Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 28-02-2015
Aflevering 2
RubriekOpinie
TitelMonitoringsrapportage NSL 2014 en de komende PAS
CiteertitelM en R 2015/15
SamenvattingOp 10 januari 2015 is het ontwerp van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ter inzage gelegd. De systematiek van het PAS lijkt sterk op die van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): tegenover ‘projecten met negatieve gevolgen’ staan ‘verbetermaatregelen’. De meest recente NSL-monitoringsrapportage – sinds 17 december 2014 openbaar – concludeert dat de luchtkwaliteit in Nederland is verbeterd. De concentraties fijn stof en stikstofdioxide blijven dalen. Tegelijkertijd wordt vastgesteld dat in enkele gebieden, voor beide stoffen, sprake is van (hardnekkige) overschrijdingen. Het betreft met name gebieden met intensieve veehouderij of industrie en (delen van) wegen. Voor die locaties zijn ‘extra inspanningen’ op basis van het NSL vereist. De looptijd van het NSL is inmiddels verlengd tot 1 januari 2017.
Auteur(s)T. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWet windenergie op zee
CiteertitelM en R 2015/16
SamenvattingOp 16 oktober 2014 heeft Minister Kamp het wetsontwerp Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee) bij de Tweede Kamer ingediend. Voorafgaande daaraan had een consultatie plaatsgevonden. Daarnaast is via de Nederlandse Windenergie Associatie de industrie bij de voorbereiding van het wetsvoorstel betrokken. Het wetsvoorstel is een onmisbare stap in de realisatie van het in 2013 gesloten Energieakkoord voor duurzame groei, dat op zijn beurt een uitwerking is van de verplichting van Nederland om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen op ten minste 14% te brengen in 2020. Op basis van het nieuwe wettelijke kader moet in de gebieden Borssele, Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse kust 3.450 MW worden gerealiseerd in jaarlijkse tranches van 700 MW. Om deze doelstellingen te halen, wil het kabinet volgens het Nationale Waterplan 2016-2012 (ook wel NW2) bij de gebieden Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse kust extra windenergiegebied aanwijzen binnen de 12 mijlszone. Deze (nog controversiële) aanwijzing zal later plaatsvinden door een partiële herziening van het NW2.6 Het tijdschema is ambitieus: het wetsvoorstel zou op 1 juli 2015 in werking moeten treden en de eerste ontwerp kavelbesluiten zouden kort daarna ter inzage moeten worden gelegd om in november 2015 te worden genomen. De uitvoeringsregelgeving en het noodzakelijke milieueffectrapport zijn in voorbereiding, TenneT verricht op verzoek van de Minister van EZ al sedert het in werking treden van het Energieakkoord (6 september 2013) voorbereidende werkzaamheden voor een “net op zee”. In deze bijdrage bespreekt auteur achtergrond en inhoud van het wetsvoorstel en het subsidiesysteem Stimulering duurzame energieproductie plus (SDE+) en gaat auteur vervolgens in op enkele vragen rond de in het wetsvoorstel voorgestelde aanpak.
Auteur(s)G.C.W. van der Feltz
LinkVolledige tekst artikel (Van der Feltz advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 02-12-2014
CiteertitelM en R 2015/17
SamenvattingStandaardjurisprudentie Hoge Raad inzake medeplegen ex artikel 47 Sr. Medeplegen versus de andere deelnemingsvormen (o.a. medeplichtigheid)
Samenvatting (Bron)Medeplegen versus andere deelnemingsvormen. Wanneer is de samenwerking zo nauw en bewust geweest dat van medeplegen mag worden gesproken? HR formuleert aandachtspunten voor de strafrechtelijke beoordeling van tlgd medeplegen. HR stelt voorop dat de kwalificatie van medeplegen alleen gerechtvaardigd is indien de bewezenverklaarde intellectuele en/of materiële bijdrage van de verdachte aan het delict van voldoende gewicht is. Dat geldt in vergelijkbare zin indien het medeplegen - bv. in de vorm van "in vereniging" - een bestanddeel vormt van de delictsomschrijving. HR biedt de praktijk handvatten wanneer en in welke mate het oordeel dat sprake is van medeplegen - en niet van bv. medeplichtigheid - nadere (bewijs)motivering behoeft en welke vragen daarbij beantwoording verdienen. Voorts plaatst HR enkele opmerkingen over de wijze van ten laste leggen.
UitspraakECLI:NL:HR:2014:3474
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 22-10-2014
CiteertitelM en R 2015/18
SamenvattingHerregistratie van een eendenkooi met terugwerkende kracht (en eerder dan de datum van (rechtsgeldige) bekendmaking overeenkomstig artikel 3:42 Awb) is niet toegestaan. Strijd met het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2009 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een aanvraag ingewilligd van de Stichting Landschap Noord Holland (hierna: de LNH) om herregistratie van een eendenkooi, waarbij [kooiker a] als kooiker zal optreden, en bepaald dat de registratie geldig is van 1 april 2009 tot 1 april 2014.
AnnotatorH.J.A. van Ham
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3771
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-03-2014
CiteertitelM en R 2015/19
SamenvattingRevisievergunning voor verandering inrichting die gedeeltelijk tevens als bouwen is aan te merken. Bouwvergunning niet verleend. Revisievergunning gedeeltelijk niet in werking getreden en vervolgens gedeeltelijk vervallen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 mei 2012 heeft het college aan Fur Farm B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het milieuneutraal veranderen van een nertsen- en paardenhouderij aan de Spiekweg 1 en 3 te Rijkevoort.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:888
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 27-08-2014
CiteertitelM en R 2015/20
SamenvattingVoortoets of passende beoordeling?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2013, kenmerk 40827, heeft de raad het bestemmingsplan "Ulvenhout, Hertespoor 2013" vastgesteld.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-09-2014
CiteertitelM en R 2015/21
SamenvattingBeperkt beroep tegen een beheerplan
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van onderscheidenlijk 10 juli 2013 en 21 augustus 2013 hebben het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland en de staatssecretaris van Economische Zaken (hierna: verweerders) op grond van de artikelen 19a en 19b van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) het beheerplan Polder Zeevang vastgesteld.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3491
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-10-2014
CiteertitelM en R 2015/22
SamenvattingM.e.r.-beoordelingsbesluit inhoudende dat een MER moet worden gemaakt voor de uitbreiding van een ontgronding is niet onredelijk; betekenis mag worden toegekend aan ligging van de uitbreiding; m.e.r.-beoordelingsaanmeldingsnotitie kan niet worden gelijkgesteld met een MER; compenserende maatregelen doen niet af aan het kunnen optreden van belangrijke nadelige milieugevolgen.
Samenvatting (Bron)Op 27 april 2012 heeft het college van Zandzuigbedrijf Gasselte B.V. een vergunningaanvraag ontvangen voor een uitbreiding van een ontgronding in de gemeente Aa en Hunze, plaatselijk bekend Gasselterveld.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (Soppe Gundelach Witbreuk)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3546
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 19-11-2014
CiteertitelM en R 2015/23
SamenvattingAanwijzing om tot sanering over te gaan
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juli 2013 heeft het college vastgesteld dat op de locatie Boerdijk 32-34 te Veenoord (hierna: de locatie) een geval van ernstige verontreiniging aanwezig is, waarvan spoedige sanering noodzakelijk is.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4159
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 19-11-2014
CiteertitelM en R 2015/24
SamenvattingBezwaar Staatssecretaris tegen voorgenomen EVOA-overbrenging; afgewerkte olie geen afvalstof meer. Voor noot zie M en R 2015/25.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 september 2013 heeft de staatssecretaris op grond van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PB 2006 L 190; hierna: de EVOA) bezwaar gemaakt tegen het voornemen van UES om afvalstoffen als beschreven in de kennisgeving met kenmerk NL611505 van de Verenigde Staten van Amerika naar Nederland over te brengen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4149
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 19-11-2014
CiteertitelM en R 2015/25
SamenvattingBezwaar Staatssecretaris tegen voorgenomen EVOA-overbrenging; fluxolie geen afvalstof meer
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 mei 2013 heeft de staatssecretaris op grond van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PB 2006 L 190; hierna: de EVOA) bezwaar gemaakt tegen het voornemen van ESA om afvalstoffen als beschreven in de kennisgeving met kenmerk DE1350/162802 van Duitsland naar Nederland over te brengen.
AnnotatorW.Th. Douma
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4130
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 26-11-2014
CiteertitelM en R 2015/26
SamenvattingWatervergunning voor peilverhoging; drainage op naburig perceel – Waterwet verzet zich niet tegen het stellen van vergunningvoorschriften ter naleving waarvan de medewerking van derden is vereist
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 mei 2012 heeft het dagelijks bestuur aan [appellant sub 2] een watervergunning als bedoeld in artikel 3.1.2 van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009 (hierna: Keur) verleend voor het verhogen van het waterpeil in de gracht nabij het perceel [locatie] te [plaats].
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-12-2014
CiteertitelM en R 2015/27
SamenvattingOnderscheid tussen instandhoudings- en beheermaatregelen vs. beschermingsmaatregelen. Systeembenadering. Referentiesituatie. Vervolg procedure tracébesluit A2.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juni 2011 heeft de minister krachtens artikel 15, eerste lid, (oud) van de Tracéwet, het tracébesluit "A2 's-Hertogenbosch-Eindhoven" (hierna: het tracébesluit) vastgesteld. Bij besluit van 25 januari 2012 heeft de minister krachtens artikel 14, eerste lid, van de Tracéwet het tracébesluit gewijzigd (hierna: het wijzigingsbesluit 2012). Naar aanleiding van een aantal van de beroepen tegen het tracébesluit heeft de Afdeling bij uitspraak van 7 november 2012 in zaak nrs. 201110075/1/R4 en 201201853/1/R4; hierna: de verwijzingsuitspraak) in deze zaak het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) verzocht bij wege van prejudiciële beslissing uitspraak te doen op de door haar gestelde vragen, de behandeling van de beroepen geschorst tot het Hof uitspraak heeft gedaan en iedere verdere beslissing aangehouden. Voor het eerdere procesverloop wordt naar de verwijzingsuitspraak verwezen, die is aangehecht.
AnnotatorM.M. Kaajan
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4431
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-12-2014
CiteertitelM en R 2015/28
SamenvattingVelvergunning; imperatieve weigeringsgrond in bomenbeleidsplan
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2012 heeft het college omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 223 bomen op diverse percelen in Epe, Vaassen en Emst.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4718
Artikel aanvragenVia Praktizijn