Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 31-12-2014
Aflevering 12
RubriekGastcolumn
TitelDe Huisvestingswet 2014 in civilibus
CiteertitelTBR 2014/196
SamenvattingPer 1 januari 2015 treedt in werking de Huisvestingswet 2014. De vorige Huisvestingswet werd van kracht op 1 juli 1993. De totstandkoming van de nieuwe wet heeft relatief lang geduurd want het wetsvoorstel werd vlak voor Kerstmis 2009 al bij de Tweede Kamer ingediend. Daarna was er evenwel sprake van enkele kabinetswisselingen wat tot gevolg had dat o.a. het jaartal in de titel van de wet een paar keer wegens tijdsverloop werd gewijzigd. In de Huisvestingswet 2014 gaat het om een belangrijke materie, namelijk regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad. Daarmee wordt het grondrecht van vrije vestiging gereguleerd, respectievelijk beperkt.
Auteur(s)H.C.W.M. Moesker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelToevallige archeologische vondsten bij bouwprojecten
CiteertitelTBR 2014/197
SamenvattingDe onverwachte ontdekking van archeologische vondsten (‘toevalsvondsten’) tijdens bouwprojecten is een niet onbekend fenomeen. Voor ontwikkelaars, maar ook voor de betrokken overheden kan dit de nodige hoofdbrekens opleveren: moet het werk worden stilgelegd, is verder onderzoek nodig en (zeker niet in de laatste plaats) wie draait voor de kosten op? Een soms duistere erfgoedwetgeving, gecombineerd met onvoldoende juridische en archeologische kennis maakt dat met name ontwikkelaars en gemeenten kunnen worstelen met deze materie. In dit artikel wordt ingaan op de regelgeving omtrent ‘toevalsvondsten’, waarbij bijzondere aandacht wordt gegeven aan de rol van ontwikkelaars en gemeenten.
Auteur(s)J. Teters
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVan inrichting naar milieubelastende activiteit: een eerste verkenning van de Omgevingswet
CiteertitelTBR 2014/198
SamenvattingMet invoering van de Omgevingswet wordt een significante wijziging doorgevoerd in het milieurecht. Het begrip ‘inrichting’ wordt namelijk losgelaten als aangrijppunt voor de vergunningplicht. In de Omgevingswet vloeit de vergunningplicht voortaan voort uit de ‘milieubelastende activiteit’. De wet komt hiermee tegemoet aan de wens van het bedrijfsleven om de normen meer te richten op handelen. Als belangrijke verbetering wordt bijvoorbeeld gezien dat alleen voor een specifieke milieubelastende activiteit van een bedrijf algemene regels worden gesteld of een vergunningplicht geldt, in plaats van dat deze vergunningplicht geldt voor de hele ‘inrichting’. Ook wordt een verdere integratie bereikt doordat de grondslag van de milieubelastende activiteit breder is dan momenteel in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer is opgenomen. Door het loslaten van het begrip inrichting zijn voortaan ook de activiteiten binnen en buiten de inrichting, al dan niet plaatsgebonden en ongeacht de duur daarvan, gedekt door het nieuwe begrip. Dat betekent bijvoorbeeld dat de milieueffecten bij het laden en lossen van zeeschepen in de Rotterdamse haven niet meer aan de ‘inrichting’ hoeven te worden toegerekend en zo nodig apart kunnen worden vergund. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor treinbewegingen die rondom een emplacement plaatsvinden. In dit artikel zal hierop gereflecteerd worden en zal bezien worden of de Omgevingswet het daadwerkelijk eenvoudiger maakt voor de (juridische) praktijk om voortaan de activiteit als uitgangspunt te nemen voor de vergunningplicht.
AnnotatorB.A.J. Haagen , A.R. Klijn
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBeschouwing over het rapport Stedelijke Herverkaveling vanuit het oogpunt van uitvoerbaarheid en kostenverhaal
CiteertitelTBR 2014/199
SamenvattingOp donderdag 10 juli 2014 bood een door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu opgerichte commissie Stedelijke Herverkaveling haar rapport aan de minister aan, met daarin een voorstel voor de introductie in Nederland van een regeling Stedelijke Herverkaveling. Negen dagen eerder, op 1 juli, nam de Tweede Kamer een motie aan voor het op korte termijn verankeren van SH in wetgeving. De Commissie SH beveelt aan om op korte termijn de regeling in een experimenteerwet te introduceren.
Auteur(s)D. Muñoz Gielen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek rechtspraak aanneming van werk 2013
CiteertitelTBR 2014/200
SamenvattingDe afgelopen jaren zijn in dit tijdschrift geen kronieken van civielrechtelijke bouwuitspraken verschenen. Omdat hieraan toch behoefte blijkt te bestaan, wordt dit jaar gestart met een kroniek van de jurisprudentie aanneming van werk, zowel van de burgerlijke rechter als van de Raad van Arbitrage (RvA).
In 2013 is een groot aantal arbitrale en rechterlijke uitspraken op dit gebied verschenen. Slechts een gering deel daarvan kan in deze kroniek besproken worden. Gezien de hoeveelheid is de opzet van deze kroniek dat een beperkt aantal uitspraken uitgebreid wordt besproken en dat overige uitspraken uit 2013 waar mogelijk (in voetnoten) worden genoemd. De relevantie van de uitspraken is aan de hand van een aantal criteria beoordeeld: of de uitspraken interessante juridische vragen bevatten, of ze juridische vragen bevatten die veelvuldig in de rechtspraak aan de orde komen en of ze in eerste aanleg, dan wel in hoger beroep/appel of cassatie zijn gedaan. Uitspraken in appel of cassatie hebben de voorkeur gekregen. Voorts is als criterium gebruikt of een uitspraak typisch bouwrechtelijke rechtsvragen bevat of meer algemeen verbintenisrechtelijke dan wel procesrechtelijke rechtsvragen, die in de betreffende casus toevallig van belang waren in een bouwgeschil. Met name de eerste categorie wordt in deze kroniek besproken.
Over de in 2012 herziene UAV zijn in 2013 twee arbitrale uitspraken verschenen. Deze uitspraken worden niet besproken in deze kroniek, omdat er geen rechtsvragen aan de orde waren die verband houden met de in 2012 vastgestelde wijzigingen. Over de in 2013 herziene AVA zijn in 2013 nog geen uitspraken verschenen. De in deze kroniek opgenomen uitspraken zijn gerangschikt naar de volgende onderwerpen: bevoegdheid en toepasselijkheid van algemene voorwaarden, ontwerpverantwoordelijkheid, waarschuwingsplicht, garanties, verval en verjaring, bouwtijd en vertragingsschade, opzegging en beëindiging in onvoltooide staat, meerwerk, bouwstoffen en verborgen gebreken.
Auteur(s)H.P.C.W. Strang
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelModernisering van het arbitragerecht (Deel 1)
CiteertitelTBR 2014/201
SamenvattingBij wet van 2 juni 2014 (Stb. 200) is de Wet houdende wijziging van Boek 3, Boek 6 en Boek 10 van het Burgerlijk wetboek en het Vierde Boek van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de modernisering van het Arbitragerecht vastgesteld. De Wet zal op een nader te bepalen tijdstip in werking treden (art. V van de Wet). Er wordt rekening gehouden met inwerkingtreding per 1 januari 2015.
Volgens art. IV van de Wet zal deze van toepassing zijn op arbitrages die op of na de dag van inwerkingtreding aanhangig zijn geworden (lid 1), en op procedures bij de rechter met betrekking tot zodanige arbitrages (lid 3). Op arbitrages die voor het tijdstip van inwerkingtreding aanhangig zijn blijft het huidige Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.) van toepassing. Hetzelfde geldt voor procedures bij de rechter die daarop betrekking hebben (leden 2 en 4).
In het eerste deel van dit artikel wordt de historie van de herziening kort besproken, waarna een selectie van de wijzigingen in Boek IV Rv. aan de orde komt. In deel 2 van dit artikel (dat in het komende nummer van TBR zal verschijnen) worden de wijzigingen buiten Boek IV Rv. besproken. Ook de evaluatie, een aantal algemene opmerkingen en arbitrages volgens de ARRvA komen in dit deel aan bod.
Auteur(s)J.W. Bitter
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBNA-tuchtrechtspraak architectuur 2009-2014
CiteertitelTBR 2014/202
SamenvattingBlijkens de BNA-website deed het CvT in de verslagperiode 19 uitspraken betreffende de gedragsregels, dus gemiddeld nog geen 4 per jaar. In die zelfde periode deed de RvB in vier van de door het CvT behandelde zaken uitspraak. Al deze uitspraken vormen het materiaal voor deze bijdrage. Op een enkele uitzondering na hebben deze uitspraken betrekking op gedragingen die zijn voorgevallen vóór 1 januari 2013, toen architecten enkel nog persoonlijk lid van de BNA konden zijn. Auteurs inziens is deze jurisprudentie echter ook voor klachten tegen gedragingen van architecten van na 1 januari 2013 van belang, gelet op de hierboven vermelde inleidende paragraaf op de Gedragsregels. De te bespreken uitspraken betreffen in grote meerderheid klachten van opdrachtgevers; in drie gevallen kwam de klacht van een collega.
Auteur(s)B.C. Punt
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 05-11-2014
CiteertitelTBR 2014/203
SamenvattingNiet tijdig nemen besluit over vaststelling bestemmingsplan Wijk bij Duurstede
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juli 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3930
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 11-06-2014
CiteertitelTBR 2014/204
SamenvattingUitkijktoren Ubbergen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 mei 2012 heeft het college [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een uitkijktoren op het perceel [locatie 1] te Beek (hierna: het perceel).
AnnotatorB. Rademaker
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2066
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 05-11-2014
CiteertitelTBR 2014/205
SamenvattingBamboestokken Amstelveen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 januari 2013 heeft het college een verzoek van [appellant] om handhavend op te treden vanwege in de voortuin van [belanghebbende] geplaatste bamboestokken afgewezen.
AnnotatorB. Rademaker
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3977
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 29-10-2014
CiteertitelTBR 2014/206
SamenvattingWaterkering Zwakke Schakels Noord-Holland
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 oktober 2013, kenmerk 162293/246634, heeft het college van gedeputeerde staten goedkeuring verleend aan het projectplan van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor de versterking van de primaire waterkering Zwakke Schakels Noord-Holland gelegen in de gemeente Bergen en de gemeente Schagen.
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3884
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 09-07-2014
CiteertitelTBR 2014/207
SamenvattingPlanschade Geldrop
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2012 heeft het college een verzoek van [verzoeker] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorH.P. Wiersema , S.A.M. Vermeulen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2512
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRaad van State 22-10-2014
CiteertitelTBR 2014/208
SamenvattingAnterieure overeenkomst / bestemmingsplan ‘Kom Maarheze’, gemeente Cranendonck
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Kom Maarheeze" vastgesteld.
AnnotatorJ.B. Mus
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3776
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad 14-02-2014
CiteertitelTBR 2014/209
SamenvattingTegenstrijdigheid akte en splitsingstekening
Samenvatting (Bron)Splitsing in appartementsrechten. Uitleg akte van splitsing. HR 1 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1078, NJ 2013/522. Uitleg mede aan de hand van waarneming van feitelijke kenmerken indien daarnaar is verwezen voor in verschillende uitleg vatbare splitsingsstukken? Kennisneming van situatie ter plaatse bij vaststelling meest aannemelijke rechtsgevolgen verenigbaar met objectieve uitleg?
AnnotatorA.A. van Velten
UitspraakECLI:NL:HR:2014:337
Artikel aanvragenVia Praktizijn