Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 31-01-2015
Aflevering 1
RubriekOpinie
TitelEnvironmental Bloomsday
CiteertitelM en R 2015/1
Samenvatting16 juni is een gedenkwaardige dag. Op 16 juni 1904 wandelde Leopold Bloom, hoofdpersoon uit het boek Ulysses van James Joyce, rond in Dublin. In Ierland wordt 16 juni dan ook gevierd als Bloomsday. Op 16 juni 2014 is het wetsvoorstel Omgevingswet aan de Tweede Kamer aangeboden. Wellicht een mooie aanleiding voor een Environmental Bloomsday.
Auteur(s)J. van den Broek
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Habitatrichtlijn als Doos van Pandora
CiteertitelM en R 2015/2
SamenvattingDe Nederlandse rechtspraktijk heeft andermaal aanleiding gegeven tot een mijlpaal in de toepassing van het Europese beschermingsregime voor natuurgebieden. Na het arrest2 over de aanwijzing van gebieden op grond van de Vogelrichtlijn en het Waddenzee-arrest3 over de passende beoordeling op grond van de Habitatrichtlijn heeft het Hof van Justitie van de EU zich op verzoek van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State4 in het A2-arrest5 gebogen over de praktijk van het natuurinclusief ontwerpen. Natuurinclusief ontwerpen is in Nederland al voor menig plan of project de reddingsboei geweest. Het is ook de ideale vertolking van het poldermodel waarin voor alle betrokkenen iets positiefs te behalen valt, een klassieke win-win situatie. De Afdeling bestuursrechtspraak leek aanvankelijk akkoord met deze aanpak, maar had bij de verbreding van Rijksweg A2 kennelijk toch twijfels of natuurinclusief ontwerpen onder alle omstandigheden met de Habitatrichtlijn verenigbaar is. In zijn arrest heeft het Hof Nederland verder ‘wegwijs’ gemaakt in het Europese natuurbeschermingsrecht. Het Hof tikte Nederland op de vingers omdat het eigenmachtig de bakens in het Europese recht wilde verzetten met een verbeterde Nederlandse versie van de Habitatrichtlijn. Opnieuw bleek Nederland te soepel met de Europese natuurbeschermingsrichtlijnen om te springen. Het A2-arrest kan voor de praktijk grote gevolgen hebben.
Auteur(s)H.E. Woldendorp , H. Schoukens
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-11-2014
CiteertitelM en R 2015/3
SamenvattingLaad- en losactiviteiten. Overhevelen van metaal vanuit een reeds geloste container.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 april 2013 heeft het college een invorderingsbesluit als bedoeld in artikel 5:37, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht genomen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4076
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 28-05-2014
CiteertitelM en R 2015/4
SamenvattingOmgevingsvergunning milieu (veranderingsvergunning); veranderings- of revisievergunning – geen toetsing aan BBT van onderliggende vergunning – brandveiligheidsonderzoek vereist
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 september 2011 heeft het college van gedeputeerde staten aan [belanghebbende] een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, onder 2º, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo), verleend voor het veranderen van haar inrichting op het perceel [locatie] te Panningen.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1865
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-08-2014
CiteertitelM en R 2015/5
SamenvattingGeen volgtijdelijkheid vaststelling bestemmingsplan en projectplan. Uitvoeringsaspecten waterstaatwerk bij vaststelling bestemmingsplan niet aan de orde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Kwelvijver Noodwaterberging Ossehaar" vastgesteld.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3098
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-09-2014
CiteertitelM en R 2015/6
SamenvattingMitigerende maatregelen; onlosmakelijke samenhang
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juni 2012, kenmerk PZH-2012-340692570, heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nova Ockenburgh OG B.V. en de gemeente Den Haag een vergunning als bedoeld in artikel 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor de renovatie van Landgoed Ockenburgh te Den Haag.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3462
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-10-2014
CiteertitelM en R 2015/7
SamenvattingVerzoek om tot sanering over te gaan
Samenvatting (Bron)Bij brief van 21 maart 2013 heeft het college het verzoek van [appellant] om over te gaan tot sanering van de bodemverontreiniging op het perceel [locatie] te Utrecht afgewezen.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3640
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 22-10-2014
CiteertitelM en R 2015/8
SamenvattingEendenkooi; verzoek tot herregistratie na verlopen eerdere registratie – bewijsvoering recht op afpaling – registratie met terugwerkende kracht
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2009 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een aanvraag ingewilligd van de Stichting Landschap Noord Holland (hierna: de LNH) om herregistratie van een eendenkooi, waarbij [kooiker a] als kooiker zal optreden, en bepaald dat de registratie geldig is van 1 april 2009 tot 1 april 2014.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3771
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 22-10-2014
CiteertitelM en R 2015/9
SamenvattingReferentiesituatie en bestaand gebruik bij plannen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juni 2013 heeft het college het wijzigingsplan "Buitengebied Asten 2008, wijziging [locatie1]" vastgesteld.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3763
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 29-10-2014
CiteertitelM en R 2015/10
SamenvattingOmgevingsvergunning voor veranderen inrichting (melkveehouderij). Uitleg belanghebbendebegrip. Voortzetting rechtspraak Wm. Beroep ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Onderdelenfuik.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 maart 2013 heeft het college aan [vergunninghoudster] een omgevingsvergunning verleend als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, c en e, onder 2°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) voor het uitbreiden van een melkveehouderij met een mestraffinagesysteem op het perceel [locatie 1] te De Pol, gemeente Steenwijkerland.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3848
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-11-2014
CiteertitelM en R 2015/11
SamenvattingVerzoek om handhaving Bouwbesluit 2012 i.v.m. rookoverlast houtkachel. Geen algemeen aanvaarde aanknopingspunten om schadelijkheid rook te bepalen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 mei 2011 heeft het college het verzoek van [appellante] om handhavend op te treden tegen het gebruik van de houtkachel op het perceel [locatie 1] te Grafhorst afgewezen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4038
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-11-2014
CiteertitelM en R 2015/12
SamenvattingBewerken asbesthoudende dakplaten; college van burgemeester en wethouders geen belanghebbende i.h.k.v. het Productenbesluit asbest
Samenvatting (Bron)Het college heeft de minister verzocht om handhavend op te treden vanwege het boren van gaten in asbesthoudende dakplaten voor het bevestigen van zonnepanelen op de panden aan de Oudijk 12 te Westwoud en de Zuiderdracht 22 te Oosterblokker. De minister heeft dit verzoek op 2 oktober 2013 afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4084
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 19-11-2014
CiteertitelM en R 2015/13
SamenvattingHandhavingsprocedure Ffw m.b.t. elektrovissen in het Zwarte Meer; verontrusten en verwonden/doden van beschermde vissoorten – verstoren nesten – verontrusten vogels – onderzoeksverplichting – verhouding met Nbw 1998
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 januari 2013 heeft de staatssecretaris het verzoek van de verenigingen van 8 november 2012 om handhavend op te treden tegen het elektrovissen op aal in het Zwarte Meer door [belanghebbende] (hierna: het visserijbedrijf), afgewezen.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4207
Artikel aanvragenVia Praktizijn