Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 03-12-2004
Aflevering 3
TitelGij zult op tijd beslissen! Het elfde gebod afdwingbaar?
CiteertitelJBa 2004/32
SamenvattingVolgens een in 2003 door de Algemene Rekenkamer gehouden onderzoek leidt het niet tijdig nemen van besluiten tot veel extra werk voor de Nationale Ombudsman, de rechterlijke macht en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze extra werklast kan worden verklaard doordat beslistermijnen door bestuursorganen in de praktijk dikwijls niet gehaald worden en tegen dat niet-tijdig beslissen frequent bezwaar of beroep wordt gemaakt. Met het oog op het ontlasten van de bezwaar-, beroeps- en klachtinstanties wordt momenteel de discussie gevoerd of het wettelijk systeem voorzien moet worden van een 'prikkel' voor het bestuursorgaan om het tijdig beslissen op aanvragen te bevorderen.
Pagina38-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-10-2004, 200402623/1
CiteertitelJBa 2004/33
SamenvattingAfgeleid belang. Dwangsom. Overtreder.

Appellant tegen het college van b en w van Laarbeek (verweerder)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 januari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek (hierna: het college) bepaald dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Match Detachering B.V./The perfect Match" (hierna: Match) dwangsommen verbeurt indien het met het bestemmingsplan strijdige gebruik van de woning aan [locatie] te [plaats] voor de huisvesting van werknemers van een detacheringsbedrijf, niet voor 1 maart 2003 is gestaakt.
Pagina42-42
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3752
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-10-2004, 200404339/1
CiteertitelJBa 2004/34
SamenvattingBekendmaking. Terinzagelegging. Persoonlijk informeren.

Appellanten tegen het college van gedeputeerde staten van Utrecht (verweerder)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 februari 2004, heeft het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort het uitwerkingsplan "Centraal Stadsgebied, Uitwerkingsplan locatie Weltevreden 2003" vastgesteld.
Pagina42-43
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4282
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-10-2004, 200402949/1
CiteertitelJBa 2004/35
SamenvattingContractuele relatie. Economisch eigenaar. Afgeleid belang.

Appellant tegen het dagelijks bestuur van de deelgemeente Delfshaven (verweerder)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 september 2002 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Delfshaven (hierna: het dagelijks bestuur) [partij] op grond van artikel 14 van de Woningwet aangeschreven een aantal in een bijlage bij dat besluit genoemde voorzieningen te treffen aan het pand [locatie] te [plaats] (hierna: het pand) en hen bestuursdwang aangezegd indien de voorzieningen niet binnen de gestelde termijn zijn getroffen.
Pagina43-43
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-10-2004, 200401294/1
CiteertitelJBa 2004/36
SamenvattingWet geluidhinder. Hogere grenswaarden.

Appellanten tegen het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (verweerder)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 februari 2002, kenmerk 2002-2561, verzonden op 7 februari 2002, heeft verweerder op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer krachtens artikel 83, tweede lid, van de Wet geluidhinder voor een aantal verspreid gesitueerd bestaande of in aanbouw zijnde woningen in buitenstedelijk gebied hogere grenswaarden voor de geluidbelasting vanwege omlegging van de provinciale weg N201 vastgesteld.
Pagina43-43
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-10-2004, 200401601/1
CiteertitelJBa 2004/38
SamenvattingBesluitbegrip. Aanschrijving.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'KPN Telecom B.V.', gevestigd te Den Haag (appellante) tegen de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (verweerder)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2002 heeft de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (hierna: de Staatssecretaris) appellante aangeschreven een glasvezelkabel in de bodem van de Westerschelde tussen Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen te verplaatsen in verband met de verbreding en verlegging van de vaargeul in die waterweg.
Pagina44-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3768
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-10-2004, 200407516/1
CiteertitelJBa 2004/37
SamenvattingDwangsom. Verbeuren. Afgeleid belang.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Zeehavenbedrijf Dordrecht B.V.', gevestigd te Dordrecht, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Capricorn Stainless B.V.', gevestigd te Dordrecht (verzoeksters) tegen het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (verweerder)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 augustus 2004, kenmerk DGWM/2004/11331, heeft verweerder aan verzoekster sub 1 vier lasten onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd. De dwangsommen zijn vastgesteld op: a. † † 1.500,00 per maand dat de overtreding van voorschrift C.2 van de vergunning van 9 juni 1999, met kenmerk DWM/174106, voortduurt, met een maximum van 7.500,00; b. † † 10.000,00 per keer dat in strijd met artikel 8.1, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer metaalbewerkingsactiviteiten worden uitgevoerd, waarbij per maand maximaal 30.000,00 kan worden verbeurd en in totaal maximaal 150.000,00; c. † † 500,00 per keer dat voorschrift C.5 wat betreft de opslag van vaten met vloeistoffen in de loods wordt overtreden, met een maximum van 5.000,00; d. † † 2.500,00 per keer dat voorschrift E.2 wat betreft de opslag van vaten met een giftige en/of milieugevaarlijke inhoud wordt overtreden, met een maximum van 25.000,00. De begunstigingstermijn voor de lasten onder a en b is gesteld op vier weken, voor de last onder c op twee weken en voor de last onder d op ťťn week.
Pagina44-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4600
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-10-2004, 200402982/1
CiteertitelJBa 2004/39
SamenvattingMotivering besluit. Verwijzing advies. Rechtsgevolgen.

Appellanten tegen de gemeenteraad van Helmond (verweerder)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 1999 heeft de raad van de gemeente Helmond (hierna: de raad) het verzoek van appellanten om een schadevergoeding als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO), afgewezen.
Pagina44-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4270
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzitter Raad van State, 11-10-2004, 200406472/1
CiteertitelJBa 2004/40
SamenvattingVerzoek tot handhaving. Concreet zicht op legalisatie.

Verzoekers tegen het college van b en w van Bernheze (verweerder)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juli 2004, kenmerk 2004/7031, heeft verweerder afwijzend beslist op het verzoek om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen vanwege het zonder de daarvoor ingevolge de Wet milieubeheer vereiste vergunning in werking zijn van een zweefvliegveld op het perceel Vorstenbosscheweg 10 te Nistelrode.
Pagina45-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4262
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzitter Raad van State, 14-10-2004, 200407715/1
CiteertitelJBa 2004/41
SamenvattingDwangsom. Begunstigingstermijn.

Verzoekster tegen het college van gedeputeerde staten van Gelderland (verweerder)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 augustus 2004, verzonden 25 augustus 2004, kenmerk RE2004.29396, heeft verweerder aan verzoekster een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd.
Pagina45-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-10-2004, 200400730/1
CiteertitelJBa 2004/42
SamenvattingAdreswijziging. Ontvankelijkheid.

Appellant tegen het college van b en w van Helden (verweerder)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 december 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Helden (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] te Helden vrijstelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijk Ordening voor het bouwen van een (LPG) tankstation, het verbouwen van een werkplaats tot garagebedrijf met wasserette en het gebruik van grond en opstallen voor dat bedrijf alsmede voor het bouwen van een tankstation, shop en carwash op het perceel, kadastraal bekend gemeente Helden, sectie [], nos. [], plaatselijk bekend [locatie]. Bij besluit van diezelfde datum heeft het college aan vergunninghouder bouwvergunning verleend voor de bouw van een tankstation, shop en carwash op bovengenoemd perceel.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4283
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-10-2004, 200400718/1
CiteertitelJBa 2004/43
SamenvattingBezwaar.

Appellanten tegen het college van b en w van Rotterdam (verweerders)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 september 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam (hierna: het college) [appellanten 1 en 2] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de exploitatie van de verblijfsinrichting aan de [locatie] te Rotterdam binnen 14 dagen na de verzenddatum van dit besluit te beŽindigen.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4294
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 08-10-2004, 39417
CiteertitelJBa 2004/44
SamenvattingVerzendtheorie. Koeriersdienst. Verschoonbare termijnoverschrijding.

De Staatssecretaris van FinanciŽn tegen belanghebbende
Samenvatting (Bron)Art. 6:9, lid 2, Awb. Verzendtheorie. Verzending per koeriersdienst.
Pagina46-47
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR3512
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-10-2004, 200400224/1
CiteertitelJBa 2004/45
SamenvattingProcesbelang. Eigendomsoverdracht.

Appellante tegen het college van b en w van Emmen (verweerder)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Emmen (hierna: het college) geweigerd aan appellante bouwvergunning te verlenen voor de bouw van een loods ten behoeve van een machineberging, de opslag van land- en tuinbouwproducten, een werkplaats en een kantoor op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4293
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-10-2004, 200401939/1
CiteertitelJBa 2004/46
SamenvattingMotivering. Strijdig gebruik.

Appellant tegen het college van b en w van Soest (verweerder)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 september 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Soest (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast het gebruik van het perceel kadastraal bekend gemeente Soest, sectie [], nummer [], als grasland/weiland te beŽindigen en de erfafscheiding te verwijderen.
Pagina47-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3808
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-10-2004, 200402616/1
CiteertitelJBa 2004/47
SamenvattingTerrasafscherming. Onderdeel woning.

Appellant tegen het college van b en w van Sittard-Geleen (verweerder)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 oktober 2002 heeft appellant (hierna: het college) [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor een terrasoverkapping en het plaatsen van terrasschermen op het platte dak van het eengezinshuis [locatie] te [plaats].
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3811
Artikel aanvragenVia Praktizijn