Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Datum 09-03-2015
Aflevering 2
TitelEU-burgerschap en de vrees voor sociaal toerisme: de zaak Dano
CiteertitelNTER 2015, 2, p. 39
SamenvattingIn het arrest Dano is de vraag aan de orde of een Duitse basiswerkloosheidsuitkering mag worden geweigerd aan een Roemeense die in Duitsland verblijft, maar niet naar werk zoekt. De uitkering betreft een bijzondere non-contributieve uitkering in de zin van de Co÷rdinatieverordening sociale zekerheid, en is daarom geen bijstandsuitkering. Het Hof van Justitie oordeelt dat de uitkering echter toch als bijstandsuitkering in de zin van Richtlijn 2004/38/EG mag worden gezien. Gelet op de daarin opgenomen bepalingen zijn de gelijkebehandelingsbepaling van de richtlijn en de Co÷rdinatieverordening niet van toepassing. Dat betekent dat in dat geval een uitkering geweigerd mag worden. [HvJ 11 november 2014, zaak C-333/13, Dano, ECLI:EU:C:2014:2358]
Auteur(s)F.J.L. Pennings
Pagina39-44
LinkVolledige tekst artikel (uu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet dilemma van vrij verkeer van gezondheidszorg en arme lidstaten
CiteertitelNTER 2015, 2, p. 45
SamenvattingOp het gebied van gezondheidszorg functioneert het vrij verkeer nog niet optimaal. Burgers uit arme lidstaten dienen noodzakelijke zorg in hun eigen lidstaat te ondergaan. Pas wanneer zij nergens terecht kunnen, mogen zij de medische nood in een andere EU-lidstaat ledigen. [HvJ 9 oktober 2014, zaak C-268/13, Elena Petru/Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu en Casa Naţională de Asaigurări de Sănătate, ECLI:EU:C:2014:2271, n.n.g.]
Auteur(s)J.J.M. Sluijs
Pagina45-48
LinkVolledige tekst artikel (openaccessadvocate.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2014:2271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVan A tot Z; de uitspraken van het Hof van Justitie betreffende homoseksuele asielzoekers
CiteertitelNTER 2015, 2, p. 49
SamenvattingIn de zaken X, Y en Z (C-199/12, C-200/12 en C- 201/12) oordeelde het Hof van Justitie op 7 november 2013 dat homoseksuelen een bijzondere sociale groep vormen, van homoseksuele asielzoekers niet kan worden verlangd dat zij discretie betrachten en dat de enkele strafbaarstelling van homoseksualiteit onvoldoende is om gegronde vrees voor vervolging aannemelijk te achten. Op 2 december 2014 beantwoordde het Hof van Justitie de vraag over de toets van de geloofwaardigheid van asielrelazen van homoseksuele asielzoekers in de zaken A, B en C (C-148/13, C-149/13 en C-150/13). Het Hof van Justitie heeft in deze uitspraak een beperkt aantal problematische onderzoeksmethodes ter vaststelling van de geloofwaardigheid van homoseksualiteit verboden. De vraag naar de rechtmatigheid van een aantal andere methodes blijft bestaan. Het Hof van Justitie laat deze toets aan de nationale rechter, en oordeelt dat bij deze toets de eerbiediging van artikel 1 EU Grondrechtenhandvest (menselijke waardigheid) richtinggevend is. [HvJ 2 december 2014, gevoegde zaken C-148/13, C-149/13 en C-150/13, A, B en C, ECLI:EU:C:2014:2406] en [HvJ 7 november 2013, gevoegde zaken C-199/12, C-200/12 en C- 201/12, X, Y en Z, ECLI:EU:C:2013:720]
Auteur(s)K.M. Zwaan
Pagina49-54
LinkVolledige tekst artikel (ru.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2014:2406
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAdvies 2/13 van het Hof van Justitie: flinke stap terug voor toetreding Europese Unie tot Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
CiteertitelNTER 2015, 2, p. 55
SamenvattingIn Advies 2/13 oordeelt het Hof van Justitie dat het Ontwerpakkoord aangaande de toetreding van de Europese Unie tot het EVRM niet in overeenstemming is met de Verdragen. Het Hof van Justitie meent dat het Ontwerpakkoord op elf punten in strijd is met de autonomie en eigenheid van het Unierecht (de eenheid, voorrang en effectiviteit van het Unierecht) en de positie van het Hof van Justitie als ultieme rechter over de interpretatie van het Unierecht in gevaar brengt. Dit Advies werd ontvangen als een grote verrassing. Deze annotatie bespreekt het Advies en besluit dat het Hof van Justitie hiermee de toetreding zeer moeilijk zo niet onmogelijk maakt. [HvJ 18 december 2014, Advies 2/13, Advies aangaande artikel 218, paragraaf 11 VWEU, ECLI:EU:C:2014:2475, n.n.g.]
Auteur(s)C.J. van de Heyning
Pagina55-61
LinkVolledige tekst artikel (openaccessadvocate.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2014:2475
Artikel aanvragenVia Praktizijn