Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 30-01-2015
Aflevering 1
RubriekArtikelen
TitelDe ladder voor duurzame verstedelijking nader beschouwd (Deel B)
CiteertitelTBR 2015/2
SamenvattingIn TBR 2013/137 verscheen een bijdrage over art. 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (ĎBroí) - de ladder voor duurzame verstedelijking - dat op 1 oktober 2012 in werking is getreden. Omdat sedert deze eerste publicatie een relevante hoeveelheid Afdelingsuitspraken over de ladder voor duurzame verstedelijking het licht heeft gezien is een vervolgbijdrage geschreven in twee delen. Deel A is verschenen in TBR 2014/128. Daarin is ingegaan op de wijze waarop de Afdeling uitleg heeft gegeven aan de kernbegrippen die in de bijdrage in TBR 2013/137 aan de orde zijn gesteld op grond van de tekst van de bepaling, de toelichting en de wetshistorie. In Deel A is stil gestaan bij twee algemene onderwerpen, te weten het besluit van 16 mei 2014, en het begrip dienst in het kader van de Dienstenrichtlijn en de vraag of detailhandel onder de reikwijdte van die richtlijn valt. Ook is in Deel A het gedeelte uit de bloemlezing van de Afdelingsjurisprudentie dat ziet op de processuele reikwijdte en aspecten van de bepaling behandeld. In Deel B behandelen auteurs uit de bloemlezing van de Afdelingsuitspraken de materiŽle aspecten, te weten:
de materiŽle reikwijdte van de bepaling;
de actuele regionale behoefte als planningseis:
- de wijze van bepaling van de behoefte;
- inventarisatie van aanbod en vraag;
- kwalitatieve en kwantitatieve elementen;
de mogelijkheid tot verwijzing naar beleidsstukken en beleidsregels;
herstructurering, transformatie en kwalitatieve eisen aan de locatie.
Auteur(s)G.H.J. Heutink , A. Franken van Bloemendaal
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGebiedsaanwijzing voor modernisering of vervanging van bouwwerken
CiteertitelTBR 2015/3
SamenvattingVolgens de memorie van toelichting bij de Omgevingswet gaat de aandacht in de bouwsector verschuiven van grootschalige nieuwbouw naar beheer en (her)ontwikkeling van bestaande bouw. Ruimtelijke plannen zijn daarbij niet zozeer een blauwdruk voor een gebied, maar een uitnodiging om te komen met (innovatieve) oplossingen die leiden tot betere kwaliteit. De trend is organische gebiedsontwikkeling, waarbij het initiatief meer bij burgers en bedrijven ligt. Een belangrijk uitgangspunt is ook duurzame (her)ontwikkeling. Geconstateerd wordt dat gemeenten gebiedsontwikkelingen niet meer met grote investeringen op gang krijgen, terwijl het vaak hard nodig is om een verouderde locatie (bedrijventerrein, dorpscentrum, stadswijk) nieuw leven in te blazen en verpaupering te voorkomen. Daarnaast wordt van de overheid verwacht dat er snel wordt gereageerd op initiatieven, dat procedures niet nodeloos ingewikkeld zijn en lang duren en dat burgers bij besluiten over oplossingen betrokken worden.
Auteur(s)T.H.H.A. van der Schoot
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWel of niet het bestemmingsplan elimineren?
CiteertitelTBR 2015/4
SamenvattingVerslag van het seminar van de Vereniging voor Onteigeningsrecht en de Vereniging van Onteigenings-Advocaten over het eliminatiebeginsel
Auteur(s)F.A. Mulder , S.G.A. de Boer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelModernisering van het arbitragerecht (Deel 2)
CiteertitelTBR 2015/5
SamenvattingBij wet van 2 juni 2014 (Stb. 200) is de Wet houdende wijziging van Boek 3, Boek 6 en Boek 10 van het Burgerlijk wetboek en het Vierde Boek van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de modernisering van het Arbitragerecht vastgesteld. De Wet zal op een nader te bepalen tijdstip in werking treden (art. V van de Wet). Bij KB van 30 juni 2014 is dat tijdstip vastgesteld op 1 januari 2015 ) Stb. 254). Volgens art. IV van de Wet zal deze van toepassing zijn op arbitrages die op of na de dag van inwerkingtreding aanhangig zijn geworden (lid 1), en op procedures bij de rechter met betrekking tot zodanige arbitrages (lid 3). Op arbitrages die voor het tijdstip van inwerkingtreding aanhangig zijn blijft het huidige Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.) van toepassing. Hetzelfde geldt voor procedures bij de rechter die daarop betrekking hebben (leden 2 en 4).
In het eerste deel van dit artikel werd de historie van de herziening kort besproken, waarna een selectie van de wijzigingen in Boek IV Rv. aan de orde kwam. In dit tweede deel worden de wijzigingen buiten Boek IV Rv. besproken. Ook de evaluatie, een aantal algemene opmerkingen en arbitrages volgens de ARRvA komen nu aan aan bod.
Auteur(s)J.W. Bitter
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDevelopments in resolution of construction contract disputes in the United Kingdom and Ireland
CiteertitelTBR 2015/6
SamenvattingHistorically, the English court system had significant disadvantages for resolving construction disputes. Litigation took too much time, cost too much money, was too procedurally complex, and often exposed the limitations of the judiciary, who lacked experience in construction matters. Established by the Judicature Act 1873, the Official Referees were appointed for the resolution of those disputes, as the preferred venue for the hearing of scientific or technical issues. It was rare for a construction case to be heard by a High Court judge, and so reference to decisions of the High Court was infrequent; it was the Official Referees who decided the law of construction, despite often having limited experience in the field.
Auteur(s)A. Lavers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 20-08-2014
CiteertitelTBR 2015/7
SamenvattingVerwaarlozing rijksmonument is overtreding
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2011 heeft het college het verzoek van Wageningen Monumentaal Vereniging voor Stadsschoon (hierna: de vereniging) om handhavend op te treden tegen de verwaarlozing van het rijksmonument aan de [locatie] te Wageningen (hierna: het pand), afgewezen.
AnnotatorB. Rademaker
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3059
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 12-11-2014
CiteertitelTBR 2015/10
SamenvattingLastgeving in handhavingsbesluit Bouwbesluit 2012 te onbepaald
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 november 2012 heeft het college [appellante] krachtens artikel 13a van de Woningwet aangeschreven en onder oplegging van een dwangsom gelast om de in het besluit genoemde maatregelen te treffen ten aanzien van het pand aan de [locatie] te Noordwijk (hierna: het perceel).
AnnotatorB. Rademaker
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4070
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 18-06-2014, 201307830/1/A2
CiteertitelTBR 2015/11
SamenvattingPlanschade gemeente Valkenburg aan de Geul
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 mei 2003 heeft de raad een verzoek van [appellant] om vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorL.A. van Montfoort
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 24-09-2014
CiteertitelTBR 2015/12
SamenvattingPlanologische vergelijking Veenendaal
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 augustus 2012 heeft het college onderscheiden aanvragen van [appellant] en anderen om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorJ.S. Procee , M. Heerings
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3485
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-04-2014
CiteertitelTBR 2015/13
SamenvattingInformatieplicht algemene voorwaarden
Samenvatting (Bron)Koop/aannemingsovereenkomst, algemene voorwaarden, samenhangvereiste voor opschorting
AnnotatorM.Y. Schaub
UitspraakECLI:NL:GHARL:2014:3319
Artikel aanvragenVia Praktizijn