Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 04-01-2005
Aflevering 1
TitelWet elektronisch bestuurlijk verkeer
CiteertitelJBa 2005/1
SamenvattingDe Wet elektronisch verkeer (Webv) is op 1 juli 2004 in werking getreden. Als gevolg daarvan is in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) afdeling 2.3 'Verkeer langs elektronische weg' opgenomen. De Webv bevat een algemene regeling voor het verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen onderling en beoogt een algemeen kader en aanknopingspunten voor de jurisprudentie te bieden ten aanzien van het gebruik van elektronisch verkeer.
Auteur(s)G.J.M. Meulepas , M.J. Tunnissen
Pagina2-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-12-2004, 200404079/1
CiteertitelJBa 2005/2
SamenvattingBelanghebbende. Zichtcriterium. Woonomgeving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 augustus 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Veere (hierna: het college) een bouwvergunning verleend aan [partij] voor het intern verbouwen van een woning op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Veere, kern [plaats] sectie [], no. [].
Pagina5-5
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7057
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-12-2004, 200404956/1
CiteertitelJBa 2005/3
SamenvattingBelanghebbende. Verkeersbesluit. Individueel belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ede (hierna: het college) een parkeerverbodzone ingesteld in het "Peppelensteeggebied" en deze parkeerverbodzone bekrachtigd door plaatsing van de borden E4 (lees: E10), zonaal, waarbij het parkeren slechts is toegestaan in de daartoe aangewezen vakken volgens tekening.
Pagina5-5
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7078
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-12-2004, 200406251/1
CiteertitelJBa 2005/4
SamenvattingBelanghebbende. Afgeleid belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 oktober 2002 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het aan Strukton Railinfra Regio B.V. (hierna: Strukton) op 7 oktober 2002 door de inspecteur van de Arbeidsinspectie op grond van artikel 28 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 gegeven mondelinge bevel dat de voorgenomen onderhoudswerkzaamheden op het spooremplacement Transformatorweg Amsterdam, ter hoogte van kilometrage 50.200 (hierna: het emplacement) niet mogen aanvangen in verband met ernstig gevaar voor personen, schriftelijk bevestigd.
Pagina5-6
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7559
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-12-2004, 200400122/1
CiteertitelJBa 2005/5
SamenvattingBelanghebbende. Subsidieaanvraag.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 25 september 2000 heeft de stichting Mådmøbel (hierna: Mådmøbel) het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) verzocht om een subsidie van 75.000,00 ( 34.033,52) voor het project "Aarde Werk" (hierna: de subsidieaanvraag).
Pagina6-6
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7590
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-12-2004, 200402725/1
CiteertitelJBa 2005/6
SamenvattingBelanghebbende. Zichtcriterium. Nabijheidscriterium.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 augustus 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Laren (hierna: het college) aan appellant een vergunning verleend voor het aanleggen van een uitrit op de [locatie] te Laren tegenover perceel [].
Pagina6-6
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7570
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-12-2004, 200401387/1
CiteertitelJBa 2005/7
SamenvattingBelanghebbende. Procesbelang.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 10 november en 20 december 1999, zoals gehandhaafd bij de beslissing op bezwaar van 21 juni 2000, heeft appellant sub 1 (hierna: de Minister) afwijzend beslist op het verzoek van appellante sub 2 (hierna: Delisea) om verlening van een vergunning voor het uitzaaien in de Oosterschelde van oesters en mosselen uit het productiegebied Wexford Harbour (voor het jaar 2000), gelegen in de Ierse Zee.
Pagina6-7
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-12-2004, 200403807/1
CiteertitelJBa 2005/8
SamenvattingBesluit. Gedogen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juli 2002 heeft de burgemeester van Amsterdam (hierna: de burgemeester) appellant onder meer meegedeeld dat diens hasjcafé genaamd [] aan de [locatie] te Amsterdam, is geschrapt van de lijst met inrichtingen waarin de verkoop van softdrugs wordt gedoogd en dat de verklaring om te gedogen met ingang van 18 juli 2002 wordt ingetrokken.
Pagina7-7
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7067
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-12-2004, 200403620/1
CiteertitelJBa 2005/9
SamenvattingBesluit. Rechtsgevolg. Bodemonderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 10 december 2003, verzonden op 18 december 2003, heeft verweerder appellante medegedeeld dat het verkennend bodemonderzoek met betrekking tot appellantes inrichting in de [locatie] te [plaats], gedaan in het kader van het Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen (hierna: het Besluit), als onvoldoende is beoordeeld en dat derhalve aanvullend onderzoek nodig wordt geacht. Verweerder heeft appellante verzocht binnen zes weken na verzenddatum van deze brief schriftelijk te berichten of zij alsnog via de BSB-Zuid gaat deelnemen aan de BSB-operatie, dan wel bij verweerder een verkennend bodemonderzoek zal indienen dat voldoet aan de normen als opgenomen in het Besluit.
Pagina7-7
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7554
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-12-2004, 200402940/1
CiteertitelJBa 2005/10
SamenvattingVoorbereiding. Goedkeuring.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 september 2003, no. 2003/37894, heeft verweerder het door de Eerste Nederlandse Cement Industrie B.V. ingediende werkplan wat betreft de jaren 2003 en 2004 goedgekeurd.
Pagina7-8
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7580
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-12-2004, 200404096/1
CiteertitelJBa 2005/11
SamenvattingDwangsom. Overtreder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 april 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Cuijk (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast de op het perceel [locatie] te [plaats] zonder bouwvergunning gerealiseerde serre te verwijderen.
Pagina8-8
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7598
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-12-2004, 200400663/1
CiteertitelJBa 2005/12
SamenvattingBeperking beroepsrecht. Belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juni 2002 (hierna: besluit I) heeft de burgemeester van Oirschot (hierna: de burgemeester) appellante sub 1 onder voorwaarden vergunning verleend voor de exploitatie van een horecabedrijf in de inrichting gevestigd op het perceel [locatie] te Oirschot (hierna ook: de inrichting).
Pagina8-9
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7086
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-12-2004, 200407524/1
CiteertitelJBa 2005/13
SamenvattingBezwaar. Herroeping.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 maart 2004, kenmerk 1073, heeft verweerder een verzoek van appellanten om toepassing van handhavingsmaatregelen met betrekking tot het glastuinbouwbedrijf van [partij] aan de [locatie] te [plaats] afgewezen.
Pagina9-9
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7540
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 18-11-2004, Awb 04 / 31
CiteertitelJBa 2005/14
SamenvattingKosten. Rechtsbijstand.
Samenvatting (Bron)Geen sprake van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Briefpapier van juridisch adviesbureau vermeldt geen telefoon- en/of faxnummer. In Cd-foongids wordt het bureau niet vermeld. In beroepschrift wordt geen adres van eiser genoemd, alleen een postbusnummer. Handtekeningen eiser op machtigingen zijn niet identiek. Dit alles heeft bij de rechtbank de vraag doen doen rijzen of eiser en zijn gemachtigde wel verschillende personen zijn en of het juridisch adviesbureau wel bestaat. Die twijfel is niet weggenomen met de beantwoording van door de rechtbank terzake gestelde vragen.
Pagina9-9
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2004:AR6977
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-12-2004, 200404123/1
CiteertitelJBa 2005/15
SamenvattingHoger beroep. Verzet.
Samenvatting (Bron)Bij drie uitspraken van 12 december 2003, kenmerk AWB 03/4901 BELEI, AWB 03/5542 BELEI en AWB 03/5559 BELEI, heeft de rechtbank Amsterdam (hierna: de rechtbank) drie door appellante ingestelde beroepen met toepassing van artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) niet-ontvankelijk verklaard.
Pagina9-10
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7599
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-12-2004, 01/1110 WW
CiteertitelJBa 2005/16
SamenvattingSchadevergoeding. Immaterieel. Redelijke termijn. Artikel 6 EVRM.
Samenvatting (Bron)Schending redelijke termijn van artikel 6 EVRM. Voor overschrijding redelijke termijn in bestuurlijke fase wordt immateriële schadevergoeding toegekend.
Pagina10-10
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AR7273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-12-2004, 200300956/1
CiteertitelJBa 2005/17
SamenvattingSchadevergoeding. Deskundigenadvies. Bewijs.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 19 februari 2003, in zaak no. 200202417/1, heeft de Afdeling het beroep van appellante tegen het besluit van verweerder van 11 april 2002, kenmerk IMA 2002-10767, gegrond verklaard en heeft de Afdeling daarbij met toepassing van artikel 8:73, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht het onderzoek heropend ter voorbereiding van een uitspraak inzake schadevergoeding. Deze uitspraak is aangehecht.
Pagina10-10
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7548
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-12-2004, 200403585/1
CiteertitelJBa 2005/18
SamenvattingGoedkeuring. Kennisgeving. Uitwerkingpslan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Schipluiden (thans Midden-Delfland) het uitwerkingsplan "Bestemmingsplan Look-west, Uitwerking 2e fase" vastgesteld.
Pagina11-11
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-12-2004, 200402877/1
CiteertitelJBa 2005/19
SamenvattingIPPC-richtlijn. Best beschikbare technieken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 maart 2004, kenmerk MPM 4190, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een pluimveehouderij op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer []. Dit besluit is op 11 maart 2004 ter inzage gelegd.
Pagina11-11
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7063
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2005/
Pagina12-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn