Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 28-02-2015
Aflevering 2
RubriekArtikelen
TitelReactie op een melding is een Awb-besluit. Soms.
CiteertitelTBR 2015/16
SamenvattingUit een oogpunt van het terugdringen van administratieve lasten is door Nederlandse gemeenten het voorheen bestaande uitwegvergunningenstel in de APV veelal vervangen door een stelsel waarbij volstaan wordt met een melding aan het bevoegd gezag. De VNG had daartoe een bepaling opgenomen in haar model-APV, die door veel gemeenten (in wisselende bewoordingen) is overgenomen. Onderdeel van het stelsel is dat de uitweg mag worden aangelegd als het bevoegd gezag niet binnen vier weken na ontvangst van de melding de aanleg heeft verboden. Volgens de Afdeling roept het meldingenstelsel rechtsvragen op die met het oog op de rechtsontwikkeling en de rechtseenheid beantwoord moeten worden.
Auteur(s)H.C.W.M. Moesker , A.G.A. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBetere investeringskansen voor windenergie op zee? (I)
CiteertitelTBR 2015/17
SamenvattingEen analyse van de nieuwe Wet windenergie op zee
Auteur(s)M.A.M. Dieperink
LinkVolledige tekst (Houthoff)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek onteigeningsjurisprudentie 2014
CiteertitelTBR 2015/18
SamenvattingDit is de vijfde kroniek onteigeningsjurisprudentie. Ook dit jaar hanteren auteurs dezelfde indeling als in voorgaande jaren. In 2014 zijn er veel uitspraken gepubliceerd die betrekking hebben op het onteigeningsprocesrecht. De jurisprudentie over het schadeloosstellingsrecht had voornamelijk betrekking op de waardebepaling van de onteigende onroerende zaak. Het eliminatievraagstuk is in de rechtspraak veel aan de orde geweest. Dit heeft interessante uitspraken opgeleverd. Ten slotte maken auteurs onder het kopje varia nog melding van de voortgang in de ‘onteigening’ van SNS Reaal en SNS Bank. In ieder geval komt de jurisprudentie van de Hoge Raad aan de orde, maar ook een aantal interessante uitspraken van lagere rechters zal worden besproken.
Auteur(s)M.W. Scheltema , M. Rus-van der Velde , J.S. Procee , R.T. Wiegerink , K.E. Haan
LinkVolledige tekst (Bloggebiedsontwikkeling.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNaar een andere regeling van de aansprakelijkheid na oplevering: exit verborgen en niet-verborgen gebreken
CiteertitelTBR 2015/19
SamenvattingOp 25 juni 2014 is het Ontwerp wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen gepubliceerd. Het Voorstel valt grofweg uiteen in twee delen. Een deel betreft wijzigingen betreffende de positie van de bouwconsument (BW). Het andere deel betreft het voorstel inzake de toetsing aan de bouwtechnische voorschriften waarvoor tijdens de bouw gebruik gemaakt moet gaan worden van een instrument van kwaliteitsborging, dat is getoetst aan daartoe vastgestelde wettelijke voorschriften.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering
CiteertitelTBR 2015/20
SamenvattingOver de aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering is veel geschreven. De laatste bekende publicaties dateren van 2011. Aanleiding van deze publicaties was de herziening van de UAV 1989 waarbij par. 12 UAV 1989 wel redactioneel werd gewijzigd, maar inhoudelijk nagenoeg ongewijzigd bleef. De discussie is weer opgelaaid naar aanleiding van het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen.
Auteur(s)W.J.M. Herber
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBouwkwaliteit moet uit het ontwerp komen
CiteertitelTBR 2015/21
SamenvattingIn deze inleiding op het wetsvoorstel voor een ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ zal auteur achtereenvolgens bespreken de constatering dat de wetgever een koppeling - middels het onderbrengen in één wetsvoorstel - wil aanbrengen tussen kwaliteitsborging (in de zin van veiligheid) in het publiekrechtelijk domein en anderzijds vastlegging van privaatrechtelijke aspecten van kwaliteit op gebruiks- c.q. productniveau hetgeen gebruikelijk in (op maat gesneden) bouwcontracten wordt geregeld.
Vervolgens bespreekt auteur inhoudelijk de privaatrechtelijke kwaliteitsdiscussie met name de 3 wijzigingsvoorstellen in Boek 7 titel 12 BW.
Auteur(s)W.M.J.M. Heijltjes
LinkVolledige tekst (Xomodo.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe verplichting tot het creëren van zoveel mogelijk ‘maatschappelijke waarde’ voor de publieke middelen
CiteertitelTBR 2015/22
SamenvattingArtikel 1.4 lid 2 van de Aanbestedingswet 2012 bepaalt dat de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf zorg draagt voor het leveren van zo veel mogelijk maatschappelijke waarde voor de publieke middelen bij het aangaan van een schriftelijke overeenkomst als bedoeld in het eerste lid van dit artikel. Deze bepaling is via een amendement in de Aanbestedingswet 2012 terechtgekomen. De Aanbestedingswet 2012 is inmiddels ruim anderhalf jaar van kracht en in die periode zijn over artikel 1.4 lid 2 van de Aanbestedingswet 2012 al enkele uitspraken verschenen, zowel van de overheidsrechter als de Commissie van Aanbestedingsexperts. In deze bijdrage wordt de toepassing van artikel 1.4 lid 2 van de Aanbestedingswet 2012 in deze uitspraken onder de loep genomen.
Auteur(s)A.J. van Heeswijck
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel‘Alzo zij gijlieden dat maken’
CiteertitelTBR 2015/23
SamenvattingBespreking van het onderzoek van Gabri van Tussenbroek naar circa 250 bestekken en bouwcontracten uit de Nederlandse bouwwereld van voor 1650.
Auteur(s)R.G.T. Bleeker
LinkVolledige tekst artikel (Rozemond Advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titelacceptatie of Acceptatie?
CiteertitelTBR 2015/24
SamenvattingIedere jurist heeft het tijdens de eerste colleges privaatrecht geleerd: een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan (art. 6:217 BW). Men spreekt in dit verband ook wel van acceptatie van een aanbod.
Indien een aannemer bij een aanbesteding inschrijft doet hij een aanbod. Is het aanbod het laagste van alle gedane aanbiedingen of levert dit de economisch meest voordelige inschrijving op, dan zal de aanbesteder het aanbod accepteren en is de overeenkomst van aanneming een feit. Men kan dus zeggen dat de gunning gelijk staat aan de acceptatie van een aanbod. Ook kan een partij, als er reeds een overeenkomst is gesloten, een door de andere partij voorgestelde contractswijziging accepteren, waardoor een gewijzigde overeenkomst ontstaat.
In de UAV-GC 2005 hebben de woorden Acceptatie en accepteren echter een heel andere betekenis, en dat levert misverstanden op. In dit korte artikel zal auteur proberen om deze misverstanden weg te nemen.
Auteur(s)W.J.M. Herber
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe kruimelgevallenregeling in Bijlage II van het Bor en substantiële milieugevolgen
CiteertitelTBR 2015/25
SamenvattingDe kruimelgevallenregeling in Bijlage II van het Bor is vanaf 1 november 2014 op steeds groter wordende ‘kruimels’ van toepassing. Het formaat van de planologische kruimels is de term ‘kruimelgeval’ ontgroeid. De reguliere procedure duidt nog wel op een situatie van kruimelformaat. Of vallen initiatieven in het stedelijk gebied ineens buiten de reikwijdte van Bijlage II?
Auteur(s)K.L. Markerink , R.G.M. Louwes
LinkVolledige tekst artikel (Rho.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAdjudication. Besproken vanuit het perspectief van de Nederlandse arbitragepraktijk
CiteertitelTBR 2015/26
SamenvattingIn het vorige nummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR 2015/6) is de voordracht opgenomen die prof. Anthony Lavers onlangs in Milaan heeft gehouden over de ‘Ontwikkelingen in geschillenbeslechting bij bouwcontracten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.’
De redactie van TBR heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw gevraagd om hierop te reageren vanuit het perspectief van de Nederlandse arbitragepraktijk. Lavers besteedt in zijn voordracht veel aandacht aan Adjudication, die in Engeland mogelijk werd gemaakt bij de Housing Grants Construction and Regeneration Act 1996, nadien gewijzigd door de Local Democracy, Economic Development and Construction Act 2009 (LDEDCA). Een onderzoek uit 2012 - zoals aangehaald door Lavers - toont aan dat adjudication een populaire manier van geschiloplossing in de bouw is en ook internationaal aan populariteit heeft gewonnen. Zo zijn er soortgelijke wettelijke regimes ingevoerd in Australië, Nieuw-Zeeland, Singapore en Ierland. Ook Maleisië is bezig adjudication een wettelijke basis te geven. Alhoewel de navolgers, op Ierland na, allemaal lid zijn van het Britse Gemenebest zijn, rijst toch de vraag of adjudication wellicht ook iets zou kunnen toevoegen aan geschiloplossing in de bouw in Nederland.
Auteur(s)K.E. Mollema
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 15-10-2014
CiteertitelTBR 2015/27
SamenvattingLadder voor duurzame verstedelijking, onderscheid bebouwd en onbebouwd bestaand stedelijk gebied, beleidsambities, betekenis Handreiking ladder voor duurzame verstedelijking, culturele voorzieningen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 mei 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Smakkelaarsveld, Binnenstad" vastgesteld.
AnnotatorJ.C. Oosten
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3672
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-12-2014
CiteertitelTBR 2015/28
SamenvattingWeigering vaststelling bestemmingsplan. Gemeenteraad kiest voor beheersverordening. Beheerverordening rechtmatig? Geen ruimtelijke ontwikkelingen voorzien?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 april 2012 heeft de raad onder meer de aanvraag van de Wijkvereniging om een bestemmingsplan vast te stellen voor het gebied Benoordenhout Noord-Oost afgewezen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 19-02-2014
CiteertitelTBR 2015/29
SamenvattingGrondwerkzaamheden te kwalificeren als omgevingsvergunningvrij ‘gewoon onderhoud’?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 april 2012 heeft het college het verzoek van de VvE om handhavend op te treden tegen grondhopen op de percelen [locatie 1] en [locatie 2] te De Koog, gemeente Texel, afgewezen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:543
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-09-2014
CiteertitelTBR 2015/30
SamenvattingAanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied, het niet selecteren prioritair habitattype ondeugdelijk gemotiveerd
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 april 2013, kenmerk PDN/2013-061, heeft de staatssecretaris ingevolge artikel 10a, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) het gebied "Korenburgerveen" aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206; hierna: de Habitatrichtlijn).
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3381
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-12-2014
CiteertitelTBR 2015/31
SamenvattingPlanschade. Normale maatschappelijke ontwikkeling. Normaal maatschappelijk risico. Toetsing deskundigenrapport
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 28 augustus 2012 heeft het college aan [appellant A] en anderen een tegemoetkoming in planschade toegekend.
AnnotatorF.A.F.A. Mulder Linssen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4668
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 31-10-2014
CiteertitelTBR 2015/32
SamenvattingOpstalrecht. Erfpacht. Nieuwe algemene opstalvoorwaarden. Retributiesystematiek. Opzegging wegens algemeen belang. Geen onaanvaardbare doorkruising van Onteigeningswet
Samenvatting (Bron)Opstalrecht. AV70, AV2000. Gebondenheid opstalhouders aan door Hoogheemraadschap vastgestelde nieuwe algemene opstalvoorwaarden (AV 2007) en nieuwe retributiemethodiek? Is nieuwe retributiesystematiek onredelijk omdat geen rekening ermee is gehouden dat grond bouwrijp is gemaakt door opstalhouders zelf? Gegronde motiveringsklacht. Uitleg besluit houdende nieuwe retributiemethodiek; geen (verdere) doorberekening van inflatie naast vijfjaarlijkse aanpassing retributie met 5%. Mogelijkheid van tussentijdse beëindiging opstalrecht geen onaanvaardbare doorkruising Onteigeningswet; art. 5:87, 5:99, 5:104 en 5:105 BW. Samenhang met 13/00523 en 13/00525.
AnnotatorW.J.E. Werf
UitspraakECLI:NL:HR:2014:3071
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 01-10-2014, 71.862
CiteertitelTBR 2015/33
SamenvattingAppartementencomplex. Garantie. Twee deurbellen loket. Oplevering aan VvE met grooteigenaar. Aanvullende gebreken na oplevering door verkrijgers. Systematiek grievenstelsel in hoger beroep. Bewijslast van de klachtplicht
AnnotatorF.M. Cassel - van Zeeland
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn