Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 01-02-2005
Aflevering 3
TitelPermanente bewoning van recreatieverblijven en Awb-gerelateerde onderwerpen
CiteertitelJBa 2005/37
SamenvattingAls het goed is heeft een aantal gemeenten de laatste tijd serieus werk gemaakt van het bestrijden van illegale permanente bewoning van recreatieverblijven. In de brief van de Minister van VROM van 11 november 2003 met het onderwerp permanente bewoning heeft de minister aangegeven dat zij uiterlijk 31 december jongstleden van alle gemeenten wilde weten hoe deze het probleem van permanente bewoning van recreatie-verblijven zouden aanpakken.
Auteur(s)V. van den Beuken
Pagina34-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-01-2005, 200403468/1
CiteertitelJBa 2005/38
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeks belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 februari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tilburg (hierna: het college) aan TBV Wonen vergunning verleend tot het onttrekken van de woning [locatie] te Tilburg aan de bestemming tot bewoning.
Pagina38-38
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS2173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-01-2005, 200404009/1
CiteertitelJBa 2005/39
SamenvattingBelanghebbende. Zicht- en nabijheidscriterium. Inwonersbelang. Cultureel erfgoed.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 november 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bussum (hierna: het college) aan Fiets-cross Club De Kombocht vergunning verleend als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988 ten behoeve van de aanleg van de uitbreiding van de fietscrossbaan aan de H.A. Lorentzweg te Bussum tussen sportpark De Kuil en het Werk IV, kadastraal bekend: gemeente Bussum, sectie D, nummer 6126.
Pagina38-38
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS2189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200404182/1
CiteertitelJBa 2005/40
SamenvattingBelanghebbende. Procesbelang. Eigendomsoverdracht.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 16 februari 1994 heeft het college van burgemeester en wethouders van Helmond (hierna: het college) appellanten onder oplegging van een dwangsom gelast het gebruik van het pand Lage Dijk 28 / hoek Vossenbeemd te Helmond (hierna: het pand) voor detailhandelsdoeleinden binnen drie weken na verzending van die besluiten te staken en niet te hervatten.
Pagina39-39
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3195
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-01-2005, 200404184/1
CiteertitelJBa 2005/41
SamenvattingBesluit. Rechtshandeling. Rechtstreekse werking Europees recht.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 8 april 2003 heeft de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer (hierna: de RDW) de telefonische afspraak, voor de keuring van het door appellant in Duitsland aangeschafte voertuig met voertuigindentificatienummer [], ten behoeve van de aanvraag voor een kenteken en een kentekenbewijs bevestigd.
Pagina39-39
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS2190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-01-2005, 200404143/1
CiteertitelJBa 2005/42
SamenvattingPreventieve bestuursdwang. Verzegeling. Griffierecht.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 18 november 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sluis (hierna: het college) besloten om met onmiddellijke ingang over te gaan tot toepassing van bestuursdwang door de stallen op de percelen [locaties] te [plaats] (hierna: de percelen) zodanig te verzegelen dat de stallen niet meer kunnen worden gebruikt totdat de stallen alsnog voldoen aan de voorgeschreven eisen van brandcompartimentering.
Pagina39-40
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS2162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-01-2005, 200402817/1
CiteertitelJBa 2005/43
SamenvattingBeroep. Verschoonbare termijnoverschrijding. Niet-ontvankelijkheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 februari 2002 heeft het Algemeen Bestuur van het Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 (hierna: het algemeen bestuur) het verzoek van appellante om schadevergoeding, overeenkomstig het advies van 27 december 2001 van de schadebeoordelingscommissie HSL-Zuid, A16 en A4 (hierna: de schadecommissie), afgewezen.
Pagina40-40
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS2170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200405449/1
CiteertitelJBa 2005/44
SamenvattingBeroep. Ontvankelijkheid. Termijnoverschrijding. Verhuizing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 augustus 2001 (hierna: het besluit van 24 augustus 2001) is namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de Staatssecretaris) de toekenning van huursubsidie op grond van de Huursubsidiewet aan appellant aan appellante voor het tijdvak van 1 juli 1999 tot 1 juli 2000 herzien.
Pagina40-41
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3171
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200401393/1
CiteertitelJBa 2005/45
SamenvattingBeroep. Verschoonbare termijnoverschrijding.
Samenvatting (Bron)Op 29 november 2001 heeft een medewerker van de Stedelijke Woningdienst Amsterdam appellant desgevraagd een computeruitdraai gegeven met gegevens over appellants woning [locatie] te Amsterdam. Daarop staat in het vakje "Laatste huisvestingsvergunning" als dagtekening "02-11-2000" vermeld.
Pagina41-41
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200404238/1
CiteertitelJBa 2005/46
SamenvattingOntvankelijkheid. Intrekking bezwaarschrift.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 augustus 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn (hierna: het college) aan [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een beeld op het perceel, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie [], nummer [], plaatselijk bekend [locatie].
Pagina41-41
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-01-2005, 200404561/1
CiteertitelJBa 2005/47
SamenvattingBezwaar. Nadere motivering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 oktober 2003 heeft verweerder aan appellante op haar aanvraag een subsidie voor 2003 verleend tot een bedrag van 1.578.910,00 voor extra middelen winkeltaken.
Pagina41-42
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS2146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200402860/1
CiteertitelJBa 2005/48
SamenvattingKortsluiting. Nader onderzoek. Geen nieuwe gegevens.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 2003, voorzover hier van belang, heeft het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen (hierna: het college) aan [de maatschap] bouwvergunning verleend voor het bouwen van een potstal aan het adres [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina42-42
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-01-2005, 200400518/1
CiteertitelJBa 2005/49
SamenvattingOmvang beroep. Beroepsgronden. Bezwaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 december 1998, kenmerk MW94.74765, heeft verweerder goedkeuring verleend aan het rapport Kaliwaal. Nulonderzoek ten behoeve van de aanlegfase. Onderdeel: Nader onderzoek inzake sedimentkartering en onderzoek naar de verspreiding van verontreinigingen naar bodem en grondwater (hierna kortweg: rapport Nader onderzoek inzake sedimentkartering), dat door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Delgromij B.V. (verder: Delgromij) aan hem is voorgelegd. Bij besluit van 29 juni 1999, kenmerk MW94.74765, heeft verweerder goedkeuring verleend aan het Acceptatie Reglement Baggerspecieberging Kaliwaal, de situatietekening van het peilbuizennetwerk rondom de Kaliwaal, het rapport Nulonderzoek ten behoeve van de monitoring en het rapport Stortplan eerste vulfase, die door Delgromij aan hem zijn voorgelegd.
Pagina42-42
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS2145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-01-2005, 200403420/1
CiteertitelJBa 2005/50
SamenvattingPlanschade. Deskundigenadvies. Contra-expertise.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juli 1997 heeft de raad van de gemeente Nijmegen (hierna: de raad) het verzoek van appellanten om planschadevergoeding voor het perceel [locatie] te Nijmegen op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) afgewezen.
Pagina42-43
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS2172
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2005/
Pagina43-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn