AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 16-02-2015
Aflevering 8
RubriekEHRM
TitelEHRM 02-10-2014, 15319/09
CiteertitelAB 2015/54
SamenvattingRechterlijke motiveringsplicht, in het bijzonder in een systeem van verkorte wijze van afdoening. In casu mocht de Noorse hoger beroepsrechter gelet op de gang van zaken in eerste aanleg niet volstaan met het oordeel dat het hoger beroep kennelijk geen kans van slagen heeft.
Samenvatting (Bron)Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Civil proceedings;Article 6-1 - Fair hearing);Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient
AnnotatorT. Barkhuysen , M.L. van Emmerik
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:1002JUD001531909
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 12-11-2014
CiteertitelAB 2015/55
SamenvattingIntocht Sinterklaas.
Samenvatting (Bron)Burgemeester mag bij vergunning voor Sinterklaasintocht geen oordeel vellen over 'Zwarte Piet'. De burgemeester van Amsterdam heeft de vergunningaanvraag voor de Sinterklaasintocht voor 2013 terecht alleen getoetst aan de eisen van openbare orde en veiligheid. Hij is niet bevoegd de vraag te beantwoorden of van de figuur van 'Zwarte Piet' een discriminerend effect uitgaat en daardoor een schending oplevert van het grondrecht op respect voor het privéleven en het discriminatieverbod.
AnnotatorJ.G. Brouwer , A.E. Schilder
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 05-11-2014
CiteertitelAB 2015/56
SamenvattingVoorschriften aan ontheffing van provinciale instructieregel. Ruimtelijke relevantie. Oneigenlijke sturing?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juni 2013, kenmerk 2013/2982, heeft de raad het bestemmingsplan "Graspeel" vastgesteld.
AnnotatorD. Korsse
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3920
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 05-11-2014
CiteertitelAB 2015/57
SamenvattingVoorschriften aan ontheffing van provinciale instructieregel. Zelfstandige rechtsbescherming tegen ontheffingsbesluit. Ruimtelijke relevantie. Oneigenlijke sturing?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2011 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) geweigerd ontheffing te verlenen van het in artikel 9.4, eerste lid, aanhef en onder a, van de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 (hierna: Verordening 2011) vervatte verbod op nieuwvestiging van een intensieve veehouderij in een landbouwontwikkelingsgebied in het kader van een verplaatsing van een intensieve veehouderij naar de [locatie 1] te Sint-Oedenrode.
AnnotatorD. Korsse
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3954
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 30-07-2014
CiteertitelAB 2015/58
SamenvattingOp B&W rust niet plicht om uit solidariteit met appellante om stukken te vragen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2012 heeft het college een verzoek van [appellante] om haar een urgentieverklaring te verlenen afgewezen.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2908
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 30-07-2014
CiteertitelAB 2015/59
SamenvattingBevoegdheid GS om instructieregel te wijzigen. Geen strijd met art. 4.1a Wro.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Kempenbaan West 2013" vastgesteld.
AnnotatorD. Korsse
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2838
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 02-04-2014
CiteertitelAB 2015/60
SamenvattingSchadevergoeding. Wateroverlast door waterberging Volker-Zoommeer. Preventieve maatregelen.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 20 september 2013 heeft de minister het inpassingsplan "Waterberging Volkerak - Zoommeer" en het besluit tot wijziging van het peilbesluit "Volkerak - Zoommeer" vastgesteld.
AnnotatorW.J. van Doorn-Hoekveld
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 17-12-2014
CiteertitelAB 2015/61
SamenvattingWmo. Maatschappelijke opvang (basisvoorzieningen) aan niet-rechthebbende vreemdelingen n.a.v. beslissingen ECSR.
Samenvatting (Bron)De Voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep heeft in twee uitspraken van 17 december 2014 een ordemaatregel getroffen voor uitgeprocedeerde asielzoekers uit Amsterdam, die Nederland moeten verlaten. Op grond van de uitspraken moet de gemeente Amsterdam met ingang van 17 december 2014 nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd bieden. De Voorzieningenrechter heeft dit besloten, omdat hij niet uitsluit dat de twee beslissingen van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van 1 juli 2014 van invloed kunnen zijn op de inhoud van het Nederlandse opvangrecht. De ordemaatregel dat de gemeente sobere opvang moet bieden geldt tijdelijk en loopt door tot twee maanden nadat het Comité van Ministers van de Raad van Europa standpunt heeft ingenomen over de beslissingen van het ECSR.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:4178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 11-12-2014
CiteertitelAB 2015/62
SamenvattingBestuurlijke boete. Volle rechtsmacht bestuursrechter, ook indien alleen het bestuursorgaan hoger beroep heeft aangetekend.
Samenvatting (Bron)Overgangsrecht Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-regelgeving-uitgangspunten bij indringender beoordeling evenredigheid van de bestuurlijke boete. Uit de (...) artikelen 8:69 en 8:72a van de Awb, in onderlinge samenhang bezien met artikel 5:46, tweede en vierde lid, van de Awb, volgt dat de Raad gehouden is een aan zijn oordeel onderworpen boete te vernietigen, indien sprake is van feiten en omstandigheden die het oordeel rechtvaardigen dat die boete ten onrechte door de rechtbank is opgelegd of niet als een evenredige boete kan worden bestempeld. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht blijkt niet dat de wetgever de bevoegdheid van de Raad om een door de rechtbank opgelegde boete desgeraden ook ten nadele van het bestuursorgaan te vernietigen of te verlagen, heeft willen beperken met de invoering van incidenteel hoger beroep.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:4214
Artikel aanvragenVia Praktizijn