Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 28-02-2015
Aflevering 2
RubriekArcheologie
TitelRaad van State 28-01-2015
CiteertitelJBO 2015/50
SamenvattingArcheologische opgravingsvergunning, Leidinggevende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 februari 2013 heeft de minister ambtshalve de geldigheidsduur van de eerder aan SOB Research verleende opgravingsvergunning als bedoeld in artikel 45 van de Monumentenwet 1988 verlengd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:191
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 14-01-2015
CiteertitelJBO 2015/51
SamenvattingAsbest-overtreding, Bestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 augustus 2012 heeft de minister [appellant sub 1] een boete van 12.825,00 opgelegd wegens negen overtredingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna: het Arbobesluit).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRaad van State 07-01-2015
CiteertitelJBO 2015/52
SamenvattingMestverwerkingsinstallatie, Lozingsvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 september 2013 heeft het dagelijks bestuur aan [belanghebbende] een watervergunning verleend voor het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van stoffen vanaf het perceel [locatie] te Rijkevoort (hierna: het perceel).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 24-12-2014
CiteertitelJBO 2015/53
SamenvattingKorting, Emissiearm mest aanwenden.
Samenvatting (Bron)randvoorwaardenkorting, opzet, toezicht en instructies
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:496
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 30-12-2014
CiteertitelJBO 2015/54
SamenvattingOvertreding, Bewijs en matiging boete.
Samenvatting (Bron)overtreding artikel 7 van de Msw, bewijs en matiging boete
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:486
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 21-01-2015
CiteertitelJBO 2015/55
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2013" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:91
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 28-01-2015
CiteertitelJBO 2015/56
SamenvattingKapel, Archeologisch onderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 februari 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "[locatie], [plaats]" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 28-01-2015
CiteertitelJBO 2015/57
SamenvattingKapel, Archeologisch onderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 februari 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "[locatie], [plaats]" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 07-01-2015
CiteertitelJBO 2015/58
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2012 heeft het college een projectbesluit genomen en aan [vergunninghouder A] een bouwvergunning eerste fase verleend voor het vergroten van biggenstallen, het oprichten van een voerlokaal, een vleesvarkensstal, een fokvarkensstal en mestsilo's op het perceel [locatie 1] te Grubbenvorst.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 07-01-2015
CiteertitelJBO 2015/59
SamenvattingBodemonderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2012 heeft het college een projectbesluit genomen en aan [vergunninghouder A] een bouwvergunning eerste fase verleend voor het vergroten van biggenstallen, het oprichten van een voerlokaal, een vleesvarkensstal, een fokvarkensstal en mestsilo's op het perceel [locatie 1] te Grubbenvorst.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Oost-Brabant 29-12-2014
CiteertitelJBO 2015/60
SamenvattingOmgevingsvergunning (bouwen, afwijken, milieu).
Samenvatting (Bron)m.e.r.-beoordeling. Depositiebank Verweerder heeft een omgevingsvergunning verleend en hiervoor beoordeeld of een milieueffectrapport moest worden opgesteld. Het m.e.r-beoordelingsbesluit is gebaseerd op de veronderstelling dat de toename van ammoniakemissie als gevolg van de aangevraagde wijziging zou kunnen worden gesaldeerd door middel van de provinciale depositiebank. Uit de uitspraken van de Raad van State op 13 november 2013 en 7 mei 2014 volgt dat deze veronderstelling onjuist is. De rechtbank is van oordeel dat de uitkomst van een m.e.r.-beoordeling niet kan afhangen van de uitkomst van een mogelijke uitkomst van de besluitvorming op een aanvraag om een Nbw 1998-vergunning. Daargelaten dat in dit geval gedeputeerde staten bevoegd zijn te beslissen omtrent verlening van deze apart aangevraagde vergunning, dient verweerder een eigen m.e.r-beoordelingsbesluit te nemen. De rechtbank ziet hierin reden om de omgevingsvergunning te vernietigen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2014:8050
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRaad van State 06-08-2014
CiteertitelJBO 2015/61
SamenvattingStorten, Synthetische drug, Spoedeisende bestuurdwang, Bodemverontreiniging, Zorgplicht, Overtreder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juni 2013 heeft het college zijn beslissing om vanaf 23 mei 2013 spoedeisende bestuursdwang toe te passen, wegens overtreding van de artikelen 10.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer en 13 van de Wet bodembescherming op het perceel [locatie] te Valkenswaard, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang voor rekening van [appellante] komen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2978
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRaad van State 10-09-2014
CiteertitelJBO 2015/62
SamenvattingGemotoriseerd verkeer, Motorvoertuig, Trein, Spoorwegemplacement, Vloeistofdichte voorziening, Grondwaterbeschermingsgebied, Vloeistofdichte vloer.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2012 heeft het college aan ProRail een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen en het in werking hebben van het spoorwegemplacement Zwolle aan Stationsplein 16 te Zwolle.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3340
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRaad van State 29-10-2014
CiteertitelJBO 2015/63
SamenvattingLast onder dwangsom, Normdocument, Overtreding, Vergunningplichtige inrichting, Partijkeuring, Normadressaat, Protocol.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2013 heeft de staatssecretaris aan Stainkoeln een last onder dwangsom opgelegd wegens het overtreden van artikel 18, eerste lid, van het Besluit bodemkwaliteit.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3858
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelParket bij de Hoge Raad 17-10-2014
CiteertitelJBO 2015/64
SamenvattingOnrechtmatige daad, Tri-verontreiniging, Onaanvaardbare doorkruising, Geschonden eigenaarsbelang overheid.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige daad. Bodemverontreiniging. Schade gemeente in hoedanigheid van grondeigenaar wegens kosten van onderzoek en sanering. Art. 75 Wet bodembescherming laat onverlet dat overheidslichaam op de grondslag van onrechtmatige daad vergoeding van die schade kan vorderen.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:PHR:2014:1868
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelHoge Raad 09-01-2015
CiteertitelJBO 2015/66
SamenvattingOnrechtmatige daad, Tri-verontreiniging, Onaanvaardbare doorkruising, Geschonden eigenaarsbelang overheid.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige daad. Bodemverontreiniging. Schade gemeente in hoedanigheid van grondeigenaar wegens kosten van onderzoek en sanering. Art. 75 Wet bodembescherming laat onverlet dat overheidslichaam op de grondslag van onrechtmatige daad vergoeding van die schade kan vorderen.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:HR:2015:37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 19-11-2014
CiteertitelJBO 2015/67
SamenvattingBodemverontreiniging, Grondwaterverontreiniging, Gevalsdefinitie, Ernstige bodemverontreiniging, Spoedeisendheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 maart 2014 heeft het college vastgesteld dat op de locatie Kanaalweg 19 te Dieren (hierna: de locatie) een geval van ernstige verontreiniging aanwezig is, waarvan spoedige sanering noodzakelijk is.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4200
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 19-11-2014
CiteertitelJBO 2015/68
SamenvattingBodemverontreiniging, Grondwaterverontreiniging, Gevalsdefinitie, Spoedeisendheid, Ernstige bodemverontreiniging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juli 2013 heeft het college vastgesteld dat op de locatie Boerdijk 32-34 te Veenoord (hierna: de locatie) een geval van ernstige verontreiniging aanwezig is, waarvan spoedige sanering noodzakelijk is.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4159
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Amsterdam 29-10-2014
CiteertitelJBO 2015/69
SamenvattingAansprakelijkheid advocaat, Omvang van de adviesopdracht, Waarschuwingsplicht, Vrijwaring door de Staat, Kostenverhaal wegens ongerechtvaardigde verrijking, Herontwikkeling Rubatexterrein.
Samenvatting (Bron)Eisers vorderen onder meer verklaring voor recht dat advocatenkantoor toerekenbaar tekort is geschoten doordat behandelend advocaat hen er ten tijde van de verwerving van een terrein nooit expliciet voor heeft gewaarschuwd dat er op het terrein slechts een beperkte sanering door de Staat heeft plaatsgevonden. De vordering van eisers wordt afgewezen. De rechtbank acht onder meer van belang dat de opdracht aan de advocaat ten tijde van de verwerving van het terrein niet zag op de herontwikkeling van het terrein en dat eisers er van op de hoogte waren dat er na de sanering door de Staat nog sprake was van resterende bodemverontreiniging. Naar het oordeel van de rechtbank hoefde de advocaat eisers gelet op de informatie die hierover bij hen zelf bekend was niet op eigen initiatief nader te waarschuwen over de hoogte van aanvullende saneringskosten in geval van herontwikkeling van het terrein.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2014:6954
Artikel aanvragenVia Praktizijn