TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 04-03-2015
Aflevering 3
RubriekColumn
Titel“Minder, minder, minder”? Over verlaging van beloningen en zo
CiteertitelTRA 2015/22
SamenvattingKort voor het schrijven van deze column meldden de media de salarissen van de drie best betaalde Nederlandse voetballers. Van Persie verdient € 16,5 miljoen per jaar, Sneijder € 12 miljoen en Robben € 9,5 miljoen. Twee onrechtvaardigheden springen in het oog. De beste voetballer van de drie verdient het minst, en de salarissen liggen wel erg ver boven wat topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector mogen verdienen. Pleidooien voor wettelijke regulering van die riante inkomens ken ik niet.
Auteur(s)R.A.A. Duk
LinkVolledige tekst artikel (Tijdschriftrechtenarbeid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelDecentralisatie en proliferatie: de cao onder druk?
CiteertitelTRA 2015/23
SamenvattingEen verandering van de onderhandelingsstructuur, de decentralisatie van onderhandelingen over collectieve arbeidsvoorwaarden en een groei van lokale (groeps)solidariteit ten koste van algemene solidariteit, hebben gevolgen voor de traditionele brede werking van de cao; gevolgen die tot dusver beperkt zijn gebleven. De auteurs beargumenteren dat het gebruik van openingsclausules en dispensatiebepalingen onder voorwaarden een impuls kan geven aan het stelsel van cao-onderhandelingen. Daarnaast onderstrepen zij het belang dat vakbonden een brede achterban organiseren om zo tegenwicht te bieden aan de druk die op het algemene belang van de werkende is komen te liggen als gevolg van een proliferatie van onderhandelingspartijen.
Auteur(s)J.L.A. Helmer , A.Ph.C.M. Jaspers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe scholingsplicht van de werkgever
CiteertitelTRA 2015/24
SamenvattingDoor de invoering van de WWZ geldt per 1 juli 2015 dat een werkgever werknemers in staat moet stellen scholing te volgen. In aansluiting hierop kan een werkgever de arbeidsovereenkomst in beginsel alleen beëindigen als hiervoor een redelijke grond bestaat en herplaatsing van de werknemer in een andere functie binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Tevens kan een werknemer niet wegens disfunctioneren ontslagen worden als de ongeschiktheid het gevolg is van onvoldoende zorg voor scholing. De nieuwe scholingsbepaling en de relatie met het ontslagrecht in de WWZ.
Door de invoering van de WWZ geldt per 1 juli 2015 dat een werkgever werknemers in staat moet stellen scholing te volgen (art. 7:611a BW). Het nieuwe wetsartikel, dat door amendering in de WWZ terecht is gekomen, sluit aan bij de bepaling dat de werkgever de arbeidsovereenkomst in beginsel alleen kan beëindigen als hiervoor een redelijke grond bestaat en herplaatsing van de werknemer in een andere functie binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, niet mogelijk is of niet in de rede ligt (art. 7:669 lid 1 BW). Ook sluit het artikel aan bij de bepaling dat een werkgever een werknemer niet wegens disfunctioneren kan ontslaan als de ongeschiktheid het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer (art. 7:669 lid 3 onder d BW). In deze bijdrage staat de vraag centraal wat de betekenis is van de relatie die is gelegd tussen de nieuwe scholingsbepaling en het ontslagrecht in de WWZ.
Auteur(s)D.J.B de Wolff
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe vernieuwde ABU-cao per 2015 in relatie tot de Wwz. Op weg naar één uitzend-cao?
CiteertitelTRA 2015/25
SamenvattingMet het in werking treden per 1 juli 2015 van een belangrijk deel van de Wet werk en zekerheid (WWZ) moeten de cao’s in de uitzendbranche worden aangepast. Op grond van een afspraak van 12 juli 2012 implementeert de ABU-cao verder per 30 maart 2015 het beginsel van equal pay. In deze bijdrage wordt kort de inhoud van de huidige ABU- en NBBU-cao geschetst. Daarna komen de aanpassingen ingevolge de WWZ en als uitvloeisel van de eerdere ABU-beloningsafspraken aan de orde. De ABU-cao en de NBBU-cao gaan al met al wel erg op elkaar lijken. Ligt één cao niet voor de hand?
Auteur(s)W.G.M. Plessen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Pensioenrecht 2014
CiteertitelTRA 2015/26
SamenvattingIn deze eerste kroniek pensioenrecht bespreekt auteur ontwikkelingen uit het pensioenrecht in de periode 1 januari 2014 tot en met 1 januari 2015. Pensioen wordt minder zeker, en het wordt zeker minder. De nadruk in deze kroniek ligt op de ingrijpend gewijzigde pensioenwetgeving (paragraaf 1). In paragraaf 2 bespreekt auteur thematisch de in 2014 verschenen rechtspraak. Aan bod komen de volgende onderwerpen: – verplichte deelname pensioenregeling; – pensioenwijziging en medezeggenschap; – opzegging van de uitvoeringsovereenkomst; – aansprakelijkheid voor pensioen. Auteur sluit deze kroniek af met een vooruitblik naar 2015.
Auteur(s)M. Heemskerk
LinkVolledige tekst artikel (heldlaw.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 05-12-2014
CiteertitelTRA 2015/27
SamenvattingArt. 223 Rv van overeenkomstige toepassing op verzoekschriftprocedures
Samenvatting (Bron)Cassatie in het belang der wet. Procesrecht. Kinderalimentatie. Verzet art. 223 Rv (verzoek tot voorlopige voorziening voor duur van het geding) zich tegen overeenkomstige toepassing in verzoekschriftprocedure? Tijdstip indiening en behandeling verzoek; HR 2 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8176, NJ 2012/158. Is tussentijds hoger beroep of cassatie mogelijk tegen beschikking omtrent verzoek tot voorlopige voorziening?
AnnotatorO. van der Kind
UitspraakECLI:NL:HR:2014:3533
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 28-11-2014
CiteertitelTRA 2015/28
SamenvattingIngeleende werknemer niet gelijk te stellen aan in dienst zijnde werknemer voor het nemen van regres
Samenvatting (Bron)Schadeverzekering. Subrogatie. Strekking art. 7:962 lid 3 BW (uitsluiting van subrogatie). Omvat degene die in dienst staat tot dezelfde werkgever als de verzekerde ook ingeleend personeel? Tijdstip waarnaar toepasselijkheid subrogatieverbod moet worden beoordeeld
AnnotatorM.S.A. Vegter
UitspraakECLI:NL:HR:2014:3461
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 15-12-2014
CiteertitelTRA 2015/29
SamenvattingAfwijzing ontbindingsverzoek vanwege verband met OR-lidmaatschap. Hoe zal toetsing onder de WWZ gaan plaatsvinden?
Samenvatting (Bron)Het ontbindingsverzoek wordt (mede) afgewezen omdat het door de werknemer gestelde verband met zijn OR-lidmaatschap aannemelijk wordt geacht.
AnnotatorL.C.J. Sprengers
LinkVolledige tekst annotatie (Tijdschriftrechtenarbeid.nl)
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2014:15680
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 03-09-2014
CiteertitelTRA 2015/30
SamenvattingVerkorting van de loonsanctie
Samenvatting (Bron)Oplegging loonsanctie. Re-integratie-inspanningen van appellante zijn onvoldoende geweest.
AnnotatorP.S. Fluit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:3159
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 11-11-2014, C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358
CiteertitelTRA 2015/31
SamenvattingOm in aanmerking te komen voor een uitkering voor levensonderhoud, moet voldaan zijn aan de verblijfsvoorwaarden van de Burgerschapsrichtlijn 2004/38
AnnotatorA.P. van der Mei
LinkVolledige tekst uitspraak (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn