina6-7
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ8722
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-09-2004, 200404392/2
CiteertitelJBa 2004/5
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft bij besluit van 13 april 2004, nr. 2004-12.000/16,MV, een vergunning onder voorschriften ingevolge de Ontgrondingenwet verleend aan [vergunninghoudster] voor het ontgronden van (gedeelten van) het perceel, kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nr. [].
Pagina7
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ9921
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-09-2004, 200400422/1
CiteertitelJBa 2004/6
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 april 2002 heeft de burgemeester van Schiedam (hierna: de burgemeester) ingevolge artikel 2.3.6, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Schiedam geweigerd de door [aanvrager] gevraagde exploitatievergunning voor een horecabedrijf te verlenen.
Pagina7
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ8711
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-09-2004, 200401150/1
CiteertitelJBa 2004/7
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 september 1999 heeft appellant, voorzover thans van belang, een parkeerverbod ingesteld in een gedeelte van de Kapelstraat te Heeze.
Pagina7-8
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ9953
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-09-2004, 200308557/1
CiteertitelJBa 2004/8
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2001 heeft de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (thans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en hierna: de staatssecretaris) het Heilig Hart van Jezus kerk complex (hierna: het complex), gelegen aan de Baronielaan 20-24 te Breda, aangewezen als beschermd monument.
Pagina8
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ9966
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-09-2004, 200308336/1
CiteertitelJBa 2004/9
Samenvatting (Bron)Bij brief van 20 augustus 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Middelburg (hierna: het college) aan appellant meegedeeld dat is geconstateerd dat hij zich op 25 juli 2002 niet heeft gehouden aan de voorschriften die ingevolge de Verordening Marktwezen Middelburg (hierna: de verordening) en het Uitvoeringsbesluit Dagplaatsen Warenmarkt (hierna: het uitvoeringsbesluit) gelden voor het standwerken op de markt te Middelburg en hem een waarschuwing gegeven.
Pagina8
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ9962
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-09-2004, 200307037/1
CiteertitelJBa 2004/10
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 september 2003, no RME200314065, heeft het college van burgemeester en wethouders van Breda op aanvraag van de Minister van Verkeer en Waterstaat een bouwvergunning onder voorwaarden verleend voor het bouwen van een geluidsscherm ZA-04C langs de noordzijde van de A58 te Breda.
Pagina9
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ9925
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-09-2004, 200402229/1
CiteertitelJBa 2004/11
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juli 2001 heeft de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (hierna: de Minister) aan appellant op grond van de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 (hierna: de Regeling) een beheers- en landschapssubsidie verleend ten bedrage van 2272,38/ 1031,16 voor de pakketnummers 4175, 4090 en 4626 en het verzoek om subsidie afgewezen voor pakketnummer 4501.
Pagina9
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2518
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-09-2004, 200402518/1
CiteertitelJBa 2004/12
Samenvatting (Bron)Op 28 januari 2003 heeft de burgemeester van Amersfoort (hierna: de burgemeester) schriftelijk doen weten dat de aan onder meer appellant op 10 april 2002 voor onbepaalde tijd verleende gedoogbeschikking voor het verstrekken van softdrugs voor de inrichting [coffeeshop] te Amersfoort ingetrokken onder gelijktijdige verlening van een gedoogbeschikking onder dezelfde voorwaarden, doch met een geldigheid tot uiterlijk 1 februari 2005.
Pagina9-10
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-09-2004, 200307610/1 en 200308243/1
CiteertitelJBa 2004/13
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 oktober 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen, rechtsvoorganger van het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer (hierna: het college), het verzoek van [verzoekers] om handhavend op te treden tegen bepaalde op het perceel [locatie] te [plaats], thans te Aalsmeer (hierna: het perceel), opgerichte bedrijfsbebouwing alsmede tegen het van het perceel gemaakte gebruik voor op- en overslagactiviteiten, afgewezen.
Pagina10
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-09-2004, 200402960/1
CiteertitelJBa 2004/14
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 oktober 2002 heeft verweerder het verzoek van appellant om toepassing van bestuurlijke handhavingsmaatregelen met betrekking tot de inrichtingen op het perceel [locatie] te Reusel afgewezen.
Pagina10
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2513
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-09-2004, 200400915/1
CiteertitelJBa 2004/15
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2002 heeft de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (thans de Minister) de aan appellante toegekende huursubsidie over het tijdvak van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002 gewijzigd van 735,12 in nihil en bepaald dat de verhuurder dit bedrag met appellante moet verrekenen.
Pagina11
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ9947
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 13-08-2004, 37.836
CiteertitelJBa 2004/16
Samenvatting (Bron)Leges voor de inbehandelingneming van een verzoek om toekenning van planschade.
Pagina11-12
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AI0408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-09-2004, 200306865/1
CiteertitelJBa 2004/17
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 oktober 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Onderbanken (hierna: het college), voorzover hier van belang, een verzoek van appellanten om schadevergoeding afgewezen.
Pagina12
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ9965
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-09-2004, 200400106/1
CiteertitelJBa 2004/18
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 januari 2003 (kenmerk: III/B&B) heeft het college van burgemeester en wethouders van Weert (hierna: het college) aan de vereniging Schutterij St. Cornelius (hierna: de schutterij) een drank- en horecavergunning verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf in het pand Ittervoorterweg 70 H te Weert.
Pagina12
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2515
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-09-2004, 200400556/1
CiteertitelJBa 2004/19
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2003, kenmerk 2003-04125a/12/A.11, MTZ, heeft verweerder aan appellante een last onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd. De dwangsom is vastgesteld op  2.500,00 per overtreding van artikel 17.2 van de Wet milieubeheer. Het maximum waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd is vastgesteld op 25.000,00.
Pagina12-13
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2530
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHandhaving in de toekomst: de voorstellen van de vierde tranche - Eerste deel
CiteertitelJBa 2004/1
SamenvattingOp 22 juli 2004 heeft de regering het voorstel van wet houdende de aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde Tranche Algemene wet Bestuursrecht) aan de Tweede Kamer gezonden. De Vierde Tranche omvat onder andere voorstellen ten aanzien van bestuurlijke handhaving. Hierna passeert een aantal van de op stapel staande voorstellen de revue. In het eerste deel deze bijdrage komen de algemene bepalingen van titel 5.1 aan bod. Titel 5.1 bevat algemene bepalingen die gelden voor de zogenoemde bestuurlijke sancties. Bestuurlijke sancties zijn sancties die door een bestuursorgaan worden opgelegd wegens een overtreding van een opgelegde verplichting of onthouden afspraak.
Pagina2-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn