StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 15-04-2015
Aflevering 1
TitelWanneer is sprake van (voldoende) concreet zicht op legalisering? Een overzicht aan de hand van recente jurisprudentie
CiteertitelStAB 2015, p. 3
SamenvattingDe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) hanteert sinds 2004 een standaardoverweging ten aanzien van de beginselplicht tot handhaving. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd, dat zij geen gebruik maakt van haar bevoegdheid tot handhaving. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisering bestaat. De toets of er mogelijk concreet zicht op legalisering bestaat, is een vast onderdeel van de belangenafweging. Een uitzondering hierop betreft de bouwstop. In dat geval behoeft niet te worden getoetst of sprake is van concreet zicht op legalisering. In hun artikel bespreken auteurs de verschillende situaties waarin er sprake kan zijn van een voldoende concreet zicht op legalisering zodat een bestuursorgaan kan afzien van bestuursrechtelijke handhaving, aan de hand van recente jurisprudentie.
Auteur(s)C.M.M. van Mil , P.C. Cup
Pagina3-7
LinkVolledige tekst (StAB)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 23-07-2014
CiteertitelStAB 2015/1
SamenvattingOok een lozing van verontreinigd bluswater op een sloot via een afvoerput van een ander bedrijf wordt aangemerkt als een lozing gereguleerd op grond van de Waterwet. Deze lozing kan worden toegerekend aan de curator.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 januari 2012, gericht aan de curator, heeft het dagelijks bestuur zijn beslissing om spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens het zonder vergunning krachtens artikel 6.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Waterwet brengen van verontreinigd bluswater in een oppervlaktewaterlichaam, op schrift gesteld. Daarbij heeft het dagelijks bestuur beslist dat de kosten van bestuursdwang ten laste komen van de boedel in het faillissement van Bavin.
AnnotatorH.F.M.W. van Rijswick
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2728
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 01-10-2014
CiteertitelStAB 2015/2
SamenvattingDe activiteit vindt plaats in de nabijheid van een EHS/Natura 2000-gebied. Het college heeft terecht een milieueffectrapportage verlangd.
Samenvatting (Bron)Op 27 april 2012 heeft het college van Zandzuigbedrijf Gasselte B.V. een vergunningaanvraag ontvangen voor een uitbreiding van een ontgronding in de gemeente Aa en Hunze, plaatselijk bekend Gasselterveld.
Pagina18-20
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3546
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Midden-Nederland 10-10-2014
CiteertitelStAB 2015/3
SamenvattingBij bepalen terugverdientijd van energiebesparende maatregelen mag niet worden geabstraheerd van bedrijfsspecifieke omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Last onder dwangsom; eiseres is gelast de overtreding van artikel 2.15, eerste lid, van het Activiteitenbesluit te beëindigen door de verticale koelmeubelen in de dagperiode af te dekken en afgedekt te houden; de vraag is of bij het bepalen van de terugverdientijd mag worden geabstraheerd van bedrijfsspecifieke omstandigheden, in dit geval het LESS-systeem; de rechtbank overweegt dat de vraag of een energiebesparende maatregel een terugverdientijd heeft van vijf jaar of minder voor de toepassing van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit voor de inrichting dient te worden bepaald; verweerder heeft niet kunnen volstaan met een toets van de terugverdientijd op het niveau van de branche; op de afdekking van koel- en vriesmeubelen had de invloed van het LESS-systeem op de terugverdientijd moeten worden betrokken; de rechtbank voorziet zelf in de zaak en herroept het primaire besluit.
Pagina20-24
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2014:4889
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 22-10-2014
CiteertitelStAB 2015/4
SamenvattingAppellante is geen belanghebbende nu niet aannemelijk is dat zij – naar objectieve maatstaven gemeten – hinder van enige betekenis ondervindt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2013 heeft de burgemeester aan Stichting Paaspop een vergunning verleend voor het houden van een popfestival op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 maart 2013 op het terrein van manege de Molenheide aan de Heikampen 5 te Schijndel.
AnnotatorV. van 't Lam
Pagina24-26
LinkVolledige tekst (StAB)
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbe)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3812
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Oost-Brabant 31-10-2014
CiteertitelStAB 2015/5
SamenvattingVergunningaanvraagster blijft verantwoordelijk voor de vorm en inrichting van mitigerende maatregelen met betrekking tot een Natura 2000-gebied.
Samenvatting (Bron)Gelegenheid bieden voor aanvullen aanvraag Samenvatting: Niet in geschil is dat als gevolg van het project zoals door eiseres is aangevraagd de ammoniakemissie van de inrichting zal toenemen met een significant effect op nabij gelegen Natura 2000-gebieden. Ten behoeve van de vereiste verklaring van geen bedenkingen, hebben GS verweerder in de gelegenheid gesteld een passende beoordeling aan te leveren. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder, in navolging van GS, kunnen volstaan met een eenmalig verzoek aan eiseres om een passende beoordeling te overleggen. Het ligt niet op de weg van verweerder of GS om een voorkeur uit te spreken voor een specifieke mitigerende maatregel. De vorm en inrichting van de mitigerende maatregel blijft de verantwoordelijkheid en daarmee ook het risico van, uiteindelijk, eiseres.
Pagina27-29
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2014:6506
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 05-11-2014
CiteertitelStAB 2015/6
SamenvattingHet Besluit huisvesting verplicht niet tot een reductie van de ammoniakemissie op bedrijfsniveau.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 september 2013, kenmerk C2069385/3459308, heeft het college aan [belanghebbende] een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1999) verleend voor de uitbreiding en wijziging van een veehouderij aan de [locatie] te Deurne.
Pagina29-33
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3934
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 19-11-2014
CiteertitelStAB 2015/7
SamenvattingAfgewerkte olie in dit geval geen afvalstof. Uit gedrag van de houder blijkt niet dat hij voornemens is zich van de olie te ontdoen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 september 2013 heeft de staatssecretaris op grond van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PB 2006 L 190; hierna: de EVOA) bezwaar gemaakt tegen het voornemen van UES om afvalstoffen als beschreven in de kennisgeving met kenmerk NL611505 van de Verenigde Staten van Amerika naar Nederland over te brengen.
Pagina33-35
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4149
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 19-11-2014
CiteertitelStAB 2015/8
SamenvattingElektrovissen op de aal in het Zwarte Meer leidt tot het opzettelijk verontrusten (art. 10 Ffw) van andere – beschermde – vissen. Bovendien was er aanleiding om zelfstandig onderzoek te doen naar de effecten (art. 9 Ffw) van elektrovissen op beschermde vissoorten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 januari 2013 heeft de staatssecretaris het verzoek van de verenigingen van 8 november 2012 om handhavend op te treden tegen het elektrovissen op aal in het Zwarte Meer door [belanghebbende] (hierna: het visserijbedrijf), afgewezen.
AnnotatorM.M. Kaajan
Pagina35-40
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Overijssel 25-11-2014
CiteertitelStAB 2015/9
SamenvattingVerkeersveiligheid is geen te beschermen belang in het kader van de WMB/Wabo.
Samenvatting (Bron)De rechtbank Overijssel oordeelt dat de vergunning voor een (onbemand) tankstation aan de Nieuwe Deventerweg te Zwolle terecht is afgegeven mits het navolgende voorschrift 1.8 aan het bestreden besluit wordt verbonden: De bevoorrading door een tankwagen moet uitsluitend binnen de dagperiode (07.00 uur - 21.00 uur) plaatsvinden en er dient toezicht door de exploitant (niet zijnde de chauffeur) danwel personeel vanuit de aanpandige herstelinrichting te worden uitgeoefend op deze bevoorrading..
Pagina40-41
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2014:6221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Amsterdam 02-12-2014
CiteertitelStAB 2015/10
SamenvattingDe exploitant van de inrichting moet in de gelegenheid worden gesteld om aan te tonen dat de energiebesparende maatregel in zijn geval niet binnen vijf jaar is terug te verdienen.
Samenvatting (Bron)Was verweerder bevoegd om op grond van artikel 2.15, eerste lid, van het Activiteitenbesluit handhavend op te treden tegen zeven Aldi-filialen in Amsterdam die geen permanente afdekking van verticale koelmeubelen hebben? Daarvoor is bepalend of die energiebesparende maatregel binnen vijf jaar kan worden terugverdiend. Hoe deze terugverdientijd moet worden berekend hangt af van welke benadering wordt gekozen een branchebrede of een meer individuele en de daarmee samenhangende gegevens. De rechtbank is van oordeel dat verweerder branchebrede gegevens als hulpmiddel en vertrekpunt mag hanteren. Het voert echter te ver om een individuele drijver van een inrichting elke mogelijkheid te ontzeggen om te betwisten dat hij een overtreding begaat, uitsluitend op basis van informatie die grotendeels is gebaseerd op voor de hele branche geldende bandbreedtes en gemiddelden. Die ondernemer moet in de gelegenheid moet worden gesteld aan te tonen dat de maatregel in zijn geval niet binnen vijf jaar is terug te verdienen. De rechtbank is van oordeel dat verweerder zijn bevoegdheid tot handhaving heeft gebaseerd op een onjuiste uitleg van het toetsingskader. Daarmee staat verweerders bevoegdheid om over te gaan tot handhaving onvoldoende vast.
Pagina41-44
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2014:8108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Overijssel 05-12-2014
CiteertitelStAB 2015/11
SamenvattingOf sprake is van onduldbare geluidshinder van een evenement dient te worden beoordeeld aan de hand van het geheel van omstandigheden. Daarbij dient niet slechts het criterium spraakverstaanbaarheid maar ook de duur van de geluidshinder en de intensiteit van het geluid te worden betrokken.
Samenvatting (Bron)De rechtbank Overijssel oordeelt dat de gemeente Zwolle in 2013 onterecht een omgevingsvergunning heeft afgegeven ten behoeve van het Hardshock Festival bij de Wijthmenerplas in Zwolle. Het hardcore-festival, met jaarlijks ongeveer 7.000 bezoekers, veroorzaakt naar het oordeel van de rechtbank ontoelaatbaar veel geluidsoverlast voor omwonenden. De gemeente heeft daar bij het afgeven van de vergunning onvoldoende rekening mee gehouden.
Pagina44-49
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2014:6440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Limburg 22-12-2014
CiteertitelStAB 2015/12
SamenvattingHet bevoegd gezag kan volstaan met het toesturen van het ontwerpbesluit naar de gemachtigde.
Samenvatting (Bron)Edelchemie heeft een aanvraag gedaan voor omgevingsvergunning voor de activiteit milieu om de bestaande toestand te legaliseren. Die aanvraag is door B&W van de gemeente Maasgouw afgewezen. Alle eisers, behalve Edelchemie zijn geen belanghebbenden als bedoeld in artikel 1:2 van de Awb bij het bestreden besluit. Edelchemie heeft te laat zienswijzen ingediend, nu B&W het ontwerpbesluit heeft gestuurd naar degene die hij, blijkens het aanvraagformulier, als gemachtigde van Edelchemie mocht beschouwen. Hij hoefde daarom het ontwerpbesluit niet ook rechtstreeks naar Edelchemie te sturen.
Pagina49-50
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2014:11069
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Noord-Holland 29-12-2014
CiteertitelStAB 2015/13
SamenvattingVerweerder heeft de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen ten onrechte niet bij het besluit betrokken.
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning voor de activiteit milieu voor het in werking hebben van een tankstation met nachtautomaat voor het wegverkeer.
Pagina50-51
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2014:12283
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 31-12-2014
CiteertitelStAB 2015/14
SamenvattingVanwege het onoverzichtelijke vergunningenbestand is terecht een revisievergunning verlangd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2013 heeft het college de aanvraag van [appellante] voor een omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel), door middel van het realiseren van een betonnen opvangbak en het plaatsen van drie tanks, buiten behandeling gelaten.
AnnotatorM.M. Kaajan
Pagina52-54
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4752
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 24-09-2014
CiteertitelStAB 2015/15
SamenvattingBestemmingsplan, persoonsgebonden overgangsrecht of uitsterfregeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Odiliapeel 2012" opnieuw vastgesteld.
AnnotatorD. Roelands-Fransen
Pagina55-57
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3487
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 24-09-2014
CiteertitelStAB 2015/16
SamenvattingBestemmingsplan Buitengebied 2011, tussenuitspraak en aanvullen beroepsgronden, overgangsrecht, positief bestemmen of uitsterfregeling. [Zie ook ECLI:NL:RVS:2014:3487 en de bijbehorende annotatie in StAB 2015/15.]
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2011" vastgesteld.
Pagina57-60
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3463
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 29-10-2014
CiteertitelStAB 2015/17
SamenvattingOvertreding niet van geringe aard en ernst. Afzien van handhaving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2012 heeft het college het verzoek van [appellant sub 2] om handhavend op te treden tegen bouwen in strijd met de verleende vrijstelling en bouwvergunning op het perceel [locatie a] te [plaats] (hierna: het perceel), afgewezen.
AnnotatorT. Lam
Pagina60-64
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3885
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 05-11-2014
CiteertitelStAB 2015/18
SamenvattingPermanente bewoning recreatiewoning. Overgangsrecht. Gedoogbeschikking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Oosterduinse Meer" vastgesteld.
Pagina64-67
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3919
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 05-11-2014
CiteertitelStAB 2015/19
SamenvattingOntheffing provinciale verordening. Ontvankelijkheid. Geconcentreerde rechtsbescherming bij een verleende ontheffing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2011 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) geweigerd ontheffing te verlenen van het in artikel 9.4, eerste lid, aanhef en onder a, van de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 (hierna: Verordening 2011) vervatte verbod op nieuwvestiging van een intensieve veehouderij in een landbouwontwikkelingsgebied in het kader van een verplaatsing van een intensieve veehouderij naar de [locatie 1] te Sint-Oedenrode.
Pagina67-71
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3954
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 03-12-2014
CiteertitelStAB 2015/20
SamenvattingRijksmonument. Perronoverkappingen. Onlosmakelijk geheel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juli 2013 heeft het college aan ProRail ten behoeve van de perronkeerwanden 3 en 4 op het station 's-Hertogenbosch een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen en voor het veranderen van een Rijksmonument.
Pagina71-72
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4325
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 10-12-2014
CiteertitelStAB 2015/21
SamenvattingHoreca. Geluidhinder. Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Activiteitenbesluit. Maatwerkvoorschriften.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Kloosterweg 71" vastgesteld.
Pagina72-75
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4462
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 10-12-2014
CiteertitelStAB 2015/22
SamenvattingReactieve aanwijzing. Termijnen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit, gedateerd 13 maart 2014, heeft het college besloten de raad van de gemeente Zoeterwoude een aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro), ertoe strekkende dat de in het besluit aangeduide planonderdelen geen deel blijven uitmaken van het bestemmingsplan "Meerburgerpolder Zuid 2014" (hierna: het plan), zoals dat door de raad bij besluit van 30 januari 2014 is vastgesteld.
Pagina75-77
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4502
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 17-12-2014
CiteertitelStAB 2015/23
SamenvattingBedrijventerrein. VNG-brochure. Zonering. Woningen op industrieterrein. Woonboten. Persoonsgebonden overgangsrecht. Geluid en externe veiligheid. [Zie ook ECLI:NL:RVS:2014:3487 en de bijbehorende annotatie StAB 2015/15.]
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Nijmegen Kanaalhavens" (hierna: het plan) vastgesteld.
Pagina77-81
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4571
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Noord-Holland 17-12-2014
CiteertitelStAB 2015/24
SamenvattingDe regeling in het Bor voor een dakkapel, dakopbouw en dergelijke geldt als ‘specialis’ ten opzichte van de regeling voor bijbehorende bouwwerken.
Samenvatting (Bron)Dakopbouw op hoofdgebouw. In dat geval moet dakkapel, dakopbouw of soortgelijke uitbreiding als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van bijlage II van Bor worden gezien als specialis van bijbehorend bouwwerk als bedoeld in eerste lid.
Pagina81-82
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2014:11787
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 24-12-2014
CiteertitelStAB 2015/25
SamenvattingPlattelandswoning. Geurgevoelig object. Systematiek Wabo en Wgv. Bescherming derdenbewoning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Peel en Maas" vastgesteld (hierna: het oorspronkelijke besluit).
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina82-89
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 24-12-2014
CiteertitelStAB 2015/26
SamenvattingOmgevingsvergunning voor nieuwbouw en toepassing van artikel 4 van bijlage II van het Bor.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2012 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een recreatiewoning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina89-91
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 24-12-2014
CiteertitelStAB 2015/27
SamenvattingAanwijzing tot gemeentelijk monument. Problemen herontwikkeling. Onderzoek alternatieve mogelijkheden zinvol hergebruik.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juni 2009 heeft het dagelijks bestuur het complex aan de Ostadestraat 268-270 en Henrick de Keijserstraat 9 (het Afrikahuis; hierna: het object) aangewezen als gemeentelijk monument.
Pagina91-94
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4681
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 07-01-2015
CiteertitelStAB 2015/28
SamenvattingUitbreiding varkenshouderij en oprichting vleeskuikenhouderij en bio-energiecentrale. Geen onlosmakelijke samenhang. Passende beoordeling. Gevolgen voor niet in Nederland gelegen natuurgebieden. Gevolgen per project. Gezondheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2012 heeft het college een projectbesluit genomen en aan [vergunninghouder A] een bouwvergunning eerste fase verleend voor het vergroten van biggenstallen, het oprichten van een voerlokaal, een vleesvarkensstal, een fokvarkensstal en mestsilo's op het perceel [locatie 1] te Grubbenvorst.
Pagina95-98
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 04-02-2015
CiteertitelStAB 2015/29
SamenvattingRelativiteit. Plattelandswoning. Beoordeling luchtkwaliteit. [Zie ook ECLI:NL:RVS:2014:4653 en de bijbehorende annotatie StAB 2015/25.]
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2011" vastgesteld.
Pagina98-100
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 15-10-2014
CiteertitelStAB 2015/30
SamenvattingVoorzienbaarheid. Voorwaarden concreet beleidsvoornemen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 augustus 2012 heeft het college een aanvraag van [wederpartij] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorB. van den Broek
Pagina101-105
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3715
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 29-10-2014
CiteertitelStAB 2015/31
SamenvattingDat de bouw van een woon-zorgcomplex als een normale maatschappelijke ontwikkeling is aan te merken, betekent niet dat de planologische ontwikkeling in de lijn der verwachtingen lag.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 18 juni 2012 heeft het college [appellant sub 1] een tegemoetkoming in planschade van 2.200,00, [belanghebbende A] en [belanghebbende B] (hierna gezamenlijk en in enkelvoud: [belanghebbende A]) een tegemoetkoming in planschade van 8.100,00 en [belanghebbende C] en [belanghebbende D] (hierna: gezamenlijk en in enkelvoud: [belanghebbende C]) een tegemoetkoming in planschade van 12.500,00 toegekend. Bij besluit van 10 juli 2012 heeft het college [belanghebbende E] een tegemoetkoming in planschade van 8.850,00 toegekend.
Pagina105-107
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3851
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 10-12-2014
CiteertitelStAB 2015/32
SamenvattingOnroerende zaak waar de aanvraag om tegemoetkoming in planschade betrekking op heeft.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 mei 2013 heeft het college een aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
Pagina107-111
LinkVolledige tekst (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4467
Artikel aanvragenVia Praktizijn