Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 18-01-2005
Aflevering 2
TitelSchadevergoeding ex artikel 8:73 Awb voor gevoelens van spanning en frustratie?
CiteertitelJBa 2005/20
SamenvattingHet is een feit van algemene bekendheid dat bestuursorganen de (wettelijke) beslistermijnen frequent en fors overschrijden. Zeker voor de 'beschikkingenfabrieken' is het geen uitzondering dat beslissingen op bezwaar eerst na een jaar (of twee) worden genomen. Recent heeft de Centrale Raad van Beroep, hierna te noemen "de Raad", de burger in dit verband (extra) hulp geboden. Bij uitspraak van 8 december 2004 heeft hij namelijk een verzoek ex art. 8:73 Awb toegewezen en immateriële schade toegekend, welke schade geleden zou zijn als gevolg van overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in art. 6 EVRM. In deze bijdrage wordt de uitspraak van de Raad onder de loep genomen.
Auteur(s)M.C. Frissart-Kallenbach
Pagina2-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200403117/1
CiteertitelJBa 2005/21
SamenvattingBelanghebbende. Nabijheidscriterium.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2000 (Stcr. 31 maart 2000, nr. 65) heeft verweerder het op de bij dat besluit behorende kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam Lauwersmeer, aangewezen als speciale beschermingszone (verder: SBZ) in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van de richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 103; hierna: Vogelrichtlijn).
Pagina6-6
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7973
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-12-2004, 200400010/1
CiteertitelJBa 2005/22
SamenvattingBelanghebbende. Nabijheidscriterium. Kosten rechtsbijstand.
Samenvatting (Bron)De Minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, heeft op grond van artikel 15, eerste lid, van de Tracéwet in december 2003 vastgesteld het tracébesluit Hanzelijn (hierna: het tracébesluit).
Pagina6-6
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR8375
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-12-2004, 200401930/1
CiteertitelJBa 2005/23
SamenvattingStatutaire doelstelling. Collectief belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 maart 2003, voorzover hier van belang, heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) aan de Stichting Faunabeheereenheid Midden-Limburg (hierna: de Faunabeheereenheid) ontheffing als bedoeld in artikel 68 van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw) verleend voor het doden van vossen ter voorkoming van belangrijke schade aan niet-bedrijfsmatig gehouden vee. De ontheffing is verleend voor de gronden in het werkgebied van de wildbeheereenheden de Waterbloem, Land van Horne, Grenskant en Beesel-Reuver-Swalmen, voor de periode 1 september 2003 tot en met 29 februari 2004 en de periode 1 september 2003 tot en met 15 november 2004.
Pagina7-7
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR8382
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-01-2005, 200401778/1
CiteertitelJBa 2005/24
SamenvattingHuurder. Rechtstreeks belang. Vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 januari 2003 heeft de burgemeester van Rotterdam (hierna: de burgemeester) aan appellanten sub 1 en 2 vergunning verleend voor de exploitatie van een café/bar annex poolcafé in de [inrichting] in het pand [locatie] te Rotterdam (hierna: de inrichting). Vergunning ten behoeve van het gebruik van de inrichting als café/bar annex zalen-/partycentrum is geweigerd.
Pagina7-7
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AR8731
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-01-2005, 200405627/1
CiteertitelJBa 2005/25
SamenvattingBelanghebbende. Zichtcriterium.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 december 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) aan ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. vrijstelling en bouwvergunning verleend voor een wooncomplex met 10 appartementen en 28 eengezinswoningen aan de Havanasingel te Den Haag.
Pagina7-8
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AR8737
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-12-2004, 200404408/1
CiteertitelJBa 2005/26
SamenvattingWelstandsadvies. Motivering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 februari 2003 heeft appellant (hierna: het college) [wederpartij] bouwvergunning geweigerd voor de bouw van een serre aan haar woning op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina8-8
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR8390
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200408682/1 en 200408682/2
CiteertitelJBa 2005/27
SamenvattingBekendmaking. Zakelijke inhoud. Strekking ontwerp.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 september 2004, kenmerk BJK.04.3004000, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Thialf B.V." een vergunning verleend voor het veranderen van een evenementencentrum op het perceel Pim Mulierlaan 1 te Heerenveen, kadastraal bekend gemeente Knijpe, sectie C, nummers 3811, 3812, 3467 en 3468. Dit besluit is op 16 september 2004 ter inzage gelegd.
Pagina8-9
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR8339
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200401103/1
CiteertitelJBa 2005/28
SamenvattingTerinzagelegging. Kennisgeving. Aanplakking. Gelijktijdig. Artikel 13.4 Wet milieubeheer.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 januari 2004, kenmerk 2004-24.635/4/ A.31 MV, heeft verweerder op verzoek van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Elektroschmelzwerk Delfzijl B.V. (hierna: vergunninghoudster) met toepassing van artikel 8.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer de aan haar krachtens deze wet verleende vergunning zodanig gewijzigd dat de emissie van stikstofoxiden, afkomstig uit de Energieterugwincentrale, maximaal 700 mg/m3 mag bedragen. Dit besluit is op 22 januari 2004 ter inzage gelegd.
Pagina9-9
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7990
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200403937/1
CiteertitelJBa 2005/29
SamenvattingBedenkingen. Gedachtewisseling. Telefonisch overleg.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 maart 2004, kenmerk A01/0024 DMB 2003, is namens verweerder overeenkomstig de geldende (onder)mandaatsregeling krachtens de Wet milieubeheer aan de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer: projectbureau Noord/Zuidlijn (hierna: vergunninghoudster) voor de duur van drie jaar een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een werkplatform, gelegen in de Singelgracht, ter hoogte van de Boerenwetering, hoek Ruysdaelkade en Stadhouderskade te Amsterdam, met een aansluitend leidingentracé ten behoeve van de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Dit besluit is op 31 maart 2004 ter inzage gelegd.
Pagina9-9
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR8012
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-01-2005, 200401581/1
CiteertitelJBa 2005/30
SamenvattingBestuursdwang. Geen punitieve sanctie. Bijzondere omstandigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 februari 2003 heeft de burgemeester van Amsterdam (hierna: de burgemeester) met toepassing van artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de onmiddellijke sluiting bevolen van de voor het publiek toegankelijke inrichting aan de [locatie] te [plaats].
Pagina9-10
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AR8730
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200404486/1
CiteertitelJBa 2005/31
SamenvattingDwangsom. Bekendmaking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 november 2003, kenmerk tk, heeft verweerder aan appellante een last onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd. De eenmalige dwangsom is vastgesteld op 10.000,00 te verbeuren wanneer na 1 december 2003 artikel 8.1, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer wordt overtreden doordat de muren van de binnen de inrichting aanwezige rundveestal niet in overeenstemming zijn met de tekening behorende bij de bij besluit van 18 november 1987 krachtens de Hinderwet verleende revisievergunning.
Pagina10-10
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7996
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200402713/1
CiteertitelJBa 2005/32
SamenvattingPartiële handhaving. Legalisatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 augustus 2003, kenmerk DGWM/2003/9835, heeft verweerder aan appellante vier lasten onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd. De dwangsommen zijn vastgesteld op: a.     1.250,00 per keer dat in de dagperiode van 07.00 uur tot 19.00 uur het equivalente geluidniveau veroorzaakt door de inrichting ter plaatse van de buiten het industrieterrein gelegen woningen (de molenwoning, de boerderij en de woonwijk) meer bedraagt dan 45 dB(A) (tijdens het beladen van een schip is een equivalent geluidniveau van 55 dB(A), betrokken op de gehele laadtijd, toelaatbaar), met een maximum van 25.000,00; b.     250,00 per keer dat onverminderd het bepaalde onder a bij normale bedrijfsomstandigheden kortstondige verhogingen van het geluidniveau (Lmax gemeten in de meterstand fast) op vorengenoemde plaatsen in de dagperiode van 07.00 uur tot 19.00 uur, meer bedragen dan 75 dB(A), waarbij per dag maximaal 1.250,00 kan worden verbeurd en in totaal maximaal 25.000,00; c.     1.250,00 per keer dat de kranen hun ladingen eerst lossen zonder dat de gebezigde poliepgrijper en/of magneet op de stort (hetzij in de schaar, in een auto, in een schip of op het terrein) is gebracht (lossen vrijwel zonder valhoogte), met een maximum van 25.000,00; d.     1.250,00 per keer dat in de avond- en nachtperiode (tussen 19.00 uur en 07.00 uur) alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen op of in de inrichting wordt gewerkt, met een maximum van 25.000,00. De begunstigingstermijn is gesteld op één week.
Pagina11-11
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7972
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-01-2005, 200404987/1
CiteertitelJBa 2005/33
SamenvattingBezwaartermijn. Ontvankelijkheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 juli 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Texel (hierna: het college) aan [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor een woonhuis met garage op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina11-11
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AR8735
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-01-2005, 200400393/1
CiteertitelJBa 2005/34
SamenvattingHeroverweging. Mandaat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juni 2003, kenmerk 03/122217, heeft verweerder een verzoek van appellant van 28 oktober 2002 om ten aanzien van het Graaf Huyn College bestuurlijke handhavingsmiddelen toe te passen, afgewezen.
Pagina11-12
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AR8743
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-12-2004, 200404545/1
CiteertitelJBa 2005/35
SamenvattingBeroep. Omvang van het geschil.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 maart 1998 heeft de raad van de gemeente Barendrecht (hierna: de raad), voorzover hier van belang, het verzoek van appellant om planschadevergoeding, voorzover hij heeft gesteld schade te hebben geleden als gevolg van het bestemmingsplan "Nieuweland", afgewezen.
Pagina12-12
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR8384
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-12-2004, 200403443/1
CiteertitelJBa 2005/36
SamenvattingWoningwet. Bouwvergunning. Intrekking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 oktober 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Weert (hierna: het college) de op 12 januari 2000 aan appellant verleende bouwvergunning voor het realiseren van kassen en een (werktuigen)loods aan de Bergsheisteeg/Bocholterweg ingetrokken, voor zover het de bouw van kassen betreft.
Pagina12-12
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR8360
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2005/
Pagina13-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2005/
Pagina13-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn